eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Mall  |  Anunturi  Contact

Ordinul Nr. 1143 din 06.10.2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA)

MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 octombrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.216/2014 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere art. 93 alin. (4) și (41) și prevederile art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul îngrijirii cazurilor critice acute de traumatisme cranio-cerebro-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și extremităților ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene și a municipiului București.

(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) se derulează de către spitalele regionale de urgență nominalizate în anexă și se finanțează din fonduri asigurate din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale acestuia.

Articolul 2

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care deruleaz㠄Acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute“, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat 

ANEXĂ

NORMELE TEHNICE

de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA)

Articolul 1

(1) Acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se realizează prin spitale regionale de urgență cu expertiză în tratamentul leziunilor traumatice acute cranio-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și al extremităților, denumite în continuare spitale.

(2) Comisia de ortopedie și traumatologie, Comisia de neurochirurgie și neurochirurgie pediatrică și Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială sunt coordonatorii naționali ai AP-TRAUMA, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea acestor acțiuni.

(3) Derularea și monitorizarea AP-TRAUMA se realizează de către coordonatorii locali desemnați de către conducerea spitalelor prevăzute în anexa nr. 1, avizați de Comisia de TRAUMA a Ministerului Sănătății și aprobați de către Ministerul Sănătății.

Articolul 2

Structura AP-TRAUMA și lista unităților prin care se derulează acțiunile prioritare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 3

Spitalele care derulează AP-TRAUMA au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificației bugetare, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-TRAUMA.

Articolul 4

AP-TRAUMA se finanțează de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății de la titlurile bugetare 20 „Bunuri și servicii“ și 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.

Articolul 5

(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri și servicii“ direcțiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-TRAUMA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și a autorităților administrației publice locale.

(2) De la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-TRAUMA desfășurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății.

(3) Din fondurile alocate AP-TRAUMA, spitalele pot finanța materiale sanitare necesare realizării activităților specifice.

(4) Din fondurile alocate AP-TRAUMA, spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților sau a cheltuielilor de capital.

(5) Finanțarea AP-TRAUMA din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, în raport cu:

a)gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;

b)disponibilul din cont rămas neutilizat;

c)indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;

d)bugetul aprobat cu această destinație.

(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli - conform pct. VII din anexa nr. 1, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și, după caz, în format electronic la adresa trauma@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanțare se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.

(8) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici și în funcție de realizarea obiectivelor și activităților propuse se stabilește și modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Articolul 6

Sumele alocate pentru AP-TRAUMA sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.

Articolul 7

(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 5 alin. (1), direcțiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA - conform pct. VII din anexa nr. 1.

(2) Direcțiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate - conform pct. VII din anexa nr. 1 - pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.

Articolul 8

(1) Spitalele care derulează AP-TRAUMA au obligația de a asigura tratamentul optim al acestor pacienți în maximum 48 de ore de la diagnosticarea leziunii traumatice, cu excepția cazurilor în care efectuarea intervenției chirurgicale necesită temporizare din motive medicale obiective.

(2) În situația în care pacienții eligibili pentru acțiunile prioritare nu sunt tratați în intervalul de timp menționat, cheltuielile aferente tratamentului nu vor putea fi decontate din AP-TRAUMA

Articolul 9

(1) Ministerul Sănătății, în calitatea sa de unitate de achiziții publice centralizată, desemnată în condițiile legii, efectuează, la nivel național, achiziții centralizate de materiale sanitare pentru derularea AP-TRAUMA.

(2) Ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecați și Ministerul Sănătății sau spitalele care derulează AP-TRAUMA nominalizate în documentația de atribuire a achiziției, după caz.

(3) Pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-TRAUMA pentru care Ministerul Sănătății nu organizează licitații naționale, achiziția bunurilor și produselor specifice se realizează de către spitalele prin care se derulează AP-TRAUMA, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

Articolul 10

În vederea realizării activităților AP-TRAUMA, structurile de specialitate din Ministerul Sănătății au următoarele atribuții:

1. Serviciul medicină de urgență:

a)evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP-TRAUMA pe baza indicatorilor realizați în anul precedent și propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-TRAUMA, precum și repartiția fondurilor spitale, pe baza propunerilor formulate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică sau Comisia de TRAUMA a Ministerului Sănătății, după caz;

b)elaborează structura AP-TRAUMA, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza propunerilor coordonatorilor și ale Comisiei de TRAUMA a Ministerului Sănătății;

c)evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor AP-TRAUMA și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;

d)comunică direcțiilor de sănătate publică și spitalelor care derulează AP-TRAUMA sumele repartizate, precum și activitățile pentru care se utilizează;

e)avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale celorlalte instituții care derulează AP-TRAUMA, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția generală buget și contabilitate pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;

f)monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-TRAUMA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;

g)comunică Unității de achiziții centralizate necesitățile și prioritățile în domeniul AP-TRAUMA în vederea întocmirii de către aceasta a programului anual al achizițiilor publice, în condițiile legii.

2. Direcția generală buget și contabilitate:

a)elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-TRAUMA, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;

b)comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;

c)elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-TRAUMA;

d)primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-TRAUMA, centralizate de Serviciul medicină de urgență, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-TRAUMA;

e)efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-TRAUMA;

f)analizează trimestrial modul de execuție a bugetului aprobat pentru AP-TRAUMA, în colaborare cu Serviciul medicină de urgență;

g)efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate, precum și modificarea acestora pe titluri bugetare și articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Serviciul medicină de urgență;

h)organizează și conduce înregistrarea în evidențele analitice a materialelor sanitare achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru derularea AP-TRAUMA și, în cadrul acestora, pe fiecare tip de produse;

i)asigură evidențierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziționate în cadrul AP-TRAUMA pe fiecare direcție de sănătate publică.

3. Direcția achiziții centralizate, patrimoniu și infrastructuri sanitare:

a)elaborează programul anual de achiziții publice pentru materiale sanitare și dispozitive aferente AP-TRAUMA pentru care achizițiile publice se desfășoară centralizat, pe baza necesităților comunicate de către Serviciul medicină de urgență;

b)coordonează activitățile de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

c)îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

d)aplică și finalizează procedurile de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică sau a acordului-cadru, pentru achizițiile organizate de Ministerul Sănătății necesare realizării AP-TRAUMA;

e)avizează din punct de vedere cantitativ contractele subsecvente încheiate de unitățile sanitare, conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

f)asigură constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

Articolul 11

Comisia de ortopedie și traumatologie, Comisia de neurochirurgie și neurochirurgie pediatrică, Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială sunt coordonatorii naționali ai AP-TRAUMA și au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-TRAUMA:

a)formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea și desfășurarea anuală a AP-TRAUMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;

b)formulează anual propuneri cu privire la structura AP-TRAUMA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;

c)fundamentează necesarul de resurse pentru AP-TRAUMA și îl înaintează Serviciului medicină de urgență până la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;

d)formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor pe județe și spitale, la solicitarea Serviciului medicină de urgență, după caz;

e)realizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor prevăzuți în cadrul AP-TRAUMA, centralizați la nivel național, și o transmite Serviciului medicină de urgență;

f)informează Serviciul medicină de urgență asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în derularea AP-TRAUMA și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora.

Articolul 12

Direcțiile de sănătate publică au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-TRAUMA:

a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-TRAUMA raportați de spitale în condițiile prezentelor norme tehnice;

b)transmit Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-TRAUMA, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);

c)monitorizează modul de derulare a AP-TRAUMA;

d)verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-TRAUMA, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-TRAUMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-TRAUMA;

f)transmit Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-TRAUMA;

h)transmit Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

Articolul 13

Spitalele care derulează AP-TRAUMA au următoarele obligații în vederea desfășurării acestora:

a)organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-TRAUMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

b)raportează direcțiilor de sănătate publică sau, după caz, Ministerului Sănătății - Serviciului medicină de urgență, în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 5 zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-TRAUMA, în condițiile prezentelor norme tehnice;

c)monitorizează modul de derulare a AP-TRAUMA;

d)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-TRAUMA;

e)transmit direcției de sănătate publică sau, după caz, Serviciului medicină de urgență, în funcție de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. d), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

f)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-TRAUMA;

g)asigură organizarea permanenței activității de cardiologie intervențională, conform reglementărilor legale, și comunică lunar Compartimentului medicină de urgență numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora și programul de gardă nominal. În situația în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanența activității de cardiologie intervențională, trebuie să asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2).

Articolul 14

Coordonatorii locali ai AP-TRAUMA, desemnați în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:

a)organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-TRAUMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

b)raportează conducerii instituției, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-TRAUMA, în condițiile prezentelor norme tehnice;

c)monitorizează modul de derulare a AP-TRAUMA pe care îl coordonează;

d)monitorizează permanent consumul de materiale sanitare care se acordă în cadrul AP-TRAUMA;

e)întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme și disfuncționalități

întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-TRAUMA;

f)informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-TRAUMA și propune măsuri de soluționare a acestora.

Articolul 15

Ordonatorii de credite secundari și terțiari au următoarele obligații în realizarea AP-TRAUMA:

a)utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;

b)gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;

c)organizează evidența contabilă a cheltuielilor pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;

d)raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-TRAUMA, în condițiile prezentelor norme tehnice;

e)transmit Serviciului medicină de urgență sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, precum și copiile codurilor de bare ale stenturilor implantate în luna precedentă celei în care se solicită finanțarea, în condițiile prezentelor norme tehnice;

f)desemnează prin act administrativ al conducătorului instituției publice câte un coordonator local pentru AP-TRAUMA, care are obligațiile prevăzute la art. 14;

g)completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA;

h)organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului și instituției publice prin care se derulează AP-TRAUMA, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i)transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-TRAUMA pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;

j)transmit trimestrial (cumulat de la începutul anului) Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-TRAUMA derulate conform anexei nr. 5;

k)achiziționează materiale sanitare cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Articolul 16

Raportarea indicatorilor specifici AP-TRAUMA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, atât în format electronic la adresa trauma@ms.ro, cât și pe suport hârtie, conform machetelor de raportare cuprinse în anexele nr. 4 și 5.

Articolul 17

Costul mediu pe indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.

Articolul 18

Monitorizarea activităților cuprinse în AP-TRAUMA se referă la:

a)modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentele norme tehnice;

b)încadrarea în bugetul aprobat;

c)respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-TRAUMA;

d)urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice referitoare la derularea AP-TRAUMA;

e)identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-TRAUMA.

Articolul 19

Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

STRUCTURA AP-TRAUMA

I. Activități: 

– tratamentul leziunilor traumatice acute neuro-craniene și/sau viscro-craniene, vertebro-medulare și ale membrelor sau centurilor care necesită implanturi aloplastice pentru restabilirea anatomo-funcțională a regiunii sau segmentului/segmentelor interesate în primele 48 de ore de la producerea (diagnosticarea) leziunilor.

II. Criterii de eligibilitate: 

– bolnavi cu leziuni traumatice acute cranio-cerebrale pentru a căror refacere anatomico-funcțională este necesară utilizarea de materiale implantabile temporare sau permanente: 

– fracturi craniene complexe intruzive sau extruzive; 

– leziuni extinse ale durei mater; 

– hipertensiune intracraniană intratabilă conservativ; 

– bolnavi cu leziuni traumatice cranio-maxilo-faciale pentru a căror refacere anatomico-funcțională este necesară utilizarea de materiale implantabile temporare sau permanente: 

– fracturi cranio-maxilo-faciale simple sau complexe; 

– fracturi ale sinusului frontal și ale calotei craniene; 

– fracturi ale complexului nazo-orbito-etmoidal; 

– fracturi ale orbitei; 

– fracturi ale complexului orbito-zigomatic; 

– fracturi ale masivului facial; 

– fracturi ale mandibulei; 

– leziuni vertebro-medulare pentru a căror refacere anatomico-funcțională este necesară utilizarea de materiale implantabile temporare sau permanente: 

– fracturi instabile ale coloanei vertebrale cu interesare uni- sau multisegmentară; 

– fracturi ale corpului vertebral cu interesarea a cel puțin 50% din înălțimea corpului vertebral; 

– fracturi cu interesare durală mielo-radiculară; 

– leziuni traumatice la nivelul centurilor și/sau membrelor pentru a căror refacere este necesară utilizarea de materiale implantabile temporare sau permanente: 

– fracturi cu deplasare ale oaselor centurilor și membrelor, deschise sau închise, care necesită reducere și fixare chirurgicală cu dispozitive de osteosinteză internă sau fixare externă; 

– leziuni (rupturi) traumatice acute musculo-tendinoase sau ligamentare consecutive traumatismelor directe, entorselor grave sau luxațiilor; 

– leziuni traumatice acute ale cartilajului articular sau structurilor articulare interne cu indicație de reparare în urgență; 

– leziuni traumatice osteoarticulare acute soldate cu pierdere importantă de substanța osoasă, cartilaginoasă sau de părți moi (tendon, ligament).

III. Indicatori de evaluare:

1. Indicatori fizici: 

– numărul de pacienți cu leziuni cranio-cerebrale care necesită implanturi aloplastice permanente sau temporare/an; 

– numărul de pacienți cu leziuni cranio-maxilo-faciale care necesită implanturi aloplastice permanente sau temporare/an; 

– numărul de pacienți cu leziuni vertebro-medulare care necesită implanturi aloplastice de coloană uni- sau multisegmentare; 

– numărul de pacienți cu leziuni ale centurilor sau membrelor care necesită implanturi aloplastice permanente sau temporare/an;

2. Indicatori de eficiență: 

– cost mediu/pacient tratat.

IV. Criterii de eligibilitate pentru unitățile care derulează AP-TRAUMA și nominalizarea unităților:

Criterii de eligibilitate a unităților care derulează AP-TRAUMA

a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul leziunilor traumatice acute neuro-craniene și/sau viscero-craniene, vertebro-medulare și ale membrelor și centurilor;

b)experiență de cel puțin 300 de proceduri cranio-maxilo-facială/an, 300 leziuni neurochirurgicale/an, cel puțin 1.000 de leziuni ortopedice/an;

c)dotarea existentă;

d)prezența personalului calificat (cel puțin 2 medici, o asistentă și o infirmieră disponibile pe tot parcursul programului gărzii dedicate).

V. Repartiția fondurilor pentru unitățile sanitare care derulează AP-TRAUMA se propune de către Comisia de TRAUMA a Ministerului Sănătății și se aprobă de către Ministerul Sănătății.

VI. Unitățile sanitare care derulează AP-TRAUMA sunt următoarele:

Unități care derulează AP-TRAUMA - Traumatologie cranio-cerebrală și vertebro-medulară

Spitalul Clinic de Urgenț㠄Bagdasar-Arseni“ București

Spitalul Clinic de Urgență București

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgenț㠄Prof. Dr. Nicolae Oblu“ Iași

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Unități care derulează AP-TRAUMA - Traumatologie cranio-maxilo-facială

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facial㠄Prof. Dr. Dan Theodorescu“

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Spitalul Clinic de Urgenț㠄Sf. Spiridon“ Iași

Unități care derulează AP-TRAUMA - Traumatismele centurilor și extremităților

Spitalul Clinic de Urgență București

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgenț㠄Prof. Dr. Nicolae Oblu“ Iași

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Spitalul Clinic Județean de Urgenț㠄Sf. Apostol Andrei“ Constanța

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie“ București

Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și T.B.C. Osteoarticular „Foișor“ București

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

Spitalul de Urgență pentru Copii „Sf. Maria“ Iași

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Spitalul Clinic de Urgenț㠄Bagdasar-Arseni“ București

VII. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-TRAUMA:

1. NEUROCHIRURGIE

Traumatologie cranio-cerebrală:

– meșă cranioplastie titanium 9/9 cm;

– meșă cranioplasie titanium 12/12 cm;

– șuruburi fixare meșă titanium (10 buc./meșă);

– craniofix;

– ciment acrilic cranioplastie;

– kit măsurare presiune intracraniană cu electrod intraparenchimatos;

– kit măsurare presiune intracraniană cu drenaj ventricular extern;

– dura mater artificială;

– kit glue tissular;

– lamă craniotom;

– dura guard;

– burghiu diametru 1,35 mm, parte activă 5 mm, lungime totală 50 mm;

– burghiu diametru 1,35 mm, parte activă 6 mm, lungime totală 50 mm;

– burghiu diametru 1,4 mm, parte activă 12 mm, lungime totală 54 mm.

Traumatologie vertebro-medulară:

– șuruburi fixare transpediculară (cervical, dorsal, lombar) traumă;

– bare fixare traumă;

– șuruburi canulate fixare odontoidă;

– plăcuțe abord anterior coloană cervicală;

– șuruburi fixare plăcuță;

– cârlige fixare translaminară;

– sistem fixare occipito-cervicală;

– sistem fixare posterioară C1-C2;

– crosslink;

– dispozitiv fixare posterioară cervico-dorsală;

– cage vertebral;

– cross-link;

– kit vertebroplastie;

– kit kifoplastie;

– ciment acrilic vertebroplastie;

– trocare fixare transpediculară.

2. CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALĂ

Modul mid-face 1.7

Șuruburi:

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 3 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 5 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 7 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 9 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 5 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 7 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 9 mm.

Plăcuțe:

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 4 găuri, dreapta punte scurtă;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 24 găuri;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 4 găuri, curbă punte scurtă;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 6 găuri, curbă punte scurtă;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 10 găuri, curbă;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 5 găuri, Y simplu, punte scurtă și punte lungă;

– plăcuță aliaj titan profil 0,6 mm 7 găuri, Y dublu.
Meșă:

– meșă aliaj titan profil 0,3 mm, 90 x 90 mm, maleabilă.
Burghie:

– burghiu diametru 1,35 mm, parte activă 5 mm, lungime totală 50 mm;

– burghiu diametru 1,35 mm, parte activă 6 mm, lungime totală 50 mm;

– burghiu diametru 1,4 mm, parte activă 12 mm, lungime totală 54 mm.

