eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Mall  |  Anunturi  Contact

Legislație medicală

 

ORDIN privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010*) ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la  Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați. UMF Targu Mures ( detalii )

Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. ( detalii )

Proiect ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012. ( detalii )

ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora. ( detalii )

P R O I E C T Ordonanță de Urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. ( detalii )

Ordinul 125 din 9 februarie 2012 (Ordinul 125/2012) privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. ( detalii )

Decizia 15 din 21 ianuarie 2012 (Decizia 15/2012) privind componenta Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. ( detalii )

Decizia 21 din 11 februarie 2012 (Decizia 21/2012) pentru completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. ( detalii )

Ordin Nr. 25/30.01.2012-reguli validare cazuri spitalizate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. ( detalii )

Ordinul 81 din 31 ianuarie 2012 (Ordinul 81/2012) privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanta cu casele de asigurari de sanatate pentru anul 2012. ( detalii )

Ordin nr. 24-30.01.2012-formulare unice pe țară pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special. ( detalii )

Ordinul 48 din 20 ianuarie 2012 (Ordinul 48/2012) pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2012, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. ( detalii )

P R O I E C T de L E G E Pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, și farmacie,  sesiunea 25 martie 2012 pentru locurile și posturile ramase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011. ( detalii )

ORDIN Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viată sănătos. ( detalii )

Proiect de Hotărâre privind  ocuparea posturilor vacante din sistemul sanitar. ( detalii )

ORDIN pentru aprobarea componentei nominale si a modului de functionare ale Comisiei superioare medico-legale de pe lângă Institutul National de Medicină Legal㠓Mina Minovici” Bucuresti, precum si a componentei nominale si a modului de functionare ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare. ( detalii )

Proiect de Ordinul 1793 din 30 decembrie 2011 (Ordinul 1793/2011) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta. ( detalii )

Ordinul 952 din 22 decembrie 2011 (Ordinul 952/2011) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. ( detalii )

Ordinul 951 din 22 decembrie 2011 (Ordinul 951/2011)pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. ( detalii )

ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATE ( detalii )

Ordinul 1768 din 28 decembrie 2011 (Ordinul 1768/2011) privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. ( detalii )

ORDIN nr. 952 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ( detalii )

Lista medicamentelor 2012 de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2012, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului 1389/2010 - Anexele 1-40. ( detalii )

Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România. ( detalii )

DECIZIE 58 din 19 noiembrie 2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România. ( detalii )

Ordinul 1371 din 22 septembrie 2011 (Ordinul 1371/2011) pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară. ( detalii )

Ce prevede Codul muncii pentru angajați, în ceea ce privește concediile de odihnă: ( detalii )

Ordonanta de urgenta 103 din 25 noiembrie 2011 (OUG 103/2011) pentru reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii. ( detalii )

Legea 220 din 28 noiembrie 2011 (Legea 220/2011) pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. ( detalii )

Proiect Legea Sanatatii noiembrie 2011. ( detalii )

Ordinul 1577 din 18 noiembrie 2011 (Ordinul 1577/2011) privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. ( detalii )

PRESEDINTELE ROMÂNIEI - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical. ( detalii )

Hotararea 23 din 12 octombrie 2011 (Hotararea 23/2011) privind numirea a 3 membri ai Adunarii reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. ( detalii )

Ordin Nr. 819 din 13.10.2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. ( detalii )

ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012. MINISTERUL SĂNĂTĂTII - Nr. 1.422 din 10 octombrie 2011, CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 746 din 22 septembrie 2011. ( detalii )

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Ordonanta de urgenta 73 din 7 septembrie 2011 (OUG 73/2011) pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. ( detalii )

Ordinul 1226 din 29 iulie 2011 (Ordinul 1226/2011) privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011. ( detalii )

Ordinul 1225 din 29 iulie 2011 (Ordinul 1225/2011) pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. ( detalii )

Ordin 723 din 31.08.2011 privind evaluarea satisfactiei asiguratilor diagnosticati cu anumite boli cronice. ( detalii )

Ordinul 724 din 31 august 2011 (Ordinul 724/2011) pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. ( detalii )

Ordinul 1237 din 8 august 2011 (Ordinul 1237/2011) privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010. ( detalii )

Proiect de L E G E privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator. ( detalii )

Decizia 5 din 15 iulie 2011 (Decizia 5/2011) privind stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale. ( detalii )

Ordinul 1234 din 3 august 2011 (Ordinul 1234/2011) privind instituirea metodologiei de raportare on-line in Registrul unic de vaccinari. ( detalii )

Ordinul 1229 din 1 august 2011 (Ordinul 1229/2011) privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale. ( detalii )

Ordinul 610 din 19 iulie 2011 (Ordinul 610/2011) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. ( detalii )

Ordinul 649 din 29 iulie 2011 (Ordinul 649/2011) privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. ( detalii )

Ordinul 1137 din 4 iulie 2011 (Ordinul 1137/2011) privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011. ( detalii )

Hotararea 681 din 29 iunie 2011 (Hotararea 681/2011) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. ( detalii )

Proiect ORDONANȚA GUVERNULUI pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia. ( detalii )

Ordinul 1221 din 28 iulie 2011 (Ordinul 1221/2011) pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. ( detalii )

Ordinul 615 din 21 iulie 2011 (Ordinul 615/2011) privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010. ( detalii )

Decizia 31 din 18 iunie 2011 (Decizia 31/2011) privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. ( detalii )

Legislatie medicala 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 


laAnunt.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014