eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Regulamentul organizarii si desfasurarii activitatii comisiilor de disciplina .Aprobat prin Decizia nr.60 din 30 septembrie 2005 A Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

04.03.2009 / CNAS

 

CAPITOLUL I   
Dispozitii generale
Art.1    Comisiile de disciplină ale Colegiului Medicilor din România se organizează și funcționează în baza legii, a Statutului Colegiului Medicilor din România și a prezentului Regulament.
    În termen de maximum 10 zile de la primirea mandatelor, comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale și Comisia Superioară de Disciplină de la nivelul Colegiul Medicilor din România își vor alege, cu majoritate simplă de voturi, un președinte.

Art.2 (1) Președintele comisiei de disciplină are următoarele atribuții:
a)    organizează și conduce activitatea a comisiei;
b)    organizează completele de judecată a cauzelor disciplinare;
c)    răspunde de evidența cauzelor disciplinare;
d)    reprezintă comisia de disciplină în fața autorităților și instituțiilor publice;
e)    informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisie și a problemelor apărute în cursul desfășurării cercetărilor disciplinare ori soluționării cauzelor;
f)    propune proiectul de buget necesar desfășurării activității comisiei;
g)    prezintă adunării generale raportul anual al activității comisiei.
    (2)Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale către un alt membru din cadrul comisiei de disciplină.
Art.3    Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către complete de judecată formate dint-un număr de membri după cum urmează:
a)    3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale;
b)    5 membri pentru Comisia Superioară de Disciplină.
Art.4    Alcătuirea completelor de judecată se va face astfel încât să fie asigurată o repartiție  cît mai  echilibrată a cauzelor pentru toți membrii comisiei de disciplină.
Art.5    Pe parcursul judecării cauzei disciplinare se va păstra componența completului de judecată.
    Daca din motive obiective se impune înlocuirea unui membru al completului de judecată, noul membru va fi desemnat de președintele comisie de disciplină în baza cererii motivate a membrului aflat în imposibilitate de a mai participa la judecarea cauzei.
    Un membru al completului de judecată înlocuit potrivit alineatului precedent nu mai poate participa la judecarea cauzei respective.
Art.6    Ședințele de judecată a cauzelor disciplinare nu sunt publice.
    Pe parcursul audierii, medicul  poate fi asistat de un coleg sau de un avocat.
    Membrii comisiilor de disciplină precum și pesoanele implicate în activitatea comisiei de judecată sunt obligate să păstreze confidențialitatea  cu privire la toate datele și informațiile de care au luat cunoștință.
Art.7 Desfășurarea ședințelor de judecată ale fiecărui complet vor fi consemnate sub forma de procese-verbal de ședință.
    Fiecare proces verbal va fi semnat la sfârșitul ședinței de membrii completului și va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.
    Procesul verbal va putea fi întocmit și de personalul administrativ.
Art.8  Procesul verbal de ședința, întocmit la fiecare ședința  va conține următoarele elemente:
a)    data in care a avut loc ședința;
b)    membrii  completului de judecată;
c)    consemnarea celor întâmplate  în timpul ședinței;
d)    actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
e)    măsurile dispuse în soluționarea cauzei de către completul de judecată;
f)    semnăturile membrilor  completului de judecată si a persoanei care a redactat procesul verbal.
Art.9  Procesul verbal se va atașa, împreuna cu celelalte documente, la dosarul cauzei disciplinare.
    Toate filele  dosarului disciplinar vor fi numerotate, in ordinea in care au fost primite, si păstrate șnuruit in dosarul disciplinar (se va numerota si șnurui tot ce se depune in dosar: sesizarea, decizia biroului, adresa de convocare a medicului sau a altor persoane, dovezile de comunicare, fisele medicale sau alte documente, declarațiile martorilor etc).
Art.10 Toate adresele sau comunicările făcute de  către completul de judecată se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătura de primire, persoanei căreia îi sunt destinate.
    Un exemplar al adreselor sau comunicărilor se va păstra la dosarul cauzei disciplinare împrena cu dovada de primire sau de înmânare. 
Art.11 Comisia de disciplină are dreptul să efectuieze toate actele necesare soluționare cauzei.

 

CAPITOLUL II
Înregistrarea cererii și declanșarea acțiunii disciplinare
 Art.12 Toate sesizările, plângerile – daca conțin elementele prevăzute de art. 109 din  Statutul Colegiului Medicilor din Romania -  îndreptate împotriva unui medic, se vor înregistra in Registrul Intrări –Ieșiri al colegiului.
Plângerea, sesizarea purtând numărul de intrare si data la care a fost primita, se va înainta Biroului Consiliului in prima ședința.
Art.13 Biroul consiliului este obligat ca, in prima ședința convocata după data primirii sesizării, sa analizeze sesizarea primita si sa adopte o decizie cu una din variantele prevăzute de art. 110 din  Statutul Colegiului Medicilor din România.
    Daca biroul consiliului se autosesizează potrivit art.111 din Statutul Colegiului Medicilor din România, se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanșarea procedurii disciplinare. In decizia de autosesizare se vor menționa elementele care au stat la baza luării acestei decizii, eventual, acolo unde este cazul, se vor atașa si dovezile corespunzătoare.
Art.14 Sesizarea împreuna cu decizia biroului consiliului, daca s-a dispus declanșarea procedurii disciplinare, se înaintează către comisia de  jurisdicție unde se va înregistra in registrul de acțiuni disciplinare.
    Numărul de înregistrare a sesizării in Registrul de acțiuni disciplinare va constitui numărul dosarului disciplinar.
    După înregistrarea sesizării, secretariatul comisiei de  jurisdicție o va atașa deciziei biroului consiliului si in baza numărului de inregistare, potrivit alin.2, va constitui dosarul cauzei.
Art.15 Comisia de jurisdicție din cadrul colegiului, ori persoane anume desemnate de către aceasta, va efectua cercetarea cauzei disciplinare iar după terminarea cercetării va trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de sancționare ori nesancționare a medicului cercetat.
    Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicție se va finaliza cu întocmirea de către persoana care a făcut cercetarea a unui referat cu privire la:
a)     prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;
b)    prezentarea reclamației și a faptei;
c)    probele administrate;
d)    dacă este cazul, analiza medicală a cazului;
e)    propunerea de sancționare sau nesancționare.
Art.16 După întomirea referatului, ancheta disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicție se consideră terminată iar dosarul se trimite către comisia de disciplină
    Acțiunea disciplinară va fi susținută în fața comisie de disciplină de către un membru al comisiei de jurisdicție ori de către o altă persoană din cadrul departamentului de jurisdicție.
Art.17 Daca decizia biroului consiliului este de respingere a sesizării ca vădit nefondata, un exemplar al  acesteia se va trimite prin scrisoare recomandata persoanei care a făcut sesizarea.
    In decizia de respingere a sesizării se va face mențiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la comunicare si ca se va depune contestația la sediul colegiului local.     Competenta de soluționare a  contestației revenine Biroului Executiv al Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România.
In termen de 3 zile de la data primirii contestației, secretarul biroului consiliului colegiului teritorial va înainta contestația si sesizarea către Biroul Executiv al Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România.
    Dacă Biroul Executiv al Consiliului Național consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare va emite o decizie prin care va dispune declanșarea anchetei disciplinare la nivelul colegiului teritorial. 

CAPITOLUL III
Cercetarea disciplinară
Art.18 După primirea sesizării si a deciziei biroului consiliului de declanșare a anchetei disciplinare si după constituirea dosarului disciplinar potrivit art.9, comisia de  jurisdicție va notifica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire medicul reclamat, cu privire la următoarele aspecte:
a)    începerea anchetei disciplinare; 
b)    precizarea pe scurt a obiectului sesizării,
c)    data și orele prezentării pentru audiere la comisie de  jurisdicție;
d)    adresa comisiei de disciplină.   
     La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării.
    Medicul va fi informat si va fi convocat cu cel puțin 7 zile înaintea datei la care urmează sa aibă loc  audierea de către comisia de jurisdicție sau de către o persoană desemnată de aceasta.
    Comisia de  jurisdicție, la solicitarea medicului, poate stabili un alt termen de audiere.
 Art.19 Medicul chemat pentru audiere la comisie poate da si explicații scrise (aceasta prevedere se va interpreta in sensul ca medicul nu este obligat sa dea explicații scrise, dar trebuie sa știe că, dacă dorește, are acest drept).
    In situația în care medicul s-a prezentat la comisia de  jurisdicție pentru audieri, declarațiile acestuia vor fi consemnate si atașate la dosarul disciplinar.
    Neprezentarea medicului nu împiedică desfășurarea procedurilor disciplinare ori judecarea cauzei.
    Pe tot parcursul cercetării disciplinare medicul are dreptul să fie audiat.
Art.20 După audierea medicului reclamat și după administrarea ori căror probe considerate ca fiind necesare soluționării cauzei, comisia de jurisdicție trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de nesancționare ori cu propunerea de aplicare a uneia din sancțiunile prevăzute de lege.
     Completul de judecată ce va judeca cauza nu este ținut în soluția pe care o va pronunța de propunerea făcută de comisia de jurisdicție.
Art.21 Primind dosarul disciplinar întocmit de comisia de jurisdicție,  președintele comisiei de disciplină va stabili completul de judecată și va convoca completul respectiv.
    Medicul cercetat va fi convocat potrivit art.10 pentru termenul  la care urmează să fie audiat.
    Despre data primului termen de judecată va fi informată și comisia de jurisdicție.
Art.22 Medicul reclamat va fi audiat de completul de judecată numai după ce, în prezenta acestuia, reprezentantul comisiei de jurisdicție citește referatul cu privire la cauza disciplinară și propunerea de sancționare ori nesancționare.
     Pe tot parcursul  cercetării disciplinare și judecării cauzei, medicul are dreptul să consulte dosarul disciplinar.
Art.23 Completul de judecată, după caz, va decide  cu privire la următoarele aspecte:
a)    dacă si la ce dată va fi audiată persoana care a făcut sesizarea; 
b)    dacă este nevoie să fie audiate și alte persoane;
c)    dacă este nevoie să fie consultate anumite documente medicale ori alte înscrisuri;
d)    dacă față de natura cauzei este necesară, efectuarea unei expertize, consultarea unei comisii de specialitate ori a unor personalități în domeniu;
e)     efectuarea unei documentări suplimentare în cauză prin consultarea literaturii medicale de specialitate;
f)    orice alte măsuri necesare unei juste și corecte soluționări a cauzei.
Despre toate aceste lucruri se va face mențiune in procesul verbal de ședința al  completului de judecată, proces verbal care se va depune,  la dosarul cauzei.
Art.24 Tot în ședință, dacă se consideră necesar ca anumite informații să fie primite de la diferite instituții medicale, completul de judecată poate dispune să se facă adresă/adrese la instituțiile respective prin care să fie solicitate datele si informațiile necesare.
    În adresa de solicitare se va menționa data următoare de întrunire a comisiei de disciplină, dată la care este nevoie de materialele solicitate.

 

Art.25 Dacă la următoarea ședința s-au adunat toate materialele, datele și informațiile solicitate de comisia de disciplină, dacă s-au audiat toate persoanele care au fost stabilite, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, comisia va analiza toate declarațiile, probele, înscrisurile, expertizele și va adopta una din soluțiile prevăzute de art.114 din Statutul Colegiului Medicilor din România. În procesul verbal de sedință se vor consemna cele întamplate ori dispuse în acea ședință precum, și dacă este cazul, soluția adoptata în soluționarea cauzei disciplinare
    Dacă se constată că nu s-au primit toate informațiile solicitate sau dacă comisia consideră că se impun clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face mențiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de ședinta și se vor dispune măsurile care se impun. 
Art.26 Soluția  adoptată și consemnată în procesul-verbal de ședintă, va fi materializată sub forma unei decizii scrise, care va trebui să conțină în mod obligatoriu elementele prevazute de art.115 din Statutul Colegiului Medicilor din România, respectiv:
a)    numarul deciziei și data pronunțării;
b)    componența comisiei de disciplină;
c)    descrierea pe scurt a faptei ce a facut obiectul acțiunii disciplinare;
d)    arătarea măsurilor de cercetare a faptei (declarațiile părților, martorii care au fost audiați, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate și reținute în soluționarea cauzei etc.);
e)    faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală și elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplina. Comisia de disciplină va folosi în argumentarea soluției pronunțate, atunci cand este cazul și  posibil, literatura medicală de specialitate, făcându-se, totodată, mentiune in decizia pronuntata despre opiniile stiintifice din literatura medicala, precum si despre elementele de identificare ale materialului stiintific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicarii sau numarul si anul, in cazul revistelor medicale, numarul paginii etc.);
f)    sanctiunea aplicata;
g)    eventualele  măsuri complementare.
h)    temeiul legal al adoptarii ei (articolele din Legea ….. si cele din Codul de deontologie medicala, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine interna ori din alte acte normative care au fost incalcate de medicul vinovat);
i)    termenul de contestare si instanta competenta;
j)    semnaturile presedintelui comisiei de disciplina, si stampila institutiei.
Art.27 Decizia de sanctionare si semnarea ei   se comunica persoanelor prevazute de art.116 din Statutul Colegiului Medicilor din România.
Art.28 Contestației împotriva deciziei comisiei de disciplina - depuse la colegiul teritorial,- i se va da un numar de inregistrare si impreuna cu o adresa de inaintare si dosarul cauzei, se va trimite de către președintele  colegiului teritorial  se trimte la Colegiul Mediciul din România spre competentă soluționare.
     In adresa de inaintare se va face referire la data inregistrarii contestatiei, si numarul de pagini pe care îl conține dosarul disciplinar ce se va trimite împreună cu contestația.
Art.29 Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din Romînia, primind contestația și dosarul disciplinar îl înaintează comisei de jurisdicție a Consiliului Național spre analiză, o eventuală completare și constituirea dosarului de recurs ce urmează să se prezente spre soluționare   Comisiei Superioare de Disciplină
Art.30 Dispozitiile procedurale se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste functionarea Comisiei Superioare de Disciplina.
Art.31 Soluționănd contestația Comisia Superioară de Disciplină, potrivit art.119 din Statutul Colegiului Medicilor din România, după ascultarea părților și, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, pronunță una dintre următoarele soluții
a)    admite contestația și, pe cale de consecință, anulează decizia comisiei de disciplină de la nivel teritorial;
b)    admite în parte contestația și aplică o sancțiune mai mică decât sancțiunea aplicată la nivel local;
c)    respinge contestația și menține decizia pronunțată de către comisia de disciplină de la nivel teritorial;
d)    aplică una dintre sancțiunile prevăzute de lege.
Art.32 Decizia pronunțată de Comisia Superioară de Disciplină se comunică persoanei care a făcut contestația, medicului cercetat disciplinar, colegiului teritorial unde s-a soluționat la fond cauza disciplinară și instituțiilor interesate dacă sancțiunea aplicată vizează suspendarea dreptului de liberă precatică ori ridicarea lui.
Art.33 Dosarele solutionate de Comisia Superioara de Disciplina, dupa trecerea termenului de contestare la  instanta judectoreasca ori dupa stingerea litigiului judecatoresc, se vor returna comisiei de disciplina locale.
    La Comisia Superioara de Disciplina se va pastra numai un exemplar al deciziei pronuntate.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL