Ordinul Nr. 1192 din 15.10.2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier

MONITORUL OFICIAL nr.769 din 23 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. N.B. 8.719/2014,

având în vedere prevederile

art. 88 alin. (1) și (2) și ale art. 125 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 336 și 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 190 alin. (7) și (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestoraˮ sau denumirea „droguriˮ se înlocuiește cu sintagma „substanțe psihoactiveˮ.

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „probe biologiceˮ se înlocuiește cu sintagma „mostre biologiceˮ.

3. În tot cuprinsul anexei , după fiecare menționare a sintagmei „anexa nr. ...ˮ se introduce sintagma „la prezentele norme metodologice“.

4. În anexă, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 2

(1) Recoltarea mostrelor biologice în condițiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezența polițistului rutier.

(2) Polițistul rutier completează și semnează procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, documentul fiind semnat și de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum și de către persoana supusă recoltării.ˮ

5. În anexă, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează o singură mostră de sânge în cantitate de 10 ml.

(2) Imediat după recoltare, mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantități de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conțin o substanță anticoagulantă.

(3) Imediat după introducerea cantității de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conținutul tubului respectiv în vederea omogenizării.

(4) Mostra biologică recoltată conform alin. (1) și (2) se introduce în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.ˮ

6. În anexă, articolele 11 și 12 se abrogă.

7. În anexă, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Dezinfecția tegumentului în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosință, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic existent în trusa standard.

(2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic aflat în trusa standard nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluție apoasă de clorură de mercur.ˮ

8. În anexă, la articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Analiza contraprobei se poate realiza la orice institut de medicină legală, cu respectarea prevederilor art. 20 și 21.“

9. În anexă, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Examenul medical în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive a persoanei supuse recoltării mostrelor biologice se efectuează numai la solicitarea polițistului rutier, dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulație rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.ˮ

10. În anexă, la articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5) , cu următorul cuprins:

„(4) Primirea trusei standard la instituția medico-legală în care urmează să se efectueze analiza toxicologică a mostrelor biologice este confirmată prin semnarea formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, numai pe exemplarul care va fi preluat de polițistul rutier, de către persoana care primește și înregistrează trusa standard.

(5) Celelalte rubrici inscripționate pe capacul cutiei trusei standard, referitoare la succesiunea custodiei trusei, sunt completate în mod corespunzător de către polițistul rutier care preia trusa.ˮ

1 1. Anexele nr. 1- 6 la normele metodologice se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 , 3 , 4 , 5 și 6.

Articolul II

Înlocuirea truselor standard destinate recoltării, depozitării și transportării în condiții de securitate a mostrelor biologice, care au fost achiziționate de către instituțiile medico-legale în condițiile prevederilor

Ordinului ministrului sănătății nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, cu cele prevăzute în prezentul ordin se face în termen de 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Articolul III

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI

........ ................ ................ ................ .........

Nr. ........ ................ din ........ ........ ........

CERERE DE ANALIZĂ

Către ........ ................ ........ ........

Nr. de înregistrare ........ ........ ..........

Vă rugăm să analizați mostrele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta, recoltate de la numitul/numita ........ ........ ......... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în vederea determinării alcoolemiei și/sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive.

Observații (împrejurarea care a determinat recoltarea mostrelor biologice): ........ ........ .........

Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat efectuată la data: ........ .............

Etilotest: ora: ........ ......... valoarea: ........ ........ ............ mg alcool/L aer expirat

Test substanțe psihoactive: ora: ................ negativ/pozitiv la ........ ................ ..............

Menționăm că a fost/nu a fost solicitată și efectuarea examenului clinic medical.

Anexăm procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice.

Identitate solicitant (gradul, numele) ........ .............

Semnătura și ștampila,

........ ................ ...........

........ ................ ...........

Am primit (se completează numai pe exemplarul ce va fi preluat de către polițistul rutier).

Anul ............... luna ........ ......... ziua ......... ora ............. min. ........ ........ ...........

Instituția medico-legală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

Numele persoanei care preia trusa ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

Semnătura persoanei care a preluat trusa ........ ................ ................ ................ ................ .............

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

PROCES-VERBAL DE RECOLTARE MOSTRE BIOLOGICE

La data de: ................ la: ........ ................ ........ ............... au fost recoltate mostrele biologice

(unitatea sanitară)

(sânge/urină) de la numitul/numita ........ ........ ............ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor/posesoare al/a: BI/CI/pașaport/permis de conducere seria ......... nr. ........ ..............

Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei anul .........luna ........ ............... ziua ......... ora ......... min. .........

Mențiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

Polițist rutier (semnătura) ........ ................ Personal medical (semnătura) ........ ...............

Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenței în organism a substanțelor psihoactive Recoltare sânge: anul ........... luna ......... ziua ......... ora ......... min. ......... Recoltare urină: anul ........... luna ......... ziua ......... ora .........min. .........

Mențiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.

Polițist rutier (semnătura) ........ ................ Personal medical (semnătura) ........ ...............

Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispozițiilor Ordinului ministrului sănătății nr. ........ ......... .

Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ........ ................ ................ .

Semnătura persoanei

Polițist rutier (gradul, numele, unitatea)

Personal medical (numele, gradul profesional, unitatea)

Semnătura

Semnătura/parafa

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Nr. de înregistrare........ ..............

Unitatea emitentă ........ ................ ................ ...............

Laborator Toxicologie

Către ........ ................ ................ ........ .............

BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. ..............

Materialul trimis :........ ................ .............. adus de: ........ ................ ................ ...........

Identitate persoană ........ ........ ............. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/pașaport/permis de conducere seria ............ nr. ........ ........ .........

Data recoltării mostrelor biologice: anul ........ .............. luna ........ ........ ......... ziua ........ ........

Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul .............. luna ........ ................ ziua ..............

Data prelucrării mostrelor biologice: anul ........ ........ luna ........ ........ ............ ziua ........ ..........

Nume înscris pe flacon ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

Serie trusă standard ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............

Descrierea și starea sigiliului/cutiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........

REZULTATUL

1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:

ora recoltării ........ ......... alcoolemie: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........

Metoda folosită ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

Alte mențiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

2. Prezența/Absența în organism a substanțelor psihoactive:

2.1. mostra de sânge ........ ................ ............. metoda utilizată ........ ................ ................ .............

2.2. mostra de urină ........ ................ ........ ......... metoda utilizată ........ ................ ................ ..........

Alte mențiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

Lucrat de:

1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

(farmacist, chimist, biolog etc.)

2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

(asistent laborator)

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

COMPONENTELE

trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei

1. Cutie din carton, împachetată antiefracție și inscripționată, pentru introducerea componentelor

necesare prelevării mostrelor biologice

2. Container de plastic pentru cele două tuburi speciale de recoltare vidate

3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării

4. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml cu substanță anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu și fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripționate cu numărul mostrei, seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea orei

5. Mănuși latex

6. Holder și ac de puncție venoasă

7. Tampoane de unică folosință cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)

8. Două benzi adezive (plasturi)

9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării

10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette

11. Sigiliu de unică folosință, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic și inel metalic cu părțile componente lipite

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

COMPONENTELE

trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea prezenței în organism a substanțelor psihoactive

1. Cutie din carton, împachetată antiefracție și inscripționată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice

2. Container de plastic pentru cele trei tuburi speciale de recoltare vidate și recipientul de urină

3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării

4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitatea de 6 ml, fără substanță anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat inscripționat cu numărul probei, seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea orei

5. Două tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanță anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu și fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripționate cu numărul mostrei, seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea orei

6. Un recipient din plastic, cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanș

7. Mănuși latex

8. Holder și ac de puncție venoasă

9. Tampon de unică folosință impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură

de benzalconiu)

10. O bandă adezivă (plasture)

11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă ce trebuie completate cu ocazia recoltării

12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette și recipientul de urină

13. Sigiliu de unică folosință, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic și inel metalic, cu părțile componente lipite

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

EXAMEN CLINIC

La data de: ........ ........... ora ........., la solicitarea poliției rutiere, la: ........ ................ ................ .........,

(unitatea sanitară)

medic ........ ................ ........ ............. am examinat pe numitul/numita ........ ................ ..............

(numele, gradul profesional)

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, constatând:

1. Ținută: ordonată/dezordonată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........

2. Atitudine:

2.1. adecvată/neadecvată situațional;

2.2. cooperant/necooperant.

3. Comportament:

3.1. liniștit/neliniștit/agitat

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........

4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă.

5. Orientare:

5.1. temporală: orientat/dezorientat;

5.2. spațială: orientat/dezorientat;

5.3. alopsihică: orientat/dezorientat;

5.4. autopsihică: orientat/dezorientat.

6. Tulburări emoțional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiție): prezente/absente ........ ........ ...........

7. Tulburări de echilibru:

7.1. static (proba Romberg, proba brațelor întinse): prezente/absente;

7.2. dinamic (mers cu ochii deschiși/închiși): prezente/absente.

8. Incoordonare motorie:

8.1. tremor: prezent/absent;

8.2. imprecizie în mișcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă.

9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.

10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă.

11. Examen ocular:

11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.);

11.2. nistagmus: prezent/absent;

11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;

11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;

11.5. reflex de acomodare - convergentă: prezent/absent/diminuat;

11.6. îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă.

12. Alte aspecte (boli declarate, medicamente administrate etc.):

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliția rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive.

Ștampila unității sanitare

........ ........ ........

Medic examinator,

........ ........ ........

(semnătură/parafă)

Sus-numitul/Sus-numita refuză efectuarea examenului clinic solicitat de polițistul rutier.

Polițist rutier,

........ ..............

Medic,

........ ..............

“

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.