Ordinul Nr. 1120 din 07.11.2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatric㓠finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 11 noiembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatric㓠finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“, prevăzut în anexă.

Articolul 2

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001

CONDIȚII SPECIFICE

Cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 179

Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică

AXA PRIORITARĂ 3

Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 3.2

Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității

Noiembrie 2014

CUPRINS

1. INTRODUCERE

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică“

2.1. Justificarea necesității cererii de propuneri de proiecte

2.2. Condiții specifice

2.3. Alocare financiară orientativă

2.4. Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

4. Condiții de eligibilitate

4.1. Grup-țintă eligibil

4.2. Activități eligibile

4.3. Beneficiari eligibili

4.4. Cheltuieli eligibile

4.5. Indicatori de monitorizare și evaluare

5. Procesul de evaluare și selecție

6. Greșeli frecvente la redactarea cererii de finanțare

7. Contestații

8. Procesul de contractare

Anexa nr. 1: Grila de evaluare faza A

Anexa nr. 2: Grila de evaluare faza B

1. Introducere

Acest document cuprinde Condițiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 179 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică“.

Informațiile generale cu privire la:

– documentele programatice;

– eligibilitatea proiectelor, solicitanților;

– eligibilitatea cheltuielilor;

– completarea și transmiterea unei cereri de finanțare;

– evaluarea și selecția proiectelor;

– contractul de finanțare;

– implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiții generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a mări șansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanțare și a anexelor să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest ghid și în Ghidul solicitantului - Condiții generale și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului și cu posibilele comunicări/informații privind prezenta schemă de finanțare nerambursabilă.

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică“

2.1. Justificarea necesității cererii de propuneri de proiecte

Una dintre propunerile Comisiei europene pentru recomandări specifice de țară ale Consiliului în 2014 pentru România vizeaz㠄accelerarea reformelor în sistemul sănătății pentru a spori eficiența, calitatea și accesibilitatea acestuia“1.

1 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_romania_ro.pdf

În acest context, domeniul cardiologiei pediatrice reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare și care se confruntă cu nevoia creșterii numărului de personal specializat2.

2 Așa cum se subliniază în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-%20 Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf

În anul 2013, Ministerul Sănătății a demarat Programul de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice, în colaborare cu clinica San Donato din Milano și Fundația Bambini Cardiopatici nel Mondo. Scopul fundamental al programului l-a reprezentat creșterea capacității operatorii în domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice prin formarea și perfecționarea medicilor care vor opera în Centrul de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii „Maria Sklodowska Curie“ București, Institutul de Boli Cardiovasculare lași și Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara.

Pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor cu afecțiuni cardiovasculare și reducerea incidenței complicațiilor și a mortalității specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic și tratament în domeniul chirurgiei cardiovasculare este necesară asigurarea unui număr suficient de medici și asistente formați/specializați în acest domeniu.

În acest context, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, se impune asigurarea unui număr crescut de personal specializat în acest domeniu în cadrul unităților sanitare publice cu paturi.

2.2. Condiții specifice

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, intervențiile din cadrul DMI 3.2 includ formare profesională pentru personalul medical.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se finanțează activități care urmăresc promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul cardiologiei pediatrice.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiția ca activitățile proiectului să fie implementate la nivel sectorial.

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

– minimum 500.000 euro;

– maximum 5.000.000 euro.

Cererile de finanțare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este 4,4175, respectiv cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

ATENȚIE!: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei.

Structura bugetului cererii de finanțare se regăsește în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni și maximum 10 luni. Cererile de finanțare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveți posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăși limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanțare (10 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanțării și cu o justificare bine fundamentată.

2.3. Alocare financiară orientativă

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro.

2.4. Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

Tipul beneficiarului

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile (%)

Valoarea maximă a finanțării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile (%)

Beneficiari instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

2%

98%

Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora

15%

85%

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.

Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanțate din POSDRU, contribuția în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum și orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră, în calitate de beneficiar.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanțare, vă rugăm să aveți în vedere procentul contribuției proprii pe care trebuie să o asigurați, precum și condițiile

generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții generale).

Toate cererile de finanțare nerambursabilă pentru POSDRU se completează și se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesați pagina de internet a AMPOSDRU, secțiunea „Cerere de propuneri de proiecte“, link „Actionweb“ - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanțare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ora 16,00. AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data închiderii sistemului informatic.

3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

Obiectivul operațional al DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“ este „creșterea gradului de adaptabilitate și de mobilitate al angajaților, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice și asigurarea sănătății și securității la locul de muncă“.

Operațiunea orientativă din cadrul DMI 3.2 relevantă pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este „promovarea și sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătății și a personalului medical“.

4. Condiții de eligibilitate

4.1. Grup-țintă eligibil

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-țintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, din unități sanitare publice cu paturi, precum și medici cu alte specializări din domenii conexe (Anestezie și Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervențional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe.

Dovada apartenenței la grupul-țintă se va putea face inclusiv prin declarație semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar, veți transmite informații privind participanții, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

În calitate de solicitant aveți obligația de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității

și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, veți informa persoanele din grupul-țintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

În acest sens, după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demarați procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declarație prin care își dau acordul privind utilizarea datelor personale.

4.2. Activități eligibile

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activități:

• furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii, precum:

○ suport pentru implementarea activităților inovatoare și transferul de bune practici în domeniul cardiologiei pediatrice;

○ alte activități de formare profesională pentru personalul medical, de tipul inițiere, specializare/perfecționare, sau alte activități de instruire în domenii relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice în scopul obținerii competențelor necesare pentru îmbunătățirea calității muncii;

• promovarea și asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice și din alte domenii conexe (Anestezie și Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervențional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe, precum:

○ formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate etc. relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice;

○ specializare/perfecționare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică și din alte domenii conexe (Anestezie și Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secțiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervențional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe;

• elaborarea și furnizarea programelor de formare profesională pentru inițiere și perfecționare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, precum formare profesională, inclusiv formare profesională specifică și stagii de practică în vederea asigurării competențelor necesare pentru personalul din domeniul cardiologiei pediatrice în funcții de cercetare și dezvoltare, inovare tehnică și tehnologică;

• campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanie de conștientizare cu privire la importanța depistării precoce a malformațiilor cardiace congenitale etc.

Exemple de activități neeligibile:

1. subcontractarea/externalizarea tuturor activităților pentru dezvoltarea resurselor umane;

2. activități de acordare de finanțări nerambursabile (de exemplu: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanțări nerambursabile sau împrumuturi altor organizații);

3. proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziția de echipamente sau îmbunătățirea infrastructurii;

4. proiecte care promovează activități politice sau ideologice;

5. activități care au fost deja finanțate sau care se află în procesul de finanțare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să dea o declarație scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoștință de cauză cu privire la faptul că dubla finanțare a aceluiași proiect nu este permisă.

4.3. Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, sunt beneficiari eligibili:

1. universitățile publice de medicină;

2. Ministerul Sănătății și agențiile/structurile subordonate/ coordonate.

Depunerea unei cereri de finanțare se poate realiza în parteneriat.

Partenerii eligibili naționali sunt unități sanitare publice cu paturi care au secție/centre de cardiologie și/sau universități de medicină acreditate.

Partenerii eligibili transnaționali sunt organizații cu activitate relevantă pentru domeniul medical cardiologie pediatrică.

4.4. Cheltuieli eligibile

Categoriile și subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute și detaliate în Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, cu modificările și completările ulterioare.

Lista categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

1.1. Salarii și asimilate acestora

1.2. Onorarii

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

2.1. Transport persoane (personal propriu, participanți, alte persoane)

2.2. Transport materiale și echipamente

2.3. Cazare

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1. Servicii de sonorizare

3.2. Traducere și interpretare

3.3. Prelucrare date

3.4. Întreținere, actualizare și dezvoltare aplicații informatice

3.5. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic

3.6. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

3.7. Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităților subcontractate (externalizate)

4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului și consultanță juridică

4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv persoane fizice autorizate) în vederea furnizării unor servicii:

a)organizarea de evenimente;

b)pachete complete conținând transportul, cazarea și/sau hrana participanților/personalului propriu;

c)audit financiar extern;

d)expertiză contabilă;

e)editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;

f)editarea și tipărirea de materialele publicitare.

5. Taxe

5.1. Taxe de certificare a competențelor (inclusiv taxe de certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale)

5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educație (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)

5.3. Taxe pentru participarea la programe de formare/educație

6. Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităților proiectului

6.1. Închiriere (locații, bunuri)

6.2. Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing

7. Subvenții (ajutoare, premii) și burse

7.1. Subvenții (ajutoare, premii) pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor

7.2. Premii în cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administrație

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ și personalului auxiliar

8.2. Utilități

8.3. Servicii de administrare a clădirilor

8.4. Servicii de întreținere și reparare a echipamentelor și mijloacelor de transport

8.5. Arhivare documente

8.6. Amortizare active

8.7. Cheltuieli financiare și juridice (notariale)

8.8. Multiplicare, cu excepția materialelor de informare și publicitate

8.9. Conectare la rețele informatice

8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție publică

8.11. Abonamente la publicații de specialitate

8.12. Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare și publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR

10.1. Instalații tehnice

10.2. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

10.3. Alte cheltuieli pentru investiții

ATENȚIE! Conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conțin și TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv:

Valoarea proiectului

% Costuri maximale cu managementul proiectului

500.000-1.500.000 euro

12% pentru suma ce depășește 500.000 euro și este mai mică decât 1.500.000 euro.

Peste 1.500.000 euro

10% pentru suma ce depășește 1.500.000 euro.

Cheltuielile indirecte/Cheltuielile generale de administrație se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor

publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013“, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administrație se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepția cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administrație este de maximum 5%.

4.5. Indicatori de monitorizare și evaluare

Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare și evaluare definiți în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificările ulterioare.

În cererea de finanțare, solicitantul are obligația de a stabili valori pentru indicatorul de program de realizare imediată care să respecte ținta minimă stabilită pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte.

Dacă nu îndeplinește această condiție, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanțare.

Indicatori de program - Indicator de realizare imediată

• Numărul cursanților pentru actualizarea și îmbunătățirea competențelor, din care:

o medici

o asistente

Vă rugăm să aveți în vedere că acest indicator este obligatoriu.

Solicitantul va avea obligația să stabilească o țintă de:

– minimum 50 de medici;

– minimum 150 de asistente.

5. Procesul de evaluare și selecție

Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare este descris în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul ghid - Condiții specifice (anexa nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid).

6. Greșeli frecvente la redactarea cererii de finanțare

Greșeli care duc automat la respingerea cererii de finanțare:

– bugetul detaliat și anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb odată cu transmiterea cererii de finanțare;

– neîncadrarea corectă în obiectivele și activitățile eligibile ale DMI (se introduc activități eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-țintă eligibile;

– nerespectarea cerințelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliți pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.

Greșeli care duc la depunctarea cererii de finanțare (în faza B - Criterii de selecție):

– nedetalierea elementelor de valoare adăugată;

– neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menționate în grilele de evaluare și în Ghidul solicitantului - Condiții generale și Condiții specifice;

– necorelarea informațiilor trecute de solicitant în diferite secțiuni, de exemplu cele de la activități cu cele de la graficul activităților sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activitățile etc.;

– justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;

– dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesați;

– dificultatea de a identifica și de a descrie corect grupul/grupurile-țintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);

– necorelări ale grupurilor-țintă între diverse secțiuni ale cererii de finanțare;

– detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;

– încadrarea eronată în categoria de finanțare proprie (finanțat parțial sau finanțat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);

– costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență);

– nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:

• cheltuielile administrative;

• cheltuielile tip FEDR;

• plafoanele maxime de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor cu personalul;

– importanța scăzută acordată sustenabilității;

– neînțelegerea și/sau justificarea fără substanță a principiilor și a temelor orizontale:

• egalitatea de șanse;

• dezvoltare durabilă;

• îmbătrânire activă;

• inovare/TIC;

• abordare interregională;

– mențiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicației;

– copierea integrală sau parțială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

7. Contestații

Modalitatea de depunere și soluționare a contestațiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiții generale.

Pentru cererile de finanțare care sunt respinse, contestațiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:

– depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, București; sau

– transmise prin fax la nr. 0372.838.502, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestația trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteți de acord și argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.

Contestațiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanții solicitanților și pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum și pentru solicitanții care au transmis contestația în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluționare a contestațiilor, iar solicitanții vor fi informați cu privire la aceste aspecte.

8. Procesul de contractare

Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanțare de către Comitetul de evaluare, va fi inițiat procesul de contractare cu organizația dumneavoastră.

În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veți fi informat cu privire la:

1. documentele pe care trebuie să le prezentați privind organizația dumneavoastră;

2. condițiile de valabilitate a acestora;

3 termenul-limită de prezentare a documentelor.

Documentele minim solicitate privind încheierea contractului de finanțare cu dumneavoastră sunt:

– declarație din care să reiasă numărul, tipul și anul emiterii actului de înființare a instituției respective, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;

– ordin sau decizie/dispoziție a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;

– CV-urile membrilor echipei de management și ale experților pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activități sau unor activități în cadrul proiectului pentru acele activități care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcția/rolul în proiect, datate și semnate de către titulari;

– declarație privind evitarea dublei finanțări;

– declarație de angajament;

– declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale.

ANEXA Nr. 1

Grila de evaluare faza A

Nr. crt.

Criterii

DA

NU

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de calcul - a fost încărcat în Action Web.

02-CA-2

Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la ghid, după caz, au fost încărcate în Action Web.

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare și domeniului major de intervenție.

04-EP-2

Toate activitățile proiectului sunt în concordanță cu condițiile specifice ale axei prioritare și domeniului major de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte.

05-EP-4

Toate categoriile de grup/grupuri-țintă ale proiectului sunt în concordanță cu condițiile specifice ale axei prioritare și domeniului major de intervenție și ale cererii de propuneri de proiecte.

06-EP-5

Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă și maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

07-EP-6

Contribuția solicitantului este cel puțin egală cu limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiții generale și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

08-EP-7

Bugetul alocat echipei de management a proiectului respectă limita maximă din valoarea eligibilă a proiectului conform GS CS.

09-EP-8

Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - Condiții generale privind informarea și publicitatea.

10-EP-9

Perioada de implementare a proiectului respectă limitele (minimum 6 luni și maximum 10 luni) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

11-EP-10

Proiectul urmărește atingerea valorilor minime stabilite pentru indicatorii din Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

Nr. crt.

Criterii

DA

NU

12-ES-1

Solicitantul aparține categoriei de beneficiari eligibili conform Ghidului solicitantului - Condiții specifice.

13-EPT-1 14-EPT-2 15-EPT-3 16-EPT-4

Fiecare dintre parteneri aparține uneia dintre categoriile de beneficiari/parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice.

Parteneriatul demonstrează capacitate operațională, prin existența resurselor administrative (conform algoritmului din Ghidul solicitantului - Condiții generale).

Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform algoritmului din Ghidul solicitantului Condiții generale).

Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puțin două dintre următoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane și materiale, finanțarea proiectului.

ANEXA Nr. 2

Grila de evaluare faza B

Nr.

Criterii de selecție

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

1.

RELEVANȚĂ (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU și DCI, politicilor și strategiilor naționale, regionale sau locale și la soluționarea nevoilor specifice ale grupului-țintă)

Maximum - 30 de puncte Minimum - 21 de puncte

1.1.

Relevanța proiectului pentru politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție:

a) Proiectul descrie concret și argumentat contribuția acestuia față politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție.

3

b) Proiectul descrie general și nu argumentează elementele prin care acesta este relevant față de politicile și strategiile naționale, POSDRU, axa prioritară și domeniul major de intervenție.

0

1.2.

Cuantificarea grupului-țintă inclus în proiect:

a) Grupul-țintă este cuantificat corect și coerent în toate secțiunile cererii de finanțare.

4

b) Grupul-țintă este cuantificat parțial și inexact în toate secțiunile cererii de finanțare.

2

c) Grupul-țintă nu este cuantificat corect în toate secțiunile cererii de finanțare.

0

1.3.

Descrierea grupului-țintă:

a) Grupul-țintă este descris concret și corelat în toate secțiunile cererii de finanțare.

4

b) Grupul-țintă este descris concret, dar necorelat în toate secțiunile cererii de finanțare.

2

c) Grupul-țintă nu este descris concret în secțiunile cererii de finanțare.

0

1.4.

Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere a grupului-țintă incluse în proiect:

a) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă sunt descrise concret și personalizat.

5

b) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă sunt descrise parțial.

2

c) Modalitățile de identificare, recrutare, implicare și menținere în proiect a persoanelor aparținând grupului-țintă nu sunt descrise.

0

1.5.

Identificarea nevoilor grupului-țintă:

a) Nevoile grupului-țintă sunt identificate concret, prin furnizarea de date cantitative și/sau calitative, studii sau analize statistice.

5

b) Nevoile grupului-țintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma furnizării unor date cantitative și/sau calitative, studii sau analize statistice.

2

c) Nevoile grupului-țintă nu sunt descrise.

0

1.6.

Relevanța proiectului față de nevoile grupului-țintă și necesitatea implementării proiectului:

a) Activitățile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate și contribuie la satisfacerea acestora.

5

b) Activitățile propuse în proiect răspund doar parțial nevoilor identificate și contribuie la satisfacerea acestora

2

c) Activitățile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate și nu contribuie la satisfacerea acestora.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

1.7.

Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului:

a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus față de situația deja existentă.

4

b) Proiectul doar enumeră, fără a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva în plus față de situația deja existentă.

2

c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus față de situația deja existentă.

0

Punctaj total criteriu „RELEVANȚÓ

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

2.

METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent și este în măsură să furnizeze beneficii reale și sustenabile grupului-țintă; proiectul are o structură logică și este prezentat clar și coerent și va determina o îmbunătățire sustenabilă a situației grupului-țintă)

Punctaj maxim - 25 de puncte Punctaj minim - 18 puncte

2.1.

Obiectivele proiectului:

a) Obiectivele proiectului sunt clare, realiste și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului.

2

b) Obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului.

1

c) Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului.

0

2.2.

Indicatorii proiectului:

a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili și corelați cu activitățile proiectului.

4

b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt corelați cu activitățile proiectului.

2

c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili și nu sunt corelați cu activitățile proiectului.

0

2.3.

Rezultatele proiectului:

a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

2

b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt corelate cu activitățile și nu descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

1

c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activitățile și nu descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

0

2.4.

Planificarea eficientă a activităților proiectului:

a) Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic și sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare și țintele stabilite.

4

b) Activitățile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele proiectului și indicatorii de realizare, precum și cu atribuțiile membrilor echipei de proiect.

2

c) Activitățile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic și nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare și nici cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și sunt slab corelate cu rezultatele proiectului și indicatorii de realizare, iar țintele stabilite nu sunt fezabile.

0

2.5.

Calificările și experiența necesară ale fiecărui membru din cadrul echipei de implementare:

a) Sunt descrise concret calificările, competențele profesionale, experiența necesară, precum și atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare.

2

b) Sunt descrise parțial calificările, competențele profesionale, experiența necesară, precum și atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare.

1

c) Nu sunt descrise calificările, competențele profesionale, experiența necesară și nici atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru din echipa de implementare.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

2.6.

Resurse alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului:

a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și care urmează a fi închiriate sau achiziționate pentru implementarea proiectului în raport cu activitățile proiectului, care contribuie la obținerea rezultatelor propuse.

2

b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și care urmează a fi închiriate sau achiziționate, dar nu sunt corelate cu activitățile proiectului, care contribuie la obținerea rezultatelor propuse.

1

c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările și echipamentele existente și cele care urmează a fi închiriate sau achiziționate pentru implementarea proiectului propus.

0

2.7.

Metodologia de implementare a proiectului:

a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse, precum și o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

5

b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

3

c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităților propuse și nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

1

d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităților propuse și nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

0

2.8.

Egalitate de șanse:

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului: - în realizarea activităților; - în managementul proiectului; - prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

2

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului: - în realizarea activităților; - în managementul proiectului; - prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

1

Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de șanse este integrat în elaborarea și implementarea proiectului: - în realizarea activităților; - în managementul proiectului; - prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

0

2.9

Contribuția proiectului la alte teme și obiective orizontale:

Proiectul prezintă concret contribuția acestuia la cel puțin două dintre obiectivele orizontale: - dezvoltare durabilă; - inovare și TIC; - îmbătrânire activă; - abordare interregională.

2

Proiectul prezintă concret contribuția acestuia la cel puțin unul dintre obiectivele orizontale: - dezvoltare durabilă; - inovare și TIC; - îmbătrânire activă; - abordare interregională.

1

Nr.

Criterii de selecție

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

Proiectul nu prezintă contribuția acestuia la cel puțin unul dintre obiectivele orizontale: - dezvoltare durabilă; - inovare și TIC; - îmbătrânire activă; - abordare interregională.

0

Punctaj total criteriu „METODOLOGIE“

Maximum 25 de puncte

Minimum 18 puncte

3.

SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanțare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile- țintă vor fi garantate în viitor)

Punctaj maxim 15 puncte Punctaj minim 10 puncte

3.1.

Transferabilitate:

a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

5

b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

2

c) Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor proiectului către alt grup-țintă, alte sectoare, multiplicare.

0

3.2.

Sustenabilitate financiară:

a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

4

b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

2

c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanțare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanțării nerambursabile.

0

3.3.

Dezvoltarea domeniului medical finanțat:

a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de operații de cardiochirurgie pediatrică pe an.

6

b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de operații de cardiochirurgie pediatrică pe an.

3

c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin proiect vor conduce la creșterea numărului de operații de cardiochirurgie pediatrică pe an.

0

Punctaj total criteriu „SUSTENABILITATE“

Maximum 15 puncte

Minimum 10 puncte

4.

COST-EFICIENȚĂ (proiectul prezintă clar rezultatele așteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros)

Maximum 30 de puncte Minimum 21 de puncte

4.1.

Completitudinea bugetului:

a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte și sunt reflectate în alocarea pe activități.

3

b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activități.

1

c) Calculele din bugetul detaliat sunt parțial corecte și sunt parțial reflectate în alocarea pe activități.

0

Nr.

Criterii de selecție

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

4.2.

Detalierea bugetului:

a) Bugetul detaliat este structurat pe unități și costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse.

5

b) Bugetul detaliat este parțial structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor de către aplicant.

3

c) Bugetul detaliat este parțial structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor de către aplicant.

1

d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unități și costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse și nu permite o evaluare a modalității de estimare a costurilor.

0

4.3.

Fundamentarea economico-financiară a costurilor:

a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială.

8

b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

5

c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute parțial de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, și doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

3

d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susținute de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar.

0

4.4.

Modalitatea de estimare a costurilor:

a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței și sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

8

b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu prețurile pieței, dar nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

5

c) Nu toate costurile sunt realiste și în conformitate cu prețurile pieței, și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

3

d) Costurile nu sunt realiste și în conformitate cu prețurile pieței, și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activității/achiziției în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

0

4.5.

Utilizarea eficientă a fondurilor:

a) Este justificată și fundamentată concret și corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși.

6

b) Este insuficient justificată și fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși.

3

c) Nu este justificată și fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanțare sunt corelate cu activitățile și indicatorii propuși.

0

Punctaj total criteriu „COST-EFICIENȚÓ

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

SCOR TOTAL PROIECT

Maximum 100 de puncte

Minimum 70 de puncte

Comentarii evaluator

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.