Ordinul Nr. 1234 din 22.10.2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 8.990 din data de 22 octombrie 2014 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.633 din data de 1 octombrie 2014 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor: 

– art. 217 alin. (4) și art. 281 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 

– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 și 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 

– la anexa nr. 39 D, sub sintagma „Unitatea medical㓠se introduce un nou rând care cuprinde sintagma „Adresa“, iar sintagma „Stat membru RO“ se înlocuiește cu sintagma „Stat membru: România“.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.