Legislație medicală

 

HOTĂRÂRE nr. 288 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014 detalii )

ORDIN nr. 408 din 9 aprilie 2014 pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 255/2014 detalii )

HOTĂRÂRE nr. 301 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății detalii )

ORDIN nr. 238 din 4 aprilie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 detalii )

ORDIN nr. 379 din 2 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut detalii )

ORDIN nr. 380 din 2 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI detalii )

ORDIN nr. 340 din 27 martie 2014 privind aprobarea organizării și funcționării punctului național de contact pentru asistență medicală transfrontalieră detalii )

ORDIN nr. 359 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

ORDIN nr. 104/IG din 6 martie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență detalii )

ORDIN nr. 298 din 18 martie 2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu detalii ) 

ORDIN nr. 203 din 11 martie 2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu detalii )

ORDIN pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1538/1014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014( detalii )

LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*) ( detalii )

ORDIN nr. 335 din 24 martie 2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România ( detalii )

ORDIN nr. 316 din 20 martie 2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora ( detalii )

 

ORDIN nr. 270 din 7 martie 2014 privind modificarea pozițiilor nr. 65 și 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora ( detalii )

HOTĂRÂRE nr. 147 din 6 martie 2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului European sau de Confederația Elvețiană ( detalii )

ORDIN nr. 255 din 6 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România ( detalii )

ORDIN nr. 27 din 18 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 695/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformei personalului medical, paramedical și civil din cadrul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum și a regulilor pentru aplicarea acestora ( detalii )

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ( detalii )

NORME din 13 februarie 2014 de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. ( bursa de rezidențiat ) ( detalii )

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative ( detalii )

ORDIN nr. 36 din 17 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 ( detalii )

Lista medicamentelor cu nivel de compensare 2014. ( detalii )

ORDIN nr. 1.268 din 11 decembrie 2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea pachetului programelor naționale de sănătate. ( detalii )

Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetului minimal și pachetului de servicii de bază. ( detalii )

Ordin MF/CNAS-1509/733 din 12.12.2013 privind modificarea și completarea ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casi Naționale de Asigurări de Sănătate 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. ( detalii )

Ordin Nr. 1170/606 - 09.10.2013 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211-325-2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiei naționale, a subcomisiilor naționale și comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum și a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare. ( detalii )

Proiectul de ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru. ( detalii )

Proiect - Pachetul de servicii medicale de bază : FINAL - pachet Asistenta Medicala Primara final ( detalii ), PACHET SPITAL ( detalii ), PNS Pachet baza ( detalii ), PSB - AMBULATOR - FINAL final ( detalii ) Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

Proiect de LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Proiect de Lege pentru implementarea Proiectului pilot de creștere a veniturilor medicilor și echipei medicale, din unitățile sanitare publice cu paturi  ( detalii )

Proiect Lege privind Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice ( detalii )

Proiect Lege privind implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea statutului spitalelor ( detalii )

ORDIN nr. 199 din 22 august 2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare. ( detalii )

ORDIN nr. 969 din 7 august 2013 pentru aprobarea Criteriilor și metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii ( detalii )

Proiect de Lege pentru implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea statutului spitalelor ( detalii )

Proiect de  HOTĂRÂRE privind înființarea serviciilor regionale de ambulanță. ( detalii )

ORDIN nr. 753 din 12 iunie 2013  privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011 ( detalii )

Ordin nr. 526 din 01.08.2013 pentru modificarea Ordinului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 723/31.08.2013, privind evaluarea satisfacției asigurațiolor diagnosticați cu anumite boli cronice al căror tratament se aprobă prin comisiile de experți de la nivel CNAS, față de calitatea serviciilor medicale furnizate și terapia specifică urmată. ( detalii )

HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. ( detalii )

Proiect de Lege pentru implementarea Proiectului pilot de creștere a veniturilor medicilor din unități sanitare publice cu paturi. ( detalii )

Proiect Lege pentru implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea statutului spitalelor. ( detalii )

ORDIN nr. 860 din 12 iulie 2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană. ( detalii )

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea anexelor 1, 2 și 3 la Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare. ( detalii )

DECIZIE nr. 16 din 2 martie 2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România ( detalii )

ORDIN nr. 715 din 4 iunie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești. ( detalii )

ORDIN nr. 982 din 23 mai 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. ( detalii )

ORDIN nr. 659 din 15 mai 2013 privind modificarea și completarea anexelor nr. I-V la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora. ( detalii )

Proiect de Hotărâre privind aprobarea ocupării în anul 2013 a unui număr de 185 de posturi vacante existente la Institutul Regional de Oncologie Iași și  a 212 posturi vacante existente la Institutul Clinic Fundeni București. ( detalii )

ORDIN Nr. 225/29.04.2013 - actualizat în data de 10.05.2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special ( detalii )

REGULI DE VALIDARE din 29 aprilie 2013 a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă ( detalii )

ORDIN nr. 585 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut ( detalii )

Ordin Nr. 221 din 24.04.2013 - privind aprobarea coordonatorilor naționali privind aprobarea coordonatorilor naționali și a atribuțiilor acestora în vederea coordonării tehnice și metodologice pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative ( detalii )

Ordin Nr. 449/195 din 01.04.2013 - privind modificarea și completarea Ordinului comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/ 2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență ( detalii )

Ordin Nr. 448/194 din 01.04.2013 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 ( detalii )

Ordin Nr. 450/193 din 01.04.2013 - pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 ( detalii )

ORDIN nr. 190 din 2013 - privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013- 2014. ( detalii )

ORDIN Nr.423-191 din martie 2013- privind Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014 ( detalii )

Legislatie medicala 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1