Legislație medicală

 

ORDIN 255 / 2014 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificați ai Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării, în primul ciclu de acreditare 2011-2015 detalii )

ORDIN 1121 / 2014 privind acreditarea unității sanitare Spitalul "Sf. Constantin" Brașov pentru activitatea de prelevare de organe, țesuturi și celule detalii )

ORDIN 243 / 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificați de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, precum și al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale detalii )

ORDIN 249 / 2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014 detalii )

ORDIN 972 / 2014 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 "Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule", finanțată prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității" detalii )

ORDIN 831 / 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detalii )

ORDIN 1073 / 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România detalii )

ORDIN 1047 / 2014  privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerințele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.763/2007 detalii )

ORDIN nr. 1.072 din 15 septembrie 2014 privind repartizarea ambulanțelor achiziționate de Ministerul Sănătății pentru serviciile județene de ambulanță detalii )

ORDIN nr. 207 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi detalii )

ORDIN nr. 206 din 15 septembrie 2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor detalii )

ORDIN nr. 1.041 din 5 septembrie 2014 privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicație informatică, a informațiilor referitoare la infrastructură și dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice detalii )

ORDIN nr. 1.018 din 3 septembrie 2014 privind aprobarea Condițiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanță, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente detalii )

ORDIN nr. 984 din 26 august 2014 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obținerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriție și dietetică și Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014 detalii )

HOTĂRÂRE nr. 753 din 28 august 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare și achiziția de mobilier la Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Pantelimon" detalii )

HOTĂRÂRE nr. 717 din 26 august 2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume detalii )

ORDIN nr. 983 din 26 august 2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant detalii )

ORDIN nr. 959 din 21 august 2014 pentru modificarea și completarea anexelor nr. I și IV la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora detalii )

ORDIN nr. 776 din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

 

ORDIN nr. M.89 din 18 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale detalii )

ORDIN nr. 926 din 12 august 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate detalii )

ORDIN nr. 912 din 1 august 2014 pentru modificarea art. 13 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 detalii )

ORDIN nr. 888 din 25 iulie 2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman detalii )

HOTĂRÂRE nr. 614 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Chișinău la 21 iulie 2014, de modificare a Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la București la 3 decembrie 2010 detalii )

ORDIN nr. 860 din 22 iulie 2014 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale detalii )

ORDIN nr. 880 din 24 iulie 2014 privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice detalii )

ORDIN nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac detalii )

ORDONANȚĂ nr. 4 din 23 iulie 2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative detalii )

HOTĂRÂRE nr. 599 din 23 iulie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar detalii )

ORDIN nr. 854 din 17 iulie 2014 privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane și utilizatori de celule reproductive, acordată Societății Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L. - Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic detalii )

LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar detalii )

ORDIN nr. 683 din 11 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern și a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătății detalii )

ORDIN nr. 103 din 2 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Monitorizarea, Controlul operațional și Inspecția activității serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU detalii )

ORDIN nr. 486 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special detalii )

ORDIN nr. 148 din 25 iunie 2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi detalii )

ORDIN nr. 474 din 27 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013 detalii )

ORDIN nr. 772 din 30 iunie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România detalii )

ORDIN nr. 748 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale detalii )

ORDIN nr. 773 din 30 iunie 2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 detalii )

ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative detalii )

HOTĂRÂRE nr. 38 din 24 iunie 2014 cu privire la Cartea verde a Comisiei privind sănătatea mobilă ("m-sănătatea") - COM (2014) 219 final detalii )

ORDIN nr. 747 din 23 iunie 2014 privind acreditarea unității sanitare Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru activitatea de prelevare de organe, țesuturi și celule detalii )

ORDIN nr. 751 din 24 iunie 2014 privind acreditarea unității sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activitățile de bancă de celule stem hematopoietice centrale și din sângele periferic (procesare, conservare și stocare), prelevare și transplant de celule stem hematopoietice centrale și din sângele periferic detalii )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii )

ORDIN nr. 720 din 19 iunie 2014 privind înființarea Comitetului național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei detalii )

Legislatie medicala 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1