ORDIN 1948 / 2014 pentru aprobarea Planului național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România

Monitorul Oficial nr. 741 din 10/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății nr. E.N. 559/2013,

    având în vedere prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, aprobată cu modificări prin Legea nr. 359/2013,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrul transporturilor, viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul finanțelor publice, ministrul mediului și schimbărilor climatice, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor externe, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emit următorul ordin:

    CAP. I

    Dispoziții generale

    ART. 1

    Se aprobă Planul național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România, denumit în continuare Plan, prezentat în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Scopul Planului constă în implementarea RSI 2005 în România, în vederea asigurării unui răspuns eficient și oportun în domeniul sănătății publice împotriva răspândirii unor boli care pot afecta sănătatea publică și au potențial de a traversa granițele, cu evitarea interferenței inutile cu traficul și comerțul internațional.

    ART. 3

    Obiectul prezentului plan constă în:

    a) stabilirea măsurilor și activităților desfășurate de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale și de către instituțiile cu atribuții în domeniu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin pentru a răspunde rapid și eficient în cazul apariției unui risc la adresa sănătății publice, la nivel național, sau la o urgență de sănătate publică de importanță internațională care poate avea consecințe asupra populației din țara noastră;

    b) asigurarea conducerii și coordonării unitare a misiunilor comune în vederea gestionării acțiunilor de limitare și înlăturare a riscului pentru sănătatea publică.

    ART. 4

    Asigurarea răspunsului în situația apariției unor riscuri la adresa sănătății publice se realizează în conformitate cu legislația și planurile/protocoalele ce reglementează activitatea în domeniul Sistemului național de management al situațiilor de urgență.

    ART. 5

    Planul are aplicabilitate la nivelul autorităților administrației publice centrale și/sau locale, al structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestora, operatorilor economici și al populației.

    ART. 6

    (1) Autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) vor fi sprijinite de toate autoritățile administrației publice centrale și/sau locale și de operatorii economici în acțiunile ce se vor desfășura pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul prevăzut în anexa nr. 1.

    (2) Autoritățile competente, consiliile județene și locale, alte instituții publice vor asigura, pe domeniul de competență, resursele necesare implementării obiectivelor și acțiunilor ce se întreprind pentru aplicarea la nivel național a RSI 2005.

    CAP. II

    Riscuri identificate, organizarea managementului, coordonarea, conducerea și cooperarea

    ART. 7

    La nivel național, în conformitate cu RSI 2005, pot avea impact major asupra sănătății publice următoarele riscuri:

    a) răspândirea în rândul populației a bolilor transmisibile ce se pot constitui în amenințare pentru sănătatea publică;

    b) producerea unor accidente/incidente cu consecințe radiologice, chimice sau biologice;

    c) introducerea în țară prin punctele de trecere a frontierei de stat a substanțelor radiologice, toxice industriale și periculoase, a agenților biologici și a oricăror substanțe și produse ce pot constitui o amenințare pentru sănătatea publică.

    ART. 8

    La nivel național sunt identificate următoarele cauze ce pot genera dificultăți în organizarea managementului, coordonării, conducerii și cooperării:

    a) reacția cetățenilor la instituirea unor măsuri excepționale care pot duce la apariția unor fenomene grave ce pot afecta ordinea și siguranța publică;

    b) disfuncționalități de comunicare;

    c) asigurarea resurselor umane, materiale și financiare;

    d) deficiențe de cooperare interinstituționale.

    ART. 9

    (1) Managementul și asigurarea funcțiilor de sprijin pentru tipurile de risc prevăzute la art. 7 se repartizează autorităților competente și instituțiilor publice, potrivit legii și reglementărilor din domeniul Sistemului național de management al situațiilor de urgență.

    (2) În cazul producerii unor epidemii, pandemii, epizootii sau panzootii, accidente/incidente cu consecințe radiologice, chimice și biologice, managementul tipului de risc se realizează conform legislației în vigoare și pe baza planurilor de intervenție elaborate de autoritatea competentă, în cooperare cu autoritățile ce asigură funcții de sprijin, precum și a reglementărilor existente la nivel național și local.

    ART. 10

    Coordonarea intervenției revine autorității competente pe baza planurilor de intervenție și a documentelor de cooperare existente, realizându-se în domeniul de competență, prin centrele operative.

    ART. 11

    (1) Conducerea nemijlocită a activităților și acțiunilor specifice se execută, la nivelul fiecărei autorități implicate, de către șefii acestora.

    (2) Comandantul acțiunii desemnat asigură conducerea și coordonarea acțiunilor tuturor forțelor repartizate, precum și raportarea periodică a modului de gestionare a situației.

    (3) Conducerea/Coordonarea acțiunilor și activităților se realizează pentru fiecare situație în parte prin sistemul de comunicații și informatic existent.

    ART. 12

    Transmiterea de date și informații se realizează conform legislației existente în domeniul Sistemului național de management al situațiilor de urgență.

    ART. 13

    Fluxul informațional dintre punctul focal național pentru RSI 2005 și autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005 este prezentat în anexa nr. 2.

    CAP. III

    Atribuțiile autorităților competente

    A. Atribuții generale

    ART. 14

    Autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) și instituțiile publice cu responsabilități în realizarea măsurilor de răspuns îndeplinesc, conform competențelor, următoarele atribuții generale:

    a) elaborează/revizuiesc planurile proprii de acțiune pentru punerea în aplicare a prezentului ordin;

    b) informează punctul focal național despre producerea, în zona de competență, a unui eveniment în domeniul sănătății publice;

    c) asigură, în domeniul de competență, monitorizarea situațiilor apărute, schimbul de date și informații, coordonarea/conducerea acțiunilor forțelor și mijloacelor proprii;

    d) aplică și realizează, în domeniul specific de activitate, sarcinile stabilite prin prezentul ordin și în planurile de acțiune proprii;

    e) asigură managementul activităților specifice tipurilor de risc cu impact major asupra sănătății publice care le-au fost repartizate și îndeplinesc funcțiile de sprijin stabilite;

    f) prevăd în planurile proprii resursele materiale, umane și financiare necesare realizării intervenției;

    g) realizează măsurile de alertare și pregătire a resurselor materiale, umane și financiare prevăzute în planurile de acțiune și în cele de cooperare;

    h) participă, la solicitarea autorității competente, cu resursele materiale, umane și financiare planificate, la limitarea și înlăturarea efectelor, conform domeniului de competență;

    i) coordonează prin comitetele pentru situații de urgență și centrele operative permanente/temporare aplicarea planurile proprii de intervenție;

    j) realizează asigurarea logisticii necesare aplicării planurilor de intervenție;

    k) asigură echipamentele de protecție individuală și produsele biocide necesare în cazul apariției unor evenimente care afectează sănătatea publică, conform recomandărilor Ministerului Sănătății și prevederilor normelor proprii de înzestrare;

    l) asigură monitorizarea bagajelor, mărfurilor, containerelor, mijloacelor de transport, bunurilor și coletelor poștale care pleacă sau sosesc din zonele afectate, astfel încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea publică;

    m) participă, sub coordonarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, la elaborarea planurilor de acțiune la nivel teritorial.

    ART. 15

    La nivel național, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către autoritățile competente.

    ART. 16

    La nivel teritorial, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către fiecare instituție pe baza hotărârii comitetelor județene pentru situații de urgență.

    B. Atribuții specifice

    ART. 17

    Atribuțiile Ministerului Sănătății sunt următoarele:

    a) asigură infrastructura și personalul necesar funcționării în condiții optime a punctului focal național pentru RSI 2005;

    b) asigură rețeaua de instituții și specialiști, la nivel central și local, implicați în supravegherea, raportarea, notificarea, verificarea și răspunsul la un eveniment care poate afecta sănătatea populației și care se poate transmite transfrontalier (personal specializat, laboratoare de analize, echipamente medicale, mijloace de transport adecvate etc.);

    c) desemnează centrele de referință naționale și experții care pot fi contactați în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică menționate la art. 7;

    d) desemnează, la nivel local, unitățile sanitare care vor prelua călătorii de la nivelul porturilor, aeroporturilor și punctelor terestre de intrare în țară, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică menționate la art. 7;

    e) asigură personalul de specialitate necesar pentru inspecția navelor, aeronavelor, precum și a mijloacelor de transport terestru, dacă este cazul;

    f) asigură utilizarea de către personalul sanitar a noilor formulare prevăzute în anexele RSI 2005 (certificatele de control sanitar a navelor, certificatele internaționale de vaccinare);

    g) numește coordonatorul pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în țară, care are obligația de a întocmi, în colaborare cu reprezentanții autorităților competente, planul de contingență al punctului respectiv;

    h) efectuează, după caz, interviul, izolarea, carantinarea și transportul călătorilor suspecți, bolnavi sau care vin dintr-o zonă afectată (conform definiției RSI 2005);

    i) monitorizează periodic la nivelul porturilor și aeroporturilor desemnate:

    1. calitatea apei potabile;

    2. condițiile de igienă din unități de alimentație publică și colectivă, catering, cu excepția condițiilor de siguranța alimentelor;

    3. controlul condițiilor igienico-sanitare din grupurile sanitare;

    4. controlul evacuării deșeurilor solide și lichide;

    5. controlul desfășurării acțiunilor de combatere a vectorilor prin măsuri de dezinfecție, dezinsecție, deratizare;

    6. controlul modului în care se realizează decontaminarea bagajelor, mărfurilor, mijloacelor de transport persoane;

    j) recomandă, conform competențelor, echipamentele de protecție individuală necesare angajaților de la punctele de intrare și produsele biocide care trebuie utilizate, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7;

    k) realizează instruirea pe problemele de sănătate atât a personalului sanitar propriu, cât și a reprezentanților autorităților competente pentru RSI 2005, la nivel local și central;

    l) asigură comunicarea cu autoritățile competente pentru RSI 2005 și transmite recomandări de sănătate publică care implică acțiuni comune, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică prevăzute la art. 7;

    m) asigură prin biroul de presă al ministerului, conform competențelor, informarea populației în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7, și transmite populației, prin mijloace mass-media, recomandări de profilaxie;

    n) în colaborare cu autoritățile competente pe RSI 2005, stabilește procedurile standard de comunicare dintre punctul focal național RSI 2005 și aceste autorități, la nivel central și local, cu autoritățile portuare, aeroportuare și de la nivelul punctelor terestre de intrare în țară;

    o) stabilește procedurile pentru notificarea autorităților competente din punctele de intrare desemnate despre existența unor călători aflați sub observație de sănătate publică;

    p) asigură, la nivel național, managementul răspunsului la producerea unei urgențe de sănătate publică;

    q) coordonează la nivel central și teritorial, prin structurile de specialitate, procesul de elaborare a planurilor de acțiune.

    ART. 18

    Atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:

    a) participă, prin structurile de specialitate, la informarea persoanelor care tranzitează punctele de trecere a frontierei prin afișarea în locuri vizibile a materialelor documentare puse la dispoziție de structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății;

    b) prin structura de specialitate exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, în domeniile de risc prevăzute în prezentul ordin;

    c) inițiază măsuri specifice, de primă urgență, de prevenire/contracarare a unor evenimente, situații ori fenomene grave care pot afecta ordinea și siguranța publică;

    d) asigură, la solicitare, măsuri de restricționare a accesului în zonele/punctele posibil contaminate;

    e) sprijină autoritățile naționale, județene și locale pentru constituirea zonelor de carantină și asigură măsurile de ordine și siguranță publică;

    f) asigură măsurile de limitare a libertății de mișcare, a restricțiilor de deplasare și închidere a punctelor de trecere a frontierei de stat, în condițiile legii, dacă situația o impune;

    g) participă cu personal și mijloace tehnice de specialitate puse la dispoziție de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare IGSU, la identificarea, respectiv la cercetarea zonelor contaminate cu substanțe chimice sau radiologice, sub coordonarea Departamentului pentru situații de urgență, denumit în continuare DSU, cu sprijinul structurilor specializate ale altor instituții cu atribuții în domeniu;

    h) participă, prin DSU și structurile cu atribuții în domeniu, coordonate de acesta, la acțiunile de decontaminare chimică, biologică, radiologică și nucleară a populației, a mijloacelor tehnice, a materialelor și terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei sau situate în zone intens populate, împreună cu structuri specializate ale altor instituții cu atribuții în domeniu;

    i) pune la dispoziție, prin DSU și structurile cu atribuții în domeniu, coordonate de acesta, autospeciale de intervenție la accidente colective și calamități naturale;

    j) prin structurile de specialitate participă la distribuirea către populație a medicamentelor și a ajutoarelor de primă necesitate;

    k) sprijină prin structurile specializate, potrivit competențelor, însoțirea și siguranța coloanelor, navelor contaminate la punctele de intrare desemnate, conform RSI 2005;

    l) la solicitarea Ministerului Sănătății asigură:

    1. transportul persoanelor afectate de un posibil risc major de sănătate publică cu ajutorul autospecialelor SMURD;

    2. personal specializat la realizarea determinării și evaluării efectelor situației;

    3. prin unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie asigură sprijin în vederea acordării asistenței medicale și spații destinate izolării pacienților, în funcție de posibilitățile existente;

    m) asigură, la solicitarea comitetelor pentru situații de urgență, intervenția în folosul populației conform planurilor/ protocoalele de cooperare.

    ART. 19

    Atribuțiile Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt următoarele:

    a) notifică punctului focal național pentru RSI 2005 apariția unor boli care reprezintă un risc înalt pentru sănătatea publică (rabia, influențele animale, febra văii Rift, virusul de West Nile, febra Q, antraxul etc.) sau a altor evenimente de sănătate publică generate de consumul de produse alimentare;

    b) blochează și reține oficial transporturile de produse alimentare sau de animale susceptibile de infectare/contaminare sau bagajele călătorilor în posturile de inspecție la frontieră, conform legislației în vigoare, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu;

    c) aplică legislația specifică în vigoare referitoare la controlul bolilor și al siguranței alimentelor;

    d) desfășoară alte activități de sprijin, potrivit atribuțiilor care îi revin conform legislației în vigoare, în funcție de solicitarea autorităților competente, cu atribuții în domeniu.

    ART. 20

    Atribuțiile Ministerului Apărării Naționale sunt următoarele:

    a) asigură supravegherea personalului propriu și a mărfurilor transportate cu mijloace proprii, pentru detectarea eventualelor riscuri prevăzute la art. 7;

    b) asigură, cu mijloace proprii, transportul persoanelor din rândul personalului propriu, care prezintă boli cu risc major pentru sănătatea publică, către unități sanitare din rețeaua sanitară proprie sau în unități sanitare ale Ministerului Sănătății, după caz;

    c) participă la cercetarea chimică, biologică, radiologică și nucleară cu personal și mijloace tehnice de specialitate, în cazul apariției eventualelor riscuri prevăzute la art. 7 lit. b) - conform funcțiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

    d) participă la acțiunile de decontaminare radioactivă, biologică și chimică a populației, a mijloacelor tehnice, a materialelor și terenurilor afectate, cu materialele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, conform planurilor de intervenție și cooperare aprobate, în cazul apariției eventualelor riscuri prezentate la art. 7 lit. b) - conform funcțiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naționale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004;

    e) la solicitarea Ministerului Sănătății, asigură sprijin pentru asistența medicală și spații destinate izolării pacienților în unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie, în funcție de posibilitățile existente, în cazul apariției eventualelor riscuri prezentate la art. 7.

    ART. 21

    Comisia Națională de Control a Activităților Nucleare notifică punctul focal național pentru RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potențial cu impact asupra stării de sănătate a populației României ori ca urmare a producerii unui incident/accident nuclear sau radiologic pe teritoriul țării sau în afara acesteia.

    ART. 22

    Atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor sunt următoarele:

    a) utilizează aparatura de detecție și identificare a radiațiilor din dotare, prin personalul vamal abilitat;

    b) informează organele abilitate și punctul focal național pentru RSI 2005, în cazul semnalării unui nivel de radiații peste nivelul fondului natural de mediu, conform competențelor;

    c) efectuează controlul de frontieră al mijloacelor de transport și mărfurilor pe baza analizei de risc proprii și a informațiilor primite de la alte instituții;

    d) informează autoritățile naționale responsabile și colaborează cu acestea, conform competențelor, în efectuarea controalelor în materie de securitate a produselor, atunci când, în cadrul controalelor de frontieră efectuate asupra mijloacelor de transport și mărfurilor, sunt identificate cazuri care ar putea constitui o amenințare pentru sănătatea publică;

    e) acordă sprijin, în limita competențelor, în punctele de intrare în țară, în cazul apariției situațiilor de risc pentru sănătatea publică, menționate la art. 7.

    ART. 23

    Atribuțiile Ministerului Transporturilor sunt următoarele:

    a) informează operatorii care își desfășoară activitatea în punctele de intrare desemnate asupra eventualelor pericole de sănătate publică care apar și a măsurilor de răspuns stabilite de Ministerul Sănătății;

    b) în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7, realizează notificarea punctului focal național pentru RSI 2005;

    c) participă la răspuns, în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7, prin integrarea personalului Ministerului Transporturilor în echipe multidisciplinare, mixte, cu reprezentanți ai autorităților competente pentru RSI 2005;

    d) desemnează infrastructura portuară care va servi la accesul navelor pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7;

    e) asigură condiții pentru preluarea și tratarea apelor uzate, a reziduurilor de hidrocarbură și a deșeurilor menajere de la nave;

    f) furnizează la cerere accesul la utilități (energie electrică și apă potabilă);

    g) informează unitățile sanitare sau sanitar-veterinare locale despre apariția unei situații de urgență, medicală sau sanitar-veterinară la nivelul porturilor și aeroporturilor;

    h) afișează în locuri vizibile materialele documentare, de promovare a sănătății, puse la dispoziție de structurile specializate ale Ministerului Sănătății;

    i) asigură, la solicitare, măsuri de restricționare a accesului în zonele posibil contaminate (bacteriologic, chimic, radiologic);

    j) asigură condițiile corespunzătoare pentru călătorii care folosesc terminalele de pasageri din porturi și aeroporturi (aprovizionarea cu apă potabilă, toalete publice etc.);

    k) asigură instalațiile și echipamentele de evacuare a deșeurilor solide și lichide, inclusiv de la navele care acostează în terminal;

    l) asigură un spațiu corespunzător, separat de ceilalți călători, pentru intervievarea și investigarea persoanelor suspecte sau afectate;

    m) angajează echipe dezinfecție-dezinsecție-demuștizare (DDD) pentru decontaminarea avioanelor și a spațiilor din incinta aeroporturilor conform legislației în vigoare;

    n) aplică măsurile recomandate pentru dezinfectarea, dezinsecția, deratizarea sau altă măsură de tratare a bagajelor călătorilor și a spațiilor de depozitare, atunci când este cazul;

    o) atribuțiile Ministerului Transporturilor se exercită prin administratorii punctelor de intrare desemnate să îndeplinească cerințele RSI 2005.

    ART. 24

    Atribuțiile Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice sunt următoarele:

    a) aplică măsurile profilactice, din aria de competență, recomandate de autoritățile competente, pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă datorită poluării mediului;

    b) notifică punctul focal național RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potențial cu impact asupra stării de sănătate a populației României, ca urmare a producerii unui incident/accident cu potențial de contaminare chimică, nucleară sau radiologică a mediului, pe teritoriul țării sau în afara acesteia, în vecinătatea granițelor naționale.

    ART. 25

    Atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe sunt următoarele:

    a) notifică punctul focal național al RSI 2005 în legătură cu orice eveniment potențial sau actual, semnalat pe plan extern, cu impact asupra stării de sănătate a populației României;

    b) sprijină informarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din România asupra apariției situațiilor cu risc la adresa sănătății publice, precum și asupra recomandărilor emise de Ministerul Sănătății;

    c) monitorizează și avertizează cetățenii români, prin instrumente de informare specifice, cu privire la posibilele pericole cu caracter de fenomen (epidemii, pandemii etc.) din țări terțe;

    d) participă la activitățile de desemnare a punctelor de intrare non-UE prin proceduri de natură diplomatică pentru asigurarea reciprocității capacităților necesare în punctele comune de frontieră cu statele vecine implicate.

    ART. 26

    (1) Punctele de intrare desemnate să îndeplinească cerințele RSI 2005 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

    (2) Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare desemnate sunt stabilite în anexa nr. 4.

    (3) Coordonatorii pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în țară asigură elaborarea, în colaborare cu reprezentanții autorităților competente și ai administratorilor punctelor respective, a planurilor de contingență pentru toate tipurile de riscuri menționate la art. 7. Planurile de contingență vor include în mod obligatoriu resursele materiale și umane care se asigură de administratorul punctului de intrare, precum și cele care se asigură de către autoritățile competente, în baza atribuțiilor ce le revin conform legii și a prezentului ordin, astfel încât să se asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute în anexa nr. 4 pentru punctele de intrare desemnate.

    CAP. IV

    Dispoziții finale

    ART. 27

    (1) Planul prezentat în anexa nr. 1 poate fi modificat și/sau completat, cu acordul părților semnatare a prezentului ordin. Modificarea prevederilor cuprinse în Plan se propune Ministerului Sănătății de către autoritățile competente, în cazul în care apar schimbări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern.

    (2) Reprezentanții legali ai autorităților implicate în gestionarea măsurilor de răspuns sunt responsabili de punerea în aplicare a prezentului ordin.

    ART. 28

    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 29

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

                            p. Ministrul sănătății,

                                 Dorel Săndesc,

                                secretar de stat

                  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

                      regionale și administrației publice,

                                Shhaideh Sevil,

                                secretar de stat

                  p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii

                             și dezvoltării rurale,

                                 George Turtoi,

                                secretar de stat

                 Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

                                 Attila Korodi

                        p. Ministrul afacerilor externe,

                                Radu Podgorean,

                                secretar de stat

                Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

                                 Gabriel Oprea

                         p. Ministrul transporturilor,

                     Virgil Dragoș Titea, secretar de stat

                         Ministrul finanțelor publice,

                              Ioana-Maria Petrescu

                         Ministrul apărării naționale,

                                  Mircea Dușa

                 p. Președintele Autorității Naționale Sanitare

                  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

                              Csutak Nagy Laszlo,

                              subsecretar de stat

                   p. Președintele Comisiei Naționale pentru

                       Controlul Activităților Nucleare,

                                Daniel Ionescu,

                                secretar general

    ANEXA 1

                                PLANUL NAȚIONAL

                    de implementare a Regulamentului sanitar

                    internațional 2005 (RSI 2005) în România

┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │              │                   │     │ Autoritatea │             │
│crt.│     Acțiunea      │    Mod de implementare      │ Termen │ competentă │             │
│  │              │                   │     │ responsabilă │    Observații    │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Desemnarea punctului focal │Desemnare prin hotărâre de Guvern  │     │       │Realizat prin art. 2 din │
│  │național pentru Regulamentul│                   │     │       │Hotărârea Guvernului nr. │
│  │sanitar internațional 2005 │                   │     │       │758/2009 pentru punerea │
│  │(RSI 2005) în cadrul    │                   │     │       │în aplicare a      │
│  │Institutului Național de  │                   │     │       │Regulamentului sanitar  │
│  │Sănătate Publică      │                   │     │       │internațional 2005    │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Adoptarea noului sistem de │Extinderea controlului efectuat pe  │     │       │Realizat prin includerea │
│  │control complex al stării  │nave asupra tuturor parametrilor care│     │       │RSI 2005 în legislația  │
│  │de igienă a navei prevăzut │concură la starea de igienă a navei │     │       │națională        │
│  │de RSI 2005         │(alimente, apă potabilă, deșeuri   │     │       │             │
│  │              │menajere sau de altă natură, ape   │     │       │             │
│  │              │uzate, cabinet medical sau izolator │     │       │             │
│  │              │etc.) și menționați în Certificatul │     │       │             │
│  │              │de sanitație al navei prevăzut la  │     │       │             │
│  │              │anexa III a RSI 2005         │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Elaborarea unor ghiduri de │Elaborarea unor ghiduri de control al│ 2014  │Ministerul  │             │
│  │control al stării de igienă │stării de igienă a navelor și    │     │Sănătății   │             │
│  │a navelor și aeronavelor  │aeronavelor conform recomandărilor  │     │       │             │
│  │              │Organizației Mondiale a Sănătății,  │     │       │             │
│  │              │aprobate și promovate prin ordin de │     │       │             │
│  │              │ministru               │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 4 │Asigurarea personalului   │Încadrarea cabinetelor medicale de  │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │calificat necesar      │frontieră maritime și fluviale cu  │     │Sănătății   │             │
│  │controlului complex al   │personal calificat pentru inspecția │     │       │             │
│  │stării de igienă a navelor │stării de sănătate a echipajului și a│     │       │             │
│  │              │stării de igienă a navelor      │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 5 │Eliberarea noilor      │Înlocuirea vechilor certificate de  │     │       │             │
│  │certificate de control   │deratizare cu noile certificate de  │     │       │             │
│  │sanitar al navei prevăzute │scutire de la controlul sanitar al  │     │       │             │
│  │de RSI 2005         │navei/certificate de control sanitar │     │       │             │
│  │              │al navei, prevăzute în anexa III a  │     │       │             │
│  │              │RSI 2005               │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 6 │Evaluarea și armonizarea  │Elaborare ordin de ministru     │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │tarifelor percepute pentru │                   │     │Sănătății   │             │
│  │eliberarea certificatelor de│                   │     │       │             │
│  │control sanitar al navei cu │                   │     │       │             │
│  │tarifele percepute de țările│                   │     │       │             │
│  │din zonă          │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 7 │Înlocuirea vechilor     │Utilizarea noilor certificate    │Permanent │Ministerul  │             │
│  │certificate internaționale │internaționale de vaccinare sau   │     │Sănătății   │             │
│  │de vaccinare contra febrei │profilaxie prevăzute în anexa VI a  │     │       │             │
│  │galbene cu noile certificate│RSI 2005               │     │       │             │
│  │internaționale de vaccinare │                   │     │       │             │
│  │sau profilaxie prevăzute de │                   │     │       │             │
│  │RSI 2005          │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 8 │Inițiative legislative   │Se va concretiza prin:        │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │pentru armonizarea     │a) actualizarea ordinului      │     │Sănătății   │             │
│  │legislației sanitare    │Ministerului Sănătății privind alerta│     │       │             │
│  │naționale cu RSI 2005:   │în bolile transmisibile;       │     │       │             │
│  │- supraveghere;       │b) elaborarea actelor normative   │     │       │             │
│  │- notificare;        │privind măsurile de izolare,     │     │       │             │
│  │- verificare;        │carantină, examinare;        │     │       │             │
│  │- răspuns prompt și eficace.│c) elaborarea unor proceduri standard│     │       │             │
│  │              │referitoare la: raportarea      │     │       │             │
│  │              │evenimentelor de sănătate publică,  │     │       │             │
│  │              │evaluarea informațiilor și stabilirea│     │       │             │
│  │              │criteriilor care definesc o urgență │     │       │             │
│  │              │de sănătate publică cu importanță  │     │       │             │
│  │              │internațională.           │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 9 │Inițiative legislative ale │Elaborarea de acte normative necesare│ 2014  │Toate     │             │
│  │autorităților competente  │implementării RSI 2005        │     │autoritățile │             │
│  │pentru armonizarea     │                   │     │competente  │             │
│  │legislației specifice cu  │                   │     │pentru    │             │
│  │RSI 2005          │                   │     │implementarea │             │
│  │              │                   │     │RSI 2005   │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 10 │Implementarea măsurilor   │Punerea în aplicare a măsurilor   │ 2014  │Toate     │             │
│  │prevăzute de inițiativele  │legislative prevăzute de legislația │     │autoritățile │             │
│  │legislative ale       │specifică RSI 2005          │     │competente  │             │
│  │autorităților competente de │                   │     │       │             │
│  │armonizare a RSI 2005 cu  │                   │     │       │             │
│  │legislația din țara noastră │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 11 │Autorizarea porturilor care │                   │     │       │             │
│  │pot emite certificate de  │                   │     │       │             │
│  │sanitație a navelor     │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 12 │Asigurarea punerii în    │Se va realiza prin:         │ 2014  │Toate     │             │
│  │aplicare a prevederilor   │a) desemnarea de către autoritățile │     │autoritățile │             │
│  │RSI 2005 referitoare la   │competente a instituțiilor din    │     │competente  │             │
│  │rolul autorităților     │subordine care răspund de realizarea │     │       │             │
│  │competente (art. 22 din   │măsurilor prevăzute la art. 22 din  │     │       │             │
│  │RSI 2005)          │RSI 2005;              │     │       │             │
│  │              │b) asigurarea infrastructurii    │     │       │             │
│  │              │necesare, a personalului și a    │     │       │             │
│  │              │mijloacelor financiare necesare.   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 13 │Asigurarea punerii în    │Se va realiza prin:         │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │aplicare a prevederilor   │a) desemnarea de către Ministerul  │     │Sănătății, în │             │
│  │RSI 2005 referitoare la   │Sănătății a autorităților sanitare  │     │colaborare cu │             │
│  │măsurile sanitare la sosire │responsabile de punerea în aplicare a│     │autoritățile │             │
│  │și la plecare (art. 23 din │prevederilor RSI 2005 referitoare la │     │competente  │             │
│  │RSI 2005)          │măsurile sanitare la sosire și la  │     │       │             │
│  │              │plecare (art. 23 din RSI 2005);   │     │       │             │
│  │              │b) asigurarea infrastructurii, a   │     │       │             │
│  │              │personalului și a mijloacelor    │     │       │             │
│  │              │financiare necesare;         │     │       │             │
│  │              │c) încheierea de protocoale cu    │     │       │             │
│  │              │autoritățile competente care asigură │     │       │             │
│  │              │funcții de sprijin pentru măsurile  │     │       │             │
│  │              │inițiate de Ministerul Sănătății.  │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 14 │Asigurarea punerii în    │Se va realiza prin:         │ 2014  │Autoritățile │             │
│  │aplicare a prevederilor   │a) desemnarea de către autoritățile │     │competente  │             │
│  │RSI 2005 referitoare la   │competente a instituțiilor din    │     │       │             │
│  │mijloacele de transport și │subordine care răspund de controlul │     │       │             │
│  │la operatorii de mijloace de│riscului pentru sănătatea publică  │     │       │             │
│  │transport (art. 24, 25, 26, │reprezentat de mijloacele de     │     │       │             │
│  │27, 28 din RSI 2005)    │transport, asigurarea controlului  │     │       │             │
│  │              │stării de sanitație a mijloacelor de │     │       │             │
│  │              │transport, decontaminarea,      │     │       │             │
│  │              │dezinfecția, deratizarea, atunci   │     │       │             │
│  │              │când este cazul;           │     │       │             │
│  │              │b) asigurarea infrastructurii    │     │       │             │
│  │              │necesare, a personalului și a    │     │       │             │
│  │              │mijloacelor financiare, contractarea │     │       │             │
│  │              │serviciilor necesare cu firme de   │     │       │             │
│  │              │profil;               │     │       │             │
│  │              │c) asigurarea legăturii cu operatorii│     │       │             │
│  │              │de mijloace de transport;      │     │       │             │
│  │              │d) încheierea de protocoale între  │     │       │             │
│  │              │autoritățile competente.       │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 15 │Asigurarea punerii în    │Se va realiza prin:         │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │aplicare a prevederilor   │a) desemnarea de către Ministerul  │     │Sănătății, în │             │
│  │RSI 2005 referitoare la   │Sănătății a autorităților sanitare  │     │colaborare cu │             │
│  │călători (art. 30, 31, 32  │responsabile de punerea în aplicare a│     │autoritățile │             │
│  │din RSI 2005)        │prevederilor RSI 2005 referitoare la │     │competente  │             │
│  │              │călători;              │     │       │             │
│  │              │b) asigurarea infrastructurii, a   │     │       │             │
│  │              │personalului și a mijloacelor    │     │       │             │
│  │              │financiare necesare;         │     │       │             │
│  │              │c) încheierea de protocoale cu    │     │       │             │
│  │              │autoritățile competente care asigură │     │       │             │
│  │              │funcții de sprijin pentru măsurile  │     │       │             │
│  │              │inițiate de Ministerul Sănătății.  │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 16 │Asigurarea punerii în    │Se va realiza prin:         │ 2014  │Autoritățile │             │
│  │aplicare a prevederilor   │a) desemnarea de către autoritățile │     │competente  │             │
│  │RSI 2005 referitoare la   │competente a instituțiilor din    │     │       │             │
│  │containere și zone de    │subordine care răspund de starea de │     │       │             │
│  │încărcare a containerelor  │igienă a zonelor de încărcare a   │     │       │             │
│  │(art. 34 din RSI 2005)   │containerelor;            │     │       │             │
│  │              │b) desemnarea de către autoritățile │     │       │             │
│  │              │competente a instituțiilor din    │     │       │             │
│  │              │subordine care răspund de inspecția │     │       │             │
│  │              │privind starea sanitară a      │     │       │             │
│  │              │containerelor și a zonelor de    │     │       │             │
│  │              │încărcare a acestora;        │     │       │             │
│  │              │c) asigurarea infrastructurii    │     │       │             │
│  │              │necesare, a personalului și a    │     │       │             │
│  │              │mijloacelor financiare, contractarea │     │       │             │
│  │              │serviciilor necesare cu firme de   │     │       │             │
│  │              │profil;               │     │       │             │
│  │              │d) asigurarea legăturii cu operatorii│     │       │             │
│  │              │de mijloace de transport;      │     │       │             │
│  │              │e) încheierea de protocoale între  │     │       │             │
│  │              │autoritățile competente.       │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 17 │Stabilirea la nivelul    │Identificarea la nivelul porturilor │ 2014  │Toate     │             │
│  │porturilor și aeroporturilor│și aeroporturilor desemnate a    │     │autoritățile │             │
│  │desemnate a unui coordonator│autorităților competente pentru   │     │competente  │             │
│  │pentru activitățile de   │implementarea măsurilor de răspuns la│     │       │             │
│  │sănătate publică necesare în│apariția unei urgențe de sănătate  │     │       │             │
│  │cazul apariției riscurilor │publică și nominalizarea       │     │       │             │
│  │la adresa sănătății publice │coordonatorului acestor măsuri    │     │       │             │
│  │prezentate în art. 7 din  │conform recomandărilor din art. 2 al │     │       │             │
│  │ordin            │anexei IB la RSI 2005        │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 18 │Desemnarea comitetului de  │Desemnare prin ordin de ministru   │ 2014  │Toate     │             │
│  │experți al fiecărei     │                   │     │autoritățile │             │
│  │autorități competente, la  │                   │     │competente  │             │
│  │care se va apela pentru   │                   │     │       │             │
│  │implementarea RSI 2005,   │                   │     │       │             │
│  │precum și în cazul apariției│                   │     │       │             │
│  │riscurilor la adresa    │                   │     │       │             │
│  │sănătății publice prezentate│                   │     │       │             │
│  │în art. 7 din ordin     │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 19 │Desemnarea reprezentanților │Desemnare prin decizie internă    │     │Toate     │realizat         │
│  │autorităților competente  │                   │     │autoritățile │             │
│  │responsabili de       │                   │     │competente  │             │
│  │implementarea RSI 2005 în  │                   │     │       │             │
│  │România (conform art. 4   │                   │     │       │             │
│  │alin. (1) din Hotărârea   │                   │     │       │             │
│  │Guvernului nr. 758/2009)  │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 20 │Desemnarea centrelor de   │Desemnare prin ordin de ministru   │ 2014  │Ministerul  │             │
│  │vaccinare contra febrei   │                   │     │Sănătății   │             │
│  │galbene de pe teritoriul  │                   │     │       │             │
│  │României conform      │                   │     │       │             │
│  │prevederilor anexei nr. VII │                   │     │       │             │
│  │la RSI 2005         │                   │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 21 │Organizarea de consultări  │Organizarea de consultări cu țările │ 2014  │Toate     │             │
│  │cu țările vecine pe tema  │vecine pentru stabilirea utilităților│     │autoritățile │             │
│  │implementării RSI 2005 la  │pe care le poate dezvolta fiecare  │     │competente  │             │
│  │granițele comune      │țară la nivelul granițelor comune și │     │       │             │
│  │              │care ar putea fi folosite în comun în│     │       │             │
│  │              │cazul apariției unor evenimente de  │     │       │             │
│  │              │sănătate publică           │     │       │             │
├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ 22 │Asigurarea punerii în    │Încheierea de protocoale între    │ 2014  │Toate     │             │
│  │aplicare a prevederilor   │autoritățile competente prin care  │     │autoritățile │             │
│  │art. 4 din RSI 2005 și   │punctul focal național pentru    │     │competente  │             │
│  │art. 3 din Hotărârea    │RSI 2005 să fie informat în timp real│     │       │             │
│  │Guvernului nr. 758/2009   │în legătură cu orice incident/    │     │       │             │
│  │              │accident nuclear, chimic, biologic  │     │       │             │
│  │              │sau alt eveniment de origine     │     │       │             │
│  │              │necunoscută             │     │       │             │
└────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────────────┘

ANEXA 2

                         SCHEMA FLUXULUI INFORMAȚIONAL

                conform Hotărârii Guvernului nr. 758/2009 pentru

        punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005

--------------

    NOTĂ(CTCE)

    Schema Fluxului Informațional se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 741 din 10 octombrie 2014, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

    ANEXA 3

                              PUNCTELE DE INTRARE

                     desemnate să îndeplinească cerințele

                   Regulamentului sanitar internațional 2005

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Tipul punctului de intrare desemnat │      Amplasare         │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│        1           │        2           │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Port maritim              │Constanța               │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Port fluvial              │- Drobeta-Turnu Severin        │
│                    │- Galați               │
│                    │- Tulcea               │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Aeroport                │Aeroportul Internațional Henry Coandă │
│                    │București               │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

ANEXA 4

       Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare

                        desemnate, conform prevederilor

              Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005)

    Cerințe permanente

    1. Să dispună de servicii medicale încadrate cu personal instruit, capabil să detecteze, să izoleze, să diagnosticheze și să orienteze pasagerii bolnavi spre serviciile de specialitate.

    2. Să dispună de echipamentele medicale necesare pentru realizarea cerințelor de la pct. 1.

    3. Să dispună de mijloace de transport sanitar echipate corespunzător și cu personalul aferent.

    4. Să dispună de personal instruit care să asigure controlul vectorilor la nivelul punctelor de trecere (cala avioanelor, navelor, a clădirilor și ariilor adiacente acestora, bagaje, încărcătură transportată).

    5. Să dispună de personal instruit care să asigure inspecția mijloacelor de transport și a încărcăturilor acestora.

    6. Să asigure apa potabilă pentru călători și rezerva de apă potabilă pentru avioane și nave.

    7. Să asigure colectarea și predarea către unități autorizate a deșeurilor rezultate în urma activităților desfășurate la nivelul punctelor de trecere a frontierei, în vederea neutralizării și eliminării acestora.

    8. Să asigure servicii sigure de catering pentru avioane și nave.

    9. Să dispună de grupuri sanitare cu posibilități de spălare a mâinilor cu apă potabilă pentru pasageri, pentru personalul navigant și pentru cel administrativ.

    10. Să dispună de birouri dotate corespunzător cu telefon, fax, computere conectate la internet, pentru personalul tehnic care desfășoară activitățile mai sus menționate.

    11. Să se prevadă anual, în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei, resursele financiare necesare măsurilor aplicabile, pentru situațiile menționate la art. 7 din ordin.

    Cerințe necesare pentru a răspunde la pericolele pentru sănătatea publică menționate la art. 7 din ordin

    În plus față de cerințele permanente:

    1. Să dețină planurile de contingență pentru toate tipurile de pericole pentru sănătatea publică (CBRN) menționate la art. 7 din ordin.

    2. Să aibă desemnat coordonatorul pentru pregătirea răspunsului pentru eventualele pericole pentru sănătatea publică menționate la art. 7 din ordin.

    3. Să aibă desemnate autoritățile locale, responsabile cu RSI 2005, care vor acționa în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică, menționate la art. 7 din ordin și punctele de contact care vor fi activate la nevoie.

    4. Să asigure spațiile necesare, separate de restul călătorilor, pentru interviul persoanelor suspecte sau bolnave.

    5. Să asigure spațiile necesare carantinării persoanelor suspecte sau bolnave, până la evacuarea acestora la o unitate specializată, dotate cu grupuri sanitare proprii, apă potabilă și căi de acces separate de fluxul obișnuit de pasageri.

    6. Să asigure evaluarea și tratamentul bolnavilor/animalelor afectate (conform definiției RSI 2005) de către unități sanitare sau sanitar-veterinare specializate, prin protocoale (alte prevederi legislative sau de ordine internă) care să permită izolarea și tratamentul acestora.

    7. Să poată asigura evaluarea diferitelor încărcături, colete poștale, alte bunuri transportate de către specialiști în domeniu și neutralizarea agenților biologici, chimici sau radiologici dacă este cazul, prin existența unor protocoale sau alte prevederi legislative sau de ordine internă.

    8. Să posede echipe desemnate pentru controlul intrării/plecării pasagerilor în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7 din ordin.

    9. Să asigure echipamentele de protecție, dispozitivele pentru efectuarea dezinfecției, dezinsecției, deratizării (DDD), și echipele desemnate care vor acționa în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7 din ordin.

    10. Să asigure mijloacele de transport, echipamentele de protecție, tărgile, pentru personalul care va asigura transferul pasagerilor suspecți sau bolnavi în cazul apariției pericolelor pentru sănătatea publică menționate la art. 7 din ordin.

    11. Aeroportul desemnat ca punct de intrare trebuie să aibă desemnate zone pentru izolarea aeronavelor și bagajelor până la finalizarea anchetei epidemiologice și a procedurilor DDD.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.