Ordinul Nr. 1216 din 21.10.2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 03 noiembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.936 din 21 octombrie 2014 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere art. 93 alin. (4) și (41) și art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă Normele tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul îngrijirii cazurilor cu accident vascular cerebral acut ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene și a municipiului București.

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) se derulează de către spitale regionale de urgență și spitale județene de urgență și Institutul Național de Neurologie și Boli Cerebrovasculare, nominalizate în anexă, și se finanțează din fonduri asigurate din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale acestuia.

Articolul 2

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accidente vasculare cerebrale acute, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat 

ANEXĂ

NORME

tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

Articolul 1

(1) Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) este elaborată, derulată și finanțată de către Ministerul Sănătății și se realizează prin spitale regionale de urgență și spitale județene de urgență și Institutul Național de Neurologie și Boli Cerebrovasculare, denumite în continuare spitale.

(2) Comisia de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății prevăzută în

Ordinul ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, este coordonatorul național al AP-AVCAc, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea acestei acțiuni.

(3) Derularea și monitorizarea AP-AVCAc se realizează de către coordonatorii locali desemnați de către conducerea spitalelor, prevăzute în anexa nr. 1, avizați de Comisia de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății și aprobați de către Ministerul Sănătății.

Articolul 2

Structura AP-AVCAc și lista unităților prin care se derulează acțiunea prioritară sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 3

Spitalele care derulează AP-AVCAc au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-AVCAc.

Articolul 4

AP-AVCAc se finanțează de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății de la titlurile bugetare 20 „Bunuri și servicii“ și 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.

Articolul 5

(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri și servicii“ direcțiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-AVCAc, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și a autorităților administrației publice locale.

(2) De la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-AVCAc desfășurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății.

(3) Din fondurile alocate AP-AVCAc, spitalele pot finanța materiale sanitare necesare realizării activităților specifice.

(4) Din fondurile alocate AP-AVCAc, spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților sau a cheltuielilor de capital. 

(5) Finanțarea AP-AVCAc din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale

ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, în raport cu:

a)gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;

b)disponibilul din cont rămas neutilizat;

c)indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;

d)bugetul aprobat cu această destinație.

(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, conform pct. VII.1-VII.5 din anexa nr. 1, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și, după caz, în format electronic la adresa avc@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanțare se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.

(8) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse se stabilește și modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Articolul 6

Sumele alocate pentru AP-AVCAc sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.

Articolul 7

(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 5 alin. (1), direcțiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc - conform pct. VII.1-VII.5 din anexa nr. 1.

(2) Direcțiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.

Articolul 8

(1) Spitalele care derulează AP-AVCAc pot subcontracta parțial activități ale acestui program doar în situația în care nu pot asigura permanența prin linie de gardă la domiciliu sau în unitate în serviciul de neurologie, iar în unitățile sanitare cu paturi în care se efectuează și tratament intervențional și în serviciul de radiologie intervențională.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), subcontractantul trebuie să fie avizat de către Comisia de neurologie, neurologie pediatrică și aprobat de către Ministerul Sănătății și trebuie să îndeplinească integral toate prevederile legale referitoare la obligațiile spitalelor care derulează AP-AVCAc.

Articolul 9

(1) Ministerul Sănătății, în calitatea sa de unitate de achiziții publice centralizată, desemnată în condițiile legii, efectuează, la nivel național, achiziții centralizate de materiale sanitare pentru derularea AP-AVCAc.

(2) Ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecați și Ministerul Sănătății sau spitalele care derulează AP-AVCAc nominalizate în documentația de atribuire a achiziției, după caz.

(3) Pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-AVCAc pentru care Ministerul Sănătății nu organizează licitații naționale, achiziția bunurilor și produselor specifice se realizează de către spitalele prin care se derulează AP-AVCAc, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

Articolul 10

În vederea realizării activităților AP-AVCAc, structurile de specialitate din Ministerul Sănătății au următoarele atribuții:

1. Serviciul medicină de urgență:

a)evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP-AVCAc, pe baza indicatorilor realizați în anul precedent, și propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-AVCAc, precum și repartiția fondurilor pe județe și spitale, pe baza propunerilor formulate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică sau Comisia de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății, după caz;

b)elaborează structura AP-AVCAc, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza propunerilor coordonatorilor și ale Comisiei de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății;

c)evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor AP-AVCAc și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;

d)comunică direcțiilor de sănătate publică și spitalelor care derulează AP-AVCAc sumele repartizate, precum și activitățile pentru care se utilizează;

e)avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale celorlalte instituții care derulează AP-AVCAc, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția buget și contabilitate pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;

f)monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar, realizarea indicatorilor specifici AP-AVCAc, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;

g)comunică Unității de achiziții centralizate necesitățile și prioritățile în domeniul AP-AVCAc în vederea întocmirii de către aceasta a programului anual al achizițiilor publice, în condițiile legii.

2. Direcția generală buget și contabilitate:

a)elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-AVCAc, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;

b)comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;

c)elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-AVCAc;

d)primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-AVCAc, centralizate de Serviciul medicină de urgență, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-AVCAc;

e)efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-AVCAc;

f)analizează trimestrial modul de execuție a bugetului aprobat pentru AP-AVCAc, în colaborare cu Serviciul medicină de urgență;

g)efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate, precum și modificarea acestora pe titluri bugetare și articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Serviciul medicină de urgență;

h)organizează și conduce înregistrarea în evidențele analitice a materialelor sanitare achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru derularea AP-AVCAc și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;

i)asigură evidențierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziționate în cadrul AP-AVCAc pe fiecare direcție de sănătate publică.

3. Direcția achiziții centralizate, patrimoniu și infrastructuri sanitare:

a)elaborează programul anual de achiziții publice pentru materiale sanitare și dispozitive aferente AP-AVCAc pentru care achizițiile publice se desfășoară centralizat, pe baza necesităților comunicate de către Compartimentul medicină de urgență;

b)coordonează activitățile de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

c)îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

d)aplică și finalizează procedurile de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru, pentru achizițiile organizate de Ministerul Sănătății necesare realizării AP-AVCAc;

e)avizează, din punct de vedere cantitativ, contractele subsecvente încheiate de unitățile sanitare, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013;

f)asigură constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

Articolul 11

Comisia de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății este coordonatorul național al AP-AVCAc și are următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-AVCAc:

a)formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea și desfășurarea anuală a AP-AVCAc, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

b)formulează anual propuneri cu privire la structura AP-AVCAc, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

c)fundamentează necesarul de resurse pentru AP-AVCAc și îl înaintează Serviciului medicină de urgență până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

d)formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor pe județe și spitale, la solicitarea Serviciului medicină de urgență, după caz;

e)realizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor prevăzuți în cadrul AP-AVCAc, centralizați la nivel național, și o transmite Serviciului medicină de urgență;

f)informează Serviciul medicină de urgență asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în derularea AP-AVCAc și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora.

Articolul 12

Direcțiile de sănătate publică au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-AVCAc:

a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-AVCAc raportați de spitale în condițiile prezentelor norme tehnice;

b)transmit Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-AVCAc, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);

c)monitorizează modul de derulare a AP-AVCAc;

d)verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-AVCAc, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-AVCAc, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-AVCAc;

f)transmit Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare AP-AVCAc;

h)transmit Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

Articolul 13

Spitalele care derulează AP-AVCAc au următoarele obligații în vederea desfășurării acestora:

a)organizează evidența nominală a beneficiarilor APAVCAc, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

b)raportează direcțiilor de sănătate publică sau, după caz, Ministerului Sănătății - Serviciului medicină de urgență, în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 5 zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici APAVCAc, în condițiile prezentelor norme tehnice;

c)monitorizează modul de derulare a AP-AVCAc;

d)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-AVCAc;

e)transmit Comisiei de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății, precum și direcției de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgență, în funcție de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. e), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

f)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-AVCAc;

g)asigură organizarea permanenței activității de urgențe neurovasculare, conform reglementărilor legale, și comunică lunar Serviciului medicină de urgență numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora și programul de gardă nominal. În situația în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanența activității de neurologie de urgență, trebuie să se asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2).

Articolul 14

Coordonatorii locali ai AP-AVCAc, desemnați în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:

a)organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-AVCAc, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

b)raportează conducerii instituției, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-AVCAc, în condițiile prezentelor norme tehnice;

c)monitorizează modul de derulare a AP-AVCAc pe care îl coordonează;

d)monitorizează permanent consumul de materiale sanitare care se acordă în cadrul AP-AVCAc;

e)întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-AVCAc;

f)informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-AVCAc și propune măsuri de soluționare a acestora.

