eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact  

Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

19.06.2009 / Ministerul Sanatatii

 

Până la data intrării în vigoare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea activităților de medicină generală în cadrul sistemului național al asigurărilor de sănătate nu era condiționată de formarea specifică, prin învățământ postuniversitar cu durată de 3 ani a medicului în domeniu,

         Având în vedere că această situație reprezintă un drept câștigat pentru toți absolvenții facultăților de medicină și pediatrie din România, promoții anterioare anului 2005, iar menținerea acestor prevederi continuă să priveze o serie de medici de dreptul căștigat de a contracta servicii medicale și implicit de dreptul de a-și exercita profesia,

           Ținând seama de faptul că Directiva nr.2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 7 sept.2005, privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru medicii generaliști prevede faptul c㠓fiecare stat membru stabilește drepturile câștigate ‘’, iar transpunerea acestor prevederi prin Legea nr.95/2006 s-a făcut  limitativ, ceea ce a condus la excluderea unor de categorii de medici care inițial au beneficiat de  aceste drepturi,

          Constatând că, preponderent în mediul rural, se înregistrează un număr insuficient de medici care furnizează servicii medicale din domeniul medicinei generale/medicinei de familie,

           Întrucât includerea de urgență a acestor categorii de medici în rândul celor care pot exercita activitățile profesionale în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conduce la atragerea și stabilirea medicilor în rețeaua de asistență medicală primară și în consecință, la  creșterea adresabilității populației la servicii medicale ;

         Luând în considerare că prin neadoptarea cadrului juridic se perpetueaza privarea medicilor de dreptul căștigat de a contracta servicii medicale și implicit de a-și exercita profesia ;

            Ținând cont de faptul că reglementările Curții Europene de Justiție dispun interpretarea articolului de directivă în sensul în care fiecare stat membru poate extinde drepturile câștigate și la alte situații cu respectarea condiției minime de acordare a dreptului de exercitare a activităților de medic generalist în cadrul sistemului național de securitate socială al statului membru respectiv, medicilor care în virtutea prevederilor comunitare precedente s-au stabilit pe teritoriul acestuia anterior datei de referință , chiar dacă aceștia nu au formarea specifică a generalistului prevăzută de directivă și chiar dacă aceștia nu au stabilit relație contractuală cu sistemul național de securitate socială  al statului membru în cauză,

         Având în vedere că permiterea accesului la exercitarea activităților de medicină generală în cadrul sistemului național de asigurări de sănătate a medicilor cu formare de bază de medic finalizată într-un stat terț anterior promoției anului 2005 de absolvenți licențiați ai facultăților de medicină din România, și care au o experiență profesională îndelungată pe teritoriul statului din care provin, constituie un beneficiu pentru rețeaua de asistență medicală primară,

        În considerarea celor expuse, măsurile dispuse prin prezentul proiect de act normativ trebuie aplicate imediat, deoarece prin neadoptarea urgentă a unui cadru juridic pentru includerea tuturor acestor categorii de medici în rândul celor care pot exercita activitățile profesionale în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, medicii sunt privați de dreptul căștigat de a contracta servicii medicale și, implicit, de dreptul de a-și exercita profesia , iar adoptarea urgentă a acestor măsuri conduce la transpunerea fidelă a dispozițiilor comunitare. 

                 Acordarea de drept câștigat tuturor acestor categorii de medici  vizează atât interesele profesionale ale acestora cât și interesul pacienților fiind astfel de interes general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată                                                                                                                                                                                          

                  În temeiul articolului 115 alin.4 din Constituția României , republicată ,

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență :

Articol unic: Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății , publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1.La articolul 60, litera d) se modifică  și va avea următorul conținut:

“d) medic de medicină generală- absolvent al facultății de medicină

sau pediatrie din România, promoție anterioară anului 2005 care nu a dobândit calificarea de medic specialist dar a întrunit condițiile de exercitare a profesiei sau obține drept de liberă practică în condițiile prevăzute de normele în vigoare.”

2. La  articolul 60 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

       (2)  De prevederile  alineatului (1) lit. d)  beneficiază și titularii atestatului de echivalare a diplomei de medic obținută anterior anului 2005, în străinătate .

3. La articolul 69 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

“ (2) Contractarea și decontarea serviciilor de medicină de familie de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului până la reorganizarea acesteia, se face pentru următoarele categorii de medici:

a)medicii prevăzuți la art.60 alin.(1) lit.d) și alin.(2);

b)medicii , cetățeni ai unui stat membru, ai unui alt stat  aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, formați în profesie în unul din aceste state, care la data de 1.01.2007 erau stabiliți pe teritoriul României și care, în urma recunoașterii calificării profesionale beneficiau, la această dată, de dreptul de exercitare în cadrul sistemului național al asigurărilor de sănătate, a activităților din domeniul specialității medicină de familie, fără titlul de medic specialist medicină de familie   ;

 c) medicii confirmați specialiști în una din specialitățile medicină generală adulți, medicină generală copii, medicină generală, medicină generală/ medicină de familie,  medicină de familie;

d) medicii titulari ai certificatului care atestă formarea specifică a medicului generalist dobândită într-unul din statele prevăzute la  lit.b) precum și medicii titulari ai certificatului de drept câștigat de medic generalist eliberat de unul din aceste  state, în cazul cărora s-au aplicat procedurile prevăzute la art. 388 – 390 și la art. art. 396-397.”

4.La articolul 380, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins :

“a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d) și alin.(2).”

PRIM- MINISTRU

EMIL BOC


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009