eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de Ordin privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale.

27.06.2011 / Ministerul Sanatatii

 

    Având în vedere:

    - Referatul Direcției organizare și politici salariale nr……….

    - prevederile art. 26(6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul ordin:

    ART. 1

     (1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale prevăzute în anexa nr. 1 și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de execuție și personalul de conducere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a și anexa nr. 2b.

    (2) Prevederile alin.(1) se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătății, din cadrul serviciile publice deconcentrate și din unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății.  

    ART. 2

  Evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod efectiv.

   ART. 3

(1) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerințele postului.

 (2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale individuale.

  ART. 4

(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

 (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

  ART. 5

    Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele situații:

    a) persoanelor angajate ca debutanți, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;

    b) angajaților al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activității;

    c) angajaților promovați într-o altă funcție de execuție sau într-o funcție de conducere, precum și celor angajați din afara unității, pentru care momentul de evaluare se stabilește de conducerea fiecărei instituții publice;

    d) angajaților aflați în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activității;

    e) angajaților care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabilește de conducerea fiecărei instituții publice.   

    ART. 6(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.

                (2) Are calitatea de evaluator:

    a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoana cu funcție de execuție evaluată;

    b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unității sanitare publice, pentru persoanele de conducere;

  ART. 7

    Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

    a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător;

    b) între 2,01 - 3,50 - satisfăcător;

    c) între 3,51 - 4,50 - bine;

    d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine

  ART. 8

    (1) Notarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale se face    cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu;

    (2) Pentru a obține nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță;

   (3) Pentru funcțiile de conducere nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obținute la criteriile de evaluare de la pct.I și pct.II din anexa nr. 2a.

    (4) Semnificația notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim.

   ART. 9

   (1) Contestațiile în legătură cu evaluarea performanței profesionale individuale se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane.

    (2) Contestațiile se analizează de conducătorul imediat superior, împreună cu liderul sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaților, din unitate.

    (3) Rezultatul contestațiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

   ART.10

  Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale, criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale se stabilesc și se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere cadru care poate fi modificată și completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

  ART.11

    Prin excepție de la prevederile art.4, evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

  ART. 12

    Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare cu personalitate juridică din rețeaua Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

   ART. 13

     Anexele nr.1, 2a și 2b fac parte integrantă din prezentul ordin.

   ART. 14

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

                                                 Ministrul sănătății,

                                                    Cseke Attila

 

Anexa nr. 1

Criterii de evaluare a performanțelor profesionale individuale

           I.       Pentru funcțiile de execuție

   1. Cunoștințe și experiență profesională

   2. Promptitudine și operativitate în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

   3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate

   4. Asumarea  responsabilităților prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverență, obiectivitate, disciplină

   5. Intensitatea  implicării în utilizarea echipamentelor și a materialelor cu încadrarea în normative de consum

    6. Adaptarea la  complexitatea  muncii, inițiativă și creativitate

    7. Condiții de muncă

II.         Pentru funcțiile de conducere se vor utiliza suplimentar și următoarele criterii de evaluare

1.  Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul compartimentului în ansamblul unității                                      

2.  Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea  răspunderii în legătură cu acestea                      

3.  Capacitatea de organizare și de coordonare a activității compartimentului                                             

4.  Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare cu alte compartimente                        

Anexa nr. 2a                

    UNITATEA ..................

           (denumirea)                                                                    APROB

                                                                            CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI PUBLICE

                                                                                           Numele și prenumele

                                                                                                   Funcția

 

 FIȘA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU PERSONALUL CU FUNCȚII DE CONDUCERE

    Numele ............. Prenumele ................

    Funcția .............................

    Numele și prenumele evaluatorului…………….

    Funcția……………………..

    Perioada evaluatㅅ………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.                                            Denumirea                       Nota                                         

crt.                                   criteriului de evaluare    

                                                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 0                                                       1                                 2

 1.  Cunoștințe și experiență profesională

 2. Promptitudine și operativitate în realizarea

    atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

 3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților

     desfășurate

 4. Asumarea  responsabilităților prin receptivitate,

   disponibilitate la efort suplimentar, perseverență,

   obiectivitate, disciplină

 5. Intensitatea  implicării în utilizarea echipamentelor

    și a materialelor cu încadrarea

    în normative de consum

 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii,

    inițiativă și creativitate

7. Condiții de muncă

…………………………………………………………………………….

 I.    Nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Nr.                 criteriului de evaluare suplimentare                        Nota                                      

crt.             pentru personalul cu funcții de conducere

……………………………………………………………………………… 

 0                                      1                                                            2

……………………………………………………………………………… 

1.  Cunoștințe despre scopul, obiectivele și rolul

     compartimentului în ansamblul unității                                       

2.  Capacitatea de a lua decizii optime și asumarea

        răspunderii în legătură cu acestea                      

3.  Capacitatea de organizare și de coordonare

       a activității compartimentului                                              

4.  Capacitatea de a crea în compartimentul condus

 un climat stimulativ, neconflictual și de bună colaborare

      cu alte compartimente

……………………………………………………………………………..

     II.   Nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare suplimentare

             pentru personalul cu funcții de conducere

……………………………………………………………………………….

Nota finală a evaluării  = (nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare

                                            de la pct. I + nota pentru îndeplinire criteriilor

                                        de evaluare de la pct. II) /2

Calificativul acordat :                                                                                         

………………………………………………………………………..

    1. Numele și prenumele evaluatorului……..

       Funcția……………..

       Semnătura evaluatorului………

       Data……………………

.............................................................................

    2. Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate

    Numele și prenumele persoanei evaluate……..

    Funcția……………..

    Semnătura persoanei evaluate………

    Data……………………

…………………………………………………………………..

    3. Contestația persoanei evaluate:

    Motivația……………..

    Semnătura persoanei evaluate………

    Data……………………

…………………………………………………………………….

     4. Modificarea aprecierii (DA, NU):

    - Numele și prenumele persoanei care a modificat aprecierea:

    - Funcția acesteia:

    - Modificarea adusă aprecierii

    - Semnătura

    - Data

…………………………………………………………………….

    5. Am luat cunoștință de modificarea evaluării

    - Numele și prenumele

    - Funcția acesteia

    - Semnătura

    - Data

 

Anexa nr. 2b

    UNITATEA ..................

           (denumirea)                                                                    APROB

                                                                            CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI PUBLICE

                                                                                           Numele și prenumele

                                                                                                   Funcție

 FIȘA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE PENTRU PERSONALUL CU FUNCȚII DE EXECUȚIE

    Numele ............. Prenumele ................

    Funcția .............................

    Numele și prenumele evaluatorului…………….

    Funcția……………………..

    Perioada evaluatㅅ………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.                                            Denumirea                       Nota                                         

crt.                                   criteriului de evaluare                                                                                                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 0                                                       1                                           2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

1.  Cunoștințe și experiență profesională

 2. Promptitudine și operativitate în realizarea

    atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului

 3. Calitatea lucrărilor executate și a activităților

     desfășurate

 4. Asumarea  responsabilităților prin receptivitate,

   disponibilitate la efort suplimentar, perseverență,

   obiectivitate, disciplină

 5. Intensitatea  implicării în utilizarea echipamentelor

    și a materialelor cu încadrarea

    în normative de consum

 6. Adaptarea la  complexitatea  muncii,

    inițiativă și creativitate

 7. Condiții de muncă

…………………………………………………………………………….

 I.    Nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare

……………………………………………………………………………..

Nota finală a evaluării  = nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare

                                                    de la pct. I                                                                                         

Calificativul acordat :                                                                                         

………………………………………………………………………..

    1. Numele și prenumele evaluatorului……..

       Funcția……………..

       Semnătura evaluatorului………

       Data……………………

.............................................................................

    2. Am luat cunoștință de aprecierea activității profesionale desfășurate

    Numele și prenumele persoanei evaluate……..

    Funcția……………..

    Semnătura persoanei evaluate………

    Data……………………

…………………………………………………………………..

    3. Contestația persoanei evaluate:

    Motivația……………..

    Semnătura persoanei evaluate………

    Data……………………

…………………………………………………………………….

     4. Modificarea aprecierii (DA, NU):

    - Numele și prenumele persoanei care a modificat aprecierea:

    - Funcția acesteia:

    - Modificarea adusă aprecierii

    - Semnătura

    - Data

…………………………………………………………………….

    5. Am luat cunoștință de modificarea evaluării

    - Numele și prenumele

    - Funcția acesteia

    - Semnătura

    - Data

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI POLITICI SALARIALE

A P R O B

                                                                                                                      MINISTRU

                                                                                                                  CSEKE ATTILA

REFERAT DE APROBARE

    Salarizarea personalului plătit din fonduri publice se realizează în baza prevederilor din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

     La art. 26 alin.(6) din lege este prevăzut faptul că activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) din lege și pot stabili și alte criterii de evaluare în funcție de specificul domeniului de activitate.

   Astfel, în baza acestor prevederi legale a fost necesar să elaborăm proiectul de ordin pentru stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual care își desfășoară activitatea atât în aparatul propriu al Ministerului Sănătății, cât și în cadrul direcțiilor de sănătate publică și în unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății.  

  Întrucât competența de aprobare a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale revine ordonatorului principal de credite, pentru spitalele al căror management a fost transferat către autoritățile administrației publice locale, criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale se stabilesc și se aprobă prin act administrativ emis de acestea, iar prevederile prezentului ordin pot reprezenta o prevedere cadru care poate fi modificată și completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

    De asemenea s-a stabilit prin prezentul ordin perioada evaluată, perioada de evaluare, persoanele care pot avea calitatea de evaluator, persoanele care se exceptează de la procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale precum și dreptul personalului evaluat de a contesta calificativul acordat și modalitatea de soluțoinare a contestațiilor.

    În anexa nr. 2a și 2b la ordin a fost stabilit și modelul fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale atât pentru personalul contractual cu funcții de execuție cât și pentru personalul contractual cu funcții de conducere.

   Dacă sunteți de acord cu cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul referat, precum și ordinul anexat.

                                                Director adj.

                                              Ec. Doina Tănase

Contact: Doina Tanase
021.3072.627
Afisat de la 23-06-2011 pana la 23-07-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011