HOTĂRÂRE 45 / 2014 cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile și reziliente COM (2014) 215 final

Monitorul Oficial nr. 746 din 13/10/2014

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

    având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/352 din 2014,

    Senatul României adoptă următoarea hotărâre:

    ART. 1

    Senatul consideră următoarele:

    1. O parte din recomandările prevăzute în textul Comunicării Comisiei sunt deja puse în aplicare în România în ceea ce privește noua paradigmă pe care se dorește a fi construit sistemul de sănătate.

    2. În ceea ce privește accesibilitatea sistemului național de sănătate, legislația românească definește în cadrul pachetelor de servicii medicale de bază și pachetului de servicii minimal tipurile de servicii de care beneficiază asigurații, dar și persoanele neasigurate. Prin programe naționale de sănătate publică și programe naționale de sănătate curative, cetățenilor, indiferent de statutul de contribuabil sau de necontribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, li se acordă anumite servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pentru afecțiunile cu impact major în starea de sănătate a populației. România urmărește promovarea unor investiții eficiente în sectorul de sănătate și în resurse umane, prin dezvoltarea adecvată a sistemului de e-sănătate și utilizarea eficientă a resursele financiare ale Uniunii Europene disponibile, care pot contribui la inovarea sistemului de sănătate și la reducerea inegalităților în materie de sănătate.

    3. În cadrul reuniunilor Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Protecția Consumatorilor, România a apreciat că investițiile în tehnologii moderne sunt o forță motrică a creșterii și permit realizarea de schimbări structurale și sistemice substanțiale. Utilizarea tehnologiilor de sănătate are potențialul de a contribui la sustenabilitatea sistemelor de sănătate prin creșterea eficienței, eficacității, transparenței, egalității în ceea ce privește accesul la servicii, în adresarea provocărilor generate de asistența medicală transfrontalieră, de îmbătrânirea populației și deficitul de personal medical, dar și prin dezvoltarea de modele inovative de îngrijiri medicale. Astfel, implementarea unor soluții interoperabile în domeniul sănătății reprezintă o direcție prioritară pe agenda națională.

    4. Informatizarea sistemului de sănătate face parte din proiectul reformei sectorului sanitar, având ca obiective finale îmbunătățirea managementului și a finanțării sectorului sanitar, permițând un control mai eficient al distribuției resurselor financiare, consolidarea posibilității de control, eficientizarea sistemului, îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate.

    5. Prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și implementarea proiectelor informatice SIVI actualizat (on-line), cadrul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile de punere în aplicare a strategiei e-România și e-sănătate. Ca direcții de acțiune se pot menționa o serie de inițiative implementate sau aflate în curs de derulare:

    a) sistemul de prescriere electronică este în funcțiune din ianuarie 2013;

    b) la nivelul asigurărilor de sănătate a fost implementat și se află în exploatare Sistemul informatic unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea fondurilor;

    c) proiectul fișei electronice a pacientului este în curs de implementare, fiind realizate testele referitoare la instalarea și configurarea infrastructurii și software-ului standard;

    d) prescripția medicală electronică a devenit obligatorie începând cu data de 1.01.2013. Pentru creșterea accesibilității pacienților la prescrieri începând cu data de 1.06.2014 a fost introdusă și posibilitatea prescrierii fracționate în sensul în care pacientul cronic cu schema terapeutică stabilizată și căruia prescripția medicală i-a fost emisă pentru 3 luni se poate prezenta lunar la farmacie pentru a ridica medicația necesară fără să fie nevoie să mai acceseze medicul de familie sau specialistul pentru prescripție;

    e) un alt proiect în curs de implementare este cel al cardului de sănătate, pentru care a fost finalizată instalarea soluției informatice, au fost realizate testele tehnice cu privire la funcționarea cardurilor și s-a finalizat faza de implementare-pilot. Acesta atestă calitatea de asigurat a posesorului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

    f) Ministerul Sănătății, împreună cu Agenția US pentru Comerț și Dezvoltare, a dezvoltat un proiect-pilot de extindere a rețelei de telemedicină pentru zonele rurale. Acest proiect se bazează pe experiența importantă deținută de România în cadrul implementării sistemului de telemedicină pentru sectorul asistenței de urgență. România a implementat în anul 2009 primul proiect-pilot de telemedicină la Târgu Mureș. Sistemul implementat presupune existența unui sistem de interconectare audiovideo și de date, prin care spitalele mai mici din țară pot primi sprijin și recomandări medicale, pentru transferul bolnavilor aflați în stare critică, din partea unui centru de coordonare aflat la Târgu Mureș.

    Dezvoltarea de soluții de e-sănătate reprezintă o necesitate a sistemelor de sănătate în contextul actual al unei piețe unice și al liberalizării serviciilor medicale. Prin serviciile de e-sănătate se are în vedere dezvoltarea acelor servicii electronice îndreptate către necesitățile cetățeanului, pentru eficientizarea timpului acestuia, precum și eficientizarea serviciilor de sănătate publică, prin realizarea de baze de date la nivel național privind starea de sănătate a pacienților din spitale și la nivelul cabinetelor medicale și a dezvoltării de servicii care să permită monitorizarea permanentă a stării de sănătate a bolnavilor de inimă, diabet și alte afecțiuni, precum și a persoanelor cu handicap.

    ART. 2

    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituțiile europene.

    Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în ședința din 30 septembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 27 lit. b) și c), art. 30 lit. b) și c) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Hotărârea Senatului nr. 39/2014.

                  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

                  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

    București, 30 septembrie 2014.

    Nr. 45.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Medicină, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.