eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.

29.01.2009 / Ministerul Sanatatii

 

In temeiul art. 108 din Constituția României, republicata și art. 24 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol Unic: Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, prevăzute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre .

PRIM - MINISTRU

EMIL BOC

 

NORME METODOLOGICE de aplicare a ordonanței de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale

      Cap. I Norme metodologice in domeniul asistentei medicale comunitare  

Art.1.  (1) Asistența medicală comunitară cuprinde programe, activități și servicii medicale, furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.

             (2) Scopul asistenței medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii integrate, medicale și sociale, flexibile și adecvate nevoiilor beneficiarilor, acordate în mediul în care aceștia trăiesc prin utilizarea eficientă a  serviciilor acordate în cadrul pachetului de bază, punerea accentului pe prevenție și continuitate a serviciilor.

Art. 2.  Asistența medicală comunitară cuprinde în principal următoarele activități:

a)    Identificarea problemelor medico-sociale ale comunității,

b)    educația pentru sănătate și profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viață și mediu sănătos;

c)    mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice, etc.;

d)    promovarea sănătății reproducerii și planificare familială

e)    îngrijire și asistență medicală la domiciliu, curativă și de recuperare, în vederea reinserției sociale;

f)     acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

Art. 3. (1) Desfășurarea activităților de asistență medicală comunitară integrată cu serviciile sociale se face în folosul comunității, sub coordonarea autorităților administrației publice locale sau, după caz, aparatul de specialitate al primarului, în colaborare cu Direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și Direcția județeană de muncă și solidaritate socială.

   (2) Structurile menționate la alin. (1) elaborează strategia și programul anual de asistență medicală comunitară la nivel de județ.

   (3) Autoritățile administrației publice locale realizează monitorizarea și evaluarea activității de asistență medicală comunitară și transmit anual Ministerului Sănătății raportul privind activitatea desfășurată la nivel de județ, până cel târziu la data de 15 februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Art. 4. Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București asigură  îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară la nivel județean.

Art. 5. În domeniul asistenței medicale comunitare, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele atribuții:

a)    să acorde consultanță și asistență tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităților, modalităților de implementare și monitorizare a politicilor de asistență medicală comunitară integrată;

b)    să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale în vederea realizării strategiei județene și a listei de priorități în domeniul asistenței medicale comunitare;

c)    să contribuie la crearea unui cadru pentru monitorizarea și evaluarea serviciilor și programelor naționale și locale de sănătate, cu privire la asistența medicală comunitară;

d)    să instrumenteze dezvoltarea de ghiduri și standarde de practica in domeniul asistentei medicale comunitare;

e)    să asigure sprijin pentru formarea personalului care lucrează în rețeaua de asistență medicală comunitară integrată, inclusiv a joncțiunilor cu rețeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii, spitalicești;

f)     să identifice, să elaboreze și să propună programe specifice de educație pentru sănătate și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul diferitelor comunități;

g)    să elaboreze și să propună programe specifice de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară și de recuperare medicala si incluziune sociala;

h)    să identifice, sa elaboreze și să propună programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane aflate în situații de risc crescut: gravide, nou-născuți, bolnavi cronici, bătrâni, persoane cu dizabilități, neasigurați, victime ale violenței domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum si alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind ca fiind în situații de risc;

i)      să faciliteze și să monitorizeze crearea parteneriatelor interinstituționale la diferite niveluri, a strategiilor și a protocoalelor comune pentru serviciile de asistență comunitară.

 

Art.6.    Mediatorul Sanitar pentru Comunitățile de Romi are urmatoarele atributii:

§       cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea din care face parte;

§       facilitează comunicarea între membrii comunității și personalul medico-sanitar;

§       catagrafiază gravidele și lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și celelalte cadre sanitare;

§       explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

§       catagrafiază populația infantilă a comunității;

§       explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;

§       promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân

§       urmărește înscrierea nou-născutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;

§       sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor in populația infantilă din comunitate, și a examenelor clinice de bilanț la copiii 0-7 ani

§       explică avantajele includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

§       explica avantajele igienei personale, a locuinței si a spatiilor comune; popularizează în comunitate masurile de igiena, dispuse de autoritățile competente;

§       facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si însoțirea echipelor care acorda asistență medicală de urgență;

§       mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică (campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare, conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;

§       participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;

§       la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora: explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia, si supravegheaza administrarea medicamentelor (exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);

§       insoteste cadrele medico-sanitare in activitatile legate prevenirea sau controlul situatiilor epidemice, facilitand implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);

§       semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității (focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații; probleme de igiena apei etc.)

§       semnalează, în scris, autorităților de sănptate publică județene sau a municipiului București problemele identificate privind accesul membrilor comuniățtii, pe care deservește, la următoarele servicii de asistenta medicala primara:

§        imunizările, conform programului național de imunizări;

§        examenul de bilant al copilului 0-7 ani;

§        supravegherea gravidei, conform normelor metodologice ale Ministerului Sănătății Publice;

§        depistarea activa a cazurilor de TBC;

§        asistenta medicala de urgenta;

§       semnalează asistentului social cazurile potențiale de abandon al copiilor.