Meșă preformată orbită dreaptă, respectiv orbită stângă

Modul 2.0 mini plating

Șuruburi:

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 5 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 7 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 10 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 12 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 16 mm;

– șurub aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 20 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 6 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 8 mm;

– șurub emergency aliaj titan autofiletant cross pin dimensiune 12 mm.

Plăcuțe:

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm dreapta 4 găuri punte 4 mm;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm dreapta 4 găuri punte 8 mm;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, L, 4 găuri punte 8 mm dreapta;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, L, 4 găuri punte 8 mm stânga;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, L, 5 găuri punte 8 mm dreapta;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, L, 5 găuri punte 8 mm stânga;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, Y simplu, 5 găuri punte 8 mm;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm, Y dublu, 6 găuri punte 8 mm;

– plăcuță aliaj titan profil 1,0 mm dreapta 16 găuri.

Meșă:

– meșă aliaj titan profil 0,6 mm 90 x 90 mm.

Burghie:

– burghiu diametru 1,5 mm, parte activă 5 mm, lungime totală 50 mm, 5 buc.;

– burghiu diametru 1,5 mm, parte activă 8 mm, lungime totală 50 mm, 5 buc.;

– burghiu diametru 1,5 mm, parte activă 20 mm, lungime totală 58 mm;

– burghiu diametru 1,5 mm, parte activă 20 mm, lungime totală 107 mm.

Pentru a folosi implanturile aloplastice permanente sau temporare sunt necesare kiturile de instrumentar specifice pentru fiecare modul în parte. Aceste kituri vor trebui achiziționate împreună cu containerele pentru sterilizare specifice fiecărui modul.

3. ORTOPEDIE

1.

Plăci metalice de osteosinteză de diverse mărimi și forme adaptate regiunilor anatomice, din oțel medical sau titan, simple ori DCP, LCP, LC-DCP, LISS

2.

Șuruburi adaptate diverselor plăci, din oțel sau titan, de diferite grosimi și lungimi, simple ori blocate, autotarodante sau autofiletante, pentru os cortical ori spongios

3.

Tije intramedulare pentru osteosinteza oaselor lungi: humerus, femur, tibie, cu posibilitate de blocare bilaterală cu șuruburi aferente, pline sau canulate, din oțel medical ori titan, de diferite forme și dimensiuni, tije intramedulare elastice din oțel medical sau titan, de diferite dimensiuni, tije intramedulare telescopice (pediatrie)

4.

Sisteme de osteosinteză de tip DHS (Dynamic Hip Screw) + pediatric, DCS (Dynamic Condylar Plate), PFN (Proximal Femoral Nail), GN (Gama Nail) + pediatric, din titan sau oțel medical, de diferite dimensiuni și cu diferite variante

5.

Șuruburi canulate de osteosinteză, din titan sau oțel medical, de diferite grosimi, lungimi, pas al filetului și dimensiune a filetului, inclusiv șuruburi dublu-filetate de compactare de tip Herbert șuruburi epifizioliză (pediatric)

6.

Broșe de osteosinteza, din oțel medical, filetate distal sau nu, de diferite grosimi și lungimi

7.

Fixatoare externe, mono sau dublu cadru, diverse tipuri adaptate regiunilor anatomice, fixatoare Ilizarov, fixatoare hibride

8.

Sârmă din oțel medical pentru osteosinteză

9.

Substituenți osoși osteoconductivi și osteoinductivi

10.

Substituenți osteocartilaginoși, membrane de acid hialuronic și colagen, substituenți de ligamente sau tendoane

11.

Ancore metalice sau biorezorbabile cu fire de reinserție la nivel osos în caz de rupturi musculare, tendinoase sau ligamentare, ancore de sutură meniscală

12.

Fire de sutură High-Strength din polietilenă cu greutate moleculară înaltă ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE)

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice

Unitatea*) ........ ........ Județul ........ ........
Cererea de finanțare fundamentată pentru AP-TRAUMA pentru luna .......
Sursa de finanțare: ........ ...........**)
Nr. ........... din ........ .............
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)
B - Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)
C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior
D - Se acoperă din disponibil.
E - Necesar de alimentat

AP-TRAUMA

Prevedere bugetară aprobată pentru anul ...

A

B

C

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțarea.

Total necesar pentru luna curentă, din care:

D

E

-

0

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

6

7 = 8 + 9

8 = 6

9

TITLU CHELTUIELI

****) .........

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
a)Directorul executiv al direcției de sănătate publică
Numele și prenumele ........ ................ ................ ...............
Semnătura ........ ................ ................ ................ ..............
Directorul executiv adjunct economic
Numele și prenumele ........ ................ ................ ...............
Semnătura ........ ................ ................ ................ ...............
b)În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-TRAUMA, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-TRAUMA în unitatea respectivă.
NOTE:
1. *) Unitatea este, după caz:
a)direcția de sănătate publică pentru AP-TRAUMA implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;
b)spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-TRAUMA.
**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.
***) Pentru anul 2014 se vor înscrie plățile efectuate și sumele finanțate cumulat de la 1 mai 2014.
****) Se consemnează titlul de cheltuieli:

– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-TRAUMA implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;

– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-TRAUMA implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;

– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
2. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
3. Cererea de finanțare fundamentată se însoțește de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 2a), și borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 2b).
4. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
ANEXA Nr. 2a)
Unitatea*) ........ ........ Județul ........ ........
Cererea de finanțare fundamentată pentru AP-TRAUMA pentru luna ...........
Sursa de finanțare: ...........**)
Nr. ......... din ........ ........ ........
TITLU CHELTUIELI ..............***)

-

Natura cheltuielii (obiectul plății, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-TRAUMA)

Nr. și data facturii fiscale

Suma (mii lei)

Scadența de plată a facturii

Total mii lei

Furnizori neachitați din lunile anterioare - Total

Factura Factura ........ .........

Furnizori neachitați din luna curentă - Total

Factura Factura ........ .........

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială conform pct. VII din anexa nr. 1 la normele tehnice ........ ......... ........ .........

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
a)Directorul executiv al direcției de sănătate publică
Numele și prenumele .............
Semnătura ........ ...............
Directorul executiv adjunct economic
Numele și prenumele ........ .........
Semnătura ........ ..........
b)În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-TRAUMA, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-TRAUMA în unitatea respectivă.
NOTE:
1. *) Unitatea este, după caz:
a)direcția de sănătate publică pentru AP-TRAUMA implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;
b)spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-TRAUMA.
**) Se consemnează sursa de finanțare „buget de stat“ sau „venituri proprii - accize“, după caz.
***) Se consemnează titlul de cheltuieli:

– „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru AP-TRAUMA implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;

– „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru AP-TRAUMA implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;

– „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
2. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
ANEXA Nr. 2b
MACHETA
pentru cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite
Acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute cranio-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și extremităților
Unitatea care derulează AP-TRAUMA ........ ................ ................
Borderou centralizator nr. ....../data ...........
cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna ........ .........

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligațiilor

Suma solicitată de finanțat

Denumirea bunurilor/serviciilor achiziționate

Felul*)

Seria

Numărul

Data emiterii (ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

...

TOTAL

*) Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)
Subsemnatul, ........ ................ ........., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATÓ.
Semnătura persoanei împuternicite
Ordonatorul de credite,
........ ................ ...........
(numele în clar și semnătura)
Coordonatorul AP-TRAUMA,
........ ................ ............
(numele în clar și semnătura)
ANEXA Nr. 3
la normele tehnice
CONTRACT
pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA
nr. ..... din ............
I. Părțile contractante
1. Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/ Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul ........ ........ ..........., str. ........ ............... nr. ....., județul/sectorul ........ ........., telefon ........ ........, fax ........ ..............., reprezentată prin director executiv ........ ................ ................ ................ ........,
și
2. Unitatea sanitară ........ ................ ............, cu sediul în ........ ........ ..........., str. ........ ............. nr. ......., telefon ..............., fax ............., reprezentată prin ........ ..............., având Actul de înființare/organizare nr. .............., Autorizația sanitară de funcționare nr. .............., Dovada de evaluare nr. ...........,
codul fiscal ........ ........... și contul nr. ........ ..........., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr. ........ ........ ........, deschis la Banca ........ ................ ........, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitalicești.

 

II. Obiectul contractului
Articolul 1
Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA).
III. Durata contractului
Articolul 2
Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ........ ........ ...........
Articolul 3
Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților.
IV. Obligațiile părților
Articolul 4
(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:
a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-TRAUMA raportați de unitățile sanitare/instituțiile publice în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014;
b)transmite Compartimentului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-TRAUMA, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);
c)monitorizează modul de derulare al AP-TRAUMA;
d)verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-TRAUMA, pe baza codului numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-TRAUMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
e)întocmește un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitățile sanitare/instituțiile care derulează AP-TRAUMA; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.143/2014, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-TRAUMA;
f)transmite Compartimentului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
g)transmite Compartimentului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.
(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
Articolul 5
(1) Pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:
a)să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, în concordanță cu actele normative în vigoare;
b)să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;
c)să asigure tratamentul adecvat și recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;
d)să utilizeze fondurile primite pentru AP-TRAUMA, potrivit destinației acestora;
e)să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești;
f)să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru AP-TRAUMA și pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;
g)să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-TRAUMA;
h)să organizeze evidența beneficiarilor AP-TRAUMA prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-TRAUMA, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
i)să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
j)să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-TRAUMA, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
k)să transmită direcției de sănătate publică, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pentru AP-TRAUMA, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-TRAUMA în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;
l)să cuprindă sumele contractate pentru AP-TRAUMA în bugetul de venituri și cheltuieli și să îl aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;
m)să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la AP-TRAUMA și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;
n)să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-TRAUMA din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
o)să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de AP-TRAUMA, conform prevederilor legale în vigoare;
p)să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-TRAUMA;
q)să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;
r)să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-TRAUMA în perioada pentru care se face raportarea;
s)să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-TRAUMA, detaliat;
ș)să asigure organizarea permanenței serviciului de gardă în unitățile în care se derulează programul AP-TRAUMA, conform reglementărilor legale, și să comunice lunar Compartimentului medicină de urgență numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora și programul de gardă nominal;
t)în situația în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanența activității de gardă, să asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.143/2014.
(2) Obligațiile unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activității programelor naționale AP-TRAUMA, în limitele competențelor, potrivit legii.
V. Valoarea contractului
Articolul 6
Valoarea contractului în anul ..... este de ........... lei.
VI. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA
Articolul 7
(1) Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile
calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.
(2) În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA, unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:
a)cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;
b)decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;
c)copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor - cele menționate la pct. VII din anexa nr. 1 la normele tehnice - acordate în perioada pentru care se face raportarea;
d)copiile codurilor de bare ale materialelor implantate în luna precedentă celei în care se solicită finanțarea;
e)copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.
(3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la alin. (1).
Articolul 8
Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.
VII. Răspunderea contractuală
Articolul 9
(1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la art. 5.
(2) Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA are următoarele obligații:
1. coordonatorul AP-TRAUMA:
a)răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-TRAUMA, potrivit destinației stabilite pentru acesta;
b)răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor AP-TRAUMA, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
c)dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-TRAUMA, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;
d)răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul AP-TRAUMA, în conformitate cu prevederile în vigoare;
e)răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;
f)se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condițiile legii;
g)răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale și la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-TRAUMA;
2. contabilul-șef al unității sanitare:
a)răspunde de modul de organizare a evidenței tehnico-operative;
b)răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
c)răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
d)asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
e)verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în AP-TRAUMA finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;
f)organizează și conduce evidența contabilă a cheltuielilor pentru AP-TRAUMA, pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia;
g)răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h)are obligația să cuprindă sumele contractate pentru AP-TRAUMA în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii.
Articolul 10
Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.
Articolul 11
Controlul prevăzut la art. 10 efectuat de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:
a)respectarea reglementărilor legale în vigoare;
b)existența unor disfuncționalități în derularea AP-TRAUMA;
c)încadrarea în sumele contractate pe program;
d)dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite;
e)dacă au fost realizate obiectivele AP-TRAUMA;
f)respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;
g)realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;
h)stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.
Articolul 12
Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 la normele tehnice atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Articolul 13
(1) În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului poate solicita încetarea acestuia.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.
VIII. Soluționarea litigiilor
Articolul 14
Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.
IX. Clauze speciale
Articolul 15
Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-TRAUMA, pe parcursul derulării acestuia.
Articolul 16
Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract
expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
X. Forța majoră
Articolul 17
Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.
Articolul 18
Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Articolul 19
Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.
Articolul 20
În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.
XI. Dispoziții finale
Articolul 21
Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.
Articolul 22
În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.
Articolul 23
Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform normelor legale în vigoare.
Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ............../
Municipiului București
Director executiv,
........ ................ ................
Director adjunct executiv economic,
........ ................ ................
Avizat
Biroul/Compartimentul juridic
........ ........ ...............
Unitatea sanitară
........ ................ ................
Manager,
........ ................ ...............
Director financiar-contabil,
........ ................ ............
Director medical,
........ ................ ............
Avizat
Biroul/Compartimentul juridic
........ ........ ...............
ANEXA Nr. 1
la contract
Unitatea sanitară
Spitalul ........ ................ ........ .............
Nr. ........ ........... din ........ ........ ..........
Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ........ ........../
Municipiului București
Nr. ........ .......... din ........ ........ .............
Către
Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ......../Municipiului București
CERERE JUSTIFICATIVĂ
în vederea decontării bunurilor acordate în luna .........../anul ......... în cadrul AP-TRAUMA
1. Sold inițial = ........ ............ mii lei
2. Suma decontată de Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ............/Municipiului București în luna precedentă = .............. mii lei
3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-TRAUMA în luna precedentă = ............ mii lei
4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-TRAUMA în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = .... %
5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = ........ ............. mii lei
6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ........ ........ mii lei
Manager,
........ ...........
Director financiar-contabil,
........ ................ ...............
NOTĂ:
a)Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoțită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziționate în cadrul AP-TRAUMA în luna precedentă.
b)Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ............../Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.
ANEXA Nr. 2
la contract
Unitatea sanitară
Spitalul ........ ................ ........ .............
Nr. ........ ........... din ........ ........ ..........
Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ........ .........../
Municipiului București
Nr. ........ ............ din ........ ........ ..........
Către
Direcția de Sănătate Publică a Județului ........./Municipiului București
DECONT
privind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ .............../ Municipiului București în luna ............../anul ...... pentru AP-TRAUMA
1. Număr de indicatori fizici realizați*): ........ ................ ..........
2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ........ ........ ......... lei
3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ........ ........../anul ........:........ ........ lei
4. Nr. /Data și suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):
4.1. ........ ........ .............. lei
4.2. ........ ........ .............. lei
4.3. ........ ........ .............. lei
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.
Manager,
........ ................ ..........
Director financiar-contabil,
........ ................ ..............
NOTĂ:
a)Decontul se întocmește lunar.
b)Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăților în luna pentru care se întocmește raportarea.
c)Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ........ ................ ........ ........../Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.
*) Se vor menționa distinct indicatorii fizici realizați prevăzuți în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.143/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA).
**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați; în cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.
ANEXA Nr. 4
la normele tehnice
Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență) conform punctului III din anexa nr. 1 la normele tehnice
UNITATEA ........ ........ .............
Acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute cranio-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și extremităților
raportare pentru trimestrul ....
NR. ........ .......... DIN ........ .............

