Decizia nr. 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

21.04.2015 / CMR

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 07/04/2015

În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

   Art. I. - Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. În anexa nr. 1, la articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

    ”d) calitatea certificată de membru al unei societăți medicale de specialitate.”

   2. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:

    ”(2) Cererea de creditare a manifestărilor naționale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puțin de 30 de zile înaintea începerii programului și nedepunerea programului științific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoașterea creditării, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (12).”

   3. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

    ”Art. 12. - (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeași cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată și depusă cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puțin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (12).”

   4. În anexa nr. 1, la articolul 14, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

    ”g) certificarea calității de membru al unei societăți medicale de specialitate, dar nu al mai mult de două, și confirmarea participării la manifestările științifice organizate de acestea beneficiază de 10 credite anual, în afara creditelor obținute pentru manifestările respective, creditate de Colegiul Medicilor din România.”

   5. În anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

    ”(12) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educațional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puțin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, respectiv mai mic de 60 zile, dar nu mai puțin de 30 zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgență al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxa prevăzută la alin. (1). Această prevedere se aplică inclusiv colegiilor teritoriale, în calitatea lor de furnizori de EMC. Solicitările de creditare depuse cu mai puțin de 10 zile înainte de debutul manifestării nu vor mai beneficia de creditare.”

   Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,
Vasile Astărăstoae

    București, 27 februarie 2015.

    Nr. 3.

Decizia nr. 1 din 18.01.2013 Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă ( detalii )

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .