Legea Nr.179 din 16.12.2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articolul 1

Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 250 milioane euro, semnat la București la 17 iunie 2014, denumit în continuare Acord de împrumut.

Articolul 2

(1) Ministerul Sănătății este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect.

(2) Ministerul Sănătății va implementa Proiectul prin Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, existentă în structura acestuia.

(3) Pe parcursul implementării Proiectului și cu acordul prealabil al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății poate transfera Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, prevăzută la alin. (2), în cadrul unei alte entități specializate aflate în subordonarea sau în coordonarea acestuia.

(4) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Sănătății un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut.

Articolul 3

Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătății, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.

Articolul 4

Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008

, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 5

Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.

Articolul 6

(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare amendamente la conținutul Acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU 

Anexă

Acord de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Împrumut nr. 8.362-RO

Datat 17 iunie 2014

Acord din data de 17 iunie 2014 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul și Banca convin următoarele:

Articolul I

Condiții generale. Definiții

1.01. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul atașat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. Cu excepția cazului în care contextul necesită alt înțeles, termenii scriși cu majusculă în prezentul acord au înțelesurile atribuite lor în Condițiile generale sau în documentul atașat la prezentul acord.

Articolul II

Împrumutul

2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile prevăzute sau la care se face referire în

prezentul acord, suma de două sute cincizeci de milioane euro (250.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o Conversie Valutară în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.07 la prezentul acord (Împrumutul), pentru a sprijini finanțarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.

2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în efectivitate.

2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiția ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condițiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată conform prevederilor secțiunii 3.02 (e) din Condițiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 1 martie și 1 septembrie ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.

2.07. (a) Împrumutatul poate solicita, oricând, oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei:

(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;

(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referință și marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referință fixă și marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase și scadente - de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și

(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referință aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părți a acestuia trase și scadente, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secțiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o „conversie“, așa cum este definită în Condițiile generale, și se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.

Articolul III

Proiectul

3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului. În acest scop, Împrumutatul va implementa prezentul proiect prin Ministerul Sănătății din România (MS), în conformitate cu prevederile articolului V din Condițiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secțiunii 3.01 din prezentul acord și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca nu convin altfel, Împrumutatul se va asigura că Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord.

Articolul IV

Terminarea

4.01. Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord.

Articolul V

Reprezentant. Adrese

5.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice al Împrumutatului sau oricare altă persoană căreia ministrul îi delegă această competență.

5.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

București, România

Fax: + 4021 312 67 92

+ 4021 311 23 76

5.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

Telex:

Fax:

INTBAFRAD

248423(MCI) sau

1-202-477-6391

Washington, D.C.

64145 (MCI)

Convenit la București în ziua, luna și anul menționate mai sus.

ROMÂNIA

Prin: Reprezentanți autorizați

Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanțelor publice

Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

PRIN: REPREZENTAT AUTORIZAT

ELISABETTA CAPANNELLI, manager de țară

ANEXA Nr. 1

Descrierea Proiectului

Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăți accesul la serviciile publice de sănătate din România, precum și calitatea și eficiența acestora.

Proiectul este compus din următoarele părți:

Partea A. Raționalizarea rețelei de spitale

Raționalizarea rețelei de furnizare de servicii de asistență medicală prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire în spitalele regionale de urgență, spitalele județene și spitalele locale, selectate, prin următoarele activități:

(a) îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, inclusiv săli de operație, unități de terapie intensivă, unități pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență (inclusiv sisteme de

telemedicină de urgență) și servicii de diagnostic (imagistică medicală);

(b) redefinirea rolului spitalului în sistemul de sănătate, comasarea serviciilor și reducerea numărului de spitale cu o singură specializare, și trecerea de la cele care funcționează într-o locație compusă din mai multe clădiri la o singură clădire cu platforme integrate de diagnostic și intervenție;

(c) realizarea lucrărilor de reabilitare în cadrul facilităților medicale existente;

(d) îmbunătățirea și/sau furnizarea de echipamente medicale și de alt tip pentru facilitățile medicale existente.

Partea B. Întărirea îngrijirii în ambulatoriu

1. Întărirea îngrijirii secundare în ambulatoriu specializat prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire, prin următoarele activități:

(a) dezvoltarea de centre pentru diagnostic și tratament în ambulatoriu;

(b) transformarea spitalelor locale în centre de diagnostic și tratament în ambulatoriu; și

(c) îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, printre altele, prin crearea de centre de screening pentru cancer suplimentare, crearea a trei (3) unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie.

2. Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară la nivelul comunității prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire prin extinderea centrelor de sănătate multifuncționale locale, creșterea furnizării de tipuri diferențiate de îngrijiri medicale pe termen lung, cum ar fi îngrijirea paliativă, dedicate grupurilor vulnerabile.

Partea C. Îmbunătățirea administrării și guvernării sectorului sanitar

Îmbunătățirea capacității Ministerului Sănătății și a altor instituții guvernamentale relevante pentru guvernarea și administrarea sectorului, pentru a reduce diferența dintre politici și practică și pentru a întări capacitatea de îmbunătățire a calității serviciilor de asistență medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și instruire, prin următoarele activități:

(a) actualizarea ghidurilor clinice și implementarea mecanismelor de control al calității;

(b) întărirea și implementarea evaluării tehnologiilor de sănătate (HTA) și dezvoltarea standardelor și protocoalelor bazate pe evidență;

(c) standardizarea sistemelor de contabilitate pe bază de costuri într-un subset de spitale selectate pentru actualizarea costului estimat al fiecărui „case mix“;

(d) întărirea capacității sectorului de sănătate în vederea realizării de studii și sondaje, dezvoltării și implementării de proiecte și finanțarea de studii de fezabilitate și preinvestiții, inclusiv studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru facilități medicale noi în cadrul spitalelor regionale de urgență din Cluj, Iași și Craiova;

(e) eficientizarea programelor naționale de sănătate pentru a muta accentul către servicii de prevenție și promovarea serviciilor de sănătate în rândul populației;

(f) întărirea strategiei de comunicare a MS pentru informarea publicului asupra programelor de reformă și a rezultatelor așteptate ale acestora.

Partea D. Managementul proiectului, Monitorizare și evaluare

Sprijinirea Ministerului Sănătății și a Unității de management a Proiectului (UMP) pentru asigurarea managementului și implementării Proiectului, inclusiv sarcini fiduciare, monitorizare și evaluare și raportare prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, instruire, audit și costuri operaționale.

ANEXA Nr. 2

Executarea Proiectului

Secțiunea I

Aranjamente de implementare

A. Aranjamente instituționale

1. Comitet director. Împrumutatul, prin Ministerul Sănătății, va înființa nu mai târziu de trei (3) luni de la data intrării în efectivitate și va menține pe toată durata implementării Proiectului un Comitet Director (CD), condus de către ministrul sănătății al Împrumutatului și incluzând reprezentanți la nivel înalt ai MS și ai altor entități relevante, cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare Băncii, care, printre alte funcții, va răspunde de asigurarea îndrumării generale strategice a Proiectului și va asigura coordonarea dintre diverse părți implicate în Proiect.

2. Unitatea de management al Proiectului (UMP). Împrumutatul, prin MS, va menține, pe parcursul implementării Proiectului, UMP-ul cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va răspunde, printre altele, de: (a) managementul financiar de zi cu zi al Proiectului, inclusiv audituri; (b) activitățile de monitorizare, evaluare și raportare în cadrul Proiectului; (c) derularea achizițiilor în cadrul Proiectului; (d) managementul oricăror activități de instruire realizate în cadrul Proiectului în conformitate cu planul de instruire semestrial aprobat de către Bancă; (e) coordonarea generală și facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea programelor anuale de lucru și a planificărilor semestriale a bugetului Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; și (i) urmărirea viziunilor și recomandărilor făcute de CD.

B. Anticorupție

Împrumutatul, prin MS, se va asigura că întregul Proiect este implementat în concordanță cu prevederile ghidurilor anticorupție.

C. Manualul operațional al Proiectului

1. Cu excepția situațiilor în care Banca va accepta altfel, Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanță cu Manualul operațional al Proiectului și, exceptând situațiile în care Banca va accepta altfel, nu va amenda, abroga, renunța ori nu va permite ca acesta sau oricare prevedere a acestuia să fie amendată, abrogată sau să se fi renunțat la acesta, fără acordul prealabil în scris al Băncii.

D. Măsuri asigurătorii

1. Împrumutatul, prin MS, va implementa Proiectul în concordanță cu CGMM și nu va amenda, abroga sau renunța la vreuna din prevederile CGMM fără acordul prealabil în scris al Băncii.

