ORDIN 43 /2015 privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității spitalicești în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani

MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16/03/2015

 

Emis de: Comisia Națională de Acreditare A Spitalelor

Având în vedere: 

    - Referatul Direcției juridice și relații internaționale nr. 52/DJRI din data de 13 martie 2015 aprobat de președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor sub nr. 898/C.V. din data de 13 martie 2015; 

    - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

    - dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

    - Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 21/2015*) privind aprobarea metodologiei de înscriere în procedura de acreditare, planificarea evaluării spitalelor pe cicluri de acreditare, precum și reprogramarea acreditării spitalelor până în trimestrul II 2016; 

────────── 

    *) Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 21/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

────────── 

    - Nota de fundamentare a nivelului taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor, începând cu anul 2015, înregistrată sub nr. 468/C.V. din data de 17 februarie 2015; 

    - propunerea ministrului sănătății formulată prin Adresa nr. NB 1.773 din data de 9 martie 2015, înregistrată la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor sub nr. 897/C.V. din data de 13 martie 2015, 

    în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

    președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin. 

    ART. 1 

    (1) Începând cu anul 2015, cuantumul taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității spitalicești în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani, se calculează după următoarea formulă:

Ta = Th x H, 

    unde: 

    Ta = taxa de acreditare; 

    Th = tariful orar, în sumă de 290 lei, aferent activităților de evaluare în vederea acreditării și monitorizării unităților sanitare cu paturi pentru întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de acreditare; 

    H = numărul orelor necesare realizării activităților din cadrul procesului de evaluare corespunzător fiecărei unități sanitare cu paturi. 

    (2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6. 

    (3) Dovada efectuării plății va fi transmisă de către spital Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor odată cu fișa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Procedurile, standardele și metodologia de acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 972/2010, reprezentând premisa pentru declanșarea vizitei de evaluare în vederea acreditării. 

    ART. 2 

    (1) Pentru perioada de valabilitate a acreditării unui spital, nivelul taxei de reevaluare la cerere, conform art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește având în vedere aceleași criterii ca în cazul taxei de acreditare, în funcție de aspectele de calitate care vor fi supuse reevaluării. 

    (2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6. 

    (3) Solicitantul va transmite Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plății odată cu cererea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declanșarea vizitei de reevaluare. 

    ART. 3 

    Netransmiterea fișei de autoevaluare și neplata taxei de acreditare de către unitățile spitalicești conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a spitalelor implică pierderea ciclului de acreditare, respectiv nesupunerea evaluării unității spitalicești respective în vederea acreditării până în trimestrul II al anului 2016, inclusiv. 

    ART. 4 

    Pentru spitalele planificate să intre în procesul de evaluare în vederea acreditării în cursul anului 2015, care au achitat taxa de acreditare conform metodologiei din Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2014, cu modificările ulterioare, se va proceda la regularizarea nivelului taxei, conform noii metodologii de calcul.

ART. 5 

    Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, spitalele, solicitanții reevaluării prevăzuți la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 6 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet proprie www.conas.gov.ro 

Președintele Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, 

Vasile Cepoi 

București, 13 martie 2015. 

Nr. 43.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.