Articolul 15

Ordonatorii de credite secundari și terțiari au următoarele obligații în realizarea AP-AVCAc:

a)utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;

b)gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;

c)organizează evidența contabilă a cheltuielilor pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;

d)raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-AVCAc, în condițiile prezentelor norme tehnice;

e)transmit Serviciului medicină de urgență sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative în condițiile prezentelor norme tehnice;

f)desemnează prin act administrativ al conducătorului instituției publice câte un coordonator local pentru AP-AVCAc, care are obligațiile prevăzute la art. 14;

g)completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc;

h)organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului și instituției publice prin care se derulează AP-AVCAc, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i)transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-AVCAc pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;

j)transmit lunar Direcției buget contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-AVCAc derulate;

k)transmit trimestrial (cumulat de la începutul anului) Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-AVCAc derulate conform anexei nr. 5.

l)achiziționează materiale sanitare cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Articolul 16

Raportarea indicatorilor specifici AP-AVCAc se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, atât în format electronic la adresa avc@ms.ro, cât și pe suport hârtie, conform machetelor de raportare cuprinse în anexa nr. 4.

Articolul 17

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.

Articolul 18

Monitorizarea activităților cuprinse în AP-AVCAc se referă la:

a)modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentele norme tehnice;

b)încadrarea în bugetul aprobat;

c)respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-AVCAc;

d)urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice referitoare la derularea AP-AVCAc;

e)identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-AVCAc.

Articolul 19

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

STRUCTURA AP-AVCAc

I. Activități: 

– tratamentul intervențional al accidentului vascular cerebral acut.

II. Criterii de eligibilitate: 

– pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut - în primele 4,5 ore de la debutul simptomelor, care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate și nu au nicio contraindicație pentru fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos conform protocolului terapeutic specific acestui tip de intervenție în accidentul vascular cerebral ischemic acut; 

– pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru fibrinoliza intra-arterială și pentru trombectomie mecanică/tromboaspirație; 

– pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru angioplastie percutană cu stent în caz de disecție a arterelor cervico-cerebrale; 

– pacienți cu hemoragie subarahnoidiană care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru embolizare mecanică a anevrismelor intracraniene rupte.

III. Indicatori de evaluare:

1. Indicatori fizici: 

– numărul de pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut tratați prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos/an; 

– numărul de pacienți tratați prin fibrinoliza intrarterială/an; 

– numărul de pacienți tratați prin trombectomie mecanică/tromboaspirație/an și pacienți tratați prin angioplastie percutană cu implantare de stent pentru disecții acute ale arterelor cervico-cerebrale; 

– numărul de pacienți cu hemoragie subarahnoidiană tratați prin embolizare mecanică a anevrismului intracranian rupt.

2. Indicatori de eficiență: 

– cost mediu/pacient tratat.

IV. Criterii de eligibilitate pentru unitățile care derulează Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) și nominalizarea unităților:

1. Criterii de eligibilitate a unităților care derulează AP-AVCAc:

a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul accidentelor vasculare cerebrale acute, 1 medic neurolog de gardă fiind disponibil în UPU;

b)existența în permanență în Unitatea de primiri urgențe a spitalului respectiv a 1-2 paturi libere cu dotarea necesară pentru monitorizare cardiovasculară care să fie utilizate de către medicul neurolog de gardă numai pentru inițierea și derularea terapiei de fibrinoliză cu rtPA administrat intravenos, specifice acestor cazuri;

c)pentru unitățile medicale care asigură și tratament endovascular, linie de gardă 7/7, 24/24, cu medic radiolog intervenționist, și linie de gardă de neurochirurgie 7/7, 24/24;

d)dotarea existentă (accesul imediat de urgență și prioritar din Unitatea de primiri urgențe la cel puțin un aparat de tomodensitometrie cerebrală - CT cerebrală; accesul imediat de urgență și prioritar la laboratorul de urgență de hematologie și biochimie pentru efectuarea cu urgență maximă a analizelor necesare conform protocolului specific acestui tip de tratament, ale căror rezultate sunt decisive pentru inițierea sau nu a fibrinolizei în fereastra terapeutică menționată); pentru unitățile sanitare cu paturi care vor efectua și tratament endovascular este necesar accesul rapid și prioritar la un angiograf bi-plan;