2. Împrumutatul, prin MS: (a) va pregăti PMM specifice, după caz, în conformitate cu cerințele CGMM, și va disemina și va realiza acele PMM într-o manieră satisfăcătoare; (b) se va asigura că toate măsurile necesare pentru realizarea CGMM și

a respectivelor PMM sunt luate la timp; c) se va asigura că resurse adecvate sunt disponibile pentru implementarea corespunzătoare a CGMM și a PMM; și (d) va asigura că rapoartele Proiectului la care se face referire în secțiunea II a acestei anexe vor include informații adecvate privind monitorizarea măsurilor definite în CGMM și PMM.

Secțiunea a II-a

Monitorizarea, raportarea și evaluarea Proiectului

A. Rapoartele Proiectului

1. Împrumutatul, prin MS, va monitoriza și evalua progresul Proiectului și va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic și va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci și cinci (45) de zile de la sfârșitul perioadei acoperite de acel raport.

2. Împrumutatul, prin MS,: (a) la sau la aproximativ treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului și performanța pe ansamblu a Proiectului raportat la indicatorii de performanță a Proiectului; și (b) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va pregăti și va prezenta Băncii un program de acțiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ținând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, și, ulterior, va implementa acest program de acțiune.

B. Managementul financiar, rapoartele financiare și auditurile

1. Împrumutatul, prin MS, va menține sau va determina menținerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale.

2. Fără a se limita la prevederile din partea A a acestei secțiuni, Împrumutatul prin MS va pregăti și va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Împrumutatul, prin MS, va realiza auditarea situațiilor financiare în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 (b) din Condițiile generale. Fiecare audit al situațiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Situațiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul perioadei respective.

Secțiunea a III-a

Achiziții

A. Generalități

1. Bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Toate bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute în sau la care se face referire în secțiunea I din Ghidul privind achizițiile, precum și cu prevederile prezentei secțiuni.

2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secțiunile I și IV din Ghidul privind serviciile de consultanță și cu prevederile prezentei secțiuni.

3. Definiții. Termenii cu majusculă folosiți mai jos în prezenta secțiune pentru a descrie metode specifice de achiziții sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secțiunile II și III din Ghidul privind achizițiile sau secțiunile II, III, IV și V din Ghidul privind serviciile de consultanță, după caz.

B. Metode specifice de achiziții pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță

1. Licitație competitivă internațională. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță, vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitație competitivă internațională.

2. Alte metode de achiziție pentru bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Următoarele metode, altele decât licitația competitivă internațională, pot fi folosite pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, pentru acele contracte specificate în planul de achiziții: (a) licitația competitivă națională, astfel cum este descris în paragrafele 3.3 și 3.4 din Ghidurile de achiziții; (b) cumpărare; și (c) contractare directă.

C. Metode specifice de achiziție a serviciilor de consultanță

1. Selecția în funcție de calitate și cost. Cu excepția altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în baza unor contracte adjudecate prin selecție în funcție de calitate și cost.

2. Alte metode de achiziție a serviciilor de consultanță. Următoarele metode, altele decât selecția în funcție de calitate și cost, pot fi folosite pentru achiziția serviciilor de consultanță pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziții: (a) selecție în funcție de calitate; (b) selecție pe baza unui buget fix; (c) selecție în funcție de costul cel mai mic; (d) selecție în baza calificărilor consultanților; (e) selecție din sursă unică a firmelor de consultanță; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 și 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanță pentru selecția consultanților individuali; și (g) proceduri privind sursa unică pentru selecția unor consultanți individuali.

D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achizițiile

Planul de achiziții va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.

Secțiunea a IV-a

Tragerea sumelor împrumutului

A. Generalități

1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condițiile generale, prezenta secțiune, și alte instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către Împrumutat (inclusiv „Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte“, din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii și așa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucțiunilor respective), pentru a finanța cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.

2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului („Categoria“), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie și procent de cheltuieli care urmează să fie finanțat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanțat (inclusiv taxe)

(1) Bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță în cadrul Proiectului, inclusiv instruire și audit și costuri operaționale

250.000.000

100%

Suma totală

250.000.000

(a) Termenul „instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate de MS în legătură cu realizarea activităților de instruire și ateliere de lucru în cadrul Proiectului, inclusiv cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru participanții la instruire, instructori și cei care participă la ateliere de lucru, onorariile instructorilor, închirierea facilităților și echipamentelor, materiale de instruire și consumabilele aferente.

(b) Termenul „costuri operaționale“ înseamnă cheltuielile operaționale efectuate de către UMP pentru implementarea Proiectului, cuprinzând: comunicații (inclusiv poștale și internet); salarii pentru personalul UMP (care nu sunt funcționarii publici), personal contractual și personal auxiliar pe termen scurt, traducere și interpretare, cheltuielile de publicitate legate de achiziții; transport local, combustibil; cheltuieli cu exploatarea, întreținerea și asigurarea vehiculelor; chirie pentru birouri; renovarea și reabilitarea birourilor, inclusiv echipamente; consumabile de birou, întreținerea și asigurarea echipamentelor de birou; cheltuieli de deplasare legate de Proiect și diurna, inclusiv cazare și transport local; comisioane bancare.

(c) Termenul „bunuri“ include echipamente medicale, echipamente pentru tehnologia informației și de comunicații, alte echipamente, unități medicale mobile și vehicule.

B. Condiții de tragere. Perioada de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secțiuni, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului inițial; și

(b) pentru plăți efectuate anterior datei prezentului acord, cu excepția acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depășească echivalentul a cinci milioane euro (5.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăți efectuate înainte de această dată, dar nu mai mult de 12 luni înaintea datei acestui acord pentru cheltuieli eligibile.

2. Data-limită de tragere este 15 decembrie 2020.

ANEXA Nr. 3

Graficul de rambursare

Împrumutatul va rambursa împrumutul în totalitate la 1 martie 2032.

Document atașat

Secțiunea I

Definiții

1. „Ghidurile anticorupție“ înseamn㠄Ghidurile privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi“ din data de 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011.

2. „Categorie“ înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.

3. „Ghidul privind serviciile de consultanț㓠înseamn㠄Ghidul: Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către Împrumutații Băncii Mondiale“ din ianuarie 2011.

4. „Cadru general privind managementul mediului“ sau „CGMM“ înseamnă cadrul general privind managementul mediului din 14 februarie 2014, satisfăcător băncii, care stabilește: a) standardele și regulamentele privind mediul existente, ale Împrumutatului, relevante pentru Proiect; b) instituțiile Împrumutatului de la nivel local și central responsabile pentru emiterea permiselor, licențelor și controlul respectării standardelor de mediu; c) măsurile de atenuare privind managementul deșeurilor și al mediului; d) măsurile instituționale și monitorizare pentru Proiect; și e) cerințe și proceduri pentru pregătirea planurilor de management al mediului, specifice pentru Proiect.

5. „Planul de management a mediului“ sau „PMM“ înseamnă planurile de management al mediului specifice, care vor fi pregătite pentru activități de investiții specifice în cadrul Proiectului și în conformitate cu cerințele CGMM.

6. „Condițiile generale“ înseamn㠄Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare“ din data de 12 martie 2012.

7. „Ministerul Sănătății“ sau „MS“ înseamnă Ministerul Sănătății al Împrumutatului sau succesorul legal al acestuia.

8 „Ghidul privind achizițiile“ înseamn㠄Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuată de către Împrumutații Băncii Mondiale“ din ianuarie 2011.

9. „Planul de achiziții“ înseamnă planul de achiziții al Împrumutatului aferent Proiectului, din 17 februarie 2014 și la care se face referire în paragraful 1.18 din Ghidul privind achizițiile și în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanță, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menționate.

10. „Unitatea de management a Proiectului“ sau „UMP“ înseamnă unitatea înființată în cadrul MS, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.099 din 5 noiembrie 2012 și Ordinului ministrului sănătății nr. 168 din 14 februarie 2014, așa cum este descrisă în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord și care pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului poate fi relocată într-o agenție specializată a MS cu acordul prealabil al Băncii.

11. „Manualul operațional al Proiectului“ sau „MOP“ înseamnă manualul din 15 ianuarie 2014 care reflectă, printre altele, responsabilitățile, procedurile de achiziții și contractare și procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului, acest termen incluzând și anexele la manual, conform secțiunii I.C. din anexa nr. 2 la prezentul acord.

12. „Comitetul Director“ sau „CD“ înseamnă comitetul Împrumutatului care urmează a fi stabilit conform părții A.1 a anexei nr. 2 la acest acord.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații, urmărește-ne pe Facebook.