eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Decizia 4 din 20 mai 2011 (Decizia 4/2011)privind stabilirea datei organizarii alegerilor pentru comisiile de disciplina, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale.

27.06.2011 / Monitorul Oficial

 

Publicat in Monitorul Oficial 435 din 22 iunie 2011 (M. Of. 435/2011)

In temeiul art. 428, 444, 445 si 446 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 103 din Statutul Colegiului Medicilor din Romania, aprobat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

Art. 1. -

(1) Se stabileste data organizarii alegerilor pentru comisiile de disciplina de la nivel teritorial si pentru Comisia Superioara de Disciplina, dupa cum urmeaza:

a) turul I, in saptamana 3-9 octombrie 2011, si turul II, in saptamana 10-16 octombrie 2011, pentru comisiile de disciplina de la nivel teritorial;

b) 27-28 octombrie 2011, turul I, respectiv, daca este cazul, 3-4 noiembrie 2011, turul II, pentru Comisia Superioara de Disciplina.

(2) Desfasurarea votarii pentru alegerea comisiilor de disciplina teritoriale se va organiza in 3 zile consecutive stabilite de catre consiliile locale in perioadele prevazute pentru organizarea turului I si, dupa caz, a turului II.

(3) In vederea desfasurarii alegerilor pentru Comisia Superioara de Disciplina se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Colegiului Medicilor din Romania in zilele de 27 si 28 octombrie 2011 la Bucuresti.

Art. 2. -

(1) Se adopta Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

(2) Se aproba componenta Comisiei Electorale Centrale, dupa cum urmeaza:

-dr. Marius Litu;

-dr. Mircea Popa;

-dr. Minerva Ghinescu;

-dr. Alexandru Voicu;

-dr. Octavian Verescu;

-dr. Adrian Nedelciu;

-dr. Catalin Chiurciu.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de doamna Stefania Branza.

(4) Se stabileste indemnizatia pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, dupa cum urmeaza:

-presedinte - 1.500 lei;

-secretar - 1.200 lei;

-membru - 1.000 lei.

Art. 3. -

La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania privind adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale, adoptata in 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA

Regulamentul din 20 mai 2011 (Regulamentul din 2011) electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. -

Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiilor teritoriale, precum si cei ai Comisiei Superioare de Disciplina se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membrii colegiului teritorial, respectiv de membrii Adunarii generale nationale.

Art. 2. -

Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in comisiile de disciplina il au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 3. -

(1) Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv.

(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.

(3) Dovada calitatii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

Art. 4. -

Calitatea de membru in comisia de disciplina locala este incompatibila cu aceea de membru in Comisia Superioara de Disciplina, precum si cu aceea de membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 5. -

In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de catre consiliile judetene si de catre Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, respectiv o comisie electorala centrala organizata de catre Biroul executiv al Consiliului national si aprobata de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 6. -

(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida in legislatura pentru care se organizeaza alegerile.

(2) Inaintea alegerii in aceasta functie, acestia se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.

CAPITOLUL II
Comisiile electorale

SECTIUNEA A
Comisia electorala judeteana

Art. 7. -

Comisia electorala judeteana este formata din 3-15 membri, in functie de numarul membrilor colegiului respectiv, aprobati in mod individual de catre consiliul local, la propunerea biroului consiliului.

Art. 8. -

(1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor judetene, respectiv Consiliului Municipiului Bucuresti sau birourilor acestor consilii.

(2) Acestea isi vor desfasura activitatea sub supravegherea si controlul Comisiei Electorale Centrale respectand prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Statutului Colegiului Medicilor din Romania si prezentul regulament.

Art. 9. -

Comisia electorala judeteana va functiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispozitia comisiei, pe toata durata functionarii sale, un spatiu corespunzator desfasurarii activitatilor, asigurand totodata conditiile materiale si financiare necesare functionarii comisiei si organizarii alegerilor.

Art. 10. -

(1) La prima intrunire comisia electorala isi va alege dintre membrii sai un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele comisiei electorale si este singurul abilitat sa faca publice datele si informatiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale. In lipsa presedintelui sedinta va fi condusa de secretarul comisiei.

Art. 11. -

In termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorala, prin presedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenta comisiei, functiile detinute in cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea, numerele de telefon si de fax.

Art. 12. -

(1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, in prezenta a minimum doua treimi din membrii sai.

(2) Prezenta presedintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. -

Sedintele comisiei electorale vor fi consemnate de catre secretarul comisiei in procese-verbale de sedinta, care vor fi semnate de catre presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale.

Art. 14. -

Deciziile emise de catre comisia electorala sau orice alt act emanand de la aceasta vor fi semnate de catre presedinte si secretar.

Art. 15. -

Pe timpul functionarii sale, comisia electorala va avea o stampila proprie care va fi tinuta de catre presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de catre secretar.

Art. 16. -

Comisiile electorale locale vor informa imediat Comisia Electorala Centrala despre problemele aparute in legatura cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament si se vor conforma deciziilor de indrumare ale Comisiei Electorale Centrale.

Art. 17. -

(1) Atributiile comisiilor electorale locale sunt:

a) organizeaza desfasurarea alegerilor la nivel local;

b) preiau listele cu membrii colegiului local;

c) intocmesc si aduc la zi listele cu alegatori;

d) primesc candidaturile depuse;

e) verifica indeplinirea conditiilor de fond si forma pentru ca o persoana sa poata candida, inregistrand candidaturile care indeplinesc cerintele legale si respingandu-le pe cele neconforme;

f) fac publice, prin afisare la sediul comisiei, candidaturile depuse;

g) solutioneaza intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la actele si operatiunile sale;

h) tiparesc sau, dupa caz, pregatesc buletinele de vot cu sprijinul tehnic si financiar al colegiului local;

i) pastreaza sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tiparire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plata al tiparirii buletinelor de vot si procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;

j) conduc operatiunile de votare, luand toate masurile de ordine in localul in care are loc votarea;

k) numara voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizeaza voturile exprimate si stabilesc rezultatele alegerilor;

l) redacteaza in doua exemplare procesele-verbale de desfasurare a alegerilor si procesul-verbal al rezultatelor finale;

m) inainteaza Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfasurare a alegerilor, al procesului-verbal cu rezultatele finale, insotite de listele cu alegatorii, listele cu candidatii, copii ale comenzii de tiparire a buletinelor de vot, daca este cazul, a documentului de plata a tiparirii buletinelor si copie de pe procesul-verbal de primire a buletinelor de vot; copiile vor fi certificate sub aspectul conformitatii cu originalul de catre presedintele comisiei electorale;

n) organizeaza, daca este cazul, noi alegeri;

o) acrediteaza, la cerere, observatori ai societatii civile inclusiv din presa, care vor sa urmareasca desfasurarea alegerilor;

p) emit mandatele celor alesi;

q) orice alta activitate privind alegerile dispusa de catre Comisia Electorala Centrala sau stabilita prin prezentul regulament.

(2) Cu cel putin 7 zile inaintea datei alegerilor, comisia electorala judeteana sau a municipiului Bucuresti, prin grija presedintelui si a secretarului, afiseaza listele cu alegatori la sediul colegiului judetean sau al municipiului Bucuresti si in cel putin 3 unitati sanitare sau pe site-ul (pagina web) a colegiului respectiv. Medicii care nu au drept de vot ca urmare a neplatii cotizatiei vor fi afisati pe o lista separata. Pe lista cu medicii fara drept de vot se va mentiona, pentru fiecare in parte, suma pe care o are de platit si faptul ca exista posibilitatea platii cotizatiei restante in ziua si la locul desfasurarii alegerilor.

(3) Cu ocazia afisarii celor doua categorii de liste se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde data afisarii listelor si locurile unde acestea au fost afisate, respectiv unitatile sanitare sau pe pagina web a colegiului.

Art. 18. -

Dupa stabilirea rezultatelor votarii, comisiile electorale locale emit mandatele pentru fiecare membru al comisiei de disciplina si informeaza consiliul colegiului teritorial cu privire la componenta comisiei de disciplina.

SECTIUNEA B
Comisia Electorala Centrala

Art. 19. -

Comisia Electorala Centrala este formata din 7 membri propusi de Biroul executiv al Consiliului national si aprobati in mod individual de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 20. -

(1) Comisia Electorala Centrala va functiona la sediul Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania va pune la dispozitia comisiei, pe toata durata functionarii sale, un spatiu corespunzator desfasurarii activitatilor, asigurand totodata conditiile materiale si financiare necesare functionarii comisiei.

Art. 21. -

Prin grija Biroului executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania, Comisia Electorala Centrala va avea la dispozitia sa un secretariat tehnic condus de catre secretarul comisiei.

Art. 22. -

(1) La prima intrunire Comisia Electorala Centrala isi va alege dintre membrii sai un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele comisiei electorale si este singurul abilitat sa faca publice datele si informatiile decurgand din activitatea comisiilor electorale.

Art. 23. -

(1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, in prezenta a minimum 5 din membrii sai; prezenta presedintelui sau a secretarului este obligatorie.

(2) In cazul egalitatii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui (sau, in lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.

Art. 24. -

Sedintele comisiei electorale vor fi consemnate de catre secretarul comisiei in procesele-verbale de sedinta, care vor fi semnate de catre presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai Comisiei Electorale Centrale.

Art. 25. -

Deciziile emise de catre Comisia Electorala Centrala sau orice alt act emanand de la aceasta vor fi semnate de catre presedinte si secretar.

Art. 26. -

Pe timpul functionarii sale Comisia Electorala Centrala va avea o stampila proprie care va fi tinuta de catre presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de catre secretar.

Art. 27. -

Atributiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

a) urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale, statutare, privitoare la alegeri si ale prezentului regulament pe intreg teritoriul tarii;

b) asigura si raspunde de interpretarea uniforma a acestor dispozitii;

c) emite decizii de indrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;

d) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire si componenta comisiilor electorale locale;

e) primeste si solutioneaza contestatiile declarate impotriva deciziilor comisiilor electorale locale;

f) organizeaza alegerile Comisiei Superioare de Disciplina.

Art. 28. -

Dupa alegerea Comisiei Superioare de Disciplina, Comisia Electorala Centrala isi inceteaza activitatea curenta si ramane la dispozitia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania care va decide in legatura cu activitatea acesteia.

CAPITOLUL III
Candidaturile

Art. 29. -

(1) Candidaturile se vor depune personal la secretariatul consiliului local sau, pentru Comisia Superioara de Disciplina, la secretariatul Colegiului Medicilor din Romania, cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea datei alegerilor.

(2) Secretariatele primesc si inregistreaza depunerea candidaturii, facand totodata mentiune despre toate actele primite de la candidat, si inainteaza candidatura in termen de cel mult 3 zile comisiei electorale.

Art. 30. -

Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale si vor cuprinde:

a) o declaratie de candidatura;

b) un curriculum vitae.

Art. 31. -

Declaratia de candidatura va fi dactilografiata si va cuprinde:

a) numele si prenumele, domiciliul, specialitatea si gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific;

b) vechimea in profesie;

c) functiile pe care le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

d) mentionarea obligatorie daca a avut sau nu sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani;

e) declaratie-angajament ca va participa, in cazul in care va fi ales, la sedintele comisiei de disciplina sau ale Comisiei Superioare de Disciplina si confirmarea faptului ca a luat cunostinta despre faptul ca va fi inlocuit din comisie in cazul a 3 absente nemotivate la 3 sedinte consecutive;

f) data si semnatura.

Art. 32. -

Comisiile electorale, primind candidaturile, vor verifica conditiile de fond si de forma ale acestora si le vor inscrie in listele de candidaturi pe acelea care indeplinesc cerintele legale.

Art. 33. -

In termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunostinta, in scris, candidatilor, dupa caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate in vederea acoperirii lor. In notificare se va preciza si termenul pentru completarea dosarului de candidatura.

Art. 34. -

(1) Comisiile electorale locale vor intocmi listele finale cu candidati si le vor trimite impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a ramanerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale, in ordinea alfabetica, vor fi afisate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia, in spitalele din teritoriul de competenta sau pe pagina web a colegiului respectiv.

(3) Listele finale vor avea urmatoarele mentiuni: data, locul si programul de desfasurare a alegerilor.

CAPITOLUL IV
Buletinele de vot

Art. 35. -

(1) Buletinele de vot se vor asigura de catre comisiile electorale cu sprijinul material si logistic al colegiilor locale.

(2) Un model al buletinelor de vot se va afisa la sediul comisiei electorale cu cel putin 3 zile inaintea datei votarii, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele comisiei electorale.

Art. 36. -

In buletinul de vot candidatii vor fi trecuti in ordine alfabetica, mentionandu-se numele, prenumele, specialitatea si gradul.

Art. 37. -

(1) Buletinele de vot se vor asigura in numar suficient, conform listelor cu alegatori, cu un plus de 5% fata de numarul alegatorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de catre comisia electorala prin aplicarea stampilei proprii pe fata buletinului de vot, in momentul inmanarii buletinului catre alegator.

Art. 38. -

Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate gresit de catre alegatori in timpul votarii vor fi anulate prin mentiunea si semnatura presedintelui, aplicandu-se totodata si stampila comisiei electorale.

CAPITOLUL V
Desfasurarea votarii

Art. 39. -

(1) Votarea se va desfasura intr-un singur loc, la sediul colegiului local sau in alt loc aprobat de catre comisia electorala locala si precizat in listele cu candidaturile ramase definitive.

(2) Data, locul si programul de desfasurare a votarii vor fi comunicate cu cel putin 7 zile inaintea votarii si intr-un ziar local.

(3) Cabinele de votare si urnele sigilate trebuie asezate in aceeasi incinta.

(4) Votarea va avea loc numai in prezenta a doua treimi din membrii comisiei electorale locale si a presedintelui comisiei sau, in lipsa temporara a acestuia, a secretarului comisiei electorale.

Art. 40. -

(1) Alegerile se vor desfasura pe parcursul a maximum 3 zile calendaristice consecutive, intre orele 8-20, conform deciziei consiliului teritorial.

(2) Cu o ora inaintea inceperii votarii, presedintele comisiei electorale locale, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si, dupa inchiderea urnelor, le sigileaza aplicand stampila sectiei comisiei electorale locale peste semnatura sa, a secretarului si a inca unui membru al comisiei.

(3) Presedintele este obligat sa ia masurile necesare pentru exprimarea secreta a votului si pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.

(4) Cu exceptia alin. (1), dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru Comisia Electorala Centrala.

Art. 41. -

(1) La sfarsitul orelor de votare presedintele comisiei impreuna cu secretarul si cu inca un alt membru al comisiei, in prezenta celorlalti membri ai comisiei, vor sigila urnele, vor intocmi un proces-verbal cu privire la desfasurarea votarii din ziua respectiva, aratand numarul persoanelor care au votat, numarul buletinelor de vot folosite si al celor anulate.

(2) Listele cu alegatori, buletinele de vot ramase si cele anulate, precum si stampila comisiei electorale vor fi depozitate in conditii de maxima securitate, de regula un fiset metalic, care va fi inchis si sigilat in prezenta persoanelor mentionate la alineatul precedent. In aceleasi conditii se va inchide si incaperea in care se gaseste urna de votare.

(3) Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune in procesul-verbal intocmit la sfarsitul zilei de votare.

(4) In limita posibilitatilor se poate apela la paza militarizata a locurilor de votare.

Art. 42. -

La desfasurarea votarii si numararea voturilor pot participa observatori locali, nationali sau straini, acreditati in prealabil cu cel putin 3 zile inaintea datei alegerilor de catre comisia electorala locala sau de catre Comisia Electorala Centrala daca acreditarea se solicita pentru participarea la alegerea Comisiei Superioare de Disciplina.

Art. 43. -

(1) Comisia Electorala Centrala poate desemna unul sau mai multi membri ai sai sa controleze desfasurarea alegerilor.

(2) Acestia nu vor avea competenta de a lua masuri cu privire la desfasurarea votarii, ci doar de a supraveghea si controla desfasurarea alegerilor si vor intocmi la sfarsitul activitatii lor un proces-verbal in care vor consemna cele constatate.

Art. 44. -

In afara membrilor comisiei electorale locale, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale si a observatorilor acreditati, nicio alta persoana nu poate stationa in incaperea in care are loc votarea mai mult decat timpul necesar votarii.

Art. 45. -

(1) Fiecare medic cu drept de vot, dupa ce se legitimeaza si semneaza in lista de votare, primeste de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot pe care se va aplica stampila comisiei electorale de catre presedinte sau secretar. 

(2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regasesc pe listele de votare vor fi inscrisi de catre presedintele comisiei sau de catre secretarul acesteia in listele de votare, mentionandu-se toate datele de identificare din buletinul de identitate sau pasaport, precum si locul de munca rezultat din prezentarea legitimatiei de serviciu sau orice alt act doveditor.

Art. 46. -

(1) Alegatorii vor vota separat astfel incat sa se asigure exprimarea secreta a votului.

(2) Votarea se va face prin marcarea cu "DA" in dreptul numelui candidatului pentru care se opteaza si prin taierea numelui candidatului respins.

CAPITOLUL VI
Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor

Art. 47. -

Dupa inchiderea votarii, in prezenta celorlalti membri ai comisiei electorale si, dupa caz, a celorlalte persoane care au dreptul sa asiste la votare, presedintele comisiei procedeaza la inventarierea si sigilarea buletinelor de vot ramase neintrebuintate, intocmind in acest sens un procesverbal si numai dupa aceea are loc deschiderea urnelor.

Art. 48. -

(1) Sunt nule buletinele de vot care:

a) nu poarta pe prima fata stampila comisiei electorale;

b) au alta forma sau model decat cele aprobate;

c) nu sunt complete;

d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul).

(2) Voturile care au una sau mai multe exprimari pozitive, dar pentru celelalte nume de candidati sau o parte dintre ele nu s-a mentionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidatii care au inscrisa in dreptul numelui mentiunea "DA".

Art. 49. -

(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele comisiei electorale locale incheie cate un proces-verbal in doua exemplare.

(2) Procesul-verbal va cuprinde:

a) numarul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;

b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la votare;

c) numarul total al voturilor valabil exprimate;

d) numarul voturilor nule;

e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de catre fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor;

g) starea sigiliilor de pe urne la inchiderea votarii;

h) numarul buletinelor de vot primite;

i) numarul buletinelor de vot ramase neintrebuintate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se vor semna de presedinte, de secretar si de ceilalti membri prezenti ai comisiei si vor purta stampila acesteia.

Art. 50. -

(1) Daca in urma verificarii listelor de votare se constata ca alegerile nu sunt valabile din cauza neintrunirii conditiei de participare a doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot, se va face mentiune despre acest lucru in procesele-verbale.

(2) Noile alegeri se vor organiza la maximum doua saptamani, dar nu mai putin de o saptamana de la data alegerilor precedente, in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de candidati si alegatori. Aceste noi alegeri se considera valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

(3) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionata in procesul-verbal.

(4) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite ramase de la turul I, se va inscrie, prin stampilare, mentiunea "turul II".

Art. 51. -

(1) Atribuirea mandatelor se va face in ordinea descrescatoare a numarului de voturi si pana la ocuparea numarului de locuri.

(2) In caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorti la care pot participa si cei in cauza.

(3) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalti membri supleanti vor fi stabiliti in ordinea descrescatoare numarului de voturi.

Art. 52. -

In cazul in care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleantii vor lua locul titularilor, in ordinea numarului de voturi obtinute.

Art. 53. -

Comisia electorala locala va intocmi in doua exemplare procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale, din care un exemplar va fi inaintat in termen de maximum 3 zile Comisiei Electorale Centrale.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 54. -

(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta de catre consiliile locale, iar cele pentru functionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Membrilor comisiilor electorale locale si ai Comisiei Electorale Centrale li se acorda o indemnizatie stabilita de catre consiliile locale, respectiv Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, la propunerea birourilor. 

(3) Birourile locale, respectiv biroul central, vor asigura comisiilor electorale locale si centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cat acestea functioneaza, stabilind si suportand indemnizatia acestora.

Art. 55. -

Prin sintagma "consiliul local", folosita in Regulamentul electoral, se va intelege consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011