Legislație medicală

 

ORDIN nr. 746 din 23 iunie 2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013 detalii )

ORDIN nr. 727 din 19 iunie 2014 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență detalii )

ORDIN nr. 93 din 24 iunie 2014 privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte profesionale, precum și ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcții detalii )

ORDIN nr. 700 din 16 iunie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România detalii )

ORDIN nr. 723 din 19 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

ORDIN nr. 657 din 5 iunie 2014 privind înființarea și funcționarea Registrului național de hepatopatii virale detalii )

HOTĂRÂRE nr. 479 din 11 iunie 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume detalii )

HOTĂRÂRE nr. 445 din 28 mai 2014 privind aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2014 detalii )

ORDIN nr. 656 din 4 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu detalii )

 

ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi detalii )

ORDIN nr. 613 din 29 mai 2014 pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene detalii )

ORDIN nr. 556 din 14 mai 2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.260/1.390/2013 detalii )

ORDIN nr. 642 din 30 mai 2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

ORDIN nr. 358 din 29 mai 2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 detalii )

ORDIN nr. 621 din 30 mai 2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

ORDIN nr. 620 din 30 mai 2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

HOTĂRÂRE nr. 449 din 28 mai 2014 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2014-2016 detalii )

ORDIN nr. 626 din 30 mai 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate detalii )

ORDIN nr. 622 din 30 mai 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate detalii )

Ordin 619/360/05/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015 detalii )

ORDIN nr. 573 din 21 mai 2014 privind modificarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 613/2013 detalii )

 

ORDIN nr. 329 din 15 mai 2014 privind testarea cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă detalii )

HOTĂRÂRE nr. 414 din 20 mai 2014 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul sănătății și al științei medicale între Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Irak, semnat la București la 22 noiembrie 2013 detalii )

ORDIN nr. 288 din 5 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate detalii )

HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

ORDIN nr. 512 din 8 mai 2014 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiții publice al Ministerului Sănătății și de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiții unităților publice din rețeaua Ministerului Sănătății detalii )

HOTĂRÂRE nr. 389 din 13 mai 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate detalii )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății detalii )

ORDIN nr. 220 din 12 mai 2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile și pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013 detalii )

ORDIN nr. 538 din 13 mai 2014 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap detalii )

LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii )

ORDIN nr. 286 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condițiilor și documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relații contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate detalii )

ORDIN nr. 519 din 9 mai 2014 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare și a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, cu sau fără contribuție personală detalii )

HOTĂRÂRE nr. 366 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 detalii )

 

ORDIN nr. 493 din 5 mai 2014 privind condițiile de exercitare de către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operațional și a inspecției activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU și pentru aprobarea modalităților și procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanță și UPU/CPU detalii )

ORDIN nr. 425 din 17 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor și evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță detalii )

ORDIN nr. 427 din 15 aprilie 2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne detalii )

HOTĂRÂRE nr. 304 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră detalii )

ORDIN nr. 269 din 24 aprilie 2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 detalii )

ORDIN nr. 270 din 24 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 detalii )

Ordin MS-CNAS din 25.04.2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționalede Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului cadru privind condițiile acordării asisteței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 detalii )

ORDIN nr. 204 din 10 aprilie 2014 pentru aprobarea formei și conținutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război detalii )

ORDIN nr. 258 din 17 aprilie 2014 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea detalii )

HOTĂRÂRE nr. 300 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume detalii )

HOTĂRÂRE nr. 289 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică" - Spitalul Universitar de Urgență București detalii )

LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic*) detalii )

Legislatie medicala 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1