eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de O R D O N A N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar             

18.12.2008 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, și al articolului … punctul … din Legea nr….. privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

                  Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

                  Art.I. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :

         1. După articolul 52 se introduc două noi articole, articolul 53 și 54 cu următorul cuprins :

         „Art.53(1) În anul 2009 salariile de bază individuale ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, salariile de bază la limita minimă și salariile de bază la limita maximă se majorează în medie cu 10%,  în două etape, respectiv, începând cu data de 1 martie 2009 și cu data de 1 septembrie 2009, pe o grilă degresivă, după cum urmează :

Nr.

crt.

INTERVALE PRIVIND SALARIILE DE BAZĂ

1 MARTIE 2009

1 SEPTEMBRIE 2009

1.

până la 640 lei

12,50%

12,50%

2.

641 – 750 lei

11,50%

11,50%

3.

751 – 850 lei

10,50%

10,50%

4.

851 – 950 lei

9,50%

9,50%

5.

951 – 1.100 lei

8,50%

8,50%

6.

1.101 – 1.200 lei

7,50%

7,50%

7.

1.201 – 1.400 lei

7,00%

7,00%

8.

1.401 – 1.600 lei

6,50%

6,50%

9.

1.601 – 1.800 lei

6,00%

6,00%

10.

1.801 – 4.700 lei

5,00%

5,00%

         (2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

         (3) Salariile de bază individuale calculate pentru cele două etape de majorare se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaților.

         Art.54. Salariile de bază majorate cu data de 1 martie 2009 și, respectiv cu 1 septembrie 2009, sunt prevăzute în anexele I – IX.”

         2. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins :

         „c) pentru activitățile care se desfășoară în specialitățile neurologie, neurochirurgie, neonatologie, în unitățile de urgență neurovasculare și în sălile de naștere și care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum și pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase și din laboratoare de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază.”

         3. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins :

         „(5) Personalul contractual și funcționarii publici din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenție, în procent de 15% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009.”  

         4. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins :

         „Art.24 (1) Personalul din sistemul sanitar, funcționarii publici din sistemul sanitar și personalul contractual din cabinetele medicale organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, beneficiază de servicii medicale, inclusiv investigații clinice și paraclinice, tratament și medicație, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru pachetul de servicii medicale de bază și de la bugetul de stat, după caz, pentru cele care nu se decontează din fond, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

         (2) Unitățile sanitare publice eliberează, în regim gratuit, personalului din sistemul sanitar, funcționarilor publici din sistemul sanitar și personalului contractual din cabinetele medicale organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, certificatul prenupțial și fișa medicală pentru conducătorii auto.”

         5. După articolul 37, se introduce un nou articol, articolul 371 cu următorul cuprins :

         „Art.371(1) La plecarea în concediul de odihnă personalul contractual are dreptul, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.

    (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizația de concediu cuvenită pentru fracțiunea cea mai mare.

    (3) Personalul contractual care în cursul anului nu a putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie.

    (4) Pentru personalul contractual care nu a lucrat tot timpul anului, prima de concediu se acordă proporțional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.”

         6. Articolul 412 se modifică și va avea următorul cuprins :

         „Art.412. Pentru asigurarea stabilității, personalul contractual și funcționarii publici din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul II, trimestrul III și trimestrul IV al fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate ale cărei sumă și mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

         Art.II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL