Ordinul Nr.101 din 02.02.2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul

art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul sănătății și ministrul educației și cercetării științifice emit prezentul ordin.

Articolul I

După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte noi articole , articolele 211-217, cu următorul cuprins:

Articolul 211

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al șefului de secție/secție clinică din unitatea sanitară respectivă.

Articolul 212

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenții și specialiștii prevăzuți la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.

Articolul 213

Structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică prelucrează solicitările și întocmește o adresă de repartiție către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea și o adresă de repartiție către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiștilor aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, întocmește numai adresa de repartiție către secția/secția clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcția de sănătate publică transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție.

Articolul 214

La primirea adreselor de repartiție unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților/specialiștilor adresele de repartiție prevăzute la art. 213, pe care aceștia au obligația să le depună la secția/secția clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfășoară modulul și, după caz, la unitatea angajatoare.

Articolul 215

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenții/specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică.

Articolul 216

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidențiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

Articolul 217

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi și altele asemenea).

Articolul II

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

Articolul III

(1) Pentru Centrul Universitar București, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 și 215 din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor prin rezidențiat și a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul București, care realizează activitățile prevăzute la art. 213.

(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educației și cercetării științifice,

Mihai Sorin Cîmpeanu

ANEXĂ

la regulament

De acord.

CERERE

Subsemnatul (a), ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, cod rezident ........ ................ ................ ........., rezident/specialist în specialitatea ........ ................ ................ ................ ........ ...........,

vă rog să binevoiți a-mi aproba efectuarea stagiului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. din curricula de pregătire în specialitate în perioada ........ ................ ............., în secția/secția clinică ........ ................ ........ ........ pe care o conduceți.

Data

........ ........ ............

Semnătura

........ ........ ............

Domnului prof. univ./conf. univ./șef lucrări dr.,

........ ................ ................ ................ ..............

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.