Ordinul Nr.1207 din 16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013

MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 17 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 8.834/2014 al Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate din Ministerul Sănătății,
având în vedere prevederile:

– art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 15
(1) Din sumele alocate unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică nu se pot efectua cheltuieli de natura utilităților și de capital.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), din suma alocată Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie «Ana Aslan» pentru implementarea Programului național de boli transmisibile prioritare se efectuează cheltuieli în vederea amenajării spațiului necesar instalării formațiunii medicale ROL 2, precum și cheltuieli de întreținere și funcționare a acesteia pentru 3 luni.

 

2. În anexa nr. 1, titlul „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul 2014“ se modifică și va avea următorul cuprins:
„
Bugetul alocat programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul 2014
mii lei

PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Buget de stat

Venituri proprii

Total

Programele naționale de boli transmisibile

211.579

221.904

433.483

Programul național de imunizare

67.690

24.347

92.037

Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

2.511

4.371

6.882

Programul național de supraveghere și control al infecției IV

135.179

169.158

304.337

Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

6.075

23.132

29.207

Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

124

896

1.020

Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

395

1.432

1.827

Programul național de securitate transfuzională

78.284

41.250

119.534

Programele naționale de boli netransmisibile

57.813

74.728

132.541

Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

3.039

16.364

19.403

Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

25

868

893

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

54.749

56.956

111.705

Programul național de tratament pentru boli rare

0

400

400

Program național de management al registrelor naționale

0

140

140

Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

7

1.936

1.943

Programul național de sănătate a femeii și copilului

6.147

24.712

30.859

Total buget programe naționale de sănătate 2014

354.225

365.962

720.187

MS-acțiuni centralizate

0

3.423

3.423

TOTAL BUGET

334.460

369.385

723.610“

3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul 1 „Programul național de imunizare“, subtitlul 1 „Subprogramul de vaccinări obligatorii“, punctul 1.1 „Activități“, subtitlul „Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București (DSP)“, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
n)încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor, conform calendarului de vaccinare, și pentru recuperarea la vaccinarea cu HB pediatric a copiilor nevaccinați în maternități în cazul existenței unor discontinuități în aprovizionarea cu vaccin, precum și asigurarea decontării acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/inoculare, pe baza raportului generat de RENV și a formularelor standard de raportare, în cazul campaniilor școlare.
4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, punctul 1.1, subtitlul „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare și maternități, din sistemul public și privat, precum și de medicii din cabinete de medicină școlară“, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
l)medicii de familie asigură recuperarea la vaccinarea cu HB pediatric a copiilor nevaccinați în maternități în cazul existenței unor discontinuități în aprovizionarea cu vaccin.
5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, titlul „Calendarul vaccinărilor în România“ se modifică și va avea următorul cuprins:
„Calendarul vaccinărilor în România

Vârsta recomandată

Tipul de vaccinare

Comentarii

Primele 24 de ore 2-7 zile

Hep B BCG

În maternitate

2 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B, Pneumo conjugat*)

Medic de familie

4 luni

DTPa-VPI-Hib, Pneumo conjugat*)

Medic de familie

6 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B, RRO

Medic de familie

14 luni

Pneumo conjugat*)

Medic de familie

4 ani**)

DTPa

Medic de familie

6 ani***)

DTPa-VPI

Medic de familie

7 ani (clasa I)

RRO

Campanie școlară

6 ani și 8 ani****)

VPI

Campanie școlară

14 ani (clasa a VIII-a)

dt

Campanie școlară

*) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcție de fondurile disponibile.
**) Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existente în teritoriu.
***) Se realizează începând cu anul 2015. Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscriși în învățământul primar sau în cazul cărora se înregistrează abandon școlar, vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie.
****) Se realizează până în anul 2014, inclusiv.

 

NOTĂ:
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menționate se vor utiliza numai seringi de unică folosință.
Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B
DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B
RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulți“
6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2 „Subprogramul de vaccinări opționale pentru grupele de risc“, punctul 2.1 „Activități“, subtitlul „Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București (DSP)“, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:
i)încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor în campanii de vaccinare aprobate de Ministerul Sănătății în situații epidemiologice deosebite (de exemplu, campanii tip cath-up, mopping-up etc.) și asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/ inoculare pe baza formularului standard de raportare lunară a vaccinărilor opționale;
j)încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor în situații speciale (urgențe de sănătate publică de importanță internațională la imigranți/refugiați/azilanți) și asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/ inoculare pe baza formularului standard de raportare lunară a vaccinărilor opționale.
7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2, punctul 2.1, subtitlul „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale
de la nivelul asistenței medicale primare și maternități, din sistemul public și privat“, după litera a.4 se introduc două noi litere, literele a.5 și a.6, cu următorul cuprins:
a.5. în campanii de vaccinare aprobate de Ministerul Sănătății în situații epidemiologice deosebite (de exemplu: campanii tip cath-up, mopping-up etc.);
a.6. în situații speciale (urgențe de sănătate publică de importanță internațională) la imigranți/refugiați/azilanți).
8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, la subtitlul C „Activități“, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
c)amenajarea spațiului necesar instalării formațiunii medicale ROL 2 și asigurarea întreținerii și funcționării acesteia.
9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, punctul 1 „Activități desfășurate prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică București, Cluj, Iași și Timișoara“, literele c) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
c)organizează trainingul pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile și asigură tipărirea materialelor informative necesare educării/informării populației privind riscurile de îmbolnăvire în situații de alerte internaționale (EBOLA);
........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
g)contractează prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele de referință din INCDMI Cantacuzino pentru bolile prioritare pentru care există supraveghere, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței, precum și cu laboratoare externe tip BSL4 pentru analiza probelor care nu se pot realiza la nivel național și asigură plata cheltuielilor privind transportul probelor către aceste laboratoare;

 

10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
4. Activități desfășurate la nivelul Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»:
a)asigură coordonarea activităților medicale din cadrul formațiunii medicale ROL 2 destinate izolării și tratării pacienților cu EBOLA;
b)asigură trainingul personalului din spitalele de boli infecțioase, precum și din spitalele care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase privind managementul cazurilor de EBOLA;
c)asigură achiziționarea reactivilor și consumabilelor necesare pentru diagnosticul cazurilor de infectare cu virus Ebola.
11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
c)Amenajarea spațiului necesar instalării formațiunii medicale ROL 2 și asigurarea întreținerii și funcționării acesteia.
Activități desfășurate în cadrul Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie «Ana Aslan»:
a)realizarea lucrărilor necesare pentru instalarea formațiunii medicale ROL 2;
b)asigurarea întreținerii și funcționării formațiunii medicale ROL 2.
12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E „Natura cheltuielilor“, la activitatea a), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
k)prestări servicii de laborator pentru diagnosticul/ confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele DSP, INSP și/sau INCDMI Cantacuzino, precum și în laboratoarele externe tip BSL4 pentru analiza probelor care nu se pot realiza la nivel național.
13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E, după activitatea b) se introduce o nouă activitate, activitatea c), cu următorul cuprins:
Activitatea c):
a)cheltuieli pentru lucrări de amenajare a spațiului necesar instalării formațiunii medicale ROL 2;
b)cheltuieli pentru întreținerea și asigurarea funcționării formațiunii medicale ROL 2.
14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul F „Unități care implementeaz㓠se modifică și va avea următorul cuprins:
F. Unități care implementează:
a)Institutul Național de Sănătate Publică;
b)Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș», București;
c)Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie «Ana Aslan»;
d)direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;
e)unitățile de asistență medicală primară și unitățile sanitare cu paturi din sectorul public și privat.
15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 „Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei“, subtitlul 2) „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“, punctul 2.3 „Indicatori de evaluare“, subpunctul b) „indicatori de eficiență“, litera b.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
b.3. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat: 7.100 lei.
16. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naționale de boli netransmisibile“, titlul 3 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subtitlul 1) „Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, punctul 1.4 „Indicatori de evaluare“, subpunctul a) „indicatori fizici“, litera f.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
f.5. transplant medular:
i)autotransplant: 150, din care: 15 activități procesare a produsului de afereză, crioprezervare și validare a grefonului realizate în banca de celule stem;
ii) allotransplant: 42;
17. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 1), punctul 1.4, subpunctul b) „indicatori de eficiență“, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
k)cost mediu/transplant celule stem hematopoietice - autolog: 88.499 lei, din care cost mediu/activități procesare a produsului de afereză, crioprezervare și validare a grefonului realizate în banca de celule stem/transplant: 1.869 lei.
Articolul II
Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.