eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale precum și pentru suspendarea aplicării unor prevederi legale.

13.01.2009 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1.     La articolul 2, litera e) a alineatului (1) și alineatul (3) se abrogă.

2.     La articolul 3, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea exercitării de către autoritățile administrației publice locale a atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 2, se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale.”

3.     Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ART. 10

    (1) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar sunt cele stabilite pentru funcția de instructor de educație, în conformitate cu anexa "Asistență socială - Unități de asistență socială și unități de asistența medico-socială" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare și de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiași act normativ .

    (2) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar sunt cele stabilite în conformitate cu anexa "Asistență socială - Unități de asistență socială și unități de asistența medico-socială" la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, și de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiași act normativ.

4.     La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11

(1) Numărul de posturi pentru fiecare dintre categoriile profesionale prevăzute la art. 8 se aprobă de către autoritățile administrației publice locale, conform normativelor legale în vigoare.”

5.     La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep la data semnării protocoalelor de predare-primire dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București.”

6.     Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20

Persoanele care prestează activitatea de asistență medicală comunitară, precum și persoanele care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale din unitățile de învățământ se preiau, în condițiile legii, de la unitățile sanitare care au calitatea de angajator și își păstrează toate drepturile și obligațiile deținute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

7.     Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24

   În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății elaborează, în colaborare cu Ministerul  Administrației și Internelor, prin ordin comun, norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

8.     După articolul 26 se introduce un nou articol, art. 27, cu următorul cuprins:

„Art. 27

În tot cuprinsul capitolului 3 „Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ”, sintagma „grădinițe și școli” se înlocuiește cu sintagma „unități de învățământ preuniversitar si universitar”, iar sintagma „preșcolarilor și elevilor” se înlocuiește cu sintagma „preșcolarilor, elevilor și studenților.”

Art. II

(1) Aplicarea prevederilor capitolului 2 ”Asistența medicală comunitar㔠și ale capitolului 3 “Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, se suspendă până la data de 30 iunie 2009.

(2) Până la data de 30 iunie 2009, asistența medicală comunitară este reglementată de dispozițiile prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(3) Contractele individuale de muncă încheiate de către categoriile profesionale prevăzute la art. 8 alin. (1) și art. 13 alin. (1) cu unitățile sanitare, pentru derularea programelor naționale de sănătate pentru anul 2008, se pot prelungi până la data de 30 iunie 2009, în funcție de derularea programelor naționale de sănătate.”

(4) Până la data de 30 iunie 2009, asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ se finanțează de la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

                                                                                                       Anexa

Asistența medicală comunitară

    CAP. 1

    Dispoziții generale

    ART. 1

    (1) Prezentele dispoziții reglementează serviciile și activitățile din domeniul asistenței medicale comunitare.

    (2) Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate organizate la nivelul comunității pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață și care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale.

    ART. 2

    (1) Asistența medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

    (2) Programele și serviciile de asistență medicală comunitară se realizează în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale,  Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, Agenției Naționale pentru Protecția Familiei, ale altor instituții ale autorității locale cu responsabilități în domeniu, precum și cu cele ale autorităților locale.

   ART. 3

    Programele naționale de asistență medicală comunitară se derulează prin instituțiile aflate în subordinea și/sau în coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei și protecției Sociale, Ministerului Administrației și Internelor și a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.

    CAP. 2

    Beneficiarii, obiectivele și acordarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară

    ART. 4

    (1) Beneficiarul serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară este comunitatea dintr-o arie geografică definită, precum: județul, orașul, comuna, satul, după caz, iar în cadrul acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.

    (2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

    a) nivel economic sub pragul sărăciei;

    b) șomaj;

    c) nivel educațional scăzut;

    d) diferite dizabilități, boli cronice;

    e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

    f) graviditate;

    g) vârsta a treia;

    h) vârstă sub 5 ani;

    i) fac parte din familii monoparentale.

    

ART. 5

    (1) Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt derulate de următoarele categorii profesionale:

    a) asistent social;

    b) asistent medical comunitar;

    c) mediator sanitar;

    d) asistent medical comunitar de psihiatrie;

    e) asistent medical de îngrijiri la domiciliu.

    (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) lit. b) și d) se încadrează cu contract individual de muncă pe întreaga perioadă de derulare a programului, ca acțiune multianuală, la unitățile sanitare desemnate, iar cheltuielile de personal se suportă în cadrul programelor naționale de sănătate.

    (3) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) colaborează cu autoritățile locale și cu serviciile de asistență medicală și socială.

    (4) Categoriile profesionale care activează în domeniul asistenței medicale comunitare se includ în Clasificarea Ocupațiilor din România (C.O.R.).

    ART. 6

    Obiectivele generale ale serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară sunt:

    a) implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

    b) definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității;

    c) dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității;

    d) monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară;

    e) asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.

    ART. 7

    Obiectivele generale ale asistenței medicale comunitare sunt:

    a) educarea comunității pentru sănătate;

    b) promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale;

    c) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;

    d) educație și acțiuni direcționate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;

    e) activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară;

    f) activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

    g) activități de consiliere medicală și socială;

    h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului;

    i) activități de recuperare medicală.

    CAP. 3

    Finanțare

    ART. 8

    Finanțarea programelor de asistență comunitară se realizează cu fonduri din bugetul de stat, bugetul autorităților locale, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009 SARO Media SRL