 Art. 7. Asistentul Medical Comunitar are urmatoarele atributii:

§       Identifică familiile cu risc crescut din cadrul comunității;

§       Determina nevoile medico-sociale ale populației cu risc;

§       Culege date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea;

§       Pledează pentru starea sănătății populației și stimulează acțiuni destinate protejării sănătății;

§       Planifica si monitorizează programe de sănătate;

§       Identifica, urmărește și supraveghează medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si asistenta din cadrul CMI pentru asigurarea in familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou nascutului;

§       Viziteaza la domiciliu lăuzele, recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si nou nascutului;

§       In cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitatile de romi pentru prevenirea abandonului;

§       Supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic;

§       Promoveaza alaptatea si practicile corecte de nutritie;

§       Participa, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni colective, pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational, implementarea programelor nationale de sanatate;

§       Participa la aplicarea masurilor de lupta in focar;

§       Indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic;

§       Semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren;

§       Viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea  masurile terapeutice recomandate de medic;

§       Urmareste si suprvavegheaza, in mod activ, copiii din evidenta speciala (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici, etc.);

§       Identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora; preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonle in care nu exista medici de familie;

§       Organizeaza activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale;

§       Colaboareaza cu ONG-uri si alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta (varstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de comportament) in conformitate cu strategia nationala;

§       Identifica persoanele de varsta fertila; disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie;

§       Identifica cazurile de violenta domestica, cazurile de abuz, persoanele cu handicap, bolnavii cronici din familiile vulnerabile;

§       Efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos;

         (2) Asistentul Medical Comunitar are urmatoarele responsabilități:

§       Respecta normele eticii profesionale, asigurand pastrarea confidentialitatii;

§       Are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de compententa;

§       Isi imbunatateste nivelul cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua;

§       Tine evidenta si completeaza la zi documentele cu care lucreaza (registre, fise de planificare a vizitelor la domiciliu, etc.).

Art. 8. Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

Art. 9. Drepturile salariale aferente lunii decembrie 2008 și trimestrul 1 2009 se asigură, potrivit OG nr. 2/2009, din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Cap. II Asistenta medicala si de medicina dentara acordata in unitati de invatamant

 Art. 10.(1) Pentru personalul care se afla in activitate si isi desfasoara activitatea in cabinete medicale si de medicina dentara din unitati de invatamant si este salarizat potrivit prevederilor din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005 cu modificarile si completarile ulterioare salariile de baza individuale se mentin.

   (2) Prevederile art. 14(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale se aplica personalului care urmeaza a fi incadrat ulterior momentului preluarii.

Art. 11.  Autoritatile administratiei publice locale respecta ordinul ministrului sanatatii privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

Art. 12. Finanțarea cheltuielilor de personal pentru categoriile de personal din asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.

Art. 13. Drepturile salariale aferente lunii decembrie 2008 și trimestrului 1 2009 se asigură, potrivit OG nr. 2/2009  din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii.

         Cap. III Norme privind asistenta medicala desfasurata in unitatile sanitare cu paturi

Art.14.(1) În baza prevederilor din ordonanța de urgență privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale se transferă managementul asistenței medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi către Primăria Municipiului București și autoritățile administrației publice locale.

 (2) Lista unităților pentru care se transferă managerul asistenței medicale se aprobă prin hotărâre de guvern.

           (3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor din ordonanța de urgență, contractele de management încheiate între Ministerul Sănătății și managerii spitalelor publice se transferă la Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale.

Art.15. În aplicarea prevederilor respectivei ordonanțe de urgență Ministerul Sănătății are următoarele competențe :

         a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;

         b) avizează modificarea structurii organizatorice,  reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice al căror management a fost transferat;

         c) elaborează modelul contractului de management pentru managerul spitalului publice care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății cu consultarea Ministerului Administratiei si Internelor. În cuprinsul contractului de management sunt prevăzuți și indicatorii de performanță ai activității managerului. Nivelul indicatorilor de performanță ai activității se stabilește anual de Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale și se avizează de Ministerul Sanatatii .

Art.16. Primăria Municipiului București/autorităților administrației publice locale au următoarele competențe :

         a) elaborează modelul contractului de administrare pentru persoanele care ocupă funcții specifice comitetului director în cuprinsul căruia sunt prevăzuți și indicatorii specifici de performanță care se aprobă prin ordin al ministrului sanatatii;

         b) încheie contractul de management cu managerii spitalelor publice;

         c) numește conducerea interimară a persoanelor care ocupă funcții de conducere în comitetul director al spitalelor publice;

         d) aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate cu încadrarea în normativele de personal și bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

         e) aprobă modificarea ștatelor de funcții aprobate;

         f) aprobă organigrama și modificarea acesteia;

         g)înaintează Ministerului Sănătății propunerile managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice al căror management a fost transferat, în vederea avizării;

         h) elaborează metodologia de ocupare a posturilor de manager care se avizează de Ministerul Sanatatii;

         i) propune comisia de concurs pentru selecția persoanelor care ocupă funcția de manager în spitalele publice care se avizează de Ministerul Sanatatii;

         j) realizează evaluarea anuală a activității managerilor pe baza criteriilor de performanță și a metodologiei aprobată prin ordin al ministrului sănătății.

