METODOLOGIE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE, ÎN REGIM CU TAXĂ – NOIEMBRIE 2017

19.10.2017 / Ministerul Sanatatii

   

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă se efectuează cu frecvență și are durată totală, curriculum de pregătire și barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidențiat. Programul asigură același nivel și aceeași calitate a pregătirii de specialitate ca și programul de rezidențiat în specialitatea respectivă.

Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de a doua specialități, se pot echivala. Echivalarea se face de către instituțiile de învățământ superior medical care organizează program de rezidențiat în specialitatea respectivă și sunt transmise Ministerului Sănătății, care stabilește durata și modulele necesare finalizării pregătirii.

Numărul de locuri pe instituții de învățământ medical superior și specialități, propus pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea noiembrie 2017, este prevăzut în Anexa nr. 3. Instituțiile de învățământ medical superior vor afișa până la data de 23.10.2017, locurile pe specialități propuse pentru efectuarea pregătirii în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, cu menționarea coordonatorilor programului de pregătire.

Candidații pot obține avizul instituțiilor de învățământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 23.10.2017-02.11.2017 inclusiv. Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2017, se depun la sediul Ministerului Sănătății, din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 01.11.2017-10.11.2017, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poștei cel târziu 10.11.2017).

Dosarul candidatului cuprinde:

1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele și prenumele, locul actual de muncă și tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se dorește înscrierea, precum și date de contact (nr. telefon, e-mail);

2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialității și a centrului universitar de pregătire. Unitățile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare și retribuire pe această perioadă, precum și stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadrați vor declara pe proprie răspundere acest statut;

3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituțiilor de învățământ medical superior;

4. copia xerox a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;

5. copia xerox a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizației profesionale respective, cu viza pe anul în curs;

6. certificat medical de sănătate tip A 5, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;

7. fotocopia actului de identitate B.I./C.I., în termen de valabilitate;

8. copia xerox a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

9. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010- (model Anexa nr. 2).

Documentele prevăzute la pct. 4, 5, și 8 vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2 alin. (3) din OUG nr. 41/2016 sau, în cazul transmiterii dosarului de înscriere prin serviciile poștale, aceste documente trebuie prezentate în copii xerox legalizate. Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.” Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial. În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010.

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 28.12.2017 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, listele aprobate ale medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea noiembrie 2017, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica examene și concursuri naționale.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 01.01.2018, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază. Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .