Ordinul Nr.2 din 05.01.2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență

MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. 26/35/DG 5/2015 al secretarului general al Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor Publice și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență,

în temeiul prevederilor: 

– art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul finanțelor publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanțelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență

1. Potrivit prevederilor

art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență, sumele recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la medicii de familie care au asigurat în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistenței medicale primare prin centrele de permanență organizate în baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând cheltuieli de administrare și funcționare ale cabinetelor și accesoriile aferente, rezultate ca o consecință a constatărilor efectuate de către auditorii financiari ai Curții de Conturi a României, se restituie în primul semestru al anului 2015.

2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 se face din oficiu de către casele de asigurări de sănătate potrivit următoarei metodologii:

2.1. Casele de asigurări de sănătate comunică Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, până la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate de la medicii de familie care urmează a fi restituite.

2.2. CNAS transmite Ministerului Sănătății până la data de 15 februarie 2015 suma rezultată ca urmare a centralizării datelor transmise de casele de asigurări de sănătate potrivit pct. 2.1.

2.3. Sumele prevăzute la pct. 2.2 se transferă din bugetul aprobat Ministerului Sănătății pe anul 2015 la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“.

2.4. Ministerul Sănătății prezintă deschiderile de credite Ministerului Finanțelor Publice și până la data de 31 martie 2015 virează în contul CNAS suma solicitată în condițiile pct. 2.2.

2.5. După virarea sumei de către Ministerul Sănătății potrivit pct. 2.4, în termen de 15 zile calendaristice, CNAS asigură deschiderea de credite bugetare către casele de asigurări de sănătate care urmează să efectueze restituirea sumelor către medicii de familie.

2.6. Casele de asigurări de sănătate, în termen de 15 zile calendaristice de la deschiderea creditelor bugetare de către CNAS, realizează restituirea sumelor către medicii de familie după cum urmează:

a)în conturile prevăzute în contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, pentru cei care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

b)în conturile declarate de medicii de familie, în situația în care aceștia nu se mai află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.