eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

24.09.2009 / Ministerul Sanatatii

   

Având în vedere îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății,  

Având în vedere și  art.466 din Legea nr.95/2006  stabilește că pentru medicii care ocupă funcții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și cei din cadrul ministerelor sau instituțiilor centrale cu rețele sanitare proprii pot desfășura în afara programului normal de lucru, în condițiile legii, activități profesionale, potrivit calificării pe care o dețin. Prevederile se aplică, cu respectarea reglementărilor legale referitoare la conflictul de interese și incompatibilități stabilite pentru sistemul sanitar, iar activitățile profesionale se desfășoară exclusiv în unități sanitare private.

Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2009 conducerea direcțiilor de sănătate publică județeană și a municipiului București a fost scoasă din sfera dispozițiilor Legii nr.188/1999 , în sensul ca directorii nu mai au calitatea de funcționari publici ci de  personal contractual, dar cărora li se aplică prevederile privind incompatibilitățile și conflictul de interese prevăzute funcționarilor publici.

Având în vedere că se creează o situație de discriminare a medicilor care ocupă funcții de conducere din cadrul direcțiilor de sănătate publică și a municipiului București față de restul medicilor din sistemul public este temeinic și legal, ca și aceștia să beneficieze de toate drepturile de care beneficiază  această categorie profesională, respective dreptul la exercitarea profesiei.

Având în vedere că din cauza migrației de personal, România se confruntă cu un deficit de personal medical, prin adoptarea acestor măsuri se creează cadrul legal ca și această categorie de personal, să profeseze.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 Art. I

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr.372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

1. După articolul 17 se introduce un nou articol, art. 17¹, cu următorul cuprins:

„Art. 17¹

(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt conduse de un director coordonator, care este ajutat de directori coordonatori adjuncți.

 (2) Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin act administrativ al ministrului sănătății, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile legii.

(3) Funcțiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul sănătății, pe o perioadă de maximum 4 ani

 (4) Funcțiile de director și director coordonator adjunct sunt incompatibile cu:

    a) exercitarea oricăror alte funcții remunerate, neremunerate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical, didactic și de studiu profesional, al cercetării științifice și al creației literar-artistice;

    b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de conducere, inclusiv cele neremunerate;

    c)  exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

(5) Constituie conflict de interese deținerea de către directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu direcția de sănătate publică  la care persoana în cauză exercită funcția de director coordinator sau director coordinator adjunct.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică și în cazul în care, părțile sociale, acțiunile sau interesele sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului coordonator sau director coordonator adjunct.

 (7) Dacă  directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept, iar Ministerul Sănătății poate cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.

Art. II

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice dispoziție contrară.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009