AP - TRAUMA

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Indicatori fizici realizați în trimestrul de raportat

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Indicatori fizici realizați cumulat de la începutul anului

Cheltuială efectivă realizată în trimestrul de raportat (lei)

Cheltuială efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)

Cost mediu realizat pe fiecare indicator fizic (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 8/6

10

11

12 = 5–11

1

Numărul de pacienți cu leziuni cranio-cerebrale

2

Numărul de pacienți cu leziuni vertebro-medulare

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 8/6

10

11

12 = 5–11

3

Numărul de pacienți cu leziuni cranio-maxilo-faciale

4

Numărul de pacienți cu leziuni ale centurilor sau membrelor

Managerul unității care derulează
AP-TRAUMA*,
........ ................ ................ .............
Directorul executiv al direcției de sănătate publică**,
........ ................ ................ .............
Directorul financiar-contabil al unității sanitare*,
........ ................ ................ ..............
Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**,
........ ................ ................ .............
Coordonatorul AP-TRAUMA,
........ ................ ........ ..............
*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-TRAUMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA).
**) Semnează raportările centralizate la nivelul județului, pe care le transmit Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014.
NOTĂ:
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați.
În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se fiecare acțiune.
Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.
ANEXA Nr. 5
la normele tehnice
Macheta de raportare a execuției bugetare pentru AP-TRAUMA conform punctului III din anexa nr. 1 la normele tehnice
Acțiuni prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute cranio-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor și extremităților
Unitatea care derulează AP-TRAUMA*/Direcția de sănătate publică** ........ ........ .............
Raportare pentru***........ ........ ..............
Execuția bugetară

Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Venituri proprii

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

Prevedere bugetară anuală (lei)

Finanțare primită în trimestrul de raportat (lei)

Finanțare primită de la începutul anului (lei)

Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)

Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care:

1.1

Bunuri și servicii, din care:

1.1.1

Bunuri și servicii AAPL

1.1.2

Bunuri și servicii DSP

1.2

Transferuri

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
Managerul unității sanitare care derulează AP-TRAUMA*,
........ ................ ................ ................
Directorul executiv al direcției de sănătate publică**,
........ ................ ................ ...............
Directorul financiar-contabil al unității sanitare*,
........ ................ ................ ...............
Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**,
........ ................ ................ ...............
Coordonatorul local*,
........ ................ ........ ............
* Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-TRAUMA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA).
** Semnează raportările centralizate la nivelul județului, pe care le transmit Compartimentului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.143/2014.
*** Raportarea se întocmește trimestrial și anual.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 

 


laAnunt.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014