Ordinul Nr.390 din 31.03.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 01 aprilie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. N.B. 3.192 din data de 31 martie 2015 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 560 din data de 30 martie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

– titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor

art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, articolul 3 va avea următorul cuprins:

Articolul 3

Comisia își desemnează un președinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (șase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.

2. În anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile și mențiunile reprezentantului administrației publice locale, consemnate în procesele-verbale ale ședințelor, au rol consultativ.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorității membrilor cu drept de vot prezenți.

3. În anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:

Articolul 5

(1) În condițiile în care la nivel județean nu există toate structurile prevăzute în componența comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum și numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcționarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) În condițiile în care instituțiile/organizațiile menționate la art. 2 alin. (1), existente la nivel județean, nu își îndeplinesc obligația de a asigura prezența membrilor desemnați/membrilor supleanți la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă ședință a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

4. În anexa nr. 2, articolul 3 va avea următorul cuprins:

Articolul 3

Comisia își desemnează un președinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (șase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.

5. În anexa nr. 2, articolul 4 va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorității membrilor cu drept de vot prezenți.

6. În anexa nr. 2, articolul 5 va avea următorul cuprins:

Articolul 5

(1) În condițiile în care la nivel județean nu există toate structurile prevăzute în componența comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum și numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcționarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) În condițiile în care instituțiile/organizațiile menționate la art. 2 alin. (1), existente la nivel județean, nu își îndeplinesc obligația de a asigura prezența membrilor desemnați/membrilor supleanți la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă ședință a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

7. În anexa nr. 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:

Articolul 3

Comisia își desemnează un președinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (șase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.

8. În anexa nr. 3, articolul 4 va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 5 din cei 7 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorității membrilor cu drept de vot prezenți.

9. În anexa nr. 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:

Articolul 6

(1) În condițiile în care la nivel județean nu există toate structurile prevăzute în componența comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum și numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcționarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) În condițiile în care instituțiile/organizațiile menționate la art. 2 alin. (1), existente la nivel județean, nu își îndeplinesc obligația de a asigura prezența membrilor desemnați/membrilor supleanți la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă ședință a comisiei la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

10. În anexa nr. 4, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Articolul 2

(1) Comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanți ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanți ai direcției de sănătate publică și un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al președintelui-director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentanților instituțiilor/organizațiilor anterior menționate de conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, instituțiile/organizațiile menționate anterior vor nominaliza și membrii supleanți echivalenți numeric.

11. În anexa nr. 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:

Articolul 3

Comisia își desemnează un președinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (șase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea președintelui se face prin votul membrilor comisiei.

12. În anexa nr. 4, articolul 4 va avea următorul cuprins:

Articolul 4

(1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Comisia poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, respectiv 3 din cei 5 membri.

(3) Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorității membrilor cu drept de vot prezenți.

13. În anexa nr. 4, articolul 5 va avea următorul cuprins:

Articolul 5

(1) În condițiile în care la nivel județean nu există toate structurile prevăzute în componența comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum și numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura funcționarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

(2) În condițiile în care instituțiile/organizațiile menționate la art. 2 alin. (1), existente la nivel județean, nu își îndeplinesc obligația de a asigura prezența membrilor desemnați/membrilor supleanți la lucrările comisiei, în termen de maximum 48 de ore se convoacă o nouă ședință a comisiei, la care cvorumul de două treimi necesar pentru adoptarea hotărârii comisiei se raportează la numărul membrilor cu drept de vot prezenți.

Articolul II

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.