e)prezența personalului calificat (cel puțin 1 medic neurolog specialist/primar, 1 medic specialist/primar în imagistică prin CT cerebrală, o asistentă și o infirmieră disponibile pe tot parcursul programului gărzii dedicate); examenul imagistic prin CT cerebrală se va efectua în prezența obligatorie a medicului neurolog specialist/primar de gardă care va evalua, împreună cu medicul specialist/primar în imagistică CT, toate criteriile imagistice de eligibilitate și de excludere pentru acest tip de tratament; pentru unitățile sanitare cu paturi care vor efectua și tratament endovascular este necesară prezența obligatorie a medicului specialist/primar de radiologie intervențională și disponibilitatea rapidă pentru consult interdisciplinar a medicului specialist/primar neurochirurg și a medicului specialist/primar de anestezie-terapie intensivă; decizia pentru efectuarea tratamentului endovascular va fi luată în echipă formată din neurolog, radiolog intervenționist, neurochirurg (în cazuri selecționate), anestezist;

f)secție de neurologie de urgență, în structura căreia este de preferat să existe o unitate de urgențe neurovasculare care are capacitatea de a prelua și monitoriza toate cazurile tratate prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos sau prin proceduri endovasculare;

g)toate compartimentele medicale prevăzute la lit. a)-f) trebuie să se găsească obligatoriu în aceeași clădire și să se poată asigura un circuit optim al pacientului care să permită inițierea tratamentului prin fibrinoliza cu rtPA administrat intravenos în fereastra terapeutică de maximum 4,5 ore de la debutul clinic al primelor simptome sau a tratamentului endovascular (fibrinoliza intraarterială, trombectomie mecanică/tromboaspirație, angioplastie percutană cu stent sau embolizare mecanică pentru anevrism rupt) în condițiile respectării riguroase a tuturor criteriilor clinice, imagistice și de laborator de eligibilitate și excludere, precum și a monitorizării clinice neurologice, cardiovasculare, respiratorii și generale conform protocolului specific de diagnostic și tratament.

V. Repartiția fondurilor pentru unitățile sanitare care derulează AP-AVCAc se propune de către Comisia de neurologie, neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății și se aprobă de către Ministerul Sănătății.

VI. Pentru anul 2014, unitățile sanitare care derulează AP-AVCAc tipul de intervenție și costul mediu pe caz sunt următoarele:

Unități care derulează AP-AVCAc

Fibrinoliza intravenoasă

Cost mediu (lei)

Spitalul Universitar de Urgență București

+

3.326,44

Spitalul Universitar de Urgență Elias - București

+

Institutul Național de Neurologie și Boli Cerebrovasculare

+

Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș - Târgu Mureș

+

Spitalul Clinic Județean Timiș - Timișoara

+

Spitalul Județean Bihor - Oradea

+

Spitalul Clinic „Nicolae Oblu“ - Iași

+

Unități care derulează AP-AVCAc

Fibrinoliza intraarterială

Cost mediu (lei)

Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș - Târgu Mureș

+

15.000

Unități care derulează AP-AVCAc

Trombectomie/Tromboaspirație

Cost mediu (lei)

Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș - Târgu Mureș

+

20.000

Unități care derulează AP-AVCAc

Angioplastie percutană cu stent pentru disecții arteriale acute artere cervicale

Cost mediu (lei)

Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș - Târgu Mureș

+

17.500

Unități care derulează AP-AVCAc

Embolizare pentru anevrisme rupte

Cost mediu (lei)

Spitalul Clinic de Urgență Județean Mureș - Târgu Mureș

Simplu

+

30.000

Cu balon stent

+

50.000

Stent Flow diverter

+

70.000

VII.1. Lista medicamentelor și materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru fibrinoliza i.v.:

a)flacoane de activator tisular recombinant al plasminogenului (rtPA);

b)perfuzor fluide;

VII.2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru fibrinoliza i.a.:

- set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii); - ace puncție vasculară; - set introducător; - catetere diagnostic; - catetere ghid; - catetere ghid cu balon distal; - ghiduri hidrofile pentru angiografie; - robineți pentru angiografie; - set perfuzie cu/fără cameră;

- valvă hemostatică în Y; - microcatetere de uz cerebral; - microcatetere conduse de flux cu vârf detașabil; - microghiduri; - substanțe farmacologice trombolitice (rtPA, prourokinază); - substanțe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa (eptifibatide, abciximab); - dispozitive de hemostază la locul de puncție.

VII.3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru trombectomie/tromboaspirație:

- set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii); - ace puncție vasculară; - set introducător; - catetere diagnostic; - catetere ghid; - catetere ghid cu balon distal; - ghiduri hidrofile pentru angiografie; - robineți pentru angiografie; - seringi injectomat; - racorduri presiune; - set perfuzie cu/fără cameră; - valvă hemostatică în Y; - dispozitive de recuperare a trombilor intracerebrali; - dispozitive de protecție distală; - microcatetere de uz cerebral; - microcatetere conduse de flux cu vârf detașabil; - microcatetere pentru trombaspirație de uz cerebral; - microghiduri;

- dispozitive recuperare fragmente detașate; - pachet de bază recuperare trombi (set introducător, cateter ghid cu balon distal, ghid hidrofil, microcateter, microghid, dispozitiv recuperare trombi etc.); - pachet de bază aspirație trombi compatibil pompă de aspirație continuă (set introducător, cateter ghid, ghid hidrofil, microcateter, microghid, rezervor recuperare trombi, tuburi conectoare etc.); - pompă de aspirare continuă trombi; - adezivi de uz vascular pentru embolizări cerebrale; - substanțe farmacologice trombolitice; - substanțe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa; - particule embolizare; - seringi de capacitate mare cu luer-lock pentru tromboaspirație; - dispozitive de hemostază la locul de puncție.

VII.4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru angioplastie percutană cu stent pentru disecția acută a arterelor cervicale

- set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii); - ace puncție vasculară; - set introducător; - catetere diagnostic; - catetere ghid; - ghiduri hidrofile pentru angiografie; - robineți pentru angiografie; - seringi injectomat; - racorduri presiune; - set perfuzie cu/fără cameră; - valvă hemostatică în Y; - set pompă cu manometru pentru angioplastie;

- baloane angioplastie; - stenturi premontate pe balon; - stenturi autoexpandabile drepte și conice; - stent-grafturi; - dispozitive de protecție distală; - microcatetere de uz cerebral; - microghiduri; - substanțe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa; - flacoane de nimodipine injectabilă cu administrare intravasculară; - dispozitive de hemostază la locul de puncție.

VII.5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc pentru embolizarea mecanică a anevrismelor intracraniene rupte:

- set steril pentru angiografie (câmp, vase, accesorii); - ace puncție vasculară; - set introducător; - catetere diagnostic; - catetere ghid; - catetere ghid cu balon distal; - ghiduri hidrofile pentru angiografie; - robineți pentru angiografie; - seringi injectomat; - racorduri presiune; - set perfuzie cu/fără cameră; - valvă hemostatică în Y; - microcatetere de uz cerebral; - microcatetere conduse de flux cu vârf detașabil; - microghiduri; - pachet de bază embolizare cerebrală (set introducător, cateter ghid, ghid hidrofil, microcateter, microghid, spirale, dispozitiv detașare spirale etc.); - spirale embolizare cerebrală;

- spirale active embolizare cerebrală; - sisteme detașare spirale; - baloane detașabile pentru embolizare; - baloane de remodelare cerebrală; - stenturi cerebrale pentru remodelare cerebrală; - stenturi deviante de flux (tip „flow-diverter“); - dispozitive ocluzie arterială; - dispozitive de ocluzie intraanevrismală (tip „flow-disruptor“); - dispozitive recuperare fragmente detașate; - adezivi de uz vascular pentru embolizări cerebrale; - substanțe farmacologice trombolitice; - substanțe antiagregante plachetare de tipul inhibitori GP IIb/IIIa; - flacoane de nimodipine injectabilă cu administrare intravasculară; - coil-uri metalice de embolizare a anevrismelor arteriale intracraniene; - dispozitive de hemostază la locul de puncție.

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

Unitatea*) ........ ................ ................ ........ ......... județul ........ ................ ..........

Cererea de finanțare fundamentată pentru Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) pentru luna .......

Sursa de finanțare:........ ...........**)

Nr. ..... din ............

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)

B - Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)

C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

D - Se acoperă din disponibil.

E - Necesar de alimentat

AP-AVCAc

Prevedere bugetară aprobată pentru anul .....

A

B

C

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțarea:

Total necesar pentru luna curentă, din care:

D

E

-

0

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2–3

6

7 = 8 + 9

8 = 6

9

TITLU CHELTUIELI

****) .........

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.

a)Directorul executiv al direcției de sănătate publică

Numele și prenumele .............

Semnătura ........ ..........

Director executiv adjunct economic

Numele și prenumele ........ .........

Semnătura ........ ...............

b)În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-AVCAc, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-AVCAc în unitatea respectivă.

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Cererea de finanțare fundamentată se însoțește de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 2a), și borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 2b).

3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.

*) Unitatea este, după caz:

a)direcția de sănătate publică pentru AP-AVCAc implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;

b)spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-AVCAc.

**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.

***) Pentru anul 2014 se vor înscrie plățile efectuate și sumele finanțate cumulat de la 1 mai 2014.

****) Se consemnează titlul de cheltuieli: 

– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-AVCAc implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale; 

– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-AVCAc implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății; 

– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.

ANEXA Nr. 2a

la cererea de finanțare

Unitatea*) ........ ................ ................ ........ ......... județul ........ ................ ..........

Cererea de finanțare fundamentată pentru Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) pentru luna ...........

Sursa de finanțare: ...........**)

Nr. ...... din ............

TITLU CHELTUIELI***) ..............

-

Natura cheltuielii (obiectul plății, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc)

Nr. și data facturii fiscale

Suma (mii lei)

Scadența de plată a facturii

Total mii lei

0

Furnizori neachitați din lunile anterioare - Total

-

Natura cheltuielii (obiectul plății, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-AVCAc)

Nr. și data facturii fiscale

Suma (mii lei)

Scadența de plată a facturii

Factura Factura ...........

Furnizori neachitați din luna curentă - Total

Factura Factura ...........

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială conform pct. VII.1-VII.5 din anexa nr. 1 la normele tehnice ........... ...........

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.

a)Directorul executiv al direcției de sănătate publică

Numele și prenumele .............

Semnătura ........ ..........

Directorul executiv adjunct economic

Numele și prenumele ........ .........

Semnătura ........ ...............

b)În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-AVCAc, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-AVCAc în unitatea respectivă.

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.

*) Unitatea este, după caz:

a)direcția de sănătate publică pentru AP-AVCAc implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;

b)spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-AVCAc.

**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.

***) Se consemnează titlul de cheltuieli: 

– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-AVCAc implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale; 

– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-AVCAc implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății; 

– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.

ANEXA Nr. 2b

la cererea de finanțare

MACHETA

pentru cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite

Acțiune prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

Unitatea care derulează AP-AVCAc ........ ................ ................

Borderou centralizator nr. ...../data ........... cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna ........ .........

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligațiilor

Suma solicitată de finanțat

Denumirea bunurilor/serviciilor achiziționate

Felul*)

Seria

Numărul

Data emiterii (ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

...

TOTAL

*) Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).

Subsemnatul, ........ ................ ........., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATÓ.

Semnătura persoanei împuternicite

Ordonatorul de credite,

........ ................ ................ ............

(numele în clar și semnătura)

Coordonatorul AP-AVCAc,

........ ................ ................ ...............

(numele în clar și semnătura)

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

CONTRACT

pentru desfășurarea activităților prevăzute în Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

nr. ........ ........... din ........ ........ ............

I. Părțile contractante

1. Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ......../Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul ........ ........ ..........., str. ........ ............... nr. ......, județul/sectorul ........ ........., telefon ........ ........, fax ........ ..............., reprezentată prin director executiv ........ ................ ..........,

și

2. Unitatea sanitară ........ ................ ............, cu sediul în ........ ........ ..........., str. ........ ............. nr. ......., telefon ..............., fax ............., reprezentată prin ........ ..............., având Actul de înființare/organizare nr. ..............., Autorizația sanitară de funcționare nr. ..............., Dovada de evaluare nr. ...........,

codul fiscal ........ ........... și contul nr. ........ ............ deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ........ ........ ........ deschis la Banca ........ ................ ........, Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitalicești.

II. Obiectul contractului

Articolul 1

Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc), finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc).

III. Durata contractului

Articolul 2

Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ........ ........ ............ .

Articolul 3

Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților.

IV. Obligațiile părților

Articolul 4

(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:

a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-AVCAc raportați de unitățile sanitare/instituțiile publice în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014;

b)transmite Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul APAVCAc, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);

c)monitorizează modul de derulare al AP-AVCAc;

d)verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-AVCAc, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-AVCAc, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e)întocmește un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitățile sanitare/instituțiile care derulează APAVCAc; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.216/2014, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-AVCAc;

f)transmite Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g)transmite Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

Articolul 5

(1) Pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:

a)să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc în concordanță cu actele normative în vigoare;

b)să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;

c)să asigure tratamentul adecvat și recomandarea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;

d)să utilizeze fondurile primite pentru AP-AVCAc, potrivit destinației acestora;

e)să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești;

f)să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru AP-AVCAc și pe paragrafele și

subdiviziunile clasificației bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;

g)să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în APAVCAc;

h)să organizeze evidența beneficiarilor AP-AVCAc prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-AVCAc, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

i)să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

j)să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-AVCAc, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

k)să transmită direcției de sănătate publică, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pentru AP-AVCAc, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-AVCAc în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;

l)să cuprindă sumele contractate pentru AP-AVCAc în bugetul de venituri și cheltuieli și să îl aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;

m)să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la AP- AVCAc și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;

n)să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-AVCAc din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o)să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de AP-AVCAc, conform prevederilor legale în vigoare;

p)să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-AVCAc;

q)să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;

r)să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-AVCAc în perioada pentru care se face raportarea;

s)să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-AVCAc, detaliat;

ș)să asigure organizarea permanenței secțiilor de neurologie și, după caz, radiologie intervențională, conform reglementărilor legale, și să comunice lunar Serviciului medicină de urgență numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora și programul de gardă nominal;

t)în situația în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanența activității de neurologie, să asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AVCAc), aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.216/2014.

(2) Obligațiile unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activităților din acțiunea prioritară AP-AVCAc, în limitele competențelor, potrivit legii.

V. Valoarea contractului

Articolul 6

Valoarea contractului în anul ..... este de ........... lei.

VI. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc

Articolul 7

(1) Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.

(2) În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVCAc, unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:

a)cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

b)decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;

c)copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor - cele menționate la pct. VII.1-VII.5 ale anexei nr. 1 la normele tehnice acordate în perioada pentru care se face raportarea;

d)copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care sa efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

(3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la alin. (1).

Articolul 8

Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.

VII. Răspunderea contractuală

Articolul 9

(1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la art. 5.

(2) Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în AP-AVCAc are următoarele obligații:

1. coordonatorul AP-AVCAc:

a)răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-AVCAc, potrivit destinației stabilite pentru aceasta;

b)răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor APAVCAc, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

c)dispune măsurile necesare aplicării metodologiei APAVCAc, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

d)răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul AP-AVCAc, în conformitate cu prevederile în vigoare;

e)răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;

f)se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condițiile legii;

g)răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea medicației specifice și la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-AVCAc;

2. contabilul-șef al unității sanitare:

a)răspunde de modul de organizare a evidenței tehnico-operative;

b)răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c)răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;

d)asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în AP-AVCAc finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;

e)verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în AP-AVCAc finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;

f)organizează și conduce evidența contabilă a cheltuielilor pentru AP-AVCAc, pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia;

g)răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h)are obligația să cuprindă sumele contractate pentru AP-AVCAc în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii.

Articolul 10

Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.

Articolul 11

Controlul prevăzut la art. 10 efectuat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b)existența unor disfuncționalități în derularea AP-AVCAc;

c)încadrarea în sumele contractate pe program;

d)dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite;

e)dacă au fost realizate obiectivele AP-AVCAc;

f)respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;

g)realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;

h)stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

Articolul 12

Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 13

(1) În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.

VIII. Soluționarea litigiilor

Articolul 14

Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. Clauze speciale

Articolul 15

Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-AVCAc, pe parcursul derulării acestuia.

Articolul 16

Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forța majoră

Articolul 17

Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Articolul 18

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Articolul 19

Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

Articolul 20

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

XI. Dispoziții finale

Articolul 21

Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Articolul 22

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.

Articolul 23

Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ......../Municipiului București

Director executiv,

........ ................ ........

Director adjunct executiv economic,

........ ................ .........

Unitatea sanitară

........ ................ ........ ...............

Manager,

........ ................ ..........

Director financiar-contabil,

........ ................ ................ ........ ...........

Director medical,

........ ........ ..........

Avizat

Biroul/Compartimentul juridic

........ ................ .............

Avizat

Biroul/Compartimentul juridic

........ ................ ................ ..............

ANEXA Nr. 1

la contract

Unitatea sanitară

Spitalul........ ........ ............

Nr. .... din ........ .........

Direcția de Sănătate Publică a Județului........ ........../ Municipiului București

Nr. ...... din ...............

Către

Direcția de Sănătate Publică a Județului........./Municipiului București

CERERE JUSTIFICATIVĂ

în vederea decontării bunurilor acordate în luna .........../anul ......... în cadrul Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

1. Sold inițial = ........ ............ mii lei

2. Suma decontată de Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ................ ............/Municipiului București în luna precedentă = .............. mii lei

3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-AVCAc în luna precedentă = ........ ........ mii lei

4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-AVCAc în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2* 100 =.... %

5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 – 3) = ........ ............. mii lei

6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ........ ........ mii lei

Manager,

........ ...........

Director financiar-contabil,

........ ........ ..........

NOTE:

a)Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoțită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziționate în cadrul AP-AVCAc în luna precedentă.

b)Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ .........../Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.

ANEXA Nr. 2

la contract

Unitatea sanitară

Spitalul ........ ........ .............

Nr. .... din ..............

Direcția de Sănătate Publică a Județului ............/ Municipiului București

Nr. ...... din ...............

Către

Direcția de Sănătate Publică a Județului ............../Municipiului București

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică a Județului .............../Municipiului București în luna ............../anul ...... pentru Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

1. Număr de indicatori fizici realizați*): ........ ........ ...........

2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ........ ........ ......... lei

3. Sumele achitate furnizorilor de medicamente și materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ............../anul ........:.. lei

4. Nr./Data și suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):

4.1. ........ ........ ............. lei

4.2. ........ ........ ............. lei

4.3. ........ ........ ............. lei

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.

Manager,

........ ...........

Director financiar-contabil,

........ ........ ..........

NOTE:

a)Decontul se întocmește lunar.

b)Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăților în luna pentru care se întocmește raportarea.

c)Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

*) Se vor menționa distinct indicatorii fizici realizați prevăzuți în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.216/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut.

**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați; în cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență) conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice

UNITATEA

Acțiunea prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

Raportare pentru trimestrul ....

Nr. ............ din ........ ..............

AP-AVCAc

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Indicatori fizici realizați în trimestrul de raportat

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Indicatori fizici realizați cumulat de la începutul anului

Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei)

Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)

Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 8/6

10

11

12 = 5–11

numărul de pacienți cu accident vascular cerebral acut tratați prin fibrinoliza i.v.

numărul de pacienți cu accident vascular cerebral acut tratați prin fibrinoliza i.a.

numărul de pacienți cu accident vascular cerebral acut tratați prin trombectomie/ tromboaspirație

numărul de pacienți cu accident vascular cerebral acut tratați prin angioplastie percutană cu stent în disecția acută de artere cervico-cerebrale

numărul de pacienți cu accident vascular cerebral acut tratați prin embolizare mecanică în anevrismele cerebrale rupte

Managerul unității care derulează AP-AVCAc*),

........ ................ ..........

Directorul financiar contabil al unității sanitare*)

........ ................ ..........

Coordonatorul AP-AVCAc,

........ ................ ..........

Directorul executiv al direcției de sănătate publică**),

........ ................ ................ .........

Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**),

........ ................ ..........

NOTE:

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați.

În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se fiecare acțiune.

Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.

*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-AVCAc derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit Direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

**) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014.

ANEXA Nr. 5

la normele tehnice

Macheta de raportare a execuției bugetare pentru AP-AVCAc conform pct. III din anexa nr. 1 la normele tehnice

Acțiune prioritară pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

Unitatea care derulează AP-AVCAc*)/Direcția de sănătate publică**)

Raportare pentru***)

........ ................ ............

Execuția bugetară

Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Venituri proprii

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care:

1.1

Bunuri și servicii, din care

1.1.1

Bunuri și servicii AAPL

1.1.2

Bunuri și servicii DSP

1.2

Transferuri

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.

Managerul unității sanitare care derulează AP-AVCAc*),

........ ........ .............

Directorul financiar contabil al unității sanitare*),

........ ........ ...............

Coordonatorul local*),

........ ................ ...........

Directorul executiv al direcției de sănătate publică**),

........ ........ .............

Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**),

........ ................ ................ ..............

*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-AVCAc derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit Direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut.

**) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Serviciului medicina de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.216/2014.

***) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.