Ordinul Nr. 821 din 27.11.2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 08 decembrie 2014 

 

ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale relații contractuale a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 718 din 26 noiembrie 2014,

în temeiul prevederilor: 

– lit. K „Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu“ din anexa nr. 1 cap. II și art. 153 lit. f) și art. 156 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 

– art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexă, în tabelul de la punctul D „Proteze pentru membrul inferior“, la poziția 3, litera b) se abrogă.

2. În anexă, în tabelul de la punctul D, la poziția 5, litera a) se abrogă.

3. În anexă, în tabelul de la punctul J, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2 , cu următorul cuprins:

„2.

Aparat de ventilație noninvazivă

Aparat de ventilație

577,00“

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.