Ordinul Nr.1338 din 22.12.2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“, finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“, finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici 

ANEXĂ 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001

GHIDUL SOLICITANTULUI

Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“

Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor“

Domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

decembrie 2014

1. Introducere

Acest document cuprinde Condițiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“.

Informațiile generale cu privire la: 

– documentele programatice; 

– eligibilitatea proiectelor, solicitanților; 

– eligibilitatea cheltuielilor; 

– completarea și transmiterea unei cereri de finanțare; 

– evaluarea și selecția proiectelor; 

– contractul de finanțare; 

– implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiții generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a mări șansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanțare și a anexelor, să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest ghid și în Ghidul solicitantului - Condiții generale și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului și cu posibilele comunicări/informații privind prezenta schemă de finanțare nerambursabilă.

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“

2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte

Una dintre propunerile Comisiei Europene pentru recomandări specifice de țară ale Consiliului în 2014 pentru România vizeaz㠄accelerarea reformelor în sistemul sănătății pentru a spori eficiența, calitatea și accesibilitatea acestuia“1.

În acest context, domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare și care se confruntă cu nevoia creșterii numărului de personal specializat, pe lângă necesitatea depășirii limitărilor legate de acceptabilitatea în rândul populației a donării de organe2.

În contextul evoluțiilor semnalate în ultimii ani la nivelul Agenției Naționale de Transplant (ANT), în special în ceea ce privește programele referitoare la transplantul hepatic și cel renal, se impune asigurarea unui număr crescut de personal specializat în cadrul unităților sanitare cu paturi acreditate de ANT pentru prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule.

2.2. Condiții specifice Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, intervențiile din cadrul domeniului major de intervenție 3.2 (DMI 3.2) includ formare profesională pentru personalul medical.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se finanțează activități care urmăresc promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul transplantului.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiția că activitățile proiectului urmează să fie implementate la nivel sectorial.

1 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_romania_ro.pdf.

2 Așa cum se subliniază în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf

Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minimum echivalentul în lei a 5.000.001 euro și maximum echivalentul în lei a 50.000.000 euro.

Cererile de finanțare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2014, disponibil pe pagina web:

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

ATENȚIE: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat doar în lei. Cererile de finanțare care prezintă buget calculat în euro vor fi respinse.

Structura bugetului cererii de finanțare se regăsește în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni și maximum 11 luni. Cererile de finanțare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 11 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveți posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăși limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanțare (11 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanțării și cu o justificare bine fundamentată.

2.3. Alocare financiară orientativă

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuția comunitară la finanțarea acordată) reprezintă 85% pentru beneficiari instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

2.4. Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

Tipul beneficiarului

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile (%)

Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile (%)

beneficiari instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

2%

98%

Contribuția solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.

Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanțate din POSDRU, contribuția în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum și orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanțare, vă rugăm să aveți în vedere procentul contribuției proprii pe care trebuie să o asigurați, precum și condițiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).

Toate cererile de finanțare nerambursabilă pentru POSDRU se completează și se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesați pagina de internet a AMPOSDRU, secțiunea „Cerere de propuneri de proiecte“, link „Actionweb“ - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanțare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00 până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ora 16,00 sau până la momentul depunerii cererii de finanțare de către solicitant. AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data închiderii sistemului informatic.

3. Prevederi relevante ale DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“ pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

Obiectivul operațional al DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“ este „creșterea gradului de adaptabilitate și de mobilitate al angajaților, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice și asigurarea sănătății și securității la locul de muncă“.

Operațiunea orientativă din cadrul DMI 3.2 relevantă pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este „promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătății și a personalului medical“.

Prin lansarea prezentului apel de propuneri de proiecte se încurajează îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical din domeniul transplant din unități publice sanitare cu paturi în scopul dezvoltării acestui sector.

4. Condiții de eligibilitate

4.1. Grup-țintă eligibil

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-țintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul transplant, din unități publice sanitare cu paturi.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte grupul-țintă eligibil va fi format din minimum 500 de medici și minimum 1.000 de asistente medicale. Dovada apartenenței la grupul-țintă se va putea face inclusiv prin declarație semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veți transmite informații privind participanții, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională. În calitate de solicitant aveți obligația de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce prive

ște prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, veți informa persoanele din grupul-țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. În acest sens, după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demarați procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea datelor personale.

4.2. Activități eligibile

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activități:

1. Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru angajați în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii, precum:

– suport pentru implementarea activităților inovatoare și transferul de bune practici în domeniul transplant de organe, țesuturi și celule; 

– alte activități de formare profesională pentru angajați, de tipul inițiere, specializare/perfecționare sau alte activități de instruire în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii relevante pentru domeniul transplant de organe, țesuturi și celule.

2. Promovarea și asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar, precum: 

– formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate relevante pentru domeniul transplant de organe, țesuturi și celule; 

– specializare/perfecționare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul transplant de organe, țesuturi și celule.

3. Elaborarea și furnizarea programelor de formare profesională pentru inițiere și perfecționare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, inclusiv TIC și actualizarea cunoștințelor TIC ale angajaților, precum: 

– formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice și organizatorice care să respecte normele de protecție a mediului; 

– formare profesională, inclusiv formare profesională specifică și stagii de practică în vederea asigurării competențelor necesare pentru personalul din sistemul sanitar în funcții de cercetare și dezvoltare, inovare tehnică și tehnologică.

4. Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanii de conștientizare a populației în privința actului de donare și de transplant de organe etc.

Nu pot primi finanțare activitățile care au fost deja finanțate sau care se află în procesul de finanțare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să dea o declarație scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoștință de cauză cu privire la faptul că dubla finanțare a aceluiași proiect nu este permisă.

4.3. Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic este Academia de Științe Medicale - instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Depunerea unei cereri de finanțare nu se realizează în parteneriat.

4.4. Cheltuieli eligibile

Categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute și detaliate în Ordinul nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

Lista categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

1.1. Salarii și asimilate acestora

1.2. Onorarii

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

2.1. Transport persoane (personal propriu, participanți, alte persoane)

2.2. Transport materiale și echipamente

2.3. Cazare

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1. Servicii de sonorizare

3.2. Traducere și interpretare

3.3. Prelucrare date

3.4. Întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații informatice

3.5. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic

3.6. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

3.7. Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate)

4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului și consultanță juridică

4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

a)organizarea de evenimente;

b)pachete complete conținând transportul, cazarea și/sau hrana participanților/personalului propriu;

c)audit financiar extern;

d)expertiză contabilă;

e)editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;

f)editarea și tipărirea de materialele publicitare;

5. Taxe

5.1. Taxe de certificare a competențelor (inclusiv taxe de certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale)

5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educație

5.3. Taxe pentru participarea la programe de formare/educație

6. Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului:

6.1. Închiriere (locații, bunuri)

6.2. Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing3

7. Subvenții (ajutoare, premii) și burse:

7.1. Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor

7.2. Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administrație

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ și personalului auxiliar

8.2. Utilități

8.3. Servicii de administrare a clădirilor

8.4. Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport

8.5. Arhivare documente

8.6. Amortizare active

8.7. Cheltuieli financiare și juridice (notariale)

8.8. Multiplicare, cu excepția materialelor de informare și publicitate

8.9. Conectare la rețele informatice

8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică

8.11. Abonamente la publicații de specialitate

8.12. Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare și publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Instalații tehnice

10.2. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

10.3. Alte cheltuieli pentru investiții

3 Se decontează doar leasingul operațional.

ATENȚIE!

Conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programe operaționale, cu modificările și completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conțin și TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administrație se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administrație se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepția cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administrație este de maximum 5% pentru beneficiarii instituții publice.

4.5. Indicatori de monitorizare și evaluare

Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare și evaluare definiți în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007 - 20134 (indicatori de program, respectiv indicatori suplimentari, dacă este cazul, care sunt menționați prin cererea dumneavoastră de finanțare).

Indicatori de program - indicatori de realizare imediată (output)

Numărul cursanților pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor, din care: 

– medici; 

– asistente.

Vă rugăm să aveți în vedere că acest indicator este obligatoriu.

Solicitantul va avea obligația să stabilească o țintă de minimum 500 de medici și minimum 1.000 de asistente.

Dacă nu îndeplinește această condiție, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanțare.

5. Procesul de evaluare și selecție

Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare este descris în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Procesul de evaluare și selecție al cererilor de finanțare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid.

6. Greșeli frecvente la redactarea cererii de finanțare

6.1. Greșeli care duc automat la respingerea cererii de finanțare: 

– bugetul detaliat și anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul Action Web odată cu transmiterea cererii de finanțare; 

– neîncadrarea corectă în obiectivele și activitățile eligibile ale DMI 3.2 (se introduc activități eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-țintă eligibile; 

– nerespectarea cerințelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliți pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.

6.2. Greșeli care duc la depunctarea cererii de finanțare (în Faza B - Criterii de selecție): 

– nedetalierea elementelor de valoare adăugată; 

– neatingerea tuturor aspectelor menționate în grilele de evaluare și în Ghidul solicitantului - Condiții generale și Condiții specifice; 

– necorelarea informațiilor trecute de solicitant în diferite secțiuni, de exemplu, cele de la activități cu cele de la graficul activităților ori de la buget cu cele de la detalierea bugetului sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activitățile etc.; 

– justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei; 

– dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesați; 

– dificultatea de a identifica și de a descrie corect grupul/grupurile-țintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice); 

– necorelări ale grupurilor-țintă între diverse secțiuni ale cererii de finanțare; 

– detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic; 

– încadrarea eronată în categoria de finanțare proprie (finanțat parțial sau finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale); 

– costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență); 

– nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:

• cheltuielile administrative;

• cheltuielile tip FEDR;

• plafoanele maxime de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor cu personalul; 

– importanța scăzută acordată sustenabilității; 

– neînțelegerea și/sau justificarea fără substanță a principiilor și a temelor orizontale:

• egalitatea de șanse;

• dezvoltare durabilă;

• îmbătrânire activă;

• inovare/TIC;

• abordare interregională; 

– mențiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicației; 

– copierea integrală sau parțială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

4 Documentul-cadru de implementare se poate descărca utilizând următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/posdru/programare

7. Contestații

Modalitatea de depunere și soluționare a contestațiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Pentru cererile de finanțare care sunt respinse, contestațiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi: 

– depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Carol I nr. 34-36, sectorul 2, București, sau 

– transmise prin fax la nr (+40 21) 315 02 06, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestația trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteți de acord și argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.

Contestațiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanții solicitanților și pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum și pentru solicitanții care au transmis contestația în afara termenului prevăzut mai sus, nu vor face obiectul Comitetului de soluționare a contestațiilor, iar solicitanții vor fi informați cu privire la aceste aspecte.

8. Procesul de contractare

Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanțare de către Comitetul de evaluare, va fi inițiat procesul de contractare cu organizația dumneavoastră.

În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veți fi informat cu privire la:

1. documentele pe care trebuie să le prezentați privind organizația dumneavoastră;

2. condițiile de valabilitate a acestora;

3. termenul-limită de prezentare a documentelor.

Documentele minim solicitate privind încheierea contractului de finanțare cu dumneavoastră sunt: 

– declarație din care să reiasă numărul, tipul și anul emiterii actului de înființare a instituției respective, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului; 

– ordin sau decizie/dispoziție a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul; 

– CV-urile echipei de management și ale experților pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activități sau a unor activități în cadrul proiectului pentru acele activități care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcția/rolul în proiect, datate și semnate de către titulari; 

– declarație privind evitarea dublei finanțări; 

– declarație de angajament; 

– declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale.

ANEXA Nr. 1: GRILA DE EVALUARE - FAZA A

Nr. crt.

Criterii

DA

NU

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) a fost încărcat în Action Web.

02-CA-2

Anexa nr. 1 la cererea de finanțare (Declarație de eligibilitate) a fost încărcată în Action Web.

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare și ale domeniului major de intervenție.

04-EP-2

Toate activitățile proiectului sunt în concordanță cu condițiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte.

05-EP-3

Toate categoriile de grup/grupurile-țintă ale proiectului sunt în concordanță cu condițiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte.

06-EP-4

Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă și maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

07-EP-5

Contribuția solicitantului este cel puțin egală cu limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiții generale și Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

08-EP-6

Bugetul alocat echipei de management a proiectului respectă limita maximă din valoarea eligibilă a proiectului conform Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

09-EP-7

Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - Condiții generale privind informarea și publicitatea.

10-EP-8

Perioada de implementare a proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

11-EP-9

Grupul-țintă vizat respectă pragul minim stabilit în Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

12-ES-1

Solicitantul aparține categoriei de beneficiari eligibili.

ANEXA Nr. 2: GRILA DE EVALUARE - FAZA B

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

1.

RELEVANȚĂ (Prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU și DCI, politicilor și strategiilor naționale, regionale sau locale și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului-țintă.)

Maximum - 30 de puncte Minimum - 21 de puncte

1.1.

Relevanța proiectului pentru politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție:

a) Proiectul descrie concret și argumentat contribuția acestuia față politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție.

3

b) Proiectul descrie general și nu argumentează elementele prin care acesta este relevant față de politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție.

0

1.2.

Cuantificarea grupului-țintă inclus în proiect:

a) Grupul-țintă este cuantificat corect și coerent în toate secțiunile cererii de finanțare.

4

b) Grupul-țintă este cuantificat parțial și inexact în toate secțiunile cererii de finanțare.

2

c) Grupul-țintă nu este cuantificat corect în toate secțiunile cererii de finanțare.

0

1.3.

Descrierea grupului-țintă

a) Grupul-țintă este descris concret și corelat în toate secțiunile cererii de finanțare.

4

b) Grupul-țintă este descris concret, dar necorelat în toate secțiunile cererii de finanțare.

2

c) Grupul-țintă nu este descris concret în secțiunile cererii de finanțare.

0

1.4.

Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere a grupului-țintă incluse în proiect:

a) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă sunt descrise concret și personalizat.

5

b) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă sunt descrise parțial.

2

c) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă nu sunt descrise.

0

1.5.

Identificarea nevoilor grupului-țintă

a) Nevoile grupului-țintă sunt identificate concret prin furnizarea de date cantitative și/sau calitative, studii sau analize statistice.

5

b) Nevoile grupului-țintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma unor date cantitative și/sau calitative, studii sau analize statistice.

2

c) Nevoile grupului-țintă nu sunt descrise.

0

1.6.

Relevanța proiectului față de nevoile grupului-țintă și necesitatea implementării proiectului.

a) Activitățile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate și contribuie la satisfacerea acestora.

4

b) Activitățile propuse în proiect răspund doar parțial nevoilor identificate și contribuie la satisfacerea acestora.

2

c) Activitățile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate și nu contribuie la satisfacerea acestora.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

1.7.

Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului:

a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus față de situația deja existentă.

5

b) Proiectul doar enumeră, fără a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva în plus față de situația deja existentă.

2

c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus față de situația deja existentă.

0

Punctaj total criteriu „RELEVANȚÓ

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

2.

METODOLOGIE (Proiectul este structurat coerent și este în măsură să furnizeze beneficii reale și sustenabile grupului-țintă; proiectul are o structură logică și este prezentat clar și coerent și va determina o îmbunătățire sustenabilă a situației grupului-țintă.)

Punctaj maxim - 25 de puncte Punctaj minim - 18 puncte

2.1

Obiectivele proiectului:

a) obiectivele proiectului sunt clare, realiste și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului;

2

b) obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului;

1

c) obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului.

0

2.2.

Indicatorii proiectului:

a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili și corelați cu activitățile proiectului.

4

b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt corelați cu activitățile proiectului.

2

c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili și nu sunt corelați cu activitățile proiectului.

0

2.3.

Rezultatele proiectului:

a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

2

b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt corelate cu activitățile și nu descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

1

c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activitățile și nu descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

0

2.4.

Planificarea eficientă a activităților proiectului:

a) Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic și sunt corelate în cadrul calendarului de realizare cu atribuțiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare și țintele stabilite.

4

b) Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare cu rezultatele proiectului și indicatorii de realizare, precum și cu atribuțiile membrilor echipei de proiect.

2

c) Activitățile proiectului nu descrise clar, sintetic, cronologic și nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, și nici cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și sunt slab corelate cu rezultatele proiectului și indicatorii de realizare, iar țintele stabilite nu sunt fezabile.

0

2.5.

Calificările și experiența necesară a fiecărui membru din cadrul echipei de implementare:

a) sunt descrise concret calificările, competențele profesionale, experiența necesară, precum și atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare;

2

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

b) sunt descrise parțial calificările, competențele profesionale, experiența necesară, precum și atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare;

1

c) nu sunt descrise calificările, competențele profesionale, experiența necesară și nici atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare.

0

2.6.

Resurse alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului:

a) sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și care urmează a fi închiriate sau achiziționate pentru implementarea proiectului în raport cu activitățile proiectului, care contribuie la obținerea rezultatelor propuse;

2

b) sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și care urmează a fi închiriate sau achiziționate, dar nu sunt corelate cu activitățile proiectului, care contribuie la obținerea rezultatelor propuse;

1

c) nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și cele care urmează a fi închiriate sau achiziționate pentru implementarea proiectului propus.

0

2.7.

Metodologia de implementare a proiectului:

a) proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse, precum și o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor;

5

b) proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor;

3

c) proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităților propuse și nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor;

1

d) proiectul nu prezintă modul de implementare a activităților propuse și nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

0

2.8.

Egalitate de șanse:

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului:

2

a1) în realizarea activităților;

b1) în managementul proiectului;

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului:

1

a1) în realizarea activităților;

b1) în managementul proiectului;

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului:

0

a1) în realizarea activităților;

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

b1) în managementul proiectului;

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

2.9.

Contribuția proiectului la alte teme și obiective orizontale

Proiectul prezintă concret contribuția acestuia la cel puțin două dintre obiectivele orizontale:

2

a1) dezvoltare durabilă;

b) inovare și TIC;

c1) îmbătrânire activă;

d1) abordare interregională.

Proiectul prezintă concret contribuția acestuia la cel puțin unul dintre obiectivele orizontale:

1

a1) dezvoltare durabilă;

b1) inovare și TIC;

c1) îmbătrânire activă;

d1) abordare interregională.

Proiectul nu prezintă contribuția acestuia la cel puțin unul dintre obiectivele orizontale:

0

a1) dezvoltare durabilă;

b1) inovare și TIC;

c1) îmbătrânire activă;

d1) abordare interregională.

Punctaj total criteriu „METODOLOGIE“

Maximum 25 de puncte

Minimum 18 puncte

3.

SUSTENABILITATE (Prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanțare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile-țintă vor fi garantate în viitor.)

Punctaj maxim - 15 puncte Punctaj minim - 10 puncte

3.1.

Transferabilitate

a. Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

6

b. Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

4

c. Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

0

3.2.

Dezvoltarea domeniului medical finanțat

a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de pacienți transplantați.

4

b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de pacienți transplantați.

2

c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de pacienți transplantați.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

3.3.

Sustenabilitate financiară

a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

5

b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

3

c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

0

Punctaj total criteriu „SUSTENABILITATE“

Maximum 15 puncte

Minimum 10 puncte

4.

COST-EFICIENȚĂ (Proiectul prezintă clar rezultatele așteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros.)

maximum 30 de puncte minimum 21 de puncte

4.1.

Completitudinea bugetului

a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte și sunt reflectate în alocarea pe activități.

3

b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activități.

1

c) Calculele din bugetul detaliat sunt parțial corecte și sunt parțial reflectate în alocarea pe activități.

0

4.2.

Detalierea bugetului:

a) bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse;

5

b) bugetul detaliat este parțial structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor de către aplicant;

3

c) bugetul detaliat este parțial structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor de către aplicant;

1

d) bugetul detaliat nu este structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse și nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor.

0

4.3.

Fundamentarea economico-financiară a costurilor

a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială.

8

b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

5

c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute parțial de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar și doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

3

d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susținute de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctajul total maxim 100 de puncte

Punctajul acordat

4.4.

Modalitatea de estimare a costurilor

a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței și sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

8

b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței, dar nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

5

c) Nu toate costurile sunt realiste și în conformitate cu prețurile pieței și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

3

d) Costurile nu sunt realiste și în conformitate cu prețurile pieței și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

0

4.5.

Utilizarea eficientă a fondurilor:

a) este justificată și fundamentată concret și corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși;

6

b) este insuficient justificată și fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși;

3

c) nu este justificată și fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși.

0

Punctaj total criteriu „COST-EFICIENȚÓ

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

SCOR TOTAL PROIECT

Maximum 100 de puncte

Minimum 70 de puncte

Comentariile evaluatorului

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.