eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului contribuției, metodologiei de calcul, procedurii de raportare, cea de control și cea de sancționare, precum și destinația contribuției trimestriale pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu.

13.07.2011 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al articolului unic  alin. (3)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

     ART. 1

(1) Contribuția trimestrială pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pe care trebuie să o plătească deținătorii autorizațiilor de punere pe piață ai medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuție personală, pe bază de  prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și în tratamentul din alte unități sanitare care acordă servicii medicale în cadrul cărora sunt utilizate medicamente, suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, este  60%  din valoarea rezultată conform alin. (2), după  deducerea taxei pe valoarea adăugată.

(2) Valoarea rezultată reprezintă diferența dintre suma trimestrială decontată în anul în curs și cea din aceeași perioadă a anului 2009 din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor  prevăzute la alin. (1), după scăderea marjelor de distribuție și a celor cu amănuntul, conform legislației în vigoare. 

       ART. 2

(1) Contribuția prevăzută la art. 1 se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului, într-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sănătății.

 (2) Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora care nu își îndeplinesc obligația de plată în termen de 3 luni de la data scadenței  datorează, până la îndeplinirea obligației de plată, la veniturile  proprii ale Ministerului Sănătății un procent de 0,1% per zi de întîrziere, din contribuția prevăzută la art. 1.

  ART. 3

(1) Farmaciile cu circuit deschis, unitățile sanitare cu paturi și celelalte unități sanitare care utilizează medicamente în cadrul serviciilor acordate au obligația raportării trimestriale a consumurilor de medicamente, care se suportă din fond.

(2) Casa Națională de Asigurări de Sănătate comunică trimestrial deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanților acestora valoarea consumului de medicamente.

(3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate comunică trimestrial Ministerului Sănătății datele prevăzute la alin. (1) și (2).

     ART. 4

 (1) Pentru DCI – urile nou intrate în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, valoarea de referință se stabilește în baza contractului de tip cost – volum  încheiat de CNAS cu deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor.

(2) Contribuția datorată pentru DCI – urile menționate la alin. (1), până la data la care contribuția poate fi aplicată în condițiile art. 1, se calculează aplicând un procent de 60% la diferența dintre valoarea calculată funcție de volumul vânzărilor efectiv realizate la prețul de producător și valoarea de referință, dacă depășirea acesteia este mai mare de 10%.

(3) În trimestrul următor încheierii perioadei pentru care a fost încheiat contractul cost – volum se face regularizarea contribuției datorate pe întreaga perioadă de derulare a contractului, pe baza valorii vânzărilor efective la preț de producător față de valoarea din contract, precum și o evaluare a rezultatului pe baza indicatorilor din contractul de la alin. (1) și se calculează o contribuție suplimentară proporțională cu ponderea neîndeplinirii indicatorilor. În condițiile în care valoarea vânzărilor efectiv realizate este diferită de valoarea de referință prevăzută la alin. (1) se recalculează contribuția rezultând fie o contribuție suplimentară din partea deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, fie o sumă ce va fi compensată din contribuția ulterioară datorată de aceștia.

     ART. 5

Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează evidența pe plătitori, persoane juridice, a contribuțiilor prevăzute la art. 1, pentru finanțarea unor cheltuieli pentru sănătate, urmărește declararea, constatarea, controlul și soluționarea contestațiilor și determină valoarea vânzărilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate suportate din fond în funcție de consumul de medicamente de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis precum și medicamentele utilizate pe durata spitalizării în unitățile sanitare cu paturi și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor acordate în alte unități sanitare.

      ART. 6

Veniturile realizate din sumele încasate potrivit art. 1 constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătății.

      ART. 7

Modalitatea de aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri de Guvern se stabilește prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contact: Ancamaria Negru
Afisat de la 12-07-2011 pana la 12-08-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011