 

Art.17.(1) Conducerea unităților sanitare publice cu paturi al căror management a fost transferat este obligată să respecte toate celelalte prevederi legale din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică spitalelor publice.

 (2) Spitalele publice al căror management a fost transferat vor respecta și :

         a) ordinul ministrului sănătății privind aprobarea normativelor de personal;

         Numărul de posturi minimal obligatoriu stabilit în baza prevederilor din actul normativ mai sus stipulat poate fi majorat la propunerea motivată a unităților sanitare cu aprobarea Primăriei Municipiului București/autorităților administrației publice locale, în condițiile legii și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.

         b) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar;

         Liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unități sanitare și se aprobă de Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale la propunerea unităților sanitare cu paturi.

         În cazuri deosebite programul de muncă și organizarea gărzilor în alte condiții decât cele prevăzute în Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar se pot face numai cu aprobarea Primăriei Municipiului București/autoritățile administrației publice locale, ulterior avizarii de catre Ministerul Sanatatii.

         c) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;

         d) ordinul ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare și stabilirea indemnizațiilor de conducere maxime lunare, diferențiate în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere și mărimea unității și subunității, precum și a indemnizațiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază;

         e) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor;

         f) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile de conducere care fac  parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Salariul de bază între limitele minime și maxime prevăzute în anexa nr.VI la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de manager se stabilește de Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale.

         g) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice;

         h) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice;

         i) ordinul ministrului sănătății pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului publice;

         j) ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice;

         k) ordinul ministrului sănătății privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medicale din cadrul spitalului public.

    (3) Respectă orice alte reglementări elaborate de Ministerul Sănătății aplicabile spitalelor publice.

Art. 18. (1)  Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

              (2) Raportările se fac către Ministerul Sănătății și catre Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale și constituie baza de date, la nivel național, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății.

    (3) Documentația primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată și asigurată sub formă de document scris și electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

    (4) Informațiile prevăzute la alin. (1), care constituie secrete de stat și de serviciu, vor fi accesate și gestionate conform standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate. 

Art. 19. Spitalele publice transferate sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și funcționează pe baza autonomiei financiare. Veniturile proprii ale acestora provin din sumele încasate pentru serviciile medicale și alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

Art. 20. Spitalele publice transferate primesc, în completare, sume care se utilizeaza numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

a)    de la bugetul de stat prin bugetul MS, sumele aferente cheltuielilor de personal pentru medicii rezidenți, pentru personalul angajat în activitatea de cercetare, pentru salariații din cabinetele de planning familial din spitale, din unitatile si sectiile de spital cu profil recuperare distrofici si neuropsihomotorie, copii bolnavi HIV/SIDA, din dispensarele si cabinetele TBC, LSM, boli infectioase, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu   modificările și completările ulterioare, precum și prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru spitalele clinice cu secții universitare ;

b)      de la bugetul propriu al județului, pentru spitalele județene ;

c)     de la bugetele locale, pentru spitalele de interes județean sau local.

Art. 21. Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale, a spitalelor publice transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Art. 22. Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli  și se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Art. 23. Spitalele publice transferate pot derula programe nationale de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătații către FNUASS. Derularea programelor și raportarea indicatorilor specifici programelor se face, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Art. 24. Spitalele publice transferate pot realiza venituri suplimentare din: donații și sponsorizări, legate, asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală farmaceutică, închirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii; contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate private sau agenți economici; editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical; servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți; servicii de asistență medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienților; contracte de cercetare și alte surse; alte surse, conform legii.

Art. 25. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului transferat se elaborează de către comitetul director, in condițiile prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pe baza normelor metodologice aprobate de conducătorul autorității publice locale, cu avizul Ministerului Sănătății.

Art. 26. Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului transferat se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Art. 27. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raporteaza lunar și trimestrial consiliului local și/sau județean, după caz. Direcțiile de sănătate publică și casele județene de asigurări de sănătate primesc lunar, conturi de execuție pentru cheltuielile finanțate din bugetul Ministerului Sănătații si/sau din cel  al  FNUASS, în forma și structura prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Art. 28 (1) Ministerul Sănătății analizează și evaluează periodic și ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului performanțele unităților sanitare publice cu paturi, care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de subordonarea lor sau de titularul dreptului de administrare asupra lor, numind o comisie de evaluare.

   (2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi constituită prin ordin al ministrului sanatatii la propunerea Primăriei Municipiului București/autorităților administrației publice locale.

            (3) La propunerea comisiei prevăzute la alin. (2) managerul și consiliile consultative pot fi revocați prin act administrativ al Primăriei Municipiului București/autorităților administrației publice locale.

 Art. 29. Ministerul Sănătății este abilitat sa exercite controlul privind respectarea legislatiei specifice sistemului sanitar, serviciile medicale desfășurate, respectarea normelor de igienă sanitară și a drepturilor pacientului.


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL