eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

ORDIN nr. 754 din 02.10.2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

30.10.2008 / CNAS

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 17/11.09.2008,

- Referatul de aprobare al Direcției Generale Economice, Direcției Juridic și Contencios și al Direcției Tehnologia Informației nr. DGAIII/1567/02.10.2008, nr. VII1160/01.10.2008 și nr. DTI/1548/02.10.2008.

În temeiul:

- dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare.

emite următorul:

ORDIN

ART. I

Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 Persoana asigurată are obligația plății contribuției asupra veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din dividende și dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere și altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a) – e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum și venituri prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contribuției nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, lunar.”

2. Articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“ (1) Veniturile din dividende și dobânzi prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege reprezintă veniturile din investiții, așa cum sunt definite acestea în Codul fiscal.”

3. Articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverință, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naștere, după caz;

b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani: act de identitate, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluși într-un sistem de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

d) soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă;

e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ai Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare întrun grad de handicap, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

g) pentru bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice, până la vindecarea respectivei afecțiuni: act de identitate, adeverința medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declarației pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverința medicală, certificat de naștere a copilului - pentru lăuze, precum și a declarației pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe țară;

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pe baza actului de identitate și a deciziei emise de direcțiile județene de muncă, familie și egalitate de șanse, respectiv de Direcția de Muncă, Familie și Egalitate de Șanse a Municipiului București;

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, pe baza actului de identitate și a carnetului și/sau adeverinței eliberate de instituțiile care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității, pe baza adeverinței eliberate de instituțiile din subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și din care să rezulte că se află în această situație;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pe baza actului de identitate și a adeverinței eliberate de către primăria localității de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: pe baza actului de identitate, a cuponului mandatului poștal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum și a declarației pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverință eliberată de instituția plătitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, pe baza adeverinței emise de instituția respectivă sau de instituția în grija căreia se află persoana.”

4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul cuprins:

„(31) Persoanele încadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h) și m), beneficiază de adeverința de asigurat, eliberată de CAS, pe baza documentelor prevăzute la categoria din care fac parte, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) nu figurează în baza de date a CAS, precum și în baza de date transmisă de ANAF în baza protocolului încheiat cu CNAS, cu venituri impozabile pentru care au obligația plății contribuției. În situația în care se constată că realizează astfel de venituri, pentru care plătesc contribuția curentă sau nu realizează venituri la data verificării, se eliberează adeverința de asigurat.

b) în cazul în care persoanele solicitante realizează venituri, pentru care nu au început plata contribuției, nu se eliberează adeverința de asigurat până ce acestea nu încep să plătească contribuția curentă.”

5. Articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Listele nominale se depun la casele de asigurări de sănătate și de către direcțiile de asistență socială pentru familiile pentru persoanele care beneficiază de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile județene de muncă și protecție socială, respectiv de Direcția de Muncă și Protecție Socială a Municipiului București, pentru persoanele asigurate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, precum și de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă pentru persoanele beneficiare a indemnizației de șomaj. Titularii ajutorului social, persoanele beneficiare de indemnizație pentru creștere copil până la vârsta de 2 ani, respectiv beneficiarii de indemnizație de șomaj, vor fi înscriși pe anexa 2a), iar coasigurații acestora vor fi înscriși pe anexa 2b).”

 

6. La articolul 32 alineatul (3) se abrogă.

7. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 44, cu următorul cuprins:

„ Art. 44. – (1) Evidența asiguraților la nivelul CAS se realiză pe baza codului numeric personal.

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), persoanele cărora nu li s-a atribuit codul numeric personal de către organele de specialitate ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, dar care trebuie luate în evidență de către casele de asigurări de sănătate, li se atribuie în acest sens un număr unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (2) adeverința de asigurat se eliberează pe baza numărului unic de identificare atribuit în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(4) Numărul de identificare menționat la alin.(2) se compune după următoarea formulă:

a) cuprinde 13 caractere numerice;

b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4 în funcție de sexul persoanei și secol (1 pentru persoane de sex masculin născute înainte de anul 2000, 2 pentru persoane de sex feminin născute înainte de anul 2000, 3 pentru persoane de sex masculin născute după anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin născute după anul 2000);

c) următoarele 2 caractere reprezintă ultimele două cifre ale anului de naștere;

d) următoarele 2 caractere reprezintă luna nașterii;

e) următoarele 2 caractere reprezintă ziua nașterii;

f) următoarele 2 caractere reprezintă numărul de identificare al CAS;

g) următoarele 3 caractere reprezintă numărul de evidență al persoanei;

h) ultima cifră reprezintă cifra de control.

Numărul de identificare al CAS :

______________________________

| Cod județ | Denumire județ |

|___________|__________________|

| 53 | Alba |

|___________|__________________|

| 54 | Arad |

|___________|__________________|

| 55 | Argeș |

|___________|__________________|

| 56 | Bacău |

|___________|__________________|

| 57 | Bihor |

|___________|__________________|

| 58 | Bistrița |

|___________|__________________|

| 59 | Botoșani |

|___________|__________________|

| 60 | Brașov |

|___________|__________________|

| 62 | Brăila |

|___________|__________________|

| 63 | Buzău |

|___________|__________________|

| 64 | Caraș-Severin |

|___________|__________________|

| 65 | Cluj |

|___________|__________________|

| 66 | Constanța |

|___________|__________________|

| 67 | Covasna |

|___________|__________________|

| 68 | Dâmbovița |

|___________|__________________|

| 69 | Dolj |

|___________|__________________|

| 70 | Galați |

|___________|__________________|

| 71 | Gorj |

|___________|__________________|

| 72 | Harghita |

|___________|__________________|

| 73 | Hunedoara |

|___________|__________________|

| 74 | Ialomița |

|___________|__________________|

| 75 | Iași |

|___________|__________________|

| 76 | Giurgiu |

|___________|__________________|

| 77 | Maramureș |

|___________|__________________|

| 78 | Mehedinți |

|___________|__________________|

| 79 | Mureș |

|___________|__________________|

| 81 | Neamț |

|___________|__________________|

| 82 | Olt |

|___________|__________________|

| 83 | Prahova |

|___________|__________________|

| 84 | Satu Mare |

|___________|__________________|

| 85 | Sălaj |

|___________|__________________|

| 86 | Sibiu |

|___________|__________________|

| 87 | Suceava |

|___________|__________________|

| 88 | Teleorman |

|___________|__________________|

| 89 | Timiș |

|___________|__________________|

| 90 | Tulcea |

|___________|__________________|

| 91 | Vaslui |

|___________|__________________|

| 92 | Vâlcea |

|___________|__________________|

| 93 | Vrancea |

|___________|__________________|

| 94 | Călărași |

|___________|__________________|

| 95 | București |

|___________|__________________|

| 96 | Ilfov |

|___________|__________________|

| 97 | CAS OPSNAJ |

|___________|__________________|

| 98 | CAS MTCT |

|___________|__________________|

 

Exemplu: un cetățean din Republica Ungaria, bărbat și născut în 14 mai 1970, care își desfășoară activitatea la o firmă din România și care nu are domiciliul sau reședința în România, dar contribuie la fond urmare a activității desfășurate și trebuie luat în evidență de CAS Arad va avea un număr de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează: 1700514540011.

8. La Anexa nr. 2a la Normele metodologice, a doua notă de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:

„** se va menționa categoria de salariat: S - salariat, CM - concedii medicale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, AM - accident de muncă, CT - cenzori, membri în consiliul de administrație, alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, SOM – șomer, CIC - concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani, DIS - persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza în baza unor acte normative, DCM- persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, TAS - persoană beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, SCS- salariat care nu are domiciliu sau reședința în România (numai pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare al Regulamentelor CEE nr. 1408/71 și 574/72).”

9. Anexele nr. 3 și nr. 4 la Normele metodologice se abrogă.

10. La anexa nr. 5 a normelor metodologice litera E, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“5. Alte venituri conform art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006”

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTE,

Vasile CIURCHEA

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL