ORDIN 1120 / 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial nr. 727 din 03/10/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.037/2014 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

    având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. I

    Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.

    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie."

    2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

    3. În anexa nr. 3, după poziția nr. 80 se introduc zece noi poziții, pozițiile nr. 81-90, prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

    *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul sănătății,

                    Francisk Iulian Chiriac,

                        secretar de stat

    București, 30 septembrie 2014.

    Nr. 1.120.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.