eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Proiect de HOTĂRÂRE Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Titlului III „Asistența medicală primar㔠din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. ( detalii )

Ordin 614 din 29.08.2008 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, precum si pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri, prevazute HG nr. 720/2008. ( detalii )

Proiect de Ordin pentru aprobarea Normele metodologice pentru organizarea și desfășurarea screening-ului în cancerul de col uterin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ( detalii )  

Proiect de HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Ministerului Sănătății Publice. ( detalii )  

Proiect ORDIN privind modificarea si completarea ordinului ministerului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind modificarea si completarea ordinului ministerului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationala de Asigurari de Sanatate nr 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala. ( detalii )  

Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul concret de majorare sau, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor din unitățile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridică . ( detalii )  

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. ( detalii )  

Proiect de ORDIN pentru modificarea Ordinului nr.12/ 2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultației prenatale și a consultației postnatale, Carnetului gravidei și Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei. ( detalii )  

Proiect de LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății . ( detalii )  

Proiect de ORDIN privind aprobarea metodologiei de calcul a indicatorilor de performanță ai managementului spitalului . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind sesizarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului de către personalul medical în situația suspectării abuzului sau neglijării la copil. ( detalii )

ORDIN privind sesizarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului de către personalul medical în situația suspectării abuzului sau neglijării la copil. ( detalii )  

ORDIN pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. ANEXA 1 : Protocoalele terapeutice ; ANEXA 2  : SUBLISTA A - MEDICAMENTE CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ , SUBLISTA B - MEDICAMENTE CU NIVEL DE COMPENSARE 50% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ , SUBLISTA C ( detalii )

Proiect de O R D I N pentru aprobarea Normelor Metodologice de Implementare a Programului Național de Control al Tuberculozei. ( detalii )

Proiect Ordin privind modificarea si completarea ordinului MSP/CNAS nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. ( detalii )

Ordonanta de urgenta 68 din 28 mai 2008 (OUG 68/2008) privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. ( detalii )

Proiect de Regulament - Cadru privind comunicarea unitatilor sanitare cu mass-media . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii  Nr. 1282 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, publicată în Monitorul Oficial,  Partea I,  nr. 733 din 30 octombrie 2007 ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru  modificarea și completarea  Ordinului ministrului sănătății publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic . ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. ( detalii )

ORDIN pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile. ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea Listei prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. ( detalii )

Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, emisa de Ministerul Sanatatii Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008. ( detalii )

Anexa nr. 1 M E T O D O L O G I E privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial, în specialitatea medicina de familie ( continuare )

Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție HIV/SIDA . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate ( detalii )

ORDIN nr. 832/302/2008 pentru aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală. ( detalii )

ORDIN nr. 312 din 17.04.2008 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 351/01.06.2007 : Comisia de specialitate privind tratamentul cu Lanreotidum (Somatilum) pentru bolnavii cu acromegalie(tumori hipofizare cu expansiune supraselară)( detalii )

Proiect de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asitentei medicale primare prin centrele de permanenta. ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale. ( detalii )

ORDIN nr. 178/28.02.2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. ( detalii )

Proiect de H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate și a modului de acordare a acesteia . ( detalii )

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea utilizarii formularelor de înregistrare și raportare a datelor privind expunerilor medicale la radiații ionizante ( detalii )

PROIECT de H O T Ă R Â R E privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul concret de majorare sau, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor din unitățile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridică. ( detalii )

DECIZIA Nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare. ( continuare )

ORDIN Nr. 87 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicala acordata în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sanatatii la care România este parte . ( detalii )

Proiect de HOTARARE privind externalizarea serviciilor de dializă din unitățile sanitare publice . ( detalii )

Proiect de O R D I N  privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice . ( detalii )

Proiect de O R D I N pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.994/354/2007 . ( detalii )

Proiect de O R D I N  pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen. ( detalii )

Proiect de Hotarare de Guvern privind normele de administrare de către Ministerul Sănătății Publice, în regim extrabugetar, a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe pe domeniul public al statului, de care pot beneficia medicii rezidenți PROIECTUL S-A REPUBLICAT CA URMARE A ORGANIZARII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 7 FEBRUARIE 2008 . ( detalii )

Proiect LEGEA ÎNVATAMÂNTULUI SUPERIOR . ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență . ( detalii )

Proiect de O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar . ( detalii )

Ordonanta nr. 17 din 30/01/2008 (Ordonanta 17/2008) pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. Publicat in Monitorul Oficial nr. 83 din 01/02/2008. ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ privind organizarea și finanțarea rezidențiatului . ( detalii )

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical . ( detalii )

Proiect de O R D I N Pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a  stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum și de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art.40-42 din HG.nr.1282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoașterii profesionale în România . ( detalii )

Legislatie medicala 7 6 5 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011