eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

DECIZIE 58 din 19 noiembrie 2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

27.12.2009 / Monitorul Oficial

 

În temeiul art. 500, 502, 510 si 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - (1) Medicii dentisti cu drept de liberă practică au obligatia ca, în mod continuu si pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educatie medicală continuă si să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educatie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Educatia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activitătilor planificate de pregătire teoretică si practică desfăsurate de medicii dentisti în vederea dobândirii sau îmbunătătirii statusului profesional, nivelului de cunostinte si aptitudini/deprinderi, în concordantă cu progresul stiintific si tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru cresterea calitătii actului medical în beneficiul asistentei medicale a pacientului.

Art. 3. - (1) Formele de EMC sunt cuantificate prin unităti de creditare, denumite în continuare credite de EMC.

(2) în sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice alocate unor activităti unitare de pregătire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciază, în medie, cantitatea si calitatea pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei.

(3) Creditele de EMC se acordă pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională conform prevederilor Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Creditele obtinute de medicul dentist în urma participării la formele de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al acestuia.

Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani.

(2) Medicii dentisti care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege si care solicită avizul de prelungire a activitătii de medicină dentară conform dispozitiilor Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România au obligatia de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de credite de EMC.

Art. 6. - (1) Colegiul teritorial este obligat să întocmească, să actualizeze si să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu.

(2) în cazul transferului medicului dentist în alt colegiu teritorial, dosarul profesional se transmite colegiului în evidenta căruia s-a transferat medicul dentist.

(3) Colegiul teritorial din care se transferă medicul dentist va păstra o copie a dosarului profesional.

Art. 7. - (1) Dosarul profesional al medicului dentist va contine:

a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR;

b) certificatul de membru al CMDR, în copie;

c) titlurile privind specialitătile, calificările, specializările ori alte competente dobândite în domeniul medical, în copie;

d) fisa de evidentă a EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare, în copie;

e) documentele eliberate la solicitarea medicului dentist, în original;

f) fisa profesională a medicului dentist.

(2) Medicul dentist va certifica, pentru documentele depuse de acesta în copie, conformitatea copiei cu originalul.

(3) Pe exemplarul arhivat la dosarul profesional al documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) se va înscrie data comunicării acestora către medicul dentist solicitant, atasându-se dovada corespunzătoare.

(4) Dosarul profesional va fi tinut si în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicată si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic si CMDR.

Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizării anuale a certificatului de membru al CMDR, si se mentionează în fisa profesională.

(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate de medicul dentist.

Art. 9. - (1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor si a lectorilor, precum si creditarea formelor de EMC se realizează de către CMDR la nivel national.

(2) în vederea eliberării avizului de principiu al creditării formelor de EMC de către CMDR, furnizorii acreditati sunt obligati să obtină avizul prealabil al colegiului teritorial.

(3) Stabilirea si acordarea numărului de credite de EMC pentru fiecare activitate de pregătire profesională se efectuează cu minimum 60 de zile înainte de desfăsurarea efectivă a formei de EMC.

(4) Se supun evaluării si acreditării numai activitătile de pregătire teoretică si practică desfăsurate de furnizori acreditati de CMDR.

Art. 10. - (1) CMDR aprobă anual un program national de EMC.

(2) Programul national de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs si se afisează pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, împreună cu lista furnizorilor si a lectorilor acreditati, precum si cu lista publicatiilor medicale agreate de CMDR. Pentru anul 2012, Programul national de EMC se aprobă si se afisează pe pagina de internet a CMDR până cel mai târziu în luna februarie 2012.

(3) Programul national de EMC se realizează în conditiile prevăzute de Regulamentul de educatie medicală continuă al CMDR.

Art. 11. - Furnizorii de EMC sunt obligati să achite taxele stabilite de Consiliul national al CMDR în vederea acreditării sau a reacreditării, după caz, precum si a evaluării si stabilirii numărului de credite aferent formelor de EMC a căror creditare o solicită.

