eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum și a modului de acordare a acesteia  

19.12.2008 / Ministerul Sanatatii

                  În temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, și al art.412 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările și completările ulterioare,

                  Guvernul României adoptă prezenta  h o t ă r â r e :

Art.1.(1) Pentru asigurarea stabilității în activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul II, III și IV al fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate al cărui cuantum se stabilește corespunzător lunii în care se face plata primei de stabilitate și este egal cu :

a) nivelul minim al salariului de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale, pentru personalul contractual al cărui salariu de bază este prevăzut între limite;

 b) nivelul salariului de bază, corespunzător funcției, pentru personalul contractual cu un singur nivel al salariului de bază;

c) nivelul minim al salariului de bază corespunzător funcției ocupate pentru persoanele care ocupă funcții de conducere prevăzute în anexele nr. VI-IX la O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) salariul de bază corespunzător funcției publice, clasei, gradului profesional și treptei de salarizare

Art.2. Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat de prima de stabilitate și ale cărui raporturi de muncă sau, după caz, raporturi de serviciu, încetează, din motive imputabile acestuia, în cursul anului calendaristic pentru care s-a acordat prima de stabilitate, are obligația de a restitui cota parte necuvenită calculată proporțional cu perioada nelucrată până la sfârșitul anului calendaristic pentru care a fost acordată prima de stabilitate.  

Art.3.(1) Personalul încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, având norma de bază la o altă unitate sanitară,  beneficiază de prima de stabilitate de la unitatea unde are norma de bază.

                            (2) Medicii care desfășoară activitate exclusiv în regim de gardă, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, nu beneficiază de prima de stabilitate.

Art.4. Beneficiază integral de prima de stabilitate, corespunzator cuantumului fractiunii de post de incadrare :

     a) personalul care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau, după caz, raport de serviciu pe durată determinată;

b) personalul care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată prin cumul cu pensia;

     c) persoanele angajate în cursul anului calendaristic pentru care se acordă prima de stabilitate, persoanele care au fost în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani,  persoanele care au avut contractul individual de muncă sau, după caz, raportul de serviciu suspendat, dar care au revenit în unitate și desfășoară activitate în cursul lunii din anul calendaristic în care se acordă prima de stabilitate;

d) cadrele didactice care desfășoară activitate integrată în baza unui contract individual de muncă;

e) persoanele care se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

Art.5. Nu beneficiază de prima de stabilitate :

 a) persoanele care au contractul individual de muncă sau, după caz, raportul de serviciu suspendat, în condițiile legii, și nu desfășoară activitate în unitate în cursul lunii din anul calendaristic în care se acordă prima de stabilitate;

b)    persoanele care au beneficiat de concediu de maternitate și în continuare beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, și care nu desfășoară activitate în unitate în luna din anul calendaristic în care se acordă prima de stabilitate.

                   Art.6. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului  nr. 578 din 28 mai 2008 privind privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum și a modului de acordare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din  12 iunie 2008.

PRIM – MINISTRU  

CĂLIN POPESCU – TĂRICEANU


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL