DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si a normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua, precum si a normei si criteriilor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua.

 

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2009

In temeiul art. 406, 414 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

ART. 1

Educatia medicala continua, denumita în continuare EMC, reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si atitudini profesionale, în scopul cresterii calitatii actului medical si a nivelului de performanta în domeniul respectiv, în beneficiul asistentei medicale a pacientului.

ART. 2

Managementul activitatilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul national de educatie medicala continua, în conformitate cu procedurile prevazute în prezenta decizie, cu directivele si recomandarile Comunitatii Europene (CE) sau cu întelegerile si recunoasterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeana a Medicilor Specialisti/Consiliul European de Acreditare a Educatiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum si cu alte autoritati ori organisme profesionale medicale europene si nationale implicate, prin natura functionarii lor, în activitatile de educatie sau dezvoltare profesionala continua a medicilor.

ART. 3

(1) Activitatile de EMC sunt cuantificate prin unitati de creditare, denumite credite EMC.

(2) Creditele EMC se acorda prin raportare la orele efective petrecute în activitatea de EMC. Pentru o ora efectiva de activitate de EMC se acorda cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectiva se acorda maximum 6 credite EMC. Echivalenta cu sistemele de creditare anterioara este: un credit EMC este egal cu o ora de EMC.

(3) Creditele obtinute de medici în urma participarii la activitatile de EMC contribuie la alcatuirea punctajului profesional al medicului.

(4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.

(5) Prin exceptie, pentru medicii care au împlinit vârsta legala de pensionare prevazuta de lege, procedura evaluarii se face si anual, în baza cererii de prelungire a activitatii.

ART. 4

(1) Numarul minim de credite EMC pe care un medic trebuie sa le acumuleze în vederea evaluarii profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluarii, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicita avizul anual pentru prelungirea activitatii.

(2) Participarea la activitatile de EMC trebuie sa fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim sa fie reprezentata de activitati educationale din alte domenii medicale decât specialitatea de baza.

(3) In mod obligatoriu, cel putin o treime din creditele EMC necesare trebuie sa fie reprezentata de participari la cursuri.

ART. 5

(1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligatia de a participa la programul de EMC si de a cumula cel putin numarul de credite EMC stabilit.

(2) In cazul în care nu realizeaza numarul minim de credite EMC în termenul prevazut la art. 3 alin. (4), dreptul de libera practica al medicului se suspenda, conform legii, pâna la realizarea numarului de credite respectiv.

ART. 6

(1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligatia de a tine evidenta propriului punctaj profesional.

(2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea si verificarea respectarii obligatiilor impuse de art. 4 si 5, în urmatoarele situatii:

a) la avizarea anuala;

b) cu ocazia judecarii abaterilor disciplinare;

c) dupa împlinirea vârstei de pensionare, daca se solicita avizul anual pentru prelungirea activitatii;

d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri si examene;

e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

f) ori de câte ori consiliul judetean al colegiului teritorial considera necesar.

ART. 7

Acreditarea furnizorilor si creditarea formelor de EMC organizate de acestia se fac de catre Colegiul Medicilor din România la nivel national.

ART. 8

(1) Criteriile si normele de creditare a formelor de EMC si norma si criteriile de acreditare a furnizorilor de EMC vor constitui baza de elaborare si aplicare a Programului national de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor din România si sunt prevazute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta decizie.

(2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum si fisa publicatiei pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevazute în anexele nr. 3, 4 si 5, care fac parte integranta din prezenta decizie.

(3) Modelul-tip de prezentare a unui program (curs) de formare profesionala continua creditabil ca EMC este prevazut în anexa nr. 6, care face parte integranta din prezenta decizie.

(4) Modelul-tip de certificat de absolvire si modelul-tip de certificat de participare sunt prevazute în anexele nr. 7 si 8, care fac parte integranta din prezenta decizie.

ART. 9

Colegiul Medicilor din România tine evidenta formelor de EMC creditate si publica un raport anual al acestora.

ART. 10

Colegiul Medicilor din România va evidentia activitatea deosebit de buna a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelenta.

ART. 11

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele

Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astarastoae

Bucuresti, 23 ianuarie 2009.

Nr. 2.

 

ANEXA 1

CRITERIILE SI NORMELE de creditare a formelor de educatie medicala continua

ART. 1

Colegiul Medicilor din România crediteaza ca forme de educatie medicala continua, denumite în continuare forme de EMC, formele de învatamânt postuniversitar medical uman, formele de educatie medicala permanenta, precum si manifestari si activitati cu caracter stiintific.

ART. 2

Formele de învatamânt postuniversitar medical uman cuprind:

a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învatamânt postuniversitar si de cursurile de învatamânt postuniversitar la distanta;

b) alte forme de învatamânt postuniversitar, creditate ca titluri si calificari profesionale ce se adauga la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: rezidentiat, specializarea în domeniul unei alte specialitati decât cea de baza, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat si doctorat.

ART. 3

Formele de educatie medicala permanenta sunt reprezentate de cursurile de educatie permanenta sau formare continua medicale, ateliere de formare profesionala continua si stagii practice de perfectionare profesionala sau de adaptare ori readaptare profesionala.

ART. 4

Manifestarile si activitatile cu caracter stiintific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:

a) manifestari stiintifice, reprezentate de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni stiintifice;

b) publicarea de materiale stiintifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, carti, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicala.

ART. 5

Criteriile generale de creditare a cursurilor si manifestarilor stiintifice sunt:

a) prezenta pe toata durata de desfasurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;

b) numarul maxim de credite EMC acordate pentru un program este 60;

c) durata maxima a unei singure prelegeri este de doua ore. Durata discutiilor nu poate depasi un sfert din durata sesiunii si este necesara o pauza de minimum 15 minute la fiecare doua ore de program;

d) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestari stiintifice se pot credita separat numai daca nu se suprapun cu programul manifestarii si daca sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditati de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;

e) simpozioanele sau alte manifestari informale, satelite ale unor manifestari stiintifice majore, nu se crediteaza separat, suplimentar fata de programul de baza, desfasurat între momentele de deschidere si închidere stabilite de furnizor;

f) sesiunile paralele de comunicari se crediteaza o singura data, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelasi timp prezent în doua locuri;

g) numarul de credite acordate pentru orice forma de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea facându-se la 50 de sutimi;

h) nu pot fi introduse în calcul creditarile obtinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfasurate în aceeasi perioada de timp.

ART. 6

(1) Orice forma de EMC se crediteaza în baza cererii-tip de creditare, prevazuta în anexa nr. 3 la decizie, completata de furnizorul de EMC, însotita de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestarii stiintifice.

(2) Cererea de creditare a manifestarilor nationale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestarilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel putin 30 de zile înaintea începerii programului.

(3) Pentru cursurile de formare profesionala continua, alaturi de cererea mentionata la alin.

(2) se vor anexa si o prezentare succinta a programului de formare profesionala continua, elaborata în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 6 la decizie, precum si CV-urile si copiile atestatelor dobândite de formatorii ce sustin programul în cauza. Pentru programele de învatamânt postuniversitar, precum si pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperita de girul institutiei de învatamânt superior medical ce avizeaza organizarea programului. In cazul în care programele se organizeaza cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile si documentele de atestare a calificarii didactice.

(4) Dupa terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligatia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participantilor, atât în forma tiparita, cât si în format electronic, care trebuie sa cuprinda urmatoarele rubrici: numele si prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional si locul de munca. Furnizorul are de asemenea obligatia de a trimite un raport asupra desfasurarii evenimentului educational si al evaluarilor precizate în anexa nr. 6 la decizie.

ART. 7

Creditarea cursurilor de învatamânt postuniversitar si de educatie permanenta se face în functie de urmatoarele criterii:

a) durata efectiva a programului;

b) existenta unui stagiu practic asociat programului;

c) existenta unei structurari a programului de EMC specifice principiilor formarii profesionale a adultului (conform anexei nr. 6 la decizie).

ART. 8

Normele de creditare pentru formele precizate la art. 2 lit. a) si art. 3:

a) creditarea pregatirii teoretice se face în functie de numarul de ore efective, incluzând si demonstratiile practice facute de cadrul didactic sau formator;

b) metodele de dinamica de grup, de tip Balint, se crediteaza cu 75% din durata efectiva;

c) cursurile ce demonstreaza existenta unui stagiu practic asociat se crediteaza cu 125% fata de durata efectiva a cursului teoretic;

d) programele care contin peste 75% activitate practica se crediteaza în functie de orele efective de activitate;

e) cadrele didactice, precum si formatorii atestati care tin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditati cu numarul de ore efective prestate de fiecare înmultit cu 2;

f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate si organizate pentru studenti în medicina, stagiari, rezidenti sau medici, inclusiv pentru programele de pregatire extrauniversitara în vederea obtinerii de atestate de studii complementare si stagiile de readaptare profesionala în cazul întreruperii activitatii mai mult de 5 ani, se acorda un numar de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel putin doua luni pe an;

g) participarea la cursuri si stagii practice în strainatate, creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori international, este creditata cu numarul de credite europene (sau internationale) conferite de organismul european (international);

h) participarea la un curs în strainatate care nu are creditare internationala înscrisa pe certificatul de absolvire se crediteaza cu de 6 ori numarul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe curs;

i) stagiile practice si schimburile de experienta efectuate în strainatate care nu au creditare internationala nu se crediteaza.

ART. 9

Creditarea cursurilor de EMC la distanta, denumite în continuare EMCD, se face pentru urmatoarele tipuri de programe:

a) programe de EMCD prin posta, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educational în forma tiparita, de CD sau e-mail personalizat, suport ce asigura integral baza pentru procesul de autoînvatare, cu asigurarea evaluarii finale prin testare în sesiune directa, fata în fata, prin chestionar tiparit trimis prin posta ori prin internet, în situatia revistelor în format electronic;

b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informational oferit, cu link-uri si portaluri specifice, fie prin consultanta cu tutori de program acreditati, cu asigurarea unei testari finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau testare scrisa în sala.

ART. 10

Criteriile de creditare a EMCD sunt:

a) durata parcurgerii programului si a învatarii efective a acestuia în scopul atingerii obiectivelor de învatare, care se apreciaza prin testare pe lot-pilot organizata de furnizor, în limitele a cel mult 18 ore pe program;

b) pentru articole de revista se admit 5-8 pagini tiparite, cu cel mult doua figuri sau tabele incluse pe pagina, corespunzatoare a doua ore efective de asimilare;

c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revista va contine minimum 10 întrebari, cu prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din întrebari;

d) pentru programe pe internet se considera 3-5 pagini web de 2.000 de caractere pe pagina si cu trimitere la maximum doua figuri sau tabele, corespunzatoare unei ore de învatare efectiva, respectiv un credit de EMC;

e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum doua încercari, va contine un numar minim de 10 întrebari pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de raspuns corect la minimum 75% din întrebari.

ART. 11

Normele de creditare stabilite pentru EMCD:

a) pentru EMCD prin articole de revista se acorda maximum doua credite EMC pe numar;

b) programele de EMCD prin internet se crediteaza în functie de durata apreciata de învatare efectiva, maximum 18 ore pe program, corespunzatoare a 18 credite EMC;

c) intervalul minim acceptat între doua participari la programe de EMCD este de 30 de zile; în cazul participarii în aceeasi perioada la doua programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;

d) participarea la cursuri de EMCD organizate si creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori international este creditata cu numarul de credite europene sau internationale conferite de organismul respectiv;

e) coordonatorii, autorii si tutorii de programe de EMCD vor fi creditati fiecare cu de 3 ori numarul de credite acordat programului respectiv.

ART. 12

(1) Solicitarea creditarii pentru EMCD se face de catre furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeasi cerere-tip de creditare prevazuta în anexa nr. 3 la decizie, formulata si depusa cu cel putin 60 de zile înaintea începerii programului.

(2) Cererea va fi însotita de un dosar tehnic si pedagogic al programului educational care sa cuprinda:

a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de functionare globala a programului, existenta unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru continutul de material stiintific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenta utilizatorilor, o echipa tehnica de productie alcatuita din medici si informaticieni, o schema cu structura bazelor de date si utilizatori, precum si o modalitate concreta în care întregul proces sa poata fi auditat, cu pastrarea logurilor de accesare si compararea cu intrarile din baza de date;

b) un proiect sau program de management al cursului, continând referiri la: identificarea si analiza cerintelor, studiu de fiabilitate, obiective educationale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunostintelor, evaluarea proiectului.

(3) Organizatorii au obligatia sa trimita, dupa terminarea programului respectiv, lista participantilor, incluzând codul numeric personal al medicului, în format electronic.

ART. 13

Creditarea manifestarilor stiintifice se face în functie de criteriile legate de:

a) nivelul de desfasurare a manifestarii: local/regional, national (sau international);

b) durata efectiva a programului stiintific.

ART. 14

Normele de creditare pentru manifestarile stiintifice:

a) manifestarile locale/regionale vor primi un numar de credite EMC egal cu 75% din durata efectiva;

b) manifestarile nationale vor primi un numar de credite egal cu durata efectiva; un furnizor nu poate organiza decât cel mult doua asemenea manifestari creditabile national pe an. Manifestarile organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind nationale si creditate ca atare;

c) pentru conferentiere la o manifestare stiintifica se acorda de doua ori numarul de credite corespunzator manifestarii;

d) pentru participarea cu una pâna la maximum 3 lucrari, postere sau comunicari orale se adauga, pentru primul autor, jumatate din numarul de credite corespunzator manifestarii pentru fiecare lucrare si un sfert din numarul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;

e) participarea la manifestari stiintifice internationale creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori international este creditata de Colegiul Medicilor din România cu un numar de credite egal cu numarul de credite europene ori internationale conferite de organismul european sau international;

f) participarea la o conferinta sau la un congres în strainatate care nu are creditare internationala înscrisa pe certificatul de participare se crediteaza cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fara a putea depasi 18 credite pe manifestare.

ART. 15

(1) Invitatiile de participare la manifestarile stiintifice vor avea antetul organizatorilor si semnatura reprezentantilor acestuia. Ele vor contine denumirea formei de EMC si cel putin un sumar al programului acesteia.

(2) Invitatia poate contine denumirea sponsorului, dar nu antetul sau semnatura acestuia.

ART. 16

(1) Programul va preciza în mod clar organizatorii si sponsorii si va contine toate detaliile de desfasurare: ora, locul, numele si titlul stiintific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicarii ori conferintei. Se vor da date exacte privind manifestarile-satelit, daca acestea exista.

(2) Titlul comunicarii sau al conferintei nu va contine denumiri comerciale ale produselor medicamentoase, ci numai denumirea comuna internationala (DCI).

(3) Programul va mentiona numarul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România. El poate contine reclame ale sponsorilor.

ART. 17

(1) Este interzisa deschiderea sau închiderea formei de EMC de catre reprezentantii sponsorului. Acesta poate face doar anunturi legate de organizarea nestiintifica, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor festivitati.

(2) Incalcarea regulilor prevazute la alin. (1) determina sanctionarea organizatorului sau a furnizorului.

ART. 18

(1) In timpul desfasurarii formelor de EMC este interzisa folosirea exclusiva a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie sa fie dublata întotdeauna de DCI.

(2) Sunt permise afisarea în sala de panouri publicitare ale sponsorului, precum si distribuirea de materiale promotionale participantilor.

ART. 19

Creditarea publicatiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România.

ART. 20

Se acorda credite numai pentru cartile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România; se va solicita editurilor care publica exclusiv sau inclusiv carte medicala sa se acrediteze la Colegiul Medicilor din România ca furnizor de EMC.

ART. 21

Criteriile de includere a publicatiilor medicale/editurilor în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt urmatoarele:

a) periodicitatea aparitiei; pentru reviste, demonstrarea editarii a cel putin 4 numere pe an;

b) obligativitatea înscrierii în publicatie a ISSN sau ISBN;

c) acreditarea Consiliului National al Cercetarii Știintifice din Invatamântul Superior (CNCSIS) asigura din oficiu acceptarea de catre Colegiul Medicilor din România a publicatiei;

d) continut stiintific medical obligatoriu;

e) sa asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara;

f) adresabilitatea medicala: generala sau pe specialitati, inclusiv medicina de familie;

g) sa aiba girul stiintific al unei societati stiintifice, universitati de medicina etc.;

h) consiliul editorial sau colectivul redactional sa includa si cadre universitare cu rol de predare.

ART. 22

Inscrierea în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România si în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevazute în anexa nr. 4 la decizie, la care se anexeaza, dupa completare, fisa publicatiei, prevazuta în anexa nr. 5 la decizie.

ART. 23

Normele de creditare stabilite pentru publicatiile medicale sunt:

a) articole stiintifice în reviste de specialitate catalogate ISI - 200 de credite/articol;

b) articole stiintifice în reviste de specialitate internationale sau românesti Med-Line - 80 de credite/articol;

c) articole stiintifice în reviste de specialitate clasificate CNCSIS grupa A - 200 de credite/articol, grupa B - 80 de credite/articol, grupa C - 25 de credite/articol;

d) articole în reviste medicale electronice - 20 de credite/articol;

e) articole stiintifice în alte reviste medicale sau de jurnalistica medicala acreditate de Colegiul Medicilor din România - 15 credite/articol;

f) clasificarea CNCSIS a publicatiilor respective se mentioneaza în Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România;

g) capitole de carti în tratate de medicina - 100 de credite/capitol sub 100 de pagini si 150 de credite/capitol de peste 100 pagini, ca unic autor;

h) carte sau monografie medicala - 200 de credite/carte, ca unic autor;

i) traduceri de carte medicala - 50 de credite/carte, ca unic traducator;

j) existenta a 2 sau mai multi autori pentru un capitol ori o carte publicata duce la împartirea procentuala a creditelor acordate la numarul de autori mentionati pentru capitolul sau cartea respectiva; primul autor sau, dupa caz, autorul corespondent primeste 125% din punctajul celorlalti autori;

k) editor de carte medicala - 150 de credite; redactor-sef de revista medicala - 40 de credite/an;

l) un articol publicat în mai multe reviste se puncteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat;

m) publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestari stiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata;

n) comunicarea studiilor de farmacovigilenta confirmate si comunicate de Agentia Nationala a Medicamentului - 10 credite/comunicare;

o) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele nationale cuprinse în Nomenclatorul publicatiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România se acorda 5 credite/abonament anual, iar la reviste din strainatate, indexate Med-Line - 10 credite/abonament anual;

p) pentru abonamentele la revistele medicale din strainatate editate si traduse partial sau total în România, creditarea se face ca la revistele nationale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste, se calculeaza credite ca pentru revistele din strainatate doar la cele cu traducere integrala, care sunt editate si recenzate de editura-mama.

Art. 24

(1) Certificarea formelor de EMC creditate se face de catre colegiile teritoriale, în functie de locul de desfasurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alaturi de furnizorul ori furnizorii de EMC acreditat/acreditati si implicat/implicati, purtând obligatoriu stampila colegiului medicilor si a furnizorului principal, dupa caz, precum si semnatura presedintelui sau a vicepresedintelui departamentului profesional-stiintific alaturi de cea a coordonatorului sau a responsabilului de program.

(2) Pentru programele de EMC nationale, ca si pentru cursuri, certificarea nu se face de catre colegiile medicilor teritoriale, ci direct de catre furnizorul de EMC implicat.

(3) In cazul formelor de EMC nationale multicentrice, interregionale/interjudetene sau itinerante, este necesara/necesar informarea ori parteneriatul cu colegiul medicilor teritorial pe raza caruia este organizat evenimentul.

(4) In cazul formelor de EMC care nu au caracter national, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor teritorial.

(5) Certificarea programelor de EMCD se va face prin certificate tiparite sau imprimate în original; certificarea se va putea face on-line numai dupa introducerea în România a unor reglementari legale în acest sens.

(6) Acelasi regim se aplica si certificatelor on-line eliberate în strainatate, daca nu au o recunoastere formala a unor autoritati profesionale nationale din tara respectiva.

ART. 25

Certificarea se face contra unei taxe echivalente în lei de minimum 50 si maximum 100 euro pentru fiecare manifestare creditata, stabilita de colegiile teritoriale, si, respectiv, contra unei taxe echivalente în lei de 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant, în cazul în care tiparirea se face de catre colegiile medicilor.

ART. 26

(1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prevazute în anexele nr. 7 si 8 la decizie.

(2) Pentru cursurile creditate se elibereaza un certificat de absolvire conform modelului prevazut în anexa nr. 6 la decizie. Acesta va mentiona promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Institutiile de învatamânt superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

(3) Pentru manifestari stiintifice se elibereaza un certificat de participare, conform modelului prevazut în anexa nr. 8 la decizie, cu inscriptionarea inclusiv a siglei colegiului alaturi de numarul de credite EMC acordate.

ART. 27

(1) Pâna în momentul darii în folosinta a sistemului informatizat de realizare a bazei de date, numarul de înregistrare a certificatului va fi cel din lista de cursanti sau participanti ce va fi transmisa la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului, cu exceptia institutiilor de învatamânt superior, a Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si a Școlii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, care au un regim propriu de certificare si înregistrare si care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însotite si de numarul certificatului eliberat.

(2) Dupa implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, la nivelul Colegiului Medicilor din România se va constitui un registru electronic de evidenta a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditarii formei respective de EMC de catre Colegiul Medicilor din România.

ART. 28

Comisiile si departamentele profesional-stiintifice si de învatamânt ale Colegiului Medicilor din România la nivel national si/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din Romania în vederea evaluarii îndeplinirii normelor si criteriilor prevazute în decizie. Aceste evaluari vor putea fi utilizate în vederea consilierii si/sau retragerii creditarii evenimentului. In cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.

ART. 29

Calcularea punctajului pentru evaluarea profesionala a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obtinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adauga, daca au fost obtinute în intervalul de 5 ani calculat, o singura data, credite pentru titluri profesionale, dupa cum urmeaza:

a) obtinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sanatatii, prin promovarea concursului de rezidentiat - 50 de credite EMC;

b) obtinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialitati - 200 de credite EMC;

c) obtinerea unui atestat de studii complementare - 75 de credite EMC;

d) obtinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate - 250 de credite EMC;

e) obtinerea titlului de doctor în medicina - 300 de credite EMC;

f) obtinerea titlului de master - 150 de credite EMC pentru masterele avizate de Colegiul Medicilor din România si publicate pe site-ul colegiului; creditarea masteratelor organizate începând cu anul 2007 se va face numai în baza acreditarii de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Invatamântul Superior;

g) obtinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sanatatii - 75 de credite EMC;

h) obtinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sanatatii - 100 de credite EMC;

i) statutul de cadru didactic universitar, sef de lucrari, conferentiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumator de doctorat sau asociat), cu activitate confirmata de institutia universitara - 40 de credite EMC pe an.

 

ANEXA 2

NORMA SI CRITERIILE de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

ART. 1

Furnizorul de educatie medicala continua, denumit în continuare furnizor de EMC, este o institutie sau o organizatie cu specific educational medical ce asigura managementul formelor de educatie medicala continua.

ART. 2

(1) Tipurile de furnizori de EMC acreditati de Colegiul Medicilor din România sunt:

a) furnizorii de învatamânt postuniversitar, reprezentati de institutii de învatamânt superior medical, respectiv de universitati sau facultati de medicina legal acreditate;

b) furnizorii de educatie permanenta sau formare continua, reprezentati de institutiile de învatamânt superior medical mentionate la lit. a), de institutii cu rol de învatamânt, de colegiile teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de formare continua medicala, precum si de alte organizatii recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare cu institutiile de mai sus;

c) furnizorii de EMC la distanta, reprezentati de institutiile de învatamânt superior medical mentionate la lit. a) si de alte centre cu rol de formare la distanta, numai în colaborare cu o universitate sau facultate de medicina acreditata;

d) furnizorii de manifestari stiintifice, reprezentati de colegiile medicilor, societatile si asociatiile medicale profesionale, institutiile de învatamânt superior medical mentionate la lit.

a), Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Academia de ?tiinte Medicale, institutele de cercetari medicale, directiile/autoritatile de sanatate publica, precum si alti furnizori de EMC acreditati de Colegiul Medicilor din Romnia;

e) editurile de carte medicala recunoscute de Colegiul Medicilor din România.

(2) Procesul de acreditare a editurilor de carte medicala de catre Colegiul Medicilor din România a început la data de 1 ianuarie 2007.

ART. 3

In vederea acreditarii de catre Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, institutiile sau organizatiile ce au prevazut în statutul lor un astfel de rol trebuie sa depuna un dosar de acreditare care sa cuprinda o cerere-tip, prevazuta în anexa nr. 4 la decizie, hotarârea judecatoreasca de înfiintare, actul constitutiv, statutul sau regulamentul de functionare, daca exista, ori actul normativ prin care au fost înfiintate.

ART. 4

Toti furnizorii de EMC se reacrediteaza anual.

ART. 5

(1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC reprezinta echivalentul în lei a 300 euro pentru acreditarea initiala si a 100 euro pentru reacreditarea anuala.

(2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale si recunosc functionarea teritoriala autonoma a acestora, se percepe o taxa suplimentara egala cu jumatate din valorile mentionate la alin. (1), pentru fiecare filiala acreditata.

ART. 6

Criteriile de acreditare ca furnizor de EMC sunt urmatoarele:

a) sa aiba statut de persoana juridica, cu exceptia filialelor fara personalitate juridica, pentru care gireaza furnizorul de EMC de care depind;

b) sa fie o institutie sau organizatie medicala cu rol, functii si atributii prevazute în statut, fie de învatamânt ori de educatie permanenta în domeniul medical, pentru formele de educatie medicala formala, fie profesional-stiintifice medicale, pentru formele de educatie medicala informala;

c) fac exceptie de la prevederile lit. b) institutiile universitare si de formare continua nemedicale legal acreditate, editurile si organizatiile sau firmele ce acorda servicii educationale traditionale ori la distanta în folosul profesiei medicale;

d) sa aiba preocupari si sa promoveze domenii medicale stiintific acceptate în lumea medicala moderna;

e) sa respecte regulile de activitate nonprofit si de neimplicare în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori;

f) sa demonstreze accesul la dotare tehnica pentru desfasurarea unor activitati educationale;

g) sa poata dovedi calificarea si competenta profesionala si educationala a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzator formei de EMC pe care o organizeaza;

h) începând cu 1 ianuarie 2010, pentru a fi acreditati, furnizorii de formare profesionala continua trebuie sa se supuna unui proces de autoevaluare anuala, care sa conduca la stabilirea masurilor necesare pentru îmbunatatirea calitatii formarii profesionale continue la nivelul furnizorului, în conformitate cu recomandarile europene în domeniu;

i) în vederea realizarii obiectivului precizat la lit. h), Colegiul Medicilor din România va initia vizite de evaluare si consiliere a furnizorilor de EMC.

ART. 7

Firmele producatoare de medicamente sau echipamente medicale nu pot fi organizatori în cadrul Programului national de EMC.

ART. 8

Furnizorii formelor de EMC care nu se supun regulilor Programului national de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor din România pot pierde aceasta calitate prin decizie a Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

ART. 9

Sunt scutite de plata taxelor de acreditare ca furnizor de EMC, taxe prevazute la art. 5, asociatiile studentesti, cele ale medicilor rezidenti legal înfiintate, precum si colegiile medicilor teritoriale.

ANEXA 3

CERERE DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

INFORMATII GENERALE DESPRE INSTITUTIA ORIGANIZATOARE

1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Coordonatorul de program

Nume ............................................. Prenume ...................................................................................

Titlu ..............................................................

Adresa:..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tel. ...............................….. Fax .................................. Email

....................................……………..

3. Persoana de contact desemnata de organizator (dacă este diferită de coordonatorul de

program)

Nume ............................................. Prenume ...................................................................................

Titlu ..............................................................

Adresa:..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tel. ...............................….. Fax .................................. Email

....................................……………..

INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTUL EDUCAȚIONAL PROPUS CREDITĂRII

1. Tipul de activitate propus

Curs (inclusiv atelier de formare)

Congres

Conferintă

Simpozion

Masă rotundă

Atelier de lucru

Altele ................................................................

…………………………………………………………………………………………………

2. Titlul

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Perioada de desfăsurare

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Locul de desfăsurare

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

15

5. Grupul tintă (de mentionat specialitatea medicilor cărora li se adresează)

..........................................................................................................................................................

6. Numărul scontat de participanti

..........................................................................................................................................................

7. Programul stiintific exact (va fi atasat ca anexă)

NB: organizatorul se obligă să anunte Comisia Natională de EMC privind orice modificări

ulterioare survenite în programul educational

8. Evaluarea evenimentului educational

..........................................................................................................................................................

9. Tipul materialelor publicate în legatură cu evenimentul educational (se vor anexa)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

INFORMAȚII PRIVIND FINANȚAREA EVENIMENTULUI EDUCAȚIONAL

1. Denumirea sponsorilor

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Tipul de activităti finantate

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Alte surse de finantare

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educational de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile si normele Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor din România Nr.2/23 Ianuarie 2009.

Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educational propus pentru creditare.

Data: Semnatura:

ANEXA 4

CERERE-TIP DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

INFORMATII GENERALE DESPRE INSTITUȚIE

1. Denumirea institutiei (organizatiei)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Coordonatorul de program de EMC

Nume ............................................. Prenume ...................................................................................

Titlu ..............................................................

Adresa:..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tel. ...............................….. Fax .................................. Email

....................................……………..

3. Persoana de contact desemnată de institutie (dacă este diferită de coordonatorul de

program de EMC)

Nume ............................................. Prenume ...................................................................................

Titlu ..............................................................

Adresa:..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Tel. ...............................….. Fax .................................. Email

....................................……………..

4. Experientă în organizarea de forme de EMC (de mentionat formele de EMC

organizate în ultimii 3 ani)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

5. Personalul acreditat să desfăsoare activităti de EMC (de mentionat titlul profesionalstiintific)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

INFRASTRUCTURA DIN DOTARE

1. Săli de curs si capacitatea acestora

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Aparatura de proiectie si tipul acesteia

..........................................................................................................................................................

3. Capacitatea de a desfăsura aplicatii practice

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Posibilităti de imprimare si multiplicare

..........................................................................................................................................................

SURSE DE FINANȚARE

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Data: Semnatura:

ANEXA 5

FISA PUBLICATIEI PENTRU INSCRIEREA FURNIZORULUI IN NOMENCLATORUL DE PUBLICATII MEDICALE AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

Titlul Publicatiei:

Editor stiintific (Societatea, Organizatia):

Nr. aparitii/an:

Debut publicistic (anul):

Tiraj:

Nr. ex. vândute/an Adresabilitate dedicată: (nr. spec.):

Pret abonament anual

Unde si cum se face plata abonamentului:

Cont bancar:

Redactor Șef:

Telefon:

Fax:

Mobil:

e-mail:

Secretar de redactie:

Telefon:

Fax:

Mobil:

e-mail:

Persoană de legătură cu CMR:

Telefon:

Fax:

Mobil:

19

e-mail:

Evaluarea calitătii stiintifice si editoriale:

Consiliul (comitetul) editorial:

Consiliul (comitetul) de recenzori - numeric -

Modalitate de finantare:

Tiparul executat la:

REDACTOR SEF,

ANEXA 6

MODEL

de prezentare a unui program de EMC pentru Curs/Atelier de formare profesionala continua

Furnizor de EMC principal .............................................

Co-organizatori sau parteneri ..........................................

Acreditarea si calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretică si practică (cadre didactice si/sau formatori)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Titlul programului ....................................................

Data sau perioada de desfăsurare ......................................

Tipul si numărul de participanti estimat (minim, maxim si optim) ......

.......................................................................

Identificarea cerintelor de formare cărora li se adresează ............

.......................................................................

Analiza acestor nevoi si motivatia organizării ........................

.......................................................................

Rezultate asteptate ...................................................

Obiective educationale ................................................

Programa de pregătire .................................................

Metodologie didactică utilizată (mijloacele si metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice) .........................

.......................................................................

.......................................................................

Strategia de organizare (pasi, intrări, iesiri, resurse, costuri) .....

Evaluare - a formabililor (de cunostinte si abilităti)

- a lectorilor (a formatorilor) - chestionar de opinie

- a programului - chestionar de opinie

ANEXA 7

Antet Antet Antet furnizor EMC principal furnizor EMC furnizor EMC asociat (când este unic) Antet CM teritorial (dacă nu este furnizor principal)

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

D-l/D-na dr.…………………..…Nume şi prenume……..………………..……………….

a absolvit ……forma de EMC…… ”………titlul cursului…………………………………..”

desfăşurat la …………locul desfăşurării ………………………………..………………

în perioada (la data)……………………………..………, promovând evaluarea finală

organizată.

Cursul (atelierul de formare) a fost creditat de CMR cu ……numărul ……. Credite EMC

Coordonator program Coordonator program Coordonator program

ştampilă (principal) ştampilă (când este unic) ştampilă (asociat)

Seria ...Cod ….. Nr. ………din …data eliberării…...

manifestare