Art. 12. - Prin prezenta decizie se aprobă:

a) Regulamentul de educatie medicală continuă al CMDR, prevăzut în anexa nr. 1;

b) elementele dosarului de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC, prevăzute în anexa nr. 2;

c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul avizului de principiu al creditării formei de EMC, prevăzut în anexa nr. 4;

e) fisa publicatiei de specialitate pentru înscrierea în lista publicatiilor medicale agreate, prevăzută în anexa nr. 5;

f) modelul fisei profesionale a medicului dentist, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 46/2009 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 4 decembrie 2009.

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Ecaterina lonescu

Bucuresti, 19 noiembrie 2011.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

Art. 1, - Managementul activitătilor de educatie medicală continuă (EMC) este realizat de către Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul national de EMC, în conformitate cu directivele si recomandările institutiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu întelegerile si recunoasterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialisti/Consiliul European de Acreditare a Educatiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum si cu alte autorităti sau organisme profesionale medicale europene si nationale implicate, prin natura functionării lor, în activitătile de educatie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor dentisti.

Art. 2. - (1) Activitătile de EMC sunt cuantificate prin unităti de creditare, denumite în continuare credite de EMC.

(2) Evaluarea punctajului profesional al medicului dentist se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. Punctajul profesional minim este de 200 de credite de EMC realizat pe parcursul celor 5 ani.

(3) Prin exceptie, pentru medicii dentisti care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activitătii, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.

Art. 3. - (1) Fiecare membru al CMDR are obligatia de a participa la Programul national de EMC si de a cumula cel putin numărul de credite de EMC stabilit de Consiliul national al CMDR.

(2) în cazul în care nu realizează numărul minim de credite de EMC în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) si (3), după caz, dreptul de liberă practică al medicului dentist în cauză se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv.

Art. 4. - Acreditarea si reacreditarea furnizorilor si a lectorilor, precum si creditarea formelor de EMC se efectuează de către Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etică si deontologie medicală si educatie medicală continuă si de către Comisia profesional-stiintifică si învătământ din cadrul Consiliului national al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.

Art. 5. - CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învătământ postuniversitar medical, formele de educatie permanentă medicală, precum si manifestări si activităti cu caracter stiintific.

Art. 6. - (1) Principalele manifestări stiintifice, activităti cu caracter stiintific si forme de educatie medicală permanentă constau în:

a) manifestări stiintifice reprezentate de: congrese, conferinte, simpozioane;

b) publicarea de articole stiintifice medicale în reviste cotate de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (CNCSIS)I\S\;

c) publicarea de cărti, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;

d) cursuri de EMC teoretice si/sau demonstratii practice; demonstratiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR;

e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internationale de specialitate, publicatii nationale medicale si care sunt agreate de CMDR;

f) EMC la distantă.

(2) Formele de învătământ postuniversitar, care, conform legislatiei în vigoare, se desfăsoară numai în institutiile de învătământ medical superior acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, sunt reprezentate de:

a) rezidentiat;

b) a doua specialitate;

c) competente, supraspecializări, atestate de studii complementare;

d) masterat;

e) doctorat;

f) cursuri postuniversitare;

g) manifestări stiintifice universitare.

(3) Tipurile de programe, modalitătile de desfăsurare si criteriile de creditare a formelor de EMC la distantă vor fi propuse de Comisia de EMC si aprobate de Consiliul national al CMDR.

Art. 7. - (1) Formele de EMC pot fi sustinute de cadre didactice universitare (profesori, conferentiari, sefi de lucrări).

(2) Formele de EMC pot fi sustinute si de medici dentisti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care sunt recunoscuti pe plan national si international si care îndeplinesc cel putin două din următoarele criterii:

a) sunt medici primari si doctori în stiinte medicale;

b) au prezentat minimum două comunicări la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să sustină programul de EMC;

c) au publicat minimum două articole în reviste acreditate CNCSIS (A, B+, B) sau cotate ISI, în domeniul pentru care doresc să sustină forma de EMC;

d) au publicat capitole/cărti/tratate la edituri acreditate de CNCSIS în domeniul pentru care doresc să sustină forma de EMC.

(3) Acreditarea sau reacreditarea, după caz, a lectorilor se va face pe bază de cerere si curriculum vitae semnat si cu precizarea domeniului de specializare.

(4) Lectorii din străinătate invitati de organizatorii formelor de EMC trebuie să fie recomandati de societătile stiintifice de profil din tara de origine si să justifice titlurile academice si profesional-stiintifice pe care le detin.

(5) Neîndeplinirea obligatiilor asumate de către lectorii acreditati privind sustinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an.

Art. 8. - (1) Acreditarea si reacreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

(2) Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:

a) furnizorul are statut de persoană juridică, cu exceptia filialelor fără personalitate juridică, pentru care va garanta persoana juridică ale cărei filiale sunt;

b) furnizorul este o institutie sau organizatie medicală cu rol, functii si atributii de învătământ ori de educatie permanentă în domeniul medico-dentar prevăzute în statut/actul normativ de înfiintare;

c) furnizorul are preocupări si promovează domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan national si european;

d) furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit si de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare si nu reprezintă interesele unor sponsori;

e) furnizorul demonstrează accesul la dotarea tehnică pentru sustinerea activitătilor practice;

f) furnizorul dovedeste competenta si calificarea profesională si stiintifică a lectorilor care sustin forma de EMC pe care o organizează.

(3) Taxa pentru acreditarea/reacreditarea ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Nationale a României cotat în ziua plătii, a 300 de euro pentru acreditarea initială, respectiv a 100 de euro pentru reacreditarea anuală. Taxele se achită în contul bancar al CMDR.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul institutiilor de învătământ medical superior acreditate conform legii si colegiilor teritoriale care solicită acreditarea sau, după caz, reacreditarea ca furnizor de EMC.

(5) Pentru anul 2012, lectorii si furnizorii de EMC se vor acredita, respectiv se vor reacredita, după caz, începând cu data de 10 ianuarie 2012, după depunerea dosarului corespunzător si plata taxei de evaluare aferente. Data-limită de depunere a dosarelor de acreditare/reacreditare este 10 ianuarie 2012.

Art. 9. - (1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.

(2) Creditarea formelor de EMC se face în functie de criterii legate de:

a) nivelul de desfăsurare a formei de EMC: local/regional, national/international;

b) durata efectivă a programului stiintific;

c) pentru ca o manifestare stiintifică să fie clasificat㠓cu participare international㔠este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate;

d) pentru ca o manifestare stiintifică să fie clasificat㠓international㔠este necesar ca furnizorul să fie reprezentat de o societate stiintifică europeană/internatională alături de societatea stiintifică de profil din tară;

e) în cadrul congreselor nationale, cu participare internatională sau internationale nu este necesară acreditarea comunicatorilor străini.

Art. 10. - (1) Manifestările stiintifice, cursurile teoretice, demonstratiile practice si formele de EMC la distantă pot fi organizate de către: institutii de învătământ medical superior, societăti stiintifice medicale, asociatii profesionale medicale, colegii teritoriale.

(2) Creditarea acestora se face astfel:

a) congres/conferintă/simpozion - 50 de credite de EMC;

b) cursuri EMC cu durata de o zi (între 4 si 6 h/zi) - 8-12 credite de EMC;

c) demonstratii practice cu durata de o zi (între 4 si 6 h/zi) - 8-12 credite deEMC.

(3) Simpozioanele, conferintele, cursurile pre si postcongres, satelite ale unor manifestări stiintifice majore, nu se creditează separat, suplimentar fată de programul de bază.

(4) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.

(5) Activitătile de pregătire profesională desfăsurate în cadrul expozitiilor/târgurilor medicale sau al oricăror alte evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se creditează cu credite de EMC.

Art. 11. - (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate acreditate de CNCSIS (A, B+, B) vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol.

(2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 150 de credite de EMC.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:

a) pentru revistele nationale acreditate CNCSIS si publicatii nationale medicale agreate de CMDR - 10 credite de EMC anual, cu dovada detinerii abonamentului anual;

b) pentru revistele internationale - 20 de credite de EMC, cu dovada detinerii abonamentului anual.

(4) Autorii cărtilor, tratatelor, monografiilor, capitolelor de carte publicate în domeniul medical în edituri recunoscute CNCSIS/internationale vor fi creditati cu 100 de credite de EMC, respectiv 200 de credite de EMC.

(5) Cadrele didactice aflate în activitate, confirmate de universităti (asistent, sef de lucrări, conferentiar si profesor), si care desfăsoară activitate de îndrumare si coordonare a medicilor rezidenti, inclusiv conducătorii de doctorate/masterate, sunt creditati cu 40 de credite de EMC pe an.

Art. 12. - (1) Finalizarea anumitor forme de învătământ postuniversitar se va credita astfel:

a) obtinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidentiat - 100 de credite de EMC;

b) obtinerea titlului de medic specialist - 50 de credite de EMC;

c) a doua specialitate - 30 de credite de EMC;

d) obtinerea titlului de medic primar - 75 de credite de EMC;

e) obtinerea titlului de doctor în medicină - 100 de credite de EMC;

f) obtinerea diplomei de master - 30 de credite de EMC.

(2) Aceste credite se vor acorda o singură dată, pe baza actelor justificative.

(3) Competentele si specializările se creditează cu 50 de credite de EMC. În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează o singură dată numai atestatul ca atare, obtinut în urma promovării unui examen organizat sau recunoscut de Ministerul Sănătătii; numărul de credite acordat pentru acestea este de 50 de credite de EMC.

(4) Stagiile practice si schimburile de experientă efectuate în străinătate care nu au creditare internatională nu se creditează.

Art. 13. - (1) Participarea cu lucrări stiintifice la manifestări stiintifice din străinătate se va credita cu un număr de 50 de credite de EMC.

(2) Participarea la manifestări stiintifice din străinătate se va credita cu un număr de 25 de credite de EMC.

(3) Lectorii acreditati care sustin cursuri de EMC si care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditati cu credite de EMC în cuantum de două ori numărul de ore efectiv predate.

Art. 14. - (1) în vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va trimite CMDR cererea de creditare cu cel putin 60 de zile înainte de desfăsurarea efectivă a formei de EMC, însotită de programul manifestării (stabilit pe zile si ore) si de lista lectorilor, numai după ce au fost aprobate în prealabil de Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etică si deontologie medicală si educatie medicală continuă, precum si de Comisia profesional-stiintifică si învătământ din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a cărui rază teritorială se va desfăsura forma de EMC în cauză.

(2) Manifestările stiintifice sau, după caz, activitătile de pregătire profesională organizate de societăti stiintifice, asociatii profesionale, institutii de învătământ ori alte organizatii din străinătate se pot desfăsura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR.

(3) Institutiile de învătământ medical superior depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, fără a mai fi nevoie de avizul prealabil al colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se va desfăsura forma de EMC.

(4) Creditarea activitătilor de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, si numai după confirmarea plătii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Intervalul minim acceptat între două manifestări stiintifice, cursuri teoretice, demonstratii practice organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelasi furnizor de EMC.

(6) în aceeasi perioadă si în aceeasi localitate nu poate avea loc decât o singură manifestare stiintifică, curs teoretic ori demonstratie practică acreditată, pe baza principiului creditării primei solicitări.

(7) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentantii firmelor producătoare ori de distributie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico-dentar.

(8) Nu se creditează cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societătile comerciale din tară sau străinătate.

(9) Certificatele/Diplomele eliberate de societătile comerciale, din tară sau din străinătate, nu reprezintă competentă în domeniul medicinei dentare.

Art. 15. - Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea acreditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) numele organizatorului si lectorilor;

b) data, locul si durata acestei activităti;

c) dotarea tehnică care poate fi folosită în scopul prezentării formei de EMC;

d) sponsorii.

Art. 16. - (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activitătii de pregătire profesională, lista comunicatorilor care nu si-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu îsi sustin lucrările nu vor fi creditati cu credite de EMC.

(2) Diplomele acordate de către organizatorul formei de EMC vor fi eliberate la finalul acesteia, pe baza semnăturii personale a participantului.

(3) Furnizorul de EMC are obligatia de a trimite lista participantilor pentru centralizare colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfăsoară forma de EMC creditată si CMDR.

Art. 17. - (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC.

(2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMDR, în functie de interesul său profesional.

(3) Punctajul obtinut ca urmare a participării la forme de EMC acreditate se înscrie de către colegiul teritorial pe certificatul de membru, conform legii.

(4) Din numărul total de credite, un procent de 10% poate fi obtinut de la formele de EMC acreditate sustinute de alte specialităti medicale la care medicul dentist a participat.

(5) Data de referintă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberării certificatului de membru al CMDR.

(6) în calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe programe de EMC desfăsurate în aceeasi perioadă.

(7) Medicii dentisti trebuie să depună, anual, la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atestă creditele obtinute.

Art. 18. - (1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plăti de către toti furnizorii de EMC acreditati, inclusiv de institutiile de învătământ superior si colegiile teritoriale, către CMDR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de principiu al creditării formei de EMC.

(2) Neplata taxelor în termenul prevăzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC în cauză.

(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:

a) pentru cursuri de 1 zi - 200 lei, din care 100 lei se virează CMDR si 100 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăsoară forma de EMC;

b) demonstratii practice - 200 lei, din care 100 lei se virează CMDR si 100 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăsoară forma de EMC;

c) congres/conferintă/simpozion - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR si 300 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază teritorială se desfăsoară manifestarea stiintifică.

(4) Lectorii vor fi retribuiti conform contractului de prestări de servicii încheiat anterior desfăsurării formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligatia furnizorului de a achita toate taxele aferente către stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Titlul de lector de EMC acreditat de către CMDR nu reprezintă titlu didactic sau stiintific si nu poate fi folosit în sens publicitar si/sau profesional.

(2) Folosirea titlului de lector al CMDR în situatiile mai sus mentionate atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui în cauză pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 20. - (1) Colegiul teritorial detine un registru de EMC în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe raza teritorială a colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti, numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către furnizorul de EMC, precum si modelul diplomei.

(2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se păstrează în formă scrisă si electronică.

Art. 21. - (1) CMDR detine Registrul national de EMC, în care sunt înscrisi furnizorii de EMC si lectorii acreditati, precum si toate formele de EMC desfăsurate pe raza colegiilor teritoriale.

(2) Registrul national de EMC se păstrează în formă scrisă si electronică.

Art. 22. - (1) CMDR întocmeste anual un calendar al formelor de EMC creditate si îl publică pe pagina de internet www.cmdr.ro, împreună cu lista furnizorilor de EMC si a lectorilor acreditati, precum si cu lista publicatiilor medicale agreate de CMDR.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.

Art. 23. - CMDR, prin Comisia profesional-stiintifică si învătământ din cadrul Consiliului national, coordonează, îndrumă si verifică desfăsurarea formelor de EMC creditate.

Art. 24. - (1) Sigla CMDR nu poate fi folosită pe diplomele formelor de EMC.

(2) Sigla CMDR nu poate fi utilizată pentru publicitatea formelor de EMC.

(3) De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numărul de credite de EMC în lipsa obtinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfăsurarea formei de EMC si a plătii taxelor aferente creditării.

Art. 25. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor stabilite de prezentul regulament în sarcina lectorilor si furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului si a continutului cuprins în cererea de creditare aprobată, se sanctionează cu suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament.

(2) Aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezentul regulament se efectuează de Comisia de EMC, la nivel national.

ANEXA Nr. 2

DOSAR DE ACREDITARE/REACREDITARE a furnizorului de educatie medicală continuă (EMC)

(Se va depune în original, prin postă, cu confirmare de primire.)

1. Denumirea furnizorului de EMC:..............................................................................................

2. Declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC

Subsemnatul, ................................................................................................................................, cod numeric personal ..............................................................,în calitate de........................................................................................................,

declar pe propria răspundere că ..............................................................................................îndeplineste si respectă criteriile de acreditare/reacreditare ca furnizor de EMC, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobat prin Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv:

a) are statut de persoană juridică, cu exceptia filialelor fără personalitate juridică, pentru care girează persoana juridică ale cărei filiale sunt;

b) este o institutie sau o organizatie medicală, cu rol, functii si atributii prevăzute în statut, de învătământ ori de educatie permanentă în domeniul medico-dentar;

c) are preocupări si promovează domenii ale medicinei dentare acceptate pe plan national si european;

d) respectă regulile de activitate nonprofit si de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare si nu reprezintă interesele unor sponsori;

e) dispune de dotarea tehnică pentru sustinerea activitătilor practice;

f) dovedeste competenta si calificarea profesională si stiintifică a lectorilor care sustin forma de EMC pe care o organizează.

3. Lectori acreditati de Colegiul Medicilor Dentisti din România care vor sustine forma de EMC

Numele............................................................si prenumele..............................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Numele............................................................si prenumele..............................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Numele............................................................si prenumele..............................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

4. Presedintele furnizorului de EMC

Numele............................................................si prenumele..............................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Telefon............................., fax............................., e-mail...................................................................................................

5. Vicepresedintele furnizorului de EMC

Numele............................................................si prenumele..............................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Telefon............................., fax.............................., e-mail.................................................................................................

6. Anexăm în copie legalizată hotărârea judecătorească de înfiintare, actul constitutiv si statutul .......................................

.................................................................................................., din care rezultă că noi, furnizorul de EMC, avem atributii de învătământ medical postuniversitar sau, după caz, de organizare de manifestări stiintifice ori de educatie permanentă (cursuri teoretice, demonstratii practice) în domeniul medicinei dentare.

Data

Presedintele furnizorului de EMC,

.........................................................................

(numele si prenumele)

.........................................................................

(semnătura si prenumele)

ANEXA Nr. 3

CERERE-TIP DE CREDITARE a formelor de educatie medicală continuă (EMC)

1. Denumirea furnizorului de EMC

2. Responsabilul programului de EMC, desemnat de furnizorul de EMC

Numele....................................................................prenumele...........................................................................................

Titlul profesional-stiintific.......................................................................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Telefon......................................., fax............................................., e-mail.........................................................................

3. Tipul formei de EMC propuse

 congres         conferintă     simpozion

 curs               demonstratie practică

 manifestare stiintifică universitară

4. Denumirea evenimentului................................................................................................................................................

5. Perioada de desfăsurare..................................................................................................................................................

6. Locul de desfăsurare.......................................................................................................................................................

7. Specialitatea medicilor dentisti cărora li se adresează....................................................................................................

8. Numărul scontat de participanti.......................................................................................................................................

9. Programul stiintific (poate fi atasat ca anexă la prezenta cerere)....................................................................................

10. Lectori

Numele................................................................si prenumele..........................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Numele................................................................si prenumele..........................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

Numele................................................................si prenumele..........................................................................................

Titlul profesional-stiintific......................................................................................................................................................

11. Sponsori.........................................................................................................................................................................

În calitate de responsabil de program EMC, declar pe propria răspundere că voi organiza activitatea de pregătire profesională în conformitate cu programul pentru care forma de EMC a fost creditată si că..........................................................., în calitate de furnizor EMC, va respecta toate obligatiile prevăzute de Regulamentul de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România aflat în vigoare în sarcina furnizorului de EMC. Totodată, declar lipsa oricăror interese comerciale fată de activitatea de pregătire profesională creditată sau de sponsorii activitătii de pregătire profesională.

De asemenea, mă oblig să anunt Colegiul Medicilor Dentisti din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicităti, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind activitatea de pregătire profesională creditată în baza prezentei cereri.

Data

Presedintele furnizorului de EMC,

.........................................................................

(numele si prenumele)

.........................................................................

(semnătura si prenumele)

Data

Responsabilul programului de EMC al furnizorului de EMC,

.........................................................................

(numele si prenumele)

.........................................................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 4

Nr. de înregistrare..............................

AVIZ DE PRINCIPIU al creditării formei de educatie medicală continuă (EMC)

Către

Furnizorul de EMC...............................................................................................................................................................

În evidenta Colegiului Medicilor Dentisti..............................................................................................................................

Comisia profesional-stiintifică si învătământ

si

Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etică si deontologie medicală si educatie medicală continuă

DECID:

Se acordă un număr de.......................credite de EMC pentru activitatea de pregătire profesională:

Perioada:..............................................................................................................................................................................;

Locul de desfăsurare:..........................................................................................................................................................;

Lectori acreditati: conform programului stiintific depus în data de........................................................................................

Obligatiile furnizorului de EMC:

1. Înscrierea pe certificatele de participare (diplome) a următoarelor date:

- rezultatul testului final, cu formula “admis”/”respins”;

- numărul de ordine primit de la colegiul teritorial;

- sigla, stampila furnizorului de EMC si semnătura reprezentantului legal, în original.

2. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentisti.....................................a listei participantilor pentru a primi seria si numărul de ordine al participantilor din registrul de EMC;

3. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentisti din România a listei participantilor, incluzând numele, prenumele, seria si numărul de ordine al certificatului de participare, pentru a fi trecut în Registrul national de EMC;

4. Plata sumei de.............lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentisti din România si a sumei de.............lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentisti....................., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz de principiu.

5. Respectarea obligatiilor prevăzute de Regulamentul de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România aflat în vigoare în sarcina furnizorului de EMC.

Certificatele de participare care nu respectă metodologia nu vor fi luate în considerare în cadrul realizării punctajului profesional al medicului dentist.

Prezentul aviz de principiu devine valabil la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Dentisti din România, www.cmdr.ro, si numai după confirmarea plătii taxelor mai sus mentionate.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

.........................................................................

(semnătura si stampila)

Presedintele Comisiei profesional-stiintifică si învătământ,

.........................................................................

(semnătura si stampila)

ANEXA Nr. 5

ISSN:

FISA PUBLICATIEI DE SPECIALITATE

pentru înscrierea în lista publicatiilor medicale agreate

Nr. de înregistrare

CNCSIS/cotare ISI

 

Titlul publicatiei:

 

Editor stiintific (societatea, organizatia)

 

 

Nr. de aparitii/an:

 

Debut publicistic (anul)

 

Redactor-sef

 

Adresa de la serviciu:

E-mail:

Fax:

Mobil:

 

Secretar de redactie:

 

Adresa de la serviciu:

E-mail:

Fax:

Mobil:

 

Persoana de legătură cu CMDR

 

Adresa de la serviciu:

E-mail:

Fax:

Mobil:

Colegiul stiintific/Colegiul de redactie:

 

 

 

 

 

 

 

Redactor-sef,

........................................

NOTĂ:

Acreditarea de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior/Cotarea ISI asigură din oficiu acceptarea publicatiei de specialitate de către Colegiul Medicilor Dentisti din România ca publicatie agreată. De asemenea, sunt agreate din oficiu si revistele internationale de specialitate.

 
ANEXA Nr. 6

FISA PROFESIONALA a medicului dentist

- model -

I. Identificare

Numele........................................................................................................................................................................................

Prenumele..................................................................................................................................................................................

Nr. registru unic.............................................................................

Colegiul teritorial initial - Colegiul Medicilor Dentisti..............................................., data înscrierii..........................................

Certificat de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din România seria.............nr..............................

Transfer (data)............................................................................................................................................................................

Colegiul teritorial actual - Colegiul Medicilor Dentisti........................................, data înscrierii............................................

Certificat de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din România seria.............nr.............................

II. Educatie medicală continuă

Numărul de credite obtinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:

(Se completează începând cu anul în curs la data redactării/actualizării fisei profesionale. Fisa profesională anterioară se păstrează în dosarul profesional.)

Anul.......................

I

II

III

IV

V

(Se completează în continuare.)

III. Pregătire profesională

3.1. Titluri (medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist) 3.1.1......................................................................

Diplomă nr......................................emisă de....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................la data de..............................

3.2. Grade profesionale (medic dentist, medic dentist specialist, medic dentist primar) (Se completează ultimul grad profesional obtinut la data redactării/actualizării fisei profesionale.)

3.2.1.....................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de..............................................................................................................................................la data de...............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.3. Specialitatea

3.3.1. Rezidentiat

3.3.1.1. (Specialitatea).........................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de................................................................................................................................................la data de..............................

Locul de desfăsurare a rezidentiatului (centrul universitar)..................................................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.3.2. A doua specialitate

3.3.2.1...................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de...............................................................................................................................................la data de.............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.4. Supraspecializări

3.4.1......................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de...............................................................................................................................................la data de.............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.5. Competente

3.5.1......................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de...............................................................................................................................................la data de.............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.6. Atestate de studii complementare

3.6.1.....................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de...............................................................................................................................................la data de.............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.7. Alte forme de învătământ postuniversitar absolvite (masterat, doctorat)

3.7.1...........................................................................................................................................................................................

(numele si numărul documentului)

emis de...............................................................................................................................................la data de.............................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

IV. Forma de exercitare a profesiei

(cabinet medical individual - CMI, cabinete grupate - CG, cabinete asociate - CA, societate civilă medicală - SCM, societate comercială cu răspundere limitată - SRL, salariat, fără formă de organizare - FR, necunoscută - NC) 4.1.  CMI D CG D CA  SCM  SRL  Salariat D FR D NC

4.2. Denumirea formei de exercitare a profesiei/angajatorului

4.3. Adresa formei de exercitare a profesiei/angajatorului.....................................................................................................

4.4. Data începerii activitătii..................................................................................................................................................

4.5. Data încheierii activitătii.................................................................................................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

V. Certificate de status profesional curent emise

5.1. Nr...................din data de......................................emis de Colegiul Medicilor Dentisti...............................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VI. Sanctiuni disciplinare

6.1........................................................ prevăzută de art..................din Legea.............................., stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor Dentisti................................./Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentisti din România din data de...................................., comunicată la data de..............................................., rămasă definitivă prin necontestare/respingerea contestatiei/actiunii în anulare la data de.....................................prin Decizia/Hotărârea nr................................pronuntată de........................................................................................

Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică si Ministerului Sănătătii si, respectiv, angajatorului.

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

6.2. Radieri ale sanctiunilor disciplinare

6.2.1. Sanctiunea...........................................................prevăzută de art..................din Legea.............................., stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor Dentisti................../Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentisti din România din data de........................., a fost radiată la data de......................................, conform prevederilor legale în vigoare.

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VII. Incompatibilităti

7.1..............................................................., prevăzută de art..................din Legea................................

7.2. Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei/calitătii de membru în organele de conducere la data de.................................., prin.........................., emis de.......................................................................

7.3. Încetarea suspendării la data de.................................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VIII. Nedemnităti

8.1........................................................, prevăzută de art..................din Legea................................

8.2. Încetarea stării de nedemnitate la data de.....................................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011