DECIZIE nr. 16 din 2 martie 2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România

01.07.2013 / MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 27 iunie 2013

 

În temeiul art. 474, 476, 483 și 504 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie:

ART. 1
(1) Profesia de medic dentist se exercită cu caracter permanent pe teritoriul României de către medicii dentiști posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, denumit în continuare certificatul de membru.
(2) Modelul certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Certificatul de membru prevăzut la alin. (2) este însoțit de o anexă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, document ce însoțește obligatoriu certificatul de membru, vizat conform prevederilor legale.
(4) În cazul în care titlul oficial de calificare este reprezentat de adeverința de absolvire a studiilor prevăzută la art. 470 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de membru care va fi eliberat solicitantului va avea modelul prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Certificatul de membru prevăzut la alin. (4) are valabilitate limitată, respectiv cel mult 12 luni de la data emiterii adeverinței de absolvire a studiilor.

ART. 2
(1) Certificatul de membru se acordă medicilor dentiști care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiții:
1. dețin un titlu oficial de calificare în medicină dentară, în sensul art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
3. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obținut diploma de licență în ultimii 5 ani;
5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Dentiști din România în cuantumul prevăzut de Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(2) În cazul în care un medic dentist își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea certificatului de membru în vederea reluării activității de medicină dentară se va efectua numai după atestarea competenței profesionale conform legii.

ART. 3
(1) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 și emiterea certificatului de membru se fac în baza următoarelor documente depuse de către solicitant la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea sau își are, după caz, domiciliul ori reședința:
1. cerere de înscriere;
2. copie a actului de identitate;
3. copie legalizată a titlului de calificare în profesia de medic dentist, precum și, după caz, a documentului care atestă recunoașterea sau echivalarea titlului;
4. dovada exercitării profesiei de medic dentist în ultimii 5 ani, respectiv, după caz: adeverință de la locul de muncă sau declarație pe propria răspundere a medicului dentist solicitant privind desfășurarea de activitate profesională în ultimii 5 ani, autentificată la notariat;
5. cazier judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență, după caz;
6. certificat de sănătate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic dentist; certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
7. declarație pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate;
8. copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, act administrativ), dacă este cazul;
9. dovada încadrării în una dintre situațiile prevăzute la art. 469 lit. c)-f) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;
10. chitanță privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum și dovada achitării taxei de înscriere;
11. dovada activității neîntrerupte, în cazul cetățenilor străini care nu au practicat în România, efectuată printr-un înscris oficial emis de autoritatea competentă din țara de origine sau de proveniență;
12. dovada cunoașterii limbii române la un nivel acceptabil, în cazul cetățenilor străini, atestată în urma susținerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(2) Copia documentului prevăzut la alin. (1) pct. 2 va fi certificată de către medicul dentist solicitant prin înscrierea pe aceasta a mențiunii "conform cu originalul", însoțită de numele în clar și de semnătura acestuia.
(3) Documentele redactate într-o limbă străină se depun însoțite de o traducere legalizată a acestora, cu excepția documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 2 și 3 emise de un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, respectiv a extrasului certificatului de căsătorie emis conform prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 și la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012.

 

ART. 4
(1) După verificarea îndeplinirii condițiilor legale de către Departamentul de avizări-acreditări al colegiului teritorial, în vederea eliberării numărului de înregistrare al medicului dentist solicitant în Registrul unic național al medicilor dentiști, președintele colegiului teritorial va formula către Colegiul Medicilor Dentiști din România o adresă comunicată prin poștă, fax sau în formă electronică, având o semnătură electronică atașată emisă în baza unui certificat digital, care va conține cel puțin următoarele informații:
a) numele și prenumele solicitantului;
b) codul numeric personal sau numărul personal de identificare;
c) țara de origine și de proveniență, dacă este cazul;
d) instituția de învățământ superior, facultatea și anul absolvirii;
e) seria și numărul titlului oficial de calificare, precum și ale documentului de recunoaștere sau de echivalare a titlului de calificare, dacă este cazul;
f) seria și numărul certificatului de membru alocat de colegiul teritorial;
g) certificarea faptului că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de membru;
h) data depunerii jurământului profesional.
(2) Numărul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se eliberează de Colegiul Medicilor Dentiști din România și se păstrează neschimbat pe toată durata cât medicul dentist este înscris în Colegiul Medicilor Dentiști din România.

ART. 5 br> (1) Certificatul de membru se emite de către colegiile teritoriale prin completarea tipizatelor transmise de Colegiul Medicilor Dentiști din România și se semnează de președintele colegiului teritorial după obținerea numărului de înregistrare a medicului dentist solicitant în Registrul unic național al medicilor dentiști.
(2) Colegiul teritorial va elibera medicului dentist solicitant, sub semnătură de primire, certificatul de membru numai dacă acesta a depus jurământul prevăzut la art. 475 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(3) La nivelul fiecărui colegiu se va întocmi și păstra un registru în care se va semna de primire pentru certificatul de membru. În acest registru se vor menționa data depunerii jurământului și data eliberării certificatului de membru. Fiecare colegiu teritorial va arhiva în condiții de siguranță cotorul de la certificatele de membru emise.

ART. 6
(1) Certificatul de membru eliberat conform prevederilor art. 1 alin. (4) se preschimbă de către colegiul teritorial emitent, la cererea medicului dentist solicitant, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, cu certificatul de membru prevăzut la art. 1 alin. (2), în baza următoarelor documente:
1. cerere de preschimbare;
2. copie a actului de identitate, certificată conform prevederilor art. 3 alin. (2);
3. copie legalizată a diplomei de licență eliberate de instituția de învățământ superior care a emis adeverința de absolvire a studiilor;
4. copie legalizată a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului (act de stare civilă, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, act administrativ), dacă este cazul;
5. chitanță privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru, precum și dovada achitării la zi a cotizației datorate Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(2) Certificatul de membru a cărui preschimbare se solicită se depune la colegiul teritorial emitent, în original, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), și se arhivează de către acesta.

ART. 7
(1) Colegiile teritoriale vor viza anual, pentru medicii dentiști înregistrați, certificatul de membru, prin aplicarea de ștampilă sau vignetă autocolantă înseriată pe anexa la certificatul de membru, în baza prezentării copiei contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, respectiv la 5 ani, în baza prezentării copiilor diplomelor care atestă efectuarea orelor de educație medicală continuă în cuantumul și în perioada prevăzute de lege.
(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate de către medicul dentist solicitant conform prevederilor art. 3 alin. (2).
(3) În cazul medicilor dentiști care au depășit vârsta legală de pensionare vizarea certificatului de membru se efectuează în baza avizului anual prevăzut de art. 484 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, după prezentarea dovezilor privind efectuarea a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.
(4) Vizarea certificatului de membru se va efectua numai după prezentarea dovezii de achitare la zi a cotizației datorate Colegiului Medicilor Dentiști din România

 

ART. 8
(1) Certificatul de membru emis în baza Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, cu modificările și completările ulterioare, rămâne valabil și după intrarea în vigoare a prezentei decizii, prevederile art. 7 fiind aplicabile.
(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) va putea fi preschimbat la cererea medicului dentist solicitant după depunerea copiei actului de identitate certificată conform prevederilor art. 3 alin. (2), a chitanței privind plata taxei de eliberare a certificatului de membru, precum și a achitării la zi a cotizației datorate Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(3) Colegiile teritoriale vor elibera un nou certificat de membru la cererea medicului dentist, în următoarele situații:
a) modificarea numelui solicitantului;
b) transferul în alt colegiu teritorial;
c) pierderea sau furtul certificatului de membru;
d) deteriorarea certificatului de membru.
(4) În vederea eliberării noului certificat de membru, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (2), medicul dentist solicitant va depune la colegiul teritorial ce urmează să elibereze certificatul de membru și următoarele:
a) unul dintre documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 8, în situația prevăzută la alin. (3) lit. a);
b) cererea de transfer, precum și dovada schimbării unității în care urmează să își desfășoare activitatea, a domiciliului sau a reședinței, după caz, în situația prevăzută la alin. (3) lit. b);
c) o declarație pe propria răspundere, însoțită de dovada publicării anunțului într-un cotidian național, în situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c).
(5) Prevederile art. 6 alin. (2) sunt aplicabile, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (3) lit. c).

ART. 9
(1) Transferul se realizează conform procedurii stabilite prin decizie a Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(2) Medicul dentist va achita colegiului teritorial de la care solicită transferul o taxă în cuantumul stabilit de consiliul colegiului teritorial.
(3) Calitatea de membru al colegiul teritorial prevăzut la alin. (2) se radiază la data emiterii certificatului de membru de către colegiul teritorial la care se realizează transferul.

ART. 10
(1) Taxa de eliberare a certificatului de membru este de 150 lei, din care 50 lei se vor vira Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(2) Taxa de eliberare a certificatului de membru, precum și taxa de înscriere se achită colegiului teritorial prevăzut la art. 3 alin. (1).
(3) Colegiile teritoriale vor solicita Colegiului Medicilor Dentiști din România tipizatele necesare eliberării certificatelor de membru, indicând numărul de carnete, și vor achita în avans suma datorată Colegiului Medicilor Dentiști din România raportată la numărul de certificate de membru cuprinse în carnetele comandate.
(4) Taxa de înscriere se plătește inclusiv în urma redobândirii calității de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România.
(5) Cuantumul taxei de înscriere în Colegiul Medicilor Dentiști din România este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România.

ART. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

ART. 12
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele
Colegiului Medicilor Dentiști din România,
Ecaterina Ionescu

București, 2 martie 2013.
Nr. 16.