Ordinul Nr. 1209 din 20.10.2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B./8.897/2014 al Ministerului Sănătății și nr. D.G./1.637/2014 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

– titlului VIII - „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

– Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul I - Componenta prescriere se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I „Modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală - componenta prescriere“, litera a) va avea următorul cuprins:

a)se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unității medicale, adresa cabinetului medical sau a unității medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenția, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenției;

Articolul II

Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ

I. Componenta prescriere
    Serie .............  Număr ..............   [] MF          ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    1. Unitate medicală               [] AMBULATORIU     ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    ..........................................   [] SPITAL        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    Adresa ...................................   [] ALTELE .......    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    CUI .............. ROMÂNIA           [] MF-MM        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    CAS-Contract/convenție ........./.........
    Telefon/Fax medic prescriptor(cu prefixul
    de țară) .................................
    Email medic prescriptor ..................
    [] Aprobat Comisie ............../........

 _______________________________________________________________________________________

    2. Aigurat        FO/RC ...........   [] Salariat    [] Revoluționar
                                                    [] Co-asigurat   [] Handicap
    Nume .....................................   [] Liber      [] PNS ........
    Prenume ..................................     profesionist  [] Ajutor social
    CID/CNP                     [] Copil (<18 ani) [] Șomaj
    CE  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ [] Elev/Ucenic/  [] Personal
    PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   Student      contractual
    Data nașterii ..../...../....           (18-26 ani)   [] Card European
    Sexul M []  F []  Cetățenie ┌─┬─┐      [] Gravidă/Lehuză   (CE)
                                    └─┴─┘      [] Pensionar    [] Acorduri
                                                    [] Veteran      internaționale
                                                    [] 0-700 lei/lună [] Alte categorii
                                                                          ..............
 _______________________________________________________________________________________
    3. Diagnostic/Cod Diag. ............................................................
                            ............................................................
                            ............................................................
 _______________________________________________________________________________________
    4. Dată prescriere ..../..../....

┌─────┬─────┬───┬─────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┐
│Pozi-│Cod │Tip│ Denumire comună internațională/│D.S.│Cantitate│ Număr │% Preț│Listă│
│ția │diag.│dg.│Denumire comercială/Forma    │  │ (UT)  │  zile │ref. │   │
│   │   │  │Farmaceutică/Concentrație    │  │     │tratament│   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 1 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 2 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 3 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 4 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 5 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 6 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
├─────┼─────┼───┼─────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 7 │   │  │                 │  │     │     │   │   │
└─────┴─────┴───┴─────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┘
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Poziția│ 5. Justificarea medicală prescriere denumire comercială            │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                        │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                        │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                        │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                        │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    │                                        │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Nume și parafă medic prescriptor                   ┌──────────┐
  ................................                   │  L.S.  │
                                                                        │ Unitate │
  Semnătură medic prescriptor ................             │     │
                                                                        └──────────┘
  Folosește-ți drepturile!
  Alege să fii corect informat
  La întocmirea rețetei, solicită medicului precizări privind prețurile
  medicamentelor recomandate
 _______________________________________________________________________________________
  Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul
  Informatic pentru Prescripția Electronică al CNAS.

  Acest document a fost generat și semnat electronic conform prevederilor Legii nr.
  455/2001 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 de către: ................ cu
  certificatul numărul ............ din data ...... emis de .........- furnizor de
  servicii de certificare acreditat conform legii.
  Acest document a fost imprimat folosind aplicația ......... dezvoltată de .......

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.