eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății .

21.10.2008 / Ministerul Sanatatii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr.372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :

1.      După articolul 648 se introduce un nou articol, art. 648^1, cu următorul cuprins:

„Art. 648^1

(1) Orice persoană sau, după caz reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis, săvârșit în exercitarea unei activități de prevenție, diagnostic și tratament, trebuie să fie informată de către furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice asupra circumstanțelor și cauzelor producerii prejudiciilor pretinse, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii de către aceasta a cererii pentru comunicarea informațiilor.

(2) În cazul decesului unei persoane, ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activități de prevenire, diagnostic și tratament, informațiile prevăzute la alin. (1) sunt comunicate la solicitarea succesorilor acesteia.”

2.      După articolul 656 se introduce un nou articol, art. 656^1, cu următorul cuprins:

“Art. 656^1

Furnizorii de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice prevăzuți la art. 646 sunt obligați să încheie o asigurare pentru garantarea răspunderii civile pentru prejudiciile produse pacienților în activitatea de prevenție, diagnostic și tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicamentoase și materiale sanitare, în perioada de garanție sau valabilitate, conform legislației în vigoare.”

3.      La articolul 661, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 661

(1) Limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și CNAS, după consultarea asociațiilor profesionale din domeniul asigurărilor și CMR, CFR, CMDR, OAMMR și OBBC.”

4.      Titlul capitolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă a personalului medical sau a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.”

 

5.      La articolul 668, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia are în componență reprezentanți ai autorităților de sănătate publică județene și, respectiv, ai municipiului București, casei județene de asigurări de sănătate, colegiului județean al medicilor, colegiului județean al medicilor dentiști, colegiului județean al farmaciștilor, ordinului județean al asistenților și moașelor din România, un expert medico-legal, precum și  un reprezentant al societății de asigurări la care a fost încheiată polița de asigurare de către personalul medical, furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, sub conducerea unui director adjunct al autorității de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.”

6.      După articolul 668 se introduce un nou articol, art. 668^1, cu următorul cuprins:

“Art. 668^1

Comisia are ca atribuție principală facilitarea soluționării amiabile a conflictelor dintre pacienți și personalul medical, furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice.”

7.      La articolul 671, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 671

(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorți, din lista națională a experților un grup de experți sau un expert, în funcție de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.”

8.      La articolul 671, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Expertizele necesare soluționării cauzelor de malpraxis se plătesc anticipat de către societatea de asigurări la care a fost încheiată polița de asigurare de către personalul medical, furnizorii de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice și vor fi recuperate de la partea care a solicitat declanșarea procedurilor, dacă ancheta nu stabilește vinovăția medicului..”

9.      Articolul 672 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.672

(1) Comisia emite o decizie asupra circumstanțelor, cauzelor, natura și întinderea prejudiciilor produse pacienților.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.”

10.  După articolul 672 se introduce un nou articol, art. 672^1, cu următorul cuprins:

„Art. 672^1

Dacă Comisia constată că sunt întrunite prevederile legale privind angajarea răspunderii disciplinare,  sesizează colegiul al cărui membru este personalul medical.”  

11.  După articolul 674 se introduce un nou articol, art. 674^1, cu următorul cuprins:

„Art. 674^1

(1) Dacă Comisia a reținut că s-a produs un prejudiciu pacienților, asigurătorul, care garantează răspunderea civilă a personalului medical sau a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, transmite victimei prejudiciului sau succesorilor acesteia o ofertă pentru despăgubirea integrală a prejudiciului suferit, în limita plafonului asigurat prin contractele de asigurare.

(2) Oferta pentru despăgubirea integrală a prejudiciului suferit este transmisă de asigurător în termen de două luni de la primirea deciziei prevăzută la art.672.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) este reținută valoarea expertizelor prevăzută la art. 671 alin. (5).”

12.  După articolul 674^1 se introduce un nou articol, art. 674^2, cu următorul cuprins

„Art. 674^2

(1) Dacă victima prejudiciului sau succesorii acesteia acceptă oferta prevăzută la art. 674 ^1, aceaștia încheie în condițiile legii un contract de tranzacție privind prejudiciile produse, cu personalul medical sau cu furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, în termen de o lună de la data plății despăgubirii.

(2) O copie după contractul de tranzacție, prevăzut la alin. (1) este transmisă Comisiei de către personalul medical, furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice în termen de o lună de la data încheierii acestuia.”

   13. După articolul 674^2 se introduce un nou articol, art. 674^3, cu următorul cuprins:

„Art. 674^3

Conflictul dintre pacient și personalul medical sau furnizorul de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice poate fi supus soluționării unui mediator autorizat, angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată, de autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, în condițiile legii.”

14.  La articolul 675, alineatul (2) se abrogă.  


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL