Ministerul Sănătății organizează la data de 21 mai 2017, concurs de intrare în rezidențiat pentru domeniul medicină pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 nov. 2016. Concursul se desfășoară în centrul universitar Târgu Mureș : publicația de concurs

07.04.2017 / Ministerul Sanatatii

 

1. Ministerul Sănătății organizează la data de 21 mai 2017, concurs de intrare în rezidențiat pentru domeniul medicină pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 nov.2016 Concursul se desfășoară numai în Centrul Universitar Târgu Mureș, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor.

2. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare. Medicii care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Medicii care devin rezidenți pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. Candidații, posesori ai diplomei de medic obținută în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretudinteni de către Ministerul Educației Naționale, conform Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Republicată, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

3. Rezidenții au obligația să efectueze pregătirea și să susțină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

4. În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006, Republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, rezidenții pot efectua cumul de funcții numai în condițiile respectării integrale a curriculei și a programului de pregătire stabilit pentru toți rezidenții, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. 2

5. Tematica concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și au fost publicate în ziarul "Viața medicală" nr. 16 din 15 aprilie 2016. Tematica poate fi accesată pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

 

6. La concurs se pot prezenta:

a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;

d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, Republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Toți candidații trebuie să fie apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.

7. Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

8. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică Arad, Bihor, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu sau Timiș, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 7-25 aprilie 2017, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00-15,00 cu excepția zilei libere de 17 apr.2017, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați. Candidații, posesori ai diplomei de medic obținută în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretudinteni, se înscriu la concurs pentru locurile Ministerului Educației Naționale, prin Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor publicației de concurs. 3

9. Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa: • numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; • centrul universitar și domeniul pentru care concurează; • candidații vor menționa în cererea de înscriere și acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);

c) copia diplomei de licență de medic. Absolvenții promoției 2016 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență;

d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști; e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul; g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 360 lei/participant. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. Documentele prevăzute la lit. c) și lit.f) vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016. În cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate după documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte. Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

10. După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși, care cuprinde următoarele rubrici: 4 Nr. .crt. DSP Nume, inițiala tatălui, prenume Promoția UMF absolvită Loc actual de muncă Nr.chitanta de plata a taxei de concurs CNP Observații privind starea de sănătate Acordul pentru folosirea numelui pe internet funcția unitatea Legendă:

a) DSP - direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se folosește indicativul auto; de exemplu: TM pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș).

b) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadrați se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcția" se lasă necompletată. c) Observații privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt". d) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz. NOTĂ: Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.

11. Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și până la data de 28 aprilie 2017 va comunica Universității de Medicină și Farmacie Tg.Mureș numărul de candidați, urmând ca până la data de 4 mai 2017 să transmită în format electronic listele nominale ale candidaților. Listele cu candidații admiși în concurs, se vor afișa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 11 mai 2017. În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu, etc.) în listele prevăzute la alineatul precedent va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 16 mai 2017, orele 12,00, direcției 5 de sănătate publică, respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera coreția necesară. Repartizarea candidaților pe săli se face de către Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. La data de 18 mai 2017, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș sau site-ul rezidentiat.ms.ro Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă. Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt respinse.

12. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 21 mai 2017. În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților. Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

13. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț - soție, frați - surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală. Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc liber între 2 candidați. În prezența candidaților, șefii de sală citesc instrucțiunile privind modul de desfășurare a concursului.

14. Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o cariocă neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs. 6 Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greșeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spațiul special de pe grilă, cu litere majuscule. Șeful de sală și supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului și cu legitimația de bancă. După această operațiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

15. Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări sunt aduși la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs. Li se împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează candidații despre ora de începere și ora de terminare a concursului. Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greșeli de tipărire, precum și corespondența între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

16. La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs. Candidații absenți și cei care se retrag din concurs sunt menționați ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns și caietul cu întrebări, sub semnătură, și pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Șeful de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepția situației în care un candidat are necesități fiziologice, caz în care este însoțit de 2 supraveghetori și poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidatul respectiv.

 

17. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care 7 vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick). Pe durata corectării lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

18. Președintele comisiei locale de rezidențiat împreună cu colectivul care a alcătuit întrebările de concurs sunt prezenți în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezența membrilor comisiei locale de rezidențiat și sunt transmise în săli prin delegați însoțiți de personal de pază (2 - 3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este înmânat șefului de sală de către delegați la expirarea celor 4 ore de concurs și după predarea de către candidați a grilelor pentru corectat.

19. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină și farmacie organizatoare. Comisia locală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de internet a universității de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile primite. În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări. Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de resposabilul grupului de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toți candidații.

20. Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialiști propuși de comisia locală de rezidențiat și desemnați de rector. Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaților de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunțată în sălile de concurs.

21. Clasificarea rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. 8 Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș are obligația de a transmite, în format electronic, Ministerului Sănătății, cu cel puțin 24 de ore înainte de afișare, clasificarea definitivă, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătății de confirmare a rezultatelor.

22. Data afișării clasificării este anunțată în timp util prin mass-media și pe pagina de internet a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și pe site-ul rezidentiat.ms.ro Clasificarea candidaților, data și locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire pot fi accesate pe pagina de internet a Universitățili de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și pe site-ul rezidentiat.ms.ro

23. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, în intervalul orar 9,00 - 21,00. Candidații se vor prezenta în centrul universitar unde au susținut concursul de rezidențiat. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul primei zile de repartiție.

24. Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs. Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătății angajamentul de plată pentru cea de a doua specialitate. Aceștia nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmați prin Ordin al ministrului sănătății. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranșe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire. Candidații care obțin punctajul minim de promovare și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului de locuri /posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși. Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidențiat.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .