eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDIN pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănății publice nr. 1706 / 02.10.2007  privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor  

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Referatul de aprobare al Centrului operativ pentru situații  de urgență și al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și nr. .......................................... .

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul

ORDIN

Art. I. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 11. - UPU au următoarele spații funcționale, organizate și dotate în conformitate cu anexa nr. 1:

1. spațiul de primire/triaj a/al pacienților;

2. biroul de informare/documentare UPU;

3. camera de resuscitare;

4. spațiul pentru evaluare și tratament imediat;

5. spațiul pentru evaluarea și tratamentul urgențelor minore care nu necesită monitorizare;

6. spațiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;

7. spații de consultații specifice;

8. salon de observație;

9. spații de izolare;

10. spații de depozitare;

11. spații de așteptare;

12. spațiul de prelucrări sanitare/deparazitare;

13. spațiul de decontaminare;

14. spații destinate investigațiilor paraclinice și radiologice;

15. spații administrative;

16. spațiul destinat întâlnirilor colective ale personalului UPU, precum și instruirii personalului și, după caz, a rezidenților din cadrul UPU.’’  

            2. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 40. - CPU au următoarele spații minime funcționale organizate și dotate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa nr. 1:

1. spațiul de primire/triaj a/al pacienților;

2. biroul de informare/documentare CPU;

3. camera de resuscitare;

4. spațiul pentru evaluare și tratament imediat;

5. salon de observație;

6. spațiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;

7. spații de depozitare;

8. spații de așteptare;

9. spațiul de igienizare/deparazitare;

10. spații administrative.’’

            3. La articolul 69 după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

,,(5) În condițiile îndeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevăzute la art. 68, medicul de gardă din UPU sau CPU are dreptul de a interna pacientul într-o secție de specialitate a spitalului, în următoarele situații excepționale:

a) medicul de gardă din UPU sau CPU apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau internarea acestuia într-un salon de observație din cadrul UPU sau CPU este în detrimentul stării de sănătate a pacientului;

b) medicul de gardă din secția de specialitate a spitalului nu se prezintă la consultul de specialitate solicitat de către medicul de gardă din UPU sau CPU, în condițiile prevăzute în prezentul ordin;

c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară și nici unul din medicii de gardă din secțiile de specialitate ale spitalului nu dorește internarea acestuia în secția respectivă;

d) orice altă situatie bine justificată în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, cu acordul medicului șef UPU sau CPU și cu informarea conducerii spitalului.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (5), în cazul lipsei temporare de locuri în secția de specialitate a spitalului în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, acesta poate fi internat într-o secție cu profil înrudit urmând a fi transferat în secția de specialitate corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. În aceste situații, internarea se face cu informarea medicului de gardă din specialitatea în care se consideră necesară internarea pacientului.

            4. Art. 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 72 - (1) Pacienții aflați în stare critică, necesitând monitorizare și ventilație, vor fi preluați de secțiile de ATI în urma stabilizării și investigării lor.

(2) Internarea pacienților politraumatizați în primele 24 de ore se realizează după caz la secțiile de chirurgie generală sau la secțiile de ATI, prin secțiile de chirurgie generală.

5. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 89. - (1) Colaborarea dintre UPU și CPU și secțiile din spitalul din care fac parte se realizează în condiții de egalitate între structurile respective, UPU și CPU nefiind subordonate altor secții din spital.

(2) Spitalele care au în structura lor UPU sau CPU au obligația de a asigura un procent de 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgență a pacienților proveniți din UPU sau CPU.  La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienților proveniți din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgență pe o perioadă de cel puțin 6 luni. Responsabilitatea asigurării paturilor libere revine șefilor de secție.

(3) În situația în care secțiile de specialitate ale spitalului nu pot asigura numărul de paturi libere prevăzut la alin. (2) se reconsideră programul de internare a pacienților planificați;

(4) În cazul în care secțiile de ATI nu pot asigura numărul de paturi libere pentru internarea în regim de urgență a pacienților proveniți din UPU sau CPU, în cadrul spitalului se va lua în considerare replanificarea operațiilor elective pentru care au fost rezervate paturi în aceste secții; secțiile de terapie intensivă au obligația de a prelua, în mod prioritar,  pacienții ventilați aflați în UPU sau CPU.

(5) Internarea pacienților pe paturile prevăzute la alin. (2) se face doar prin UPU sau CPU.

(6) Lista paturilor libere care se asigură pentru internarea în regim de urgență a pacienților proveniți din UPU sau CPU se predă conducerii UPU sau CPU, zilnic,  inclusiv în zilele de sămbătă și duminică, precum și de sărbători legale, până cel târziu la orele 12:00;

(7) Lista paturilor libere prevăzută la alin. (6) include și paturile de terapie intensivă cu capacitate de ventilație;

(8) Spitalele de specialitate sau spitalele generale, precum și spitalele pavilionare care nu au în structura organizatorică UPU sau CPU, dar care prin activitatea lor participă la acordarea asistenței medicale de urgență, au obligația de a asigura un procent variabil din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgență a pacienților proveniți din UPU sau CPU, după cum urmează:

a) 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului, în situația în care spitalul respectiv este singura unitate sanitară cu paturi de profil din localitate. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienților proveniți din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgență pe o perioadă de cel puțin 6 luni.

b) 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului, dacă în localitatea respectivă există și alte unități sanitare cu paturi de același profil.  În această situație, pentru stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienților proveniți din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor de urgență prin UPU sau CPU în ultimele 6 luni pentru toate secțiile cu același profil, fiecare secție de specialitate din cadrul fiecărui spital urmând să asigure un procent din numărul paturilor necesare, procent care nu se va stabili sub 5% din numărul total al paturilor din secția respectivă.

(9) Prevederile alin. (3) - (7) sunt aplicabile și în situațiile prevăzute la alin. (8).

Art. II În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se înființează dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgență din municipiul București pentru internarea pacienților proveniți din UPU sau CPU. Locația amplasării dispeceratului unic, modalitatea de organizare și funcționare a acestuia, precum și termenul de operaționalizare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.’’   

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

ION BAZAC

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME

                                                                                   

                                                                                                               Aprobat,

                                                                                                            MINISTRU

                                                                                                            ION BAZAC

 

           Avizat                                                                                      Avizat

 Subsecretar de stat                                                                   Secretar de stat

Dr. RAED ARAFAT                                                     Prof. dr. AUREL NECHITA

 

REFERAT DE APROBARE

 

            În urma întâlnirii desfășurate între ministrul sănătății și managerii principalelor spitale de urgență din țară au fost agreate următoarele măsuri pentru rezolvarea disfuncționalitățile dintre unitățile de primiri urgențe și secțiile de spital:

            I. Internarea obligatorie

1. Internarea obligatorie a pacienților în stare critică.    

2.  Dacă starea pacientului necesită abordare pluridisciplinară și niciunul dintre medici nu dorește internarea în secția respectivă, medicul de gardă UPU decide internarea obligatorie.

3.  În lipsa unor locuri libere în secția de profil în care se consideră necesară internarea, pacientul se internează într-o secție înrudită, până la eliberarea unui loc.

4.  În situații excepționale, pacientul poate fi internat cu acordul medicului-șef UPU și a conducerii spitalului.

5  Politraumatizații se internează obligatoriu, în primele 24 ore, în secțiile de chirurgie generală, sau prin acestea, la ATI.

            II S-a stabilit crearea “ salonului de observație” cu un numar minim de paturi tampon, pentru maxim 24 de ore, urmand ca o comisie sa decidă ulterior necesitatea internării. Salonul e dimensionat de la caz la caz, în funcție de necesitățile spitalului.

            III  Alocarea de minim 5% din numărul de paturi ale spitalului la intrarea în gardă, pentru necesitățile UPU. Responsabilitatea raportării locurilor libere până la ora 12  aparține medicului șef de secție. Creșterea numărului de ventilatoare pentru pacienții în  stare critică în secțiile ATI de la spitalele de urgență.

            IV Înființarea în municipiul București, în termen de 60 de zile, a unui dispecerat unic pentru  monitorizarea paturilor libere din spitalele de urgență.

            Având în vedere cele prezentate mai sus,  Centrul operativ pentru situații  de urgență și Direcția generală de sănătate publică, asistență medicală și programe au elaborat proiectul alăturat de ordin pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să binevoiți a-l semna.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL