eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate.

26.04.2011 / Ministerul Sanatatii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. _____ din __ ________ 2011,

    având în vedere prevederile art. 22, alineatele 1^1 și 1^3 din Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările completările ulterioare,

    ministrul sănătății emite următorul

ORDIN

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcția Generală Resurse Umane și Certificare, Direcția Organizare și Politici Salariale, Direcția Asistență Medicală din cadrul Ministerului Sănătății, autoritățile  administrației publice locale și unitățile sanitare interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

CSEKE ATTILA

București, __ _______ 2011.

 

ANEXA

Norme metodologice privind ÎNCADRAREA ȘI activitatea medicului cu competențe limitate

Art. 1

(1) Începând cu promoția 2005, absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, neconfirmați în rezidențiat, denumiți în continuare medici cu competențe limitate, pot practica medicina în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, cu competențe stabilite prin prezentul ordin de ministru.

(2) Încadrarea medicilor cu competențe limitate se face în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1^1) și (1^2) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Medicii cu competențe limitate pot fi încadrați în unități sanitare publice și private, precum și în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz, în condițiile legii

(4) Medicii cu competențe limitate nu pot intra în relație contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu pot fi încadrați în serviciile de ambulanță și nu au drept la cod de parafă.

Art. 2

 (1) Posturile destinate medicilor cu competențe limitate se înființează și sunt prevăzute separat în statul de funcții al unității sanitare. Comitetul director al spitalului public analizează necesarul de astfel de posturi la nivelul unității și solicită aprobarea acestor posturi autorității care are competența de aprobare a statului de funcții pentru unitatea sanitară. Ocuparea posturilor vacante de medici cu competențe limitate se face prin concurs, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind încadrarea medicilor. Medicii cu competențe limitate încadrați în unitatea sanitară sunt repartizați la locurile de muncă de directorul medical al unității, în funcție de necesar.

(2)  Numărul de posturi de medici cu competențe limitate la nivelul unei unități sanitare nu poate depăși 20 % din numărul total de posturi de medic specialist sau primar, din statul de funcții aprobat.

 (3) Posturile temporar vacante de medici specialiști sau primari din unitățile sanitare publice, pentru care nu există solicitări de înlocuire din partea unor medici specialiști sau primari din specialitatea respectivă, pot fi transformate temporar și ocupate, în condițiile legii, prin încadrare cu durată determinată de până la 6 luni, de medici cu competențe limitate. Ocuparea posturilor temporar vacante de medici cu competențe limitate în unitățile sanitare publice, se aprobă de ordonatorul superior de credite, pe baza solicitării motivate a unității sanitare.

(4) Salarizarea medicilor cu competențe limitate se face la nivelul funcției de medic stagiar, în condițiile legii.

(5) Fondurile necesare salarizării medicilor cu competențe limitate se asigură de unitatea sanitară.

Art. 3

(1)  Medicii cu competențe limitate își desfășoară activitatea, conform fișei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unității sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.

(2) Actul medical prestat de către medicul cu competențe limitate are drept scop îndeplinirea unor sarcini în acordarea asistenței medicale și continuarea dezvoltării abilităților profesionale și cunoștințelor dobândite pe parcursul facultății.

Art. 4

(1) Activitațile desfășurate de către medicul cu competențe limitate sunt următoarele:

a) examinează pacienții (înregistrarea datelor personale și de contact ale pacientului, înregistrarea motivului prezentării, înregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate și sisteme);

b) întocmește și completează fișa de observație la internare;

c) înregistrează pacienții scriptic și/sau informatic și completează datele acestora în documentele de evidență din cabinetele de medicină de familie;

d) informează pacientul cu privire la particularitățile bolii și terapia recomandată, respectând indicațiile medicului supraveghetor;

e) însoțește pacientul la investigațiile prescrise și îi oferă acestuia explicații despre procedurile respective și necesitatea efectuării acestora;

f) urmărește evoluția pacienților aflați la tratament și consemnează evoluția curentă în fișa de observație;

g) aduce la cunoștința medicului supraveghetor, evoluția curentă a pacienților aflați la tratament;

h) completează documentele de externare, recomandările terapeutice și întocmește documentele anexe (rețete medicale, bilete de trimitere, concedii medicale) la indicația medicului supraveghetor;

i) participă la activitățile curente de prezentare a cazurilor (rapoarte de gardă, contravizite) din unitățile sanitare, precum și la vizitele la domiciliu, efectuate de medicul supraveghetor;

j) aplică tratamentele aprobate de medicul supraveghetor;

k) efectuează manevrele terapeutice în care este instruit, sub coordonarea medicului supraveghetor;

l) asistă și ajută medicul supraveghetor titular al cabinetului de medicină de familie, la derularea programelor de sănătate din cadrul asistenței medicale primare, sub responsabilitatea acestuia;

m) îndrumă pacienții și îi prezintă pe criterii de urgență, medicului curant supraveghetor, în conformitate cu protocoalele și ghidurile aprobate;

n) prescrie investigațiile la indicația medicului supraveghetor și înregistrează rezultatele acestora în fișa de observație, respectiv în documentele de evidență din cabinetele de medicină de familie;

o) sesizează cu promptitudine medicului supraveghetor, situațiile de urgență apărute în evoluția pacienților și participă în cadrul echipei medicale, la rezolvarea acestora;

p) participă sub supraveghere la proceduri, manopere și tehnici diagnostice și terapeutice;

r) efectuează proceduri, manopere, tehnici diagnostice și terapeutice simple, la indicația și sub coordonarea medicului supraveghetor;

s) participă la activitatea medicală desfășurată în Unitățile de Primiri Urgențe sub supravegherea medicului șef de gardă;

t) discută abordarea diagnostică și terapeutică pentru fiecare caz în parte, întocmește și susține prezentări de caz;

u) participă la activitatea de gardă, sub supravegherea medicului titular de gardă.

 

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. s) se realizează prin:

a)      examinarea pacienților, solicitarea investigațiilor paraclinice și aplicarea tratamentelor;

b)      identificarea pacienților care necesită spitalizare;

c)      identificarea pacienților care necesită consult imediat în serviciul de urgență;

d)     desfășurarea de activități ca membru într-o echipă de reanimare cu sarcini

specifice, sub supravegherea medicului șef de gardă;

e)      efectuarea de proceduri, manopere, tehnici diagnostice și terapeutice, inclusiv

măsuri precoce de resuscitare cardio-pulmonară (BLS), conform indicațiilor medicului supraveghetor;

Art. 5

Activitățile prevăzute la art. 3 sunt cuprinse în fișa postului medicului cu competențe limitate, specifică locului de muncă în care este încadrat, urmând ca aceasta să fie adaptată, în conformitate cu evoluția profesională și abilitățile dobândite de acesta.

Art. 6

(1) Medicul cu competențe limitate îndeplinește cu promptitudine indicațiile medicului supraveghetor și colaborează cu asistentul medical în vederea asigurării în mod optim a îngrijirilor acordate pacienților.

(2) Medicul cu competențe limitate respectă normele eticii și deontologiei medicale față de pacienți și membrii echipei medicale

Afisat de la 22-04-2011 pana la 23-05-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011