Ordinul Nr.863 din 15.12.2014 privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale nr. D.R.C. 739 din 15 decembrie 2014 și al Serviciului medical al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. M.S.S.M. 4.070 din 15 decembrie 2014,

în temeiul dispozițiilor: 

– art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 96 alin. (1) lit. a), b) și g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 

– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările cu completările ulterioare; 

– Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2014, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPC, aferent pacienților externați, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor pentru luna decembrie 2014, spitalele vor raporta în format electronic SMDPZ, aferente cazurilor rezolvate/serviciilor, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 5-7 ianuarie 2015.

Articolul II

Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.