Ordinul Nr.391 din 31.03.2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban - pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea

MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 01 aprilie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. N.B. 3.195 din 31 martie 2015 și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 561 din 30 martie 2015,

în temeiul prevederilor: 

– art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban - pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008.

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ

Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban - pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea

I. 1. Condițiile în care se acordă asistența medicală:

a)distanța cea mai mare dintre punctele extreme ale unității administrativ-teritoriale deservite (comună/oraș cu un număr de până la 10.000 de locuitori*): 

(i)        7-12 km 2 puncte;

(ii)       peste 12 km 4 puncte;

*) Comună, oraș - se analizează unitatea administrativ-teritorială în care funcționează sediul cabinetului medical/punctul de lucru al cabinetului medical și cuprinde atât suprafața intravilană, cât și cea extravilană.

b)deplasarea la domiciliul beneficiarilor de servicii medicale:

b1) drumuri neasfaltate și nepietruite în proporție de peste 50% 4 puncte;

b2) drumuri cu diferență de nivel de peste 200 m**) 8 puncte.

**) Punctajul se acordă numai dacă există drumuri cu diferență de nivel de peste 200 m în cadrul zonei deservite.

NOTĂ:

Se acordă punctaj în conformitate cu prevederile lit. b1) și/sau lit. b2), după caz, cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele de deal și de munte;

c)dispersia populației din zona în care se desfășoară activitatea: 

(i)        densitatea populației 75-150 de locuitori/km2 2 puncte;

(ii)       densitatea populației sub 75 de locuitori/km2 4 puncte.

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte Maximum 20 de puncte

2. Posibilități de sprijin în furnizarea de servicii medicale:

Distanța rutieră dintre localitatea unde se află sediul cabinetului medical/punctului de lucru al cabinetului medical și localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgențelor (UPU/CPU) din cadrul aceluiași județ care respectă criteriile stabilite prin ordin al ministrului sănătății privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor:

a)20-40 km 4 puncte;

b)41-60 km 6 puncte;

c)peste 60 km 8 puncte.

Total punctaj acordat:

Minimum 4 puncte Maximum 8 puncte

3. Număr redus de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 1.200 de locuitori:

a)sub 400 de asigurați 30 de puncte;

b)401-600 de asigurați 20 de puncte;

c)601-1.200 de asigurați 5 puncte.

NOTĂ:

Criteriul de la pct. 3 se aplică numai cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din zonele administrativ-teritoriale, respectiv din comunele și orașele cu populație de până la 1.200 de locuitori inclusiv, și în comuna/orașul respectiv își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate un singur medic de familie.

Total punctaj acordat:

Minimum 5 puncte Maximum 30 de puncte

4. Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori 20 de puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 0 puncte Maximum 20 de puncte

5. Pentru cabinetele medicale de medicină de familie și pentru cabinetele medicale de specialitate din specialitățile clinice, organizate în localități/zone din mediul rural și din mediul urban (pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori) deficitare din punctul de vedere al prezenței medicului de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenței medicilor de specialitate pentru specialități clinice ***)

***) Localitățile/Zonele deficitare din punctul de vedere al prezenței medicilor de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenței medicilor de specialitate pentru specialități clinice se stabilesc potrivit contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

20 de puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 0 puncte Maximum 20 de puncte

II. 1. Criteriile de la pct. I se aplică astfel: 

– pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale de medicină de familie, după caz: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. a)-c), subpct. 2, 3 și 5; 

– pentru cabinetele/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice: criteriile de la pct. I subpct. 1 lit. c), subpct. 2, 4 și 5.

2. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare și a numărului de puncte realizat în cazul asistenței medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, pentru condițiile în care se desfășoară activitatea, este:

a)între 75 și 78 de puncte 100%;

b)între 61 și 74 de puncte 71%-97%;

c)între 41 și 60 de puncte 40,5%-69%;

d)între 2 și 40 de puncte 1%-39%.

Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a)-d) se calculează proporțional cu punctajul obținut de cabinetul medical pentru condițiile în care se desfășoară activitatea, astfel:

2.1. procent de 100% pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. a);

2.2. procent de 2% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. b);

2.3. procent de 1,5% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. c);

2.4. procent de 1% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la subpct. 2 lit. d).

NOTĂ:

Pentru cabinetele medicale/punctele de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de sub 10.000 de locuitori din aria Rezervației Biosferei Delta Dunării se aplică un procent de majorare de 200%.

3. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus și procentul concret de majorare se stabilesc anual.

4. Prezentele criterii se aplică distinct atât la nivelul cabinetelor medicale, cât și la nivelul punctelor de lucru ale acestora, cu excepția prevederilor pct. I. 3 care se aplică la nivelul cabinetelor medicale.

5. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ținând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilității personalului medical.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.