eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 575 din 30/04/2009 (Ordin 575/2009) privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 Publicat in Monitorul Oficial nr. 312 din 12/05/2009

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Referatul de aprobare al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale nr. JA1340 din 24 aprilie 2009,

   in temeiul dispozitiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 si 40, art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Normele metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(3) Raportul medical se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania."

   2. La articolul 45, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(4) Raportul medical se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania."

   3. La articolul 46, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

   "(4) La intocmirea referatului prevazut la alin. (3) se vor detalia imprejurarile de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibile si inevitabile, inclusiv imprejurari de natura medicala, care au condus la situatia de forta majora."

   4. Anexa nr. 10A la Normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

   5. Formularul prevazut in anexa nr. 11A la Normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Irinel Popescu

 

   Bucuresti, 30 aprilie 2009.

   Nr. 575.

   ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 10A la Normele metodologice)

   Numar de inregistrare in unitatea sanitara .............

   
                        +------------------------------+
                        |      AVIZAT*)      |
                        |Casa de Asigurari de Sanatate |
                        |     Medic-sef      |
                        |               |
                        | (data, semnatura, stampila) |
                        +------------------------------+
 

   RAPORT
medical al pacientului care solicita Formularul E 112 -
Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs
pentru asigurarea de boala - maternitate

   1. Medicul ................................................., (nume, prenume) medic specialist in specialitatea ............................, cu gradul profesional universitar ..........., sectia ................., din Spitalul clinic universitar/judetean ...........................

   2. Pacientul ......................................, (nume, prenume) CNP ......................................, cu domiciliul ..........................................

   3. Pacientul se afla in supravegherea clinicii din data de ..................

   4. A fost internat cu ultima Foaie de observatie nr. ........................

   5. A fost diagnosticat cu ...................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   6. Prezentarea unui scurt istoric al afectiunilor si al tratamentelor efectuate:

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

 

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   7. Serviciile medicale recomandate a fi realizate ...........................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   In contextul prezentat consider ca pacientul poate beneficia de formularul E 112 - Atestat privind mentinerea prestatiilor in curs, aferente asigurarii de boala si maternitate, care va permite persoanei interesate sa beneficieze de prestatiile in natura de boala si maternitate in noul sau stat de resedinta, deoarece:

   a) ingrijirile solicitate figureaza printre prestatiile din Romania (pentru persoanele asigurate in vederea autorizarii deplasarii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene pentru a primi tratamentul adecvat starii de sanatate, serviciul medical face parte din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania);

   b) ingrijirile solicitate nu pot fi acordate in niciuna dintre unitatile sanitare din Romania intr-un termen rezonabil in raport cu starea bolnavului si evolutia probabila a bolii, deoarece (se expliciteaza si se argumenteaza motivele pentru care serviciul solicitat nu se poate realiza intr-un interval de timp util) .....................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   c) deplasarea NU este de natura sa compromita starea de sanatate a bolnavului sau aplicarea tratamentului medical (se expliciteaza si argumenteaza)

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   d) perioada maxima in care este indicata acordarea serviciului medical (argumentare)

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   La prezentul raport medical se ataseaza urmatoarele inscrisuri medicale din care rezulta diagnosticul pentru care se solicita formularul E 112:

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   ......................................................................................

   Prezentul raport se intocmeste de catre un medic dintr-un spital clinic universitar aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.

   8. Intocmit de - MEDIC

   
Nume .................................... Semnatura si parafa ..........................
 

   9. Pentru conformitate - SEF SECTIE

   
Nume .................................... Semnatura si parafa ..........................
 

   10. Pentru avizare - MANAGER SPITAL

   
Nume .................................... Semnatura si stampila spitalului .............
 

   NOTA: Necompletarea tuturor rubricilor invalideaza prezentul raport.

   OBSERVATII (se motiveaza refuzul avizarii de catre medicul-sef al casei de asigurari de sanatate):

   
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
+------------------------------------------------------------------------------+
 

   *)Avizul medicului-sef al casei de asigurari de sanatate certifica faptul ca serviciul medical recomandat a fi efectuat se regaseste in pachetul de servicii de baza acordat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

   ANEXA  Nr. 2*)

   ___________

   *)Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 

   FORMULAR CU REGIM SPECIAL

   
+------------------+ +-------------------+ +--------------------+ +--------------------------------+
| Data completarii | | VIZA PLATITORULUI | | Urgenta medico   | | Initial        [ ]   |
| de catre CAS   | | ----------------- | | chirurgicala    | |                |
| ................ | | Data/Semnatura/  | |     [ ][ ][ ] | | In continuare     [ ]   |
|         | | Stampila     | | Boli        | |                |
|         | |          | | infectocontagioase | | Seria             |
|         | | Motivul refuzului | | din grupa A    | | certificatului         |
|         | | la plata     | |       [ ][ ] | | initial:            |
|         | |          | |          | | [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]    |
+------------------+ +-------------------+ +--------------------+ +--------------------------------+
 
          CERTIFICAT DE INCAPACITATE DE MUNCA Seria* ...... Nr. ........
 
  Valabil pentru luna [ ][ ] _______________ anul 20 [ ][ ]
                (in litere)
  pt. Cod indemnizatie (1 - 15) [ ][ ] _______________
                     (in litere)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Asigurat in evidenta CAS ........................................................................  |
| Numele si                                              |
| prenumele           [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  |
| Cod numeric                                             |
| personal:           [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]               |
| +---------------------+                                       |
| |Domiciliu, resedinta:|                                       |
| +---------------------+                                       |
| Localitatea               [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]      |
| Strada: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  Nr. [ ][ ][ ]   Bl. [ ][ ][ ][ ]      |
| Scara [ ][ ][ ] Etaj [ ][ ] Apart. [ ][ ][ ][ ] Judet/Sector _________________________________   |
| +-------------------+  +-----------+ +-----+ +-----------+ +-----------+ +--------------+   |
| |Nr. Raport     |  |Data    | |Nr. | |De la   | |Pana la  | |Cod diagnostic|   |
| |medical**     |  |acordarii | |zile | |zi/luna/an | |zi/luna/an | |       |   |
| |          |  |zi/luna/an | |   | |      | |      | |       |   |
| |[ ][ ][ ][ ] [ ][ ]|  |-+-+-+-+-+-| |--+--| |-+-+-+-+-+-| |-+-+-+-+-+-| |--+--+--+---+-|   |
| +-------------------+  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| +-------------------+  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| |Ambulator/     |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| |internat in    |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| |spital sectia ... |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| |-------------------|  |-|-|-|-|-|-| |--|--| |-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-| |--|--|--|---|-|   |
| |Concediu medical  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| |la externare    |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |   |
| +-------------------+  +-+-+-+-+-+-+ +--+--+ +-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+ +--+--+--+---+-+   |
|             Z Z L L A A       Z Z L L A A  Z Z L L A A             |
|                                                   |
| CAS emitenta: ...........     Presedinte - Director General       Medic Sef        |
|                  (nume, semnatura, stampila)        (nume, semnatura)    |
|                  .............................       ..................   |
|                                                   |
| PLATITOR: _______________ Sediul: _______________ C.U.I.: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  |
| Numar angajati;                                           |
| [ ][ ][ ][ ][ ][ ]                                         |
| +------------+            Functionar       Autoritatea electiva,          |
| |Tip asigurat| Salariat: [ ]    public:    [ ]   executiva, legislativa,         |
| +------------+                       judecatoreasca:        [ ]   |
|         Somer   [ ]                Membru cooperator            |
|                                                   |
|         Asigurat cu declaratie de          Asigurat cu contract de         |
|         asigurare pentru concedii          asigurare pentru accidente de      |
|         si indemnizatii           [ ]   munca si boli profesionale   [ ]   |
|                                                   |
| Procent plata: 75% [ ]   85% [ ]   100% [ ]                          |
|                                                   |
| Baza de calcul a         Zile   Media zilnica a bazei de     Cuantumul indemnizatiei |
| indemnizatiei de asigurari    baza de  calcul a indemnizatiei de    de asigurari sociale de |
| sociale de sanatate       calcul  asigurari sociale de sanatate  sanatate        |
|                                                   |
| [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]|
| Indemnizatie suportata de catre angajator Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS pentru     |
|                      concedii si indemnizatii                 |
|                                                   |
|       Zile   Lei               Zile   Lei                |
|       |_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|        |_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   *se utilizeaza codificarea Casei de Asigurari de Sanatate; B pentru CAS Municipiul Bucuresti; A pentru CAS AOPSNAJ; T pentru CAS MTCT; pentru restul caselor se utilizeaza codificarea auto

   **se completeaza cu numarul de inregistrare al formularului E116 la Casa de Asigurari de Sanatate (numar/an)

   Cod de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate:

   01 Boala obisnuita ........................................ 75%

   05 Boala infectocontagioasa din grupa A ................... 100%

   06 Urgenta medico-chirurgicala ............................ 100%

   08 Sarcina si lauzie ...................................... 85%

   12 Tuberculoza ............................................ 100%

   13 Boala cardiovasculara .................................. 75%

   14 Neoplazii, SIDA ........................................ 100%

   
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|OBSERVATII:                                             |
|                                                   |
|                                                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL