eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Decizie nr. 10 din 11/04/2009 (Decizie 10/2009) privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. ( detalii )

Ordin nr. 575 din 30/04/2009 (Ordin 575/2009) privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 Publicat in Monitorul Oficial nr. 312 din 12/05/2009. ( detalii )

Decizie nr. 5 din 10/04/2009 (Decizie 5/2009) pentru completarea anexei la Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 6/2008 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania Publicat in Monitorul Oficial nr. 302 din 07/05/2009. ( detalii )

Ordin nr. 556 din 04/05/2009 (Ordin 556/2009) privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar Publicat in Monitorul Oficial nr. 298 din 07/05/2009. ( detalii )

Decizie nr. 12 din 11/04/2009 (Decizie 12/2009) privind modificarea Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania Publicat in Monitorul Oficial nr. 295 din 06/05/2009. ( detalii )

Ordin nr. 3331 din 04/03/2009 (Ordin 3331/2009) privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010 Publicat in Monitorul Oficial nr. 287 din 04/05/2009. ( detalii )  

Proiect Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de aAsigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009. ( detalii )

ORDIN Nr. 384/26.03.2009 Nr. 413/24.03.2009 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletului de internare. ( detalii )

O R D I N Nr. 419 din 31.03.2009 Nr. 435 din 31.03.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală. ( detalii )

Proiect de H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate. ( detalii )

 

Ordin 409 din 17.03.2009 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri, prevazute H.G. nr. 720/2008. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind înființarea Registrului Național de Transplant și  desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor în cadrul Registrului Național de Transplant precum  și  stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane în vederea atribuirii Codului Unic de Inregistrare la Agenția Națională de Transplant. ( detalii )

DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si a normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua, precum si a normei si criteriilor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănății publice nr. 1706 / 02.10.2007  privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. ( detalii )

Regulamentul organizarii si desfasurarii activitatii comisiilor de disciplina .Aprobat prin Decizia nr.60 din 30 septembrie 2005 A Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România. ( detalii )

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 : Anexa nr.3-26: Ministerul Sănătății ( detalii ); Anexa nr. 3/26.02.a Unități sanitare care se finanțează din Bugetul Ministerului Sănătății de la alineatul 51.02.12"Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" ( detalii )

Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar: ( detalii )

Proiect de Hotarare privind reorganizarea Centrului de Diagnostic si Tratament al Judetului Arges. ( detalii )

Proiect de modificare a Anexei 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si modalitatile de eliberare si utilizare ale acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 992, din 12 decembrie, cu modificarile si completarile ulterioare. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. ( detalii )  

Proiect de H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ pentru aprobarea unor măsuri economico-financiare si organizatorice pentru desfăsurarea activitătii unitătilor sanitare în cadrul procesului  de reformă si operationalizare. ( detalii )

Lege nr. 179/2008 din 13/10/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale precum și pentru suspendarea aplicării unor prevederi legale. ( detalii )  

HOTĂRÂRE  Nr. 1718 din 30 decembrie 2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății . ( detalii )  

Ordin 891 din 18.12.2008 privind chestionarele pentru evaluarea satisfactiei asiguratuluifata de calitatea serviciilor medicale furnizate in medicina de familie si in unitatile spitalicesti. ( detalii )  

Proiect de ORDIN privind aprobarea Carnetului de vaccinări și a Registrului unic de vaccinări . ( detalii )

Proiect de H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum și a modului de acordare a acesteia. ( detalii )

Proiect de O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Grilei de control a cabinetelor de medicină de familie. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Grilei de control a cabinetelor de medicină dentară. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Ordonanta de urgenta 162 din 12 noiembrie 2008 (OUG 162/2008) privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale . Publicat in Monitorul Oficial 808 din 3 decembrie 2008 (M. Of. 808/2008) ( detalii )

ORDINUL MSP Nr. 1862 din 12 noiembrie 2008 Publicat în MO nr.770/17 noiembrie 2008 privind stabilirea specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidentiat, medicii, medicii dentisti si farmacistii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenti universitari în institutii de invatamant superior medical, medicodentare si farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, prevede: ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 . ( detalii )

Ordin 814 al Presedintelui CNAS din 07.11.2008 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de experti de la nivelul CNAS pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de H.G. nr 720/2008. ( detalii )

 

Proiect de Hotarare privind înființarea Institutului Regional de Oncologie Iași. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unități sanitare din Municipiul Oradea. ( detalii )

ORDIN nr. 754 din 02.10.2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007. ( detalii )

Ordin nr. 1509 din 02/09/2008 (Ordin 1509/2008) privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Publicat in Monitorul Oficial nr. 648 din 11/09/2008. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea regulamentului de organizare, functionare si practica din cadrul sectiilor  de anestezie si terapie intensiva. ( detalii )

Proiect de LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății . ( detalii )

Proiect de Lege privind descentralizarea sistemului sanitar . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea și organizarea Autorității Naționale de Control în Sănătate Publică și a Autorităților Regionale de Control în Sănătate Publică . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe de Sănătate. ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul “Restructurarea și modernizarea secțiilor de obstetrică și neonatologie” din Unitățile Spitalicești. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Proiect pentru modificarea Ordinului 1211/325/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Evaluare in Sistemul de Asigurari de Sanatate. ( detalii )

Norme metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari de sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratori salariati. ( detalii )

Legislatie medicala 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011