eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de ORDIN pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea.

03.12.2010 / CNAS

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.

În temeiul prevederilor:

- art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate, cu modificările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate, din mediul rural, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177/2008.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII      PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE,

CSEKE ATTILA                        NICOLAE LUCIAN DUȚĂ

ANEXA

I. 1.Condițiile în care se acordă asistența medicală:

a) distanța de la sediul cabinetului medical până la punctele extreme ale zonei deservite:

(i) 10- 15 km 2 puncte

(ii) peste 15 km 4 puncte

b) deplasarea la domiciliul beneficiarilor de servicii medicale(*:

(i) dificilă (drumuri în pantă, drumuri de calitate proastă - peste 50% neasfaltate/nepietruite) 2 puncte

(ii) foarte dificilă (drumuri impracticabile în timpul ploios, drumuri blocate în timpul iernii, drumuri cu diferență de nivel mare) 8 puncte

*) Se acordă punctaj numai pentru cabinetele medicale din zonele de deal, munte și

Delta Dunării.

Total punctaj acordat:

Minimum 2 puncte Maximum 12 puncte

2.Posibilități de sprijin în furnizarea de servicii medicale:

Distanța de la sediul cabinetului medical și localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgențelor, care respectă criteriile stabilite prin Ordin al ministrului sănătății privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor:

a) 60 – 100 km 4 puncte

b) peste 100 km 6 puncte

În cazul în care drumurile de legătură sunt neasfaltate în proporție de peste 50% sau deplasarea se face pe apă în condițiile specifice din deltă, se acordă suplimentar 1 punct.

Total punctaj acordat:

Minimum 4 puncte Maximum 7 puncte

3. Număr redus de persoane înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural pentru care comisia constituită potrivit prevederilor contractului cadru a decis să se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară:

a) sub 500 de persoane 20 puncte

b) 501 - 800 de persoane 10 puncte

c) 801 - 1.000 de persoane 5 puncte

Total punctaj acordat:

Minimum 5 puncte Maximum 20 puncte

4. Locul de domiciliu al medicului

Medici care domiciliază în localitatea în care își are sediul cabinetul medical pentru care s-a acordat punctaj pentru cel puțin unul dintre criteriile de la punctele 1 – 3 13 puncte

II. 1. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare pentru condițiile în care se desfășoară activitatea, este:

a) între 41 și 52 puncte 73% - 100%

b) între 31 și 40 puncte 43% - 70%

c) între 21 și 30 puncte 22% - 40%

d) între 5 și 20 puncte 5% - 20%

Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a) – d) se calculează proporțional cu punctajul obținut de cabinetul medical pentru condițiile în care se desfășoară activitatea, respectiv se acordă o majorare de 3% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalele de la lit. a) și b) , o majorare de 2% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalul de la lit. c) și o majorare de 1% pentru fiecare punct obținut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la lit. d).

2. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus și procentul concret de majorare se stabilesc anual de către comisiile cu atribuții în domeniul asistenței medicale primare și ambulatoriului de specialitate pentru specialitățile clinice, constituite conform prevederilor contractului-cadru.

3. Prevederile prezentului ordin se aplică distinct atât la nivelul cabinetelor medicale cât și la nivelul punctelor de lucru ale acestora, cu excepția prevederilor de la punctul I. 3, care se aplică la nivelul cabinetelor medicale.

4. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ori de câte ori este nevoie de comisiile menționate la pct. 2, ținând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilității personalului medical.

 


LaMedic.ro               la-Bucuresti.ro               laZiar.ro               la-Televizor.ro               la-Facultate.ro               laHotel.ro               la-Masa.ro               laExecutareSilita.ro

©2010