Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004

12.08.2016 / Ministerul Sanatatii

 

REFERAT DE APROBARE

Modul de organizare a timpului de muncă, precum și modul de organizare și efectuare a gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar este reglementat prin Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar aprobat prin Ordinul MS nr.870/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Față de actul normativ în vigoare se impun o serie de modificări și completări determinate, în principal, de :

- redefinirea timpului de muncă în raport cu prevederile din Codul Muncii aprobate prin Legea nr.53/2003, republicată; - reorganizarea timpului zilnic de activitate al medicilor din unitățile sanitare cu paturi în funcție de tipul spitalului prin eliminarea timpului de muncă prevăzut pentru contravizită; - reglementarea perioadei de repaus de 24 de ore după o activitate continuă a medicilor de 24 de ore rezultată din însumarea activității curente de 6 ore și a activității într-o linie de gardă în zilele lucrătoare cu o durată de 18 ore sau cu o durată de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

De asemenea, au fost prevăzute în ordin și unele excepții pentru situațiile în care numărul de medici specialiști este insuficient și în situația în care s-ar acorda o perioadă de repaus de 24 de ore nu s-ar putea desfășura activitatea de asistență medicală în cursul dimineții pentru pacienții internați.

Totodată, a fost introdusă și o reglementare conform căreia în perioada de repaus, medicii nu pot desfășura activitate medicală în sistemul sanitar public sau privat. - reglementarea timpului de muncă pentru medicii încadrați în serviciile de ambulanță în mod alternativ, în două ture, fiecare cu o durată de 7 ore zilnic, sau în ture, în sistem de 12 ore cu 24 ore libere, în funcție de numărul medicilor angajați în serviciile de ambulanță; - modul în care se aprobă modificarea graficelor lunare pentru personalul mediu și auxiliar sanitar din serviciile de ambulanță; - a fost reglementat modul de aprobare al liniilor de gardă în funcție de subordonarea unităților sanitare cu și fără paturi; - a fost reglementat modul de asigurare a continuității asistenței medicale în mod distinct pentru serviciile de ambulanță; - a fost introdusă reglementarea conform căreia medicii pot fi scutiți de a fi incluși în graficul de gărzi atunci când starea de sănătate nu le permite acest lucru, fapt care trebuie să fie confirmat de Comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, conform unui model prevăzut în Anexa la ordin.

Întrucât, prin OUG nr.20/2016, pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost reglementat modul de efectuare a gărzilor în afara programului normal de lucru de la funcția de bază în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, această prevedere a fost preluată și în cuprinsul ordinului. De asemenea, în cuprinsul ordinului a fost stipulat faptul că, activitatea prestată în linia de gardă în afara programului de la norma de bază, în baza contractului individual de muncă cu timp parțial, reprezintă vechime în muncă și în specialitate. A fost completată Anexa nr.2 la regulament, care aprobă specialitățile medicale și specialitățile înrudite în care se pot efectua gărzi în funcție de competența profesională, cu un punct 5, conform căruia în linia de gardă organizată în specialitatea pediatrie pot fi incluși și medicii de medicină generală/medicină de familie care au absolvit facultatea de pediatrie.

Au fost introduse două noi anexe, după cum urmează : - Anexa nr.3 – care reglementează graficul de lucru lunar la norma de bază și gărzi a personalului operativ de intervenție pentru serviciile de ambulanță; - Anexa nr.4 – care reprezintă un model al Certificatului medical asupra capacității de muncă eliberat de Serviciul/Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare prezentul referat, precum și ordinul anexat, în vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătății.

DIRECTOR, EC. DOINA TĂNASE

 

ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004

Având în vedere : - Referatul de aprobare al Direcției Management și Structuri Unități Sanitare nr. ……………................................ - Alineatul (6) al articolului 3^2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Hotărâre Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art.I. Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.671 din 26 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.„

2. La articol 1 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5) cu următorul cuprins : „(5) Activitatea prestată peste programul normal de lucru constituie muncă suplimentară și se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.„ 3. Alineatele (1) și (3) ale articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Timpul normal de muncă aferent contractului individual de bază al medicilor încadrați în unități publice din sectorul sanitar este de 7 ore în medie pe zi, respectiv de 35 ore în medie pe săptămână. .................... (3) Medicii care lucrează în următoarele activități și locuri de muncă au program de 6 ore în medie pe zi, după cum urmează: a) anatomie patologică; b) medicină legală, în activitatea de prosectură și disecție; 2 c) activitatea de radiologie – imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară, igiena radiațiilor, angiografie și cateterism cardiac.„

4. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins: „(4) În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână.„

5. Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul unităților sanitare au program de 8 ore zilnic. (2) Întră sub incidența prevederilor alin.(1) funcțiile de director general/director general adjunct, director/director adjunct, director executiv/director executiv adjunct, manager, manager general, precum și funcțiile specifice comitetului director din cadrul unităților sanitare cu paturi și al serviciilor de ambulanță.„

6. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „b) pentru spitale de boli cronice și sanatorii : - activitatea curentă de minimum 5 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare; - 40 de ore de gardă lunar.„

7. Alineatele (2) -(4) ale articolului 4 se abrogă.

8. Alineatul (1) al articolului 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda, în funcție de activitatea curentă a secției/compartimentului respectiv, sau prin desemnarea, prin rotație, a unui medic responsabil cu consulturile interdisciplinare, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate, prezentați în UPU/CPU sau pentru cei internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.„

9. După alineatul (2) al articolului 4^1 se introduce un nou alineat, alin.(2^1) cu următorul cuprins: „(2^1) Responsabili de asigurarea consultațiile interdisciplinare sunt, de regulă, medicii care în ziua respectivă urmează să efectueze garda.„

10. Alineatul (3) al articolului 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Medicii șefi de secție/șefi de laborator sau, după caz, director medical au obligația de a coordona și a controla acordarea consultațiilor interdisciplinare, în condițiile prevăzute la alin.(1).„

11. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 3 „(2) În situația în care numărul medicilor încadrați în structurile de primire urgențe este insuficient pentru a permite organizarea activității conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfășura și în două ture de câte 7 ore.„ 12. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) cu următorul cuprins: „(3) În situația în care în structurile de primiri urgențe este organizată activitate de radiologie-imagistică medicală, medicii în specialitatea radiologie-imagistică medicală, au program de 6 ore în medie pe zi.„

13. După articolul 5, se introduc 5 noi articole, art. 5^1 - 5^5, cu următorul cuprins: „Art. 5^1 (1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore. (2) Prevederea de la alin.(1) se aplică și pentru activitatea prestată într-o linie de gardă într-o zi de duminică sau sărbători legale care sunt urmate de o zi normală de lucru. Art. 5^2 În situația în care se acordă ziua liberă prevăzută la art. 5^1 completarea orelor care fac parte din norma de bază, de 5, 6 sau 7 ore zilnic se poate face prin prelungirea activității curente aferente altor zile din cursul lunii, având în vedere specialitatea, adresabilitatea și modul concret de organizare a activității. Art. 5^3 (1) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică în cazul spitalelor cu un număr insuficient de medici, pe specialități, care ar face imposibilă organizarea activității în condiții corespunzătoare, în cursul dimineții. (2) Prevederea de la art. 5^1 nu se aplică medicilor care fac parte din comitetul director al unităților sanitare cu paturi și al serviciilor de ambulanță. Art. 5^4 Modul concret de organizare a activității, acordarea perioadei de repaus de 24 ore, precum și completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de șeful fiecărei structuri medicale și se aprobă de conducerea unității sanitare. Art. 5^5 În perioada de repaus de 24 ore medicii nu pot desfășura activitate în domeniul sănătății, în sistem public sau privat.„

14. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Medicii încadrați la serviciul de ambulanță au program de 7 ore zilnic și desfãșoarã activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere. (2) În situația în care numãrul medicilor încadrați la serviciul de ambulanță este insuficient pentru a permite organizarea activitãții conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnicã se desfãșoarã în ture de câte 7 ore. (3) Activitatea în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere se organizeazã în serviciile de ambulanță care au minim 5 medici angajați.„

15. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 4 „(1) Medicii încadrați în laboratoarele de radiologie - imagistică medicală și laboratoarele de analize medicale desfășoară activitate în două ture sau în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.„

16. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3) cu următorul cuprins: „(3) În situația în care numărul medicilor încadrați în laboratoarele de radiologie imagistică medicală și laboratoarele de analize medicale nu permite organizarea activității în două ture sau în sistem de 12 cu 24, activitatea se desfășoară într-o singură tură, în cursul dimineții, și continuitatea asistenței medicale se asigură prin linii de gardă.„

17. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins : „Art.9. (1) Asistentele medicale indiferent de nivelul studiilor și personalul sanitar mediu, încadrate în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în același loc de muncă sau în locuri de muncă diferite. (2) Asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor și personalul sanitar mediu care își desfășoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează: a) hidrotermoterapie; b) laboratoare sau compartimente de analize medicale. (3) Asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor și personalul sanitar mediu, încadrate la următoarele locuri de muncă și activități, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează: a) anatomie patologică; b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecție și morgi; c) radiologie-imagistică medicală, radioterapie, medicină nucleară și radioizotopi, igiena radiațiilor, angiografie și cateterism cardiac. (4) Asistentele medicale indiferent de nivelul studiilor și personalul mediu sanitar care își desfășoară activitatea în compartimentul de radiologie - imagistică medicală din cadrul structurilor de primiri urgențe, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat.„

18. După alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alin(4) cu următorul cuprins : „(4) Personalul auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în compartimentul de radiologie - imagistică medicală din cadrul structurilor de primiri urgențe, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat.„

19. Alineatul (3) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Pentru farmaciile cu circuit închis programul farmaciștilor și al asistenților de farmacie se va organiza, de regulă, în douã ture sau, în cazul funcționãrii într-un singur schimb, se va organiza în program fracționat ori program care sã cuprindã ambele ture ale unitãții.„

20. Alineatul (5) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 5 „(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de compartiment și se aprobă de conducerea unității și se afișeazã la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.„

21. După alineatul (7) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: „(8) În serviciile de ambulanță, pentru toate categoriile de personal, modificarea graficelor lunare (schimbul de tură) se va efectua la solicitarea motivată a persoanei în cauză, pe baza de cerere scrisă, care se va depune la șeful de compartiment cu cel puțin 24 ore înainte. Solicitarea va fi aprobată de șeful de compartiment și va fi insoțită și arhivată împreună cu pontajele și graficele lunare. Persoana care a aprobat modificarea graficului va fi responsabilã de operarea acestei modificãri pe graficul de lucru afișat în loc vizibil pentru personal.„

22. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor, care ocupã funcția de director de îngrijiri, asistent medical șef pe unitate și asistent șef la serviciile de ambulanță nu poate desfãșura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere. (2) În vederea asigurãrii continuitãții activitãții de urgențã, asistentul șef al serviciului de ambulanțã poate desfãșura activitate medicalã în cadrul echipajelor medicale de urgențã, în afara programului de la norma de bază, fiind retribuit prin asimilare cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi conform legii.„

23. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.15. Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, personalul mediu sanitar, operatorii registratori de urgențã, ambulanțierii, șoferii autosanitarã și brancardierii din cadrul serviciului de ambulanță desfãșoarã activitate în ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere, pe bazã de grafice lunare, întocmite de directorul medical și aprobate de conducãtorul unitãții.„

24. Alineatul (5) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Medicii și farmaciștii pot desfășura activitate integrată prin cumul de funcții în spitale, institute și centre medicale clinice, centre de diagnostic și tratament, laboratoare și cabinete medicale, farmacii cu circuit deschis și circuit închis, direcții de sănătate publică, unități de cercetare științifică medicală sau farmaceutică, agreate de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.„

25. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Modul concret de organizare a activității în sistem integrat unitate sanitar㠖 cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea fiecărei unității sanitare, în funcție de modul de organizare a asistenței medicale ambulatorii de specialitate, numărul de medici pe specialități, precum și de necesarul de servicii medicale spitalicești și ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor din Ordinul ministrului sănătății nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.„ 6

26. Alineatul (1) și alineatul (3) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Asigurarea continuității asistenței medicale este obligatorie pentru unitățile sanitare publice din sectorul sanitar și se asigură prin serviciul de gardă. (3) Liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unități sanitare și se aprobă de către Ministerul Sănătății prin structura de specialitate, pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea Ministerului Sănătății.„

27. La articolul 22, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alin. (5) și alin. (6) cu următorul cuprins: „(5) Direcțiile de sănătate publică vor centraliza și publica pe site-ul propriu liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) și alin.(4). (6) Liniile de gardă stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) și alin. (4) se publică pe site-ul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică.„

28. Litera g) a articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins: „g) centre medicale altele decât cele clinice, sanatorii - o linie de gardã pe unitate, indiferent de numãrul de paturi.„

29. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 27. (1) Continuitatea asistenței medicale în Serviciile de Ambulanțã Județene și în Serviciul de Ambulanțã București-Ilfov se asigurã prin linii de gardã organizate în specialitățile medicinã de urgențã, medicină de familie. (2) Liniile de gardã în Serviciile de Ambulanțã Județene și Serviciul de Ambulanțã București-Ilfov se aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãții, la propunerea Serviciilor de Ambulanță Județene și a Serviciului de Ambulanță Bucuresti-Ilfov. (3) În cadrul activitãții desfãșurate de Serviciile de Ambulanþã Judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, asistentul medical, operatorul registrator de urgențã, dispecerul/radiotelefonistul, ambulanțierul și șoferul autosanitarei desfãșoarã activitate în mod continuu. (4) Activitatea desfãșuratã de asistentul medical, operatorul registrator de urgențã, dispecerul/ radiotelefonistul, ambulanțierul, șofer autosanitare din cadrul Serviciilor de Ambulanțã Județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, pentru asigurarea continuitãții în acordarea asistenței medicale de urgențã, în afara programului de la norma de bazã, se asimileazã cu activitatea personalului sanitar care efectueazã gãrzi și beneficiazã de drepturile salariale prevãzute de lege. (5) Personalul medical din Comitetul director al Serviciilor de Ambulanțã Județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov are program de 8 ore zilnic, și poate desfășura activitate medicalã remuneratã în specialitatea funcției, în afara normei de bazã, cu respectarea timpului de odihnã. (6) Stabilirea gãrzilor se face prin graficul de gărzi diferențiat de programul de la norma de bazã, repartizate echilibrat pe tot parcursul lunii, conform Anexei 3. (7) Refuzul personalului operativ din Serviciile de Ambulanțã Județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov de a respecta programul de lucru și cel de gãrzi întocmit lunar prin graficul de gardă aprobat de conducerea unitãții sanitare, constituie abatere disciplinarã.„ 7

30. Alineatul (3) al articolui 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Medicii rezidenți, începând cu anul III de rezidențiat, vor putea fi incluși în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmați ca medici rezidenți pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă.„

31. După alineatul (3) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: „(4) Începând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenți pot fi incluși în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmați, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competență, aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu și care a fost desemnat în acest sens de către șeful de secție.„

32. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.35. În unitățile sanitare cu paturi în care se organizează linie de gardă pentru specialitățile paraclinice - radiologie - imagistică medicală și medicină de laborator – asistentele medicale, indiferent de nivelul studiilor și personalul sanitar mediu încadrat în laboratoarele paraclinice va desfășura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere.„ 33. Alineatul (1) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins : „(1) Asigurarea rezolvării unor situații deosebite, care reclamă maximă urgență în asistența medicală din unitățile sanitare cu paturi, se poate face și prin chemarea medicilor de la domiciliu, atât din unitatea sanitară unde sunt încadrați, cât și din alte unități sanitare, de către managerul unității sanitare, în următoarele cazuri : a) în unități sanitare cu paturi în care nu se organizează gardă; b) în unități sanitare cu paturi în care este organizată gardă; c) în unități sanitare cu paturi, în cazuri grave care necesită consult medical, în cazuri de accidente colective etc., situații care necesită prezența mai multor medici de specialitate decât cei existenți în echipa de gardă a unității sanitare.„

34. Articolul 39 se abrogă.

35. La alineatul (1) al articolului 40 se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins: „- medicii care au recomandarea Serviciului/Oficiului/Cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă conform modelului prevăzut în Anexa 4.„

36. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 42. (1) Orele de gardă se efectuează în afara programului de la norma de bază, cu excepția orelor de gardă prevăzute la art.4, alin.(1) și se desfășoară în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial. (2) Orele de gardã prevăzute la alin.(1) constituie vechime în muncã și în specialitate.„ 8

37. După alineatul (1) al articolului 43 se introduc două noi alineate, alin.(2) și alin. (3) cu următorul cuprins: „(2) Prevederile alin.(1) se aplică și spitalelor pavilionare. (3) Prevederile alin.(1) nu se aplică medicilor din UPU care desfășoară activitatea în pre-spital, în cadrul liniilor de gardă SMURD sau în intervențiile la accidentele colective cu victime multiple.„ 38. Articolul 46 se abrogă. 39. Articolul 47 se abrogă. 40. Alineatul (1) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Chemările de la domiciliu se consemnează în condica de prezență pentru activitatea de gardă, se consideră ore de gardă și se salarizează potrivit legii.„ 41. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Cadrele didactice care ocupă funcția de profesor sau conferențiar nu au obligația de a efectua gărzi. În această situație, cadrele didactice vor presta activitate de 6 sau 7 ore zilnic în cursul dimineții, în funcție de specialitate.„

42. Articolul 50 se abrogă.

43. Alineatul (1) și alineatul (2) ale articolului 54 se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) În unitățile sanitare cu paturi pentru care este organizată o singură linie de gardă pe unitate, în această linie de gardă pot fi incluși și medicii de medicină generală/medicină de familie, în situația în care numărul medicilor încadrați în unitatea sanitară, inclusiv în ambulatoriul integrat/ambulatoriul de specialitate al spitalului, în specialitățile medicale și chirurgicale, este mai mic de 4. (2) În linia de gardă organizată la nivelul sanatoriilor pot fi incluși și medicii de medicină generală/medicină de familie în situația în care numărul medicilor de specialitate încadrați în această unitate sanitară este mai mic de 4.„

44. Articolul 57 se abrogă.

45. Alineatul (2) al articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Pentru personalul medical care prestează gărzi, în condica de prezență se vor consemna în mod distinct orele efectuate în aceste activități.„

46. Articolul 58^1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 58^1. Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultații interdisciplinare și de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secțiilor, serviciilor medicale, laboratoarelor și a compartimentelor și aprobate de conducerea unității sanitare, conform contractului individual de muncă de bază de la 9 normă și a contractului individual de muncă cu timp parțial, acolo unde este cazul, constituie abatere disciplinară.„

47. Anexa 1 la Regulament se abrogă.

48. După punctul 4 din Anexa 2 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins: „5. În linia de gardă organizată în specialitatea pediatrie pot fi incluși și medicii de medicină generală/medicină de familie care au absolvit Facultatea de pediatrie.„

49. După Anexa nr.2 la regulament se introduc două anexe noi, Anexele nr.3 și 4, având cuprinsul prevăzut în Anexele nr.I și II, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

M I N I S T R U, VLAD VASILE VOICULESCU STRUCTURA DATA SEMNĂTURA STRUCTURA INIȚIATOARE Direcția Management și Structuri Unități Sanitare Director Doina Tănase STRUCTURI AVIZATOARE Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și Contencios Director general Iavor Ionut Sebastian Șef serviciu Cornel Bădicu Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și Contencios Director general adjunct Marilena Chivu Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică Director general Amalia Șerban SECRETAR DE STAT Monica Emanuela Althamer SECRETAR DE STAT Corina Silvia Pop 10 SECRETAR DE STAT Mahu Claudia Iulia SECRETAR DE STAT Ioana Ursu SUBSECRETAR DE STAT Răzvan Teohari Vulcănescu SECRETAR GENERAL Livia Stan SECRETAR GENERAL ADJUNCT Adela Neagoe 11

 

Anexa nr.I (ANEXA 3 la regulament)

Grafic de lucru lunar cu norma de bază și gărzi a personalului operativ de intervenție

Norma de bază a lunii _______ este: 8 h x ....... zile lucrătoare = ...... ore : 12 = ..... ture + ....ore.

Tip Echipaj Ambulan ța 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 Nr.tu re NB Nr.tu re gard a Nr.o re SD C2/B1 dr........ as......... amb...... B-112-SAJ Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N C2/B1 dr........ as......... amb...... AB-05- AMB Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N C2/B1 dr........ as......... amb...... .... Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N B2 as......... amb...... .... Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N B2 as......... amb...... ..... Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N Z N 12

ANEXA nr. II (Anexa 4 la regulament)

CASA TERITORIALĂ DE PENSII SERVICIUL/ OFICIUL/ CABINETUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ CABINETUL ................................................. NR. ............................../.................................... CERTIFICAT MEDICAL ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Subsemnatul/a dr ........................................................, medic expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, examinând azi .......................... .... pe d-nul/d-na ...................................... ........................................................... CNP ................................................., cu domiciliul în ........................................ str. .................................................................................nr..................,județul/sectorul ..............................................., de profesie ........................................., angajat/a la ..................................................................................................................,am constatat următoarele: Diagnostic clinic ......................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Diagnostic funcțional .................................................................................................... .................................................................................................................................... Capacitatea de muncă ................................................................................................ .................................................................................................................................... Recomandări .............................................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Valabilitate ......................................................................................................... 13

MEDIC EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 
Contact: Ec. Doina Tanasa
021.3072.627
Afisat de la 12-08-2016 pana la 22-09-2016

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: 
propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .