eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Legislatie medicala :

 

Proiect de O R D I N privind nominalizarea certificatelor care insotesc titlurile oficiale de calificare romanesti in profesiile reglementate din sectorul sanitar pentru care formarea a inceput anterior datei de 1.01. 2007, a actelor necesare si a modului de eliberare a acestora, in vederea recunoasterii de catre celelalte state membre. ( detalii )

DECIZIA Nr.870 din 9 octombrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.1, art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) și art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Publicată în Monitorul Oficial nr.701 din 17.10.2007 . ( detalii )

Proiect de Ordin pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea . ( detalii )

Ordin Nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate . ( detalii )

Proiect de O R D I N privind  reorganizarea  ambulatoriului de specialitate al spitalului . ( detalii )

Proiect de L E G E pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind extinderea privatizării unităților publice de hemodializă și dializă peritoneală . ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1881/2006 privind ierarhizarea  unităților spitalicești, secțiilor, compartimentelor de obstetrică- ginecologie și neonatologie . ( detalii )

Proiect de O R D I N  privind organizarea serviciului de pază și accesul  în unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății Publice . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind activitatea de înregistrare pe baze populaționale a datelor bolnavilor de cancer și înființarea Registrelor Regionale de Cancer . ( detalii )

Proiect de L E G E pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice . ( detalii )

Proiect de O R D I N pentru modificarea și completarea Ordinului nr.994/354/2007 privind aprobarea  Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară . ( detalii )

 

ORDIN Nr. 1246 / 12.07.2007 Privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranță ocupanții unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone și a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav . ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr.721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind stabilirea specialităților înrudite, care pot fi obținute  ca a doua specialitate fără susținerea concursului de rezidențiat . ( detalii )  

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar . ( detalii )

Ordin Nr. 994/354 din 4 iunie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea sumei pentru prima de stabilitate . ( detalii )  

ORDIN Nr. 966 din 29 mai 2007 privind aprobarea Normelor tehnice de organizare a programului de formare prin educație medicală continuă a medicilor de familie care desfășoară activități în cadrul Programului național de diabet zaharat . ( detalii )

Proiect de ORDIN privind modificarea si completarea  Ordinului ministrului sanatatii publice nr.722/2006 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic . ( detalii )

Ordin nr. 351 din 5 iunie 2007 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa CNAS si a comisiilor centrale la nivelul CNAS pentru implementarea unor subprograme nationale de sanatate, din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru alte activitati . ( detalii )

Proiect de Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară . ( detalii )

P R O I E C T de ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/2001, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii si activității de cercetare medicală în sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare . ( detalii )

LEGE nr. 118/ 2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa . ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice . ( detalii )

ORDIN nr.  208  din  9.05.2007 pentru completarea  Ordinului nr. 37/2007 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea . ( detalii )  

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor medicale ( detalii )

Proiect de O R D I N privind informațiile de interes public ce pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare . ( detalii )

Proiect de O  R  D  I  N pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale / de medicina dentara . ( detalii )

Proiect de Ordin privind desemnarea reprezentantilor in Comisia Superioara de medicina legala . ( detalii )

Proiect de ordin privind aprobarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguratilor . ( detalii )

Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile . ( detalii )

Criterii pentru acreditarea Băncilor de tesuturi si celule umane (conform Directivei 2006/86/EC – 24.10.2006, Anexa I) . ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru aprobarea standardelor de calitate și securitate a donării, procurării, testării, procesării, conservării, stocării și distribuirii țesuturilor și celulelor umane . ( detalii )

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Listei preturilor de referinta privind aprobarea Listei preturilor de referinta si a sumelor de închiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate . ( detalii )

Proiect privind criteriile de calitate privind aprobarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguratilor . ( detalii )

ORDIN nr. 37 din 1 februarie 2007privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.534/2005 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare și transplant ( detalii )

Proiect de LEGE pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sănătății publice ( detalii )

Proiect de HOTĂRÂRE privind fortifierea făinii cu fier și acid folic ( detalii )

Proiect de O R D I N pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice ( detalii )

Proiect de O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar ( detalii )

Proiect de ORDIN Privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor precum si modalitatile de calcul a costurilor din cadrul acestor unitati ( detalii )

P R O I  E C T Pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor , certificatelor și  titlurilor de medic, de medic dentist, de faramacist, de asistent medical generalist și de moașa eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, cetățenilor acestora ( detalii )

Proiect de Hotărâre de Guvern - Pachetul de servicii de baza ( servicii care sunt decontate de CNAS ) ( detalii )

Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice (MO 939/21.11.2006) ( detalii )

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/2001, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii si activității de cercetare medicală în sectorul sanitar cu modificările si completările ulterioare ( detalii )  

Proiect de Ordin Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a " TITLUL X Asigurari Voluntare de Sanatate" ( detalii )

Legea Nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ( detalii )

Proiect de Ordin Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a " TITLULUI XV Răspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice " din Legea nr 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii . ( detalii )

Proiect de H O T A R A R E privind infiintarea Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant “Prof.Dr.George I.M. Georgescu “ Iasi ( detalii )

Legislatie medicala 4 3 2 1

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011