HOTĂRÂRE 846 / 2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Monitorul Oficial nr. 736 din 09/10/2014

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I

    Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

    "HOTĂRÂRE

    privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, medicamentelor, protezelor dentare și dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare"

    2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, denumiți în continuare funcționari publici, în activitate sau pensionari, precum și soțul ori soția și copiii aflați în întreținerea acestuia beneficiază în mod gratuit de servicii de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile prezentei hotărâri și ale actelor normative aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate."

    3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

    "(1^1) Funcționarii publici cu statut special în activitate beneficiază, în condițiile alin. (1), de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, precum și de proteze dentare."

    4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

    "Art. 1^1. - (1) Serviciile de asistență medicală sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în sistemul de asigurări sociale de sănătate și se acordă de către furnizori evaluați și autorizați potrivit legii, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

    (2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează:

    a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepția contribuției personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul angajatorului;

    b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul angajatorului.

    (3) Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează din bugetul angajatorului la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care cabinetele de medicină dentară sunt în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, se decontează din bugetul angajatorului numai contribuția personală prevăzută în normele de aplicare a contractului-cadru, în limita tarifului prevăzut de acestea.

    (4) Funcționarii publici cu statut special în activitate beneficiază, la recomandarea medicului oftalmolog, de lentile necesare corecției vizuale a căror contravaloare se decontează din bugetul angajatorului, în limita unui plafon valoric stabilit prin ordin al ministrului justiției; preschimbarea lentilelor necesare corecției vizuale se face numai la modificarea diagnosticului inițial.

    (5) Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul angajatorului sunt:

    a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;

    b) corecțiile estetice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

    c) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților;

    d) fertilizarea în vitro;

    e) transplantul de organe și țesuturi, conform prevederilor legale în vigoare;

    f) asistența medicală la cerere;

    g) contravaloarea unor materiale, accesorii necesare corectării văzului și auzului: baterii pentru aparatele auditive, rame de ochelari de vedere;

    h) serviciile medicale solicitate de asigurat;

    i) cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unități medico-sociale;

    j) serviciile hoteliere solicitate de pacienții ale căror afecțiuni se tratează în spitalizare de zi;

    k) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

    l) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, asigurate gratuit în cadrul programelor naționale de sănătate;

    m) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asigurați în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

    n) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale acordate în străinătate."

    5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenței medicale, a medicamentelor, protezelor dentare și dispozitivelor medicale se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

    (2) Cuantumul contribuției personale și al coplății din valoarea cheltuielilor pentru asistență medicală, medicamente, proteze dentare și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul angajatorului.

    (3) Asistența medicală, medicamentele și dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, cu excepția serviciilor de medicină dentară și a protezelor dentare, se acordă numai pe baza biletului de trimitere, prescripției medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea și eliberarea acestora."

    6. După articolul 3 se introduc trei noi articole , articolele 3^1 -3^3, cu următorul cuprins:

    "Art. 3^1. - (1) Decontarea contribuției personale, a coplății sau, după caz, a tarifului integral se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoțită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

    (2) Prin documente justificative se înțelege:

    a) prescripția/recomandarea medicală, fișa de tratament dentar, în original sau în fotocopie semnată și parafată de către medicul curant;

    b) documente care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plății: contribuție personală, coplată, tarif integral.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt:

    a) pentru medicamente: factură și bon fiscal cu menționarea denumirii, cantității și prețului pentru fiecare medicament achiziționat;

    b) pentru serviciile de medicină dentară: factură cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul și tariful acestora;

    c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătății: factură și decont de cheltuieli;

    d) pentru proteze dentare și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, cu excepția lentilelor necesare corecției vizuale: factură și bon fiscal cu menționarea denumirii, cantității și contribuției personale suportate de asigurat;

    e) pentru lentile de corecție: factură și bon fiscal;

    f) alte servicii medicale: factură și decont de cheltuieli.

    Art. 3^2. - (1) Cererile pentru decontarea contribuției personale, a coplății sau, după caz, a tarifului integral se depun la compartimentul financiar-contabil al instituției angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al instituției de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plății contribuției personale.

    (2) Cererile de decontare însoțite de documentele justificative sunt avizate din punct de vedere tehnic de către structura medicală a ordonatorului de credite.

    Art. 3^3. - (1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuției personale/coplății, persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să se adreseze furnizorilor evaluați și autorizați potrivit prevederilor legale, aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară și procurării lentilelor de corecție."

    7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - (1) Asistența medicală profilactică și curativă în situații speciale și în misiuni, asistența medicală curativă la locul de muncă, asistența medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă se asigură din bugetul angajatorului, prin structurile medicale specializate din cadrul rețelei sanitare publice.

    (2) În situația în care asistența medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale menționate, aceasta poate fi asigurată de către alți furnizori autorizați potrivit prevederilor legale, aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate."

    8. La articolul 6, alineatele (3)- (5^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Comisiile de expertiză medico-militare, în funcție de caracterul și evoluția bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizați, în funcție de gradul de pierdere a capacității de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate.

    (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de expertiză medico-militară vor emite certificate medicale în cazul prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau decizii medicale, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medico-militară.

    (5) În situația în care evoluția și caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilități de recuperare, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.

    (5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare și se diferențiază astfel:

    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară și unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

    b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară, până la un an și jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum și pentru SIDA și neoplazii de orice tip, în funcție de stadiul bolii;

    c) un an și jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată și osteoarticulară;

    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară."

    9. Articolul 10 se abrogă.

    10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 12. - Examenul medical la încadrare sau la admiterea în instituții de pregătire a personalului din penitenciare se efectuează potrivit metodologiei de examinare medicală aprobate prin ordin al ministrului justiției. Contravaloarea examenului medical este suportată de candidat."

    11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 13. - (1) Controlul medical periodic anual, altul decât cel prevăzut în contractul-cadru, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, se efectuează de către medicul de medicina muncii."

    12. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 22. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și din Autoritatea Națională pentru Cetățenie."

    ART. II

    Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

               PRIM-MINISTRU

            VICTOR-VIOREL PONTA

                  Contrasemnează:

                 ────────────────

                Ministrul justiției,

               Robert Marius Cazanciuc

           Ministrul finanțelor publice,

                Ioana-Maria Petrescu

          Ministrul delegat pentru buget,

                Darius-Bogdan Vâlcov

               Ministrul sănătății,

                Nicolae Bănicioiu

                 Ministrul muncii,

            familiei, protecției sociale

              și persoanelor vârstnice,

                 Rovana Plumb

    București, 1 octombrie 2014.

    Nr